بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بهره وری


موارد یافت شده: 63

1 - تأثیر نظام مدیریت HSE بر هزینه‌های حوادث در شرکت آبفای مشهد (چکیده)
2 - چالش های بخش کشاورزی در مواجهه با خشک‌سالی و کمبود آب و راهکارهای احتمالی (چکیده)
3 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
4 - نقش دانش فقه در احیاء و ارتقای بهره وری موقوفات (چکیده)
5 - اثر توأم تنش سرما و خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب برخی از هیبریدهای ذرت -Zea mays L (چکیده)
6 - ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان (چکیده)
7 - یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی (چکیده)
8 - بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت (چکیده)
9 - تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا (چکیده)
10 - نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
11 - تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (چکیده)
12 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار (چکیده)
13 - آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران (چکیده)
14 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
15 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
16 - بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
17 - تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهد (چکیده)
18 - کارسنجی و برآورد منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری در موسات فرهنگی با تاکید بر فرایندها و شیوه های انجام کار (چکیده)
19 - بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار (چکیده)
20 - بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمدی و اعتمادبا استفاده از الگوی داده‌های تابلویی (چکیده)
21 - اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی (چکیده)
22 - برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبی (چکیده)
23 - کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک های بهره وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی) (چکیده)
24 - بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (چکیده)
25 - تعیین اهداف و شاخصهای بهرهوری در سطح کلان شهرداری مشهد با نگرش سیستمی (چکیده)
26 - اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان (چکیده)
27 - گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی (چکیده)
28 - بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
29 - بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف (چکیده)
30 - تعیین شاخص های موثر در بهره وری فردی کارکنان و روش محاسبه کمی آن (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
31 - تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
32 - مشارکت در فعالیتهای گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وری (چکیده)
33 - نقش مهریه در پایداری و اقتصاد خانواده (چکیده)
34 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
35 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
36 - مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (چکیده)
37 - رویکردی اسلامی در طراحی مدل مفهومی عوامل موثر در ارتقائ بهره وری (چکیده)
38 - بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهره وری تولیدات کشاورزی در ایران (چکیده)
39 - ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000 (چکیده)
40 - بکارگیری نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
41 - مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
42 - تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران (چکیده)
43 - بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو) (چکیده)
44 - مدیریت بهره وری تراکتور با کنترل دقیق باد لاستیک (چکیده)
45 - بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران (چکیده)
46 - بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (چکیده)
47 - بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان (چکیده)
48 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
49 - بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
50 - بررسی و تعیین بهره وری انرزی برای تولید کلزا در شمال استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان پاسارگاد) (چکیده)
51 - بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قند (چکیده)
52 - بهره وری سبز و اندازه گیری آن (چکیده)
53 - بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان (چکیده)
54 - بهینه سازی مصرف سوخت کامیون ها با کاربرد سیالات جدید در رادیاتور آنها (چکیده)
55 - اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو (چکیده)
56 - بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب در مناطق خشک نمونه موردی دشت بیرجند (چکیده)
57 - بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
58 - ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران (چکیده)
59 - بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری (چکیده)
60 - بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران (چکیده)
61 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
62 - برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی (چکیده)
63 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)