بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی اخترپور


موارد یافت شده: 71

1 - The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories (چکیده)
2 - The influence of nailing on the seismic response of a superstructure with underground stories (چکیده)
3 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه (چکیده)
4 - Effect of Wetting Process with Presence of Matric Suction on Unsaturated Gypseous Sand Soils (چکیده)
5 - Settlement assessment of gypseous sand after time-based soaking (چکیده)
6 - بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی (چکیده)
7 - The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories (چکیده)
8 - A study on the efficiency of the hardening soil model for soft clay (چکیده)
9 - مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع (چکیده)
10 - WETTING CHALLENGES ON THE GYPSIFEROUS SOILS (چکیده)
11 - Mechanical Behavior of Dam Foundation with Vertical Sand Drain, Case Study: Sombar Dam (چکیده)
12 - EFFECT OF SOAKING ON UNSATURATED GYPSEOUS SAND SOILS (چکیده)
13 - A study on the efficiency of a Capped Hardening Elasto-plastic Model for soft clays (چکیده)
14 - Hydraulic Fracturing: a main cause of initiating internal erosion in a high earth-rockfill dam (چکیده)
15 - Dynamic Response of a Tall Building Next to Deep Excavation Considering Soil-Structure Interaction (چکیده)
16 - A numerical investigation on coupled hydro mechanical behaviour of a high centreline tailings dam (چکیده)
17 - The Deformation Mechanism of a High Rockfill Dam during the Construction and First Impounding (چکیده)
18 - Numerical analysis of seismic stability of a high centerline tailings dam (چکیده)
19 - بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
20 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
21 - بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکی (چکیده)
22 - اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک (چکیده)
23 - مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده (چکیده)
24 - وقوع پدیده شکست هیدورلیکی در هسته رسی مایل یک سد سنگریزه ای بلند واقع شده در دره‌ای تنگ (چکیده)
25 - تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی (چکیده)
26 - بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
27 - بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک (چکیده)
28 - بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی (چکیده)
29 - ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
30 - مطالعه رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله محور ثابت (چکیده)
31 - ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای (چکیده)
32 - مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت (چکیده)
33 - رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری (چکیده)
34 - طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا (چکیده)
35 - تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی (چکیده)
36 - بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) (چکیده)
37 - بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع (چکیده)
38 - Validation of Structural Analysis by PLAXIS2D Geotechnical Software (چکیده)
39 - شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات (چکیده)
40 - مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W (چکیده)
41 - بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع (چکیده)
42 - A Study of the Seismic Response of Asphaltic Concrete Used as a Core in Rockfill Dams (چکیده)
43 - Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation (چکیده)
44 - پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (چکیده)
45 - صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D (چکیده)
46 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
47 - کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) (چکیده)
48 - تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور) (چکیده)
49 - مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP (چکیده)
50 - تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی (چکیده)
51 - تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) (چکیده)
52 - تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی (چکیده)
53 - بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین (چکیده)
54 - بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) (چکیده)
55 - ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
56 - The Study of Replacing the Central Clay Core with the Plastic Concrete cut-off Wall in the Body of Soombar Reservoir Dam (چکیده)
57 - تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) (چکیده)
58 - Determination of Rock-fill Parameters Based on a Hardening Soil Model Using Large Scale Triaxial Test results (چکیده)
59 - 3D Numerical Study of the Efficiency of the Grouting Curtain in an Embankment Dam (چکیده)
60 - مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (چکیده)
61 - Seepage Analysis for Shurijeh Reservoir Dam Using Finite Element Method (چکیده)
62 - Experimental study of asphaltic concrete dynamic properties as an impervious core in embankment dams (چکیده)
63 - Nonlinear Numerical Evaluation of Dynamic Behavior of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam-A Case Study (چکیده)
64 - بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند (چکیده)
65 - بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی (چکیده)
66 - مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان (چکیده)
67 - (Evaluation of Dynamic Response of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam Using Newmark Approach (a case study (چکیده)
68 - (2D & 3D Nonlinear Dynamic Analysis of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (a Case Study (چکیده)
69 - Evaluation of Hydraulic Fracturing Potential in the Inclined Clay Core Dams in Narrow Valleys Using 3D Numerical Modeling (چکیده)
70 - بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) (چکیده)
71 - بررسی جایگزینی هسته رسی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار (چکیده)