بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: جمهوری


موارد یافت شده: 49

1 - بررسی پارامترهای سیاسی-امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه‌ی خودمختار نخجوان (چکیده)
2 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
3 - تحلیل وضعیت پیشینه های کتابشناختی فارسی موجود در کتابشناسی ملی ایران به منظور بررسی به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.) (چکیده)
4 - دیدگاه فهرست نویسان سازمان اسناد، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در باره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) و میزان پذیرش آن (چکیده)
5 - تحلیل فضایی نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر مشهد (چکیده)
6 - ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
7 - کلیشه سازی آرمان‌شهر در تبلیغات تلویزیونی ایران: بررسی آگهی‌های بازرگانی لوازم‌ خانگی (چکیده)
8 - بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشة زن: کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (چکیده)
9 - عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی) (چکیده)
10 - رهگذار تاریخی و لحظه‌های سازنده در فرآیندِ دولت‌سازیِ پساانقلاب اسلامی (چکیده)
11 - من دولت تعیین می‌کنم! من تو دهنِ این دولت می‌زنم! (چکیده)
12 - نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان (چکیده)
13 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
14 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
15 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی- توریستی مؤثر برافزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
16 - بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران (چکیده)
17 - فرصتهای ناشی از حضور قومیتها در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
18 - تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب (چکیده)
19 - مواضع شهید مدرس در مقابل جمهوری خواهی رضا خان (چکیده)
20 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
21 - امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی (چکیده)
22 - تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دورة دهم (چکیده)
23 - تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای (چکیده)
24 - ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه (چکیده)
25 - سنجش ورتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام (چکیده)
26 - ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی (چکیده)
27 - بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
28 - مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
29 - مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
30 - مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
31 - فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه (چکیده)
32 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
33 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
34 - تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
35 - روحانیت، فقاهت و فتاوی معتبر (بازخوانی اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
36 - چالش های زیست محیطی خلیج فارس با تاکید بر آسیب های زیست محیطی جزایر مصنوعی امارات (چکیده)
37 - ژئوکالچر، سازه ای منطقه ای برای همگرایی در آسیای مرکزی و پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
38 - عدالت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الزامات آن (چکیده)
39 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
40 - تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007 (چکیده)
41 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
42 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران (چکیده)
43 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
44 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
45 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
46 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
47 - بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی (چکیده)
48 - ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسی (چکیده)
49 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)