بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sareh Baghaee Ravari


موارد یافت شده: 93

1 - Biocontrol potential of native Bacillus species against Rhizoctonia solani, in vitro (چکیده)
2 - Antimicrobial capacity of Pseudomonas brassicacearum strain EnPb against potato soft rot agent (چکیده)
3 - Multilocus Genotyping of ‘Candidatus Phytoplasma Solani’ Associated with Grapevine Bois Noir in Iran (چکیده)
4 - Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease (چکیده)
5 - ارزیابی فنوتیپی، بیماری‌زایی و مولکولی جدایه‌های استرپتومایسس بیمارگر سیب‌زمینی در خراسان رضوی (چکیده)
6 - TWO NEW NEMATODE SPECIES FROM PISTACHIO FAUNA IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE OF IRAN (چکیده)
7 - ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی (چکیده)
8 - Nano-emulsified savory and thyme formulation show limited efficacy to suppress Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum compared with pure oil (چکیده)
9 - Molecular Typing of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ in Iranian Vineyards (چکیده)
10 - Variability of Candidatus Phytoplasma solan Affecting Grapevine in Iran (چکیده)
11 - Preliminary investigations on ‘Candidatus Phytoplasma solani’ genotypes associated with grapevine Bois noir in Iran (چکیده)
12 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیبزمینی و القای مقاومت در غده های آلوده (چکیده)
14 - پتانسیل جدایه های streptomyces غیر بیماریزا در کنترل بیماری اسکب سیب زمینی (چکیده)
15 - نقش باکتریهای اندوفیت سیبزمینی در مهار زیستی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
16 - مطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای xanthomonas (چکیده)
17 - پتانسیل ضد میکروبی باکتریهای ریزوسفر روناس در برابر تعدادی باکتری بیمارگر گیاه (چکیده)
18 - در برابر باکتری عامل پوسیدگی نرم Pseudomonas fluorescens پتانسیل کنترل زیستی جدایه های سیب زمینی (چکیده)
19 - Assessment of Genetic Diversity amongXanthomonas arboricolapv. pruniStrains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran (چکیده)
20 - بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، (چکیده)
21 - Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
22 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
23 - مروری بر اثرات اسانس و عصاره های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی نرم غده سیب زمینی (چکیده)
24 - شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان (چکیده)
25 - جداسازی گونه های Streptomyces از مزارع و انبارهای سیب زمینی خراسان رضوی (چکیده)
26 - مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاهی در کنترل باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی (چکیده)
27 - بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار (چکیده)
28 - گزارش گونه های نماتد مولد زخم ریشه در باغات مرکبات شهرستان دزفول و اندیمشک (چکیده)
29 - Candidatus Phytoplasma solani' associated with Eucalyptus witches’ broom in Iran (چکیده)
30 - Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection (چکیده)
31 - کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
32 - ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران (چکیده)
33 - Exploring Possible Variation among Iranian Erwinia amylovora Strains Using Multilocus Typing and Tandem Repeat Analysis (چکیده)
34 - کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) (چکیده)
35 - معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار (چکیده)
36 - نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی (چکیده)
37 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی (چکیده)
38 - بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
39 - شناسایی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی گیاه خیار (چکیده)
40 - بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماریزایی جدایه های Xanthomonas گردو در استان خراسان رضوی (چکیده)
41 - ردیابی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی Xanthomonas arboricola pv. pruni باغات هسته دار خراسان رضوی (چکیده)
42 - بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis (چکیده)
43 - بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی (چکیده)
44 - مشکلات پیشروی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR (چکیده)
45 - Characterization of Pectobacterium species isolated from vegetable crops in north-west of Iran (چکیده)
46 - بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی (چکیده)
47 - شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل (چکیده)
48 - از باغات هسته دار استان خراسان رضوی دارای علائم Xanthomonas جداسازی باکتری (چکیده)
49 - Detection of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum associated with bacterial soft rot of two succulent plants in Iran using recA and pmrA Genes (چکیده)
50 - Screening bactericidal effect ofPectobacterium carotovorumsubsp.carotovorumstrains against causal agent of potato soft rot (چکیده)
51 - شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی (چکیده)
52 - کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP (چکیده)
53 - ردیابی مولکولی ژن کد کننده کارتووریسین در جدایه‌های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
54 - اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی (چکیده)
55 - گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران (چکیده)
56 - بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica (چکیده)
57 - Efficacy of Bacillus thuringiensis Cry14 toxin against root knot nematode, Meloidogyne javanica (چکیده)
58 - Evaluation of repeat sequences on plasmid pEA29 of Erwinia (چکیده)
59 - Association of Pantoea agglomerans with the citrus bacterial canker disease in Iran (چکیده)
60 - Molecular characterization of aster yellows phytoplasma associated with citrus varieties, using Multiplex PCR (چکیده)
61 - بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum علیه چند جنس مهم بیمارگر گیاهی (چکیده)
62 - Potential of beneficial bacteria on tomato growth improvement (چکیده)
63 - Bacteriocin: a new approach to control plant diseases (چکیده)
64 - ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum (چکیده)
65 - شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA (چکیده)
66 - بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف (چکیده)
67 - شناسایی عامل بیماری ساق‌سیاه و پوسیدگی نرم سیب‌زمینی و ارزیابی شدت بیماری در استان اردبیل (چکیده)
68 - بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora (چکیده)
69 - The first report of Bacillus pumilus influence against Meloidogyne javanica in Iran (چکیده)
70 - The nematicidal potential of localBacillusspecies against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes (چکیده)
71 - Isolation and characterization of rhizosphere auxin producing Bacilli and evaluation of their potency on wheat growth improvement (چکیده)
72 - بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
73 - ارزیابی انتقال دهنده ی ABC در بیماریزایی باکتری بیمارگر گیاهی Dickeya dadantii (چکیده)
74 - مقایسه بیوانفورماتیکی ژنhrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک (چکیده)
75 - Assessment of Genetic Variability of Prevalent Pectinolytic Bacteria Causing Potato Tuber Soft Rot in Eastern Iran (چکیده)
76 - بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان (چکیده)
77 - غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی (چکیده)
78 - کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
79 - ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
80 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
81 - ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
82 - پپتیدهای ضد میکروبی: راهکاری مناسب برای کاهش مصرف سموم (چکیده)
83 - شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی (چکیده)
84 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی (چکیده)
85 - Phylogenetic study of pectolytic enterobacterial isolates causing leaf spot of ornamental plants in north of Iran (چکیده)
86 - فیلوژنی جدایه های Pectobacterium بدست آمده از گیاهان زینتی گلخانه های استان های شمالی ایران (چکیده)
87 - استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور (چکیده)
88 - Characterization of Pectobacterium species from Iran using biochemical and molecular methods (چکیده)
89 - بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران (چکیده)
90 - بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
91 - مقایسه روش های مختلف اثبات بیماریزایی جدایه های عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی (چکیده)
92 - کاربرد نشانگرهای PCR در بررسی تنوع ‍ژنتیکی جدایه هایFUSARIUM SOLANI مزارع و انبارهای سیب زمینی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
93 - انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr (چکیده)