بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Akhtarpour


موارد یافت شده: 105

1 - بررسی تاثیر تغییرات مکش بافتی بر رفتار گود مهار شده در خاک متورم شونده (چکیده)
2 - Effects of constitutive soil models on the seismic response of an offshore jacket platform in clay by considering pile-soil-structure interaction (چکیده)
3 - A Modified Strain Softening–Hardening Constitutive Model for Plastic Concrete Cut-off Wall (چکیده)
4 - Experimental Investigation of the Volume Change of a Swelling Clay and Its Improvement (چکیده)
5 - A study on the seismic soil − structure interaction of a concrete shear wall − steel frame building system with underground stories (چکیده)
6 - Numerical investigation of liquefaction-induced settlement and instability on earth dams (چکیده)
7 - A study on the near and far-field earthquake response of a low and mid-rise building resting on soft soil considering soil–structure interaction (SSI) (چکیده)
8 - Investigation of Shear Strength Parameters for Gypseous Soils Using a Modified Apparatus of Triaxial Test (چکیده)
9 - Characterization of collapsible gypsum sand soil with the presence of matric suction using a modified odometer apparatus (چکیده)
10 - بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور) (چکیده)
11 - ارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع (چکیده)
12 - تعیین منحنی مشخصه آب - خاک یک خاک رس متورم شونده به وسیله دستگاه تحکیم غیر اشباع (مطالعه موردی خانگیران سرخس) (چکیده)
13 - تحلیل رفتار شمع های انرژی در خاک های چند لایه اشباع (چکیده)
14 - بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های نامتقارن با استفاده از تحلیل فرکانسی (چکیده)
15 - Unsaturated behaviour of gypseous sand soils using a modified triaxial test apparatus (چکیده)
16 - تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع (چکیده)
17 - بررسی فیلتر سدهای خاکی با آزمایش فیلتر مانع فرسایش مطالعه موردی: سد بار و بیدواز) (چکیده)
18 - بررسی تاثیر سرعت تخلیه آب مخزن بر پایداری شیروانی بالادست سد خاکی همگن در شرایط افت سریع مخزن بر مبنای مکانیک خاک غیر اشباع (چکیده)
19 - مدلسازی عددی تاثیر بارندگی بر رفتار تنش-کرنش سیستم میخگذاری در خاک متورم شونده (چکیده)
20 - تاثیر نشت آب از لوله‌های مدفون بر پایداری گود‌های مسلح شده به روش نیلینگ و انکراژ (چکیده)
21 - Numerical study on the effect of excavation dewatering on the contaminant emission in sandy soil (چکیده)
22 - A new method for estimating pollutant concentration in unsaturated soil using digital image processing technique (چکیده)
23 - Estimation of capillary rise in unsaturated gypseous sand soils (چکیده)
24 - Considerations of Vertical Acceleration Induced by Horizontal Earthquake Record for a Building with Underground Stories Based on a SSI 3D Model (چکیده)
25 - Numerical Evaluation of Slope Stability for Construction and Seismic Loads: Case Study (چکیده)
26 - بازسازی نمونه های ماسه ای بزرگ مقیاس با دانسیته ی نسبی معین با استفاده از دستگاه بارش تلفیقی (چکیده)
27 - شبیه سازی عددی یک آزمایش سه محوری سیکلی بر روی بتن آسفالتی (چکیده)
28 - تحلیل دوبعدی پاسخ زمین در خاکهای با قابلیت روانگرایی (چکیده)
29 - پارامترهای مهندسی زلزله های میدان نزدیک و میدان دور (چکیده)
30 - بررسی استراتژیهای مدیریت زهاب اسیدی معدن (چکیده)
31 - Numerical study on the effect of excavation dewatering on the contaminant emission in sandy soil (چکیده)
32 - Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall (چکیده)
33 - A new method for estimating pollutant concentration in unsaturated soil using digital image processing technique (چکیده)
34 - بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی) (چکیده)
35 - A study on the effects of piled-raft foundations on the seismic response of a high rise building resting on clayey soil (چکیده)
36 - The influence of nailing on the seismic response of a superstructure with underground stories (چکیده)
37 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه (چکیده)
38 - Effect of Wetting Process with Presence of Matric Suction on Unsaturated Gypseous Sand Soils (چکیده)
39 - Settlement assessment of gypseous sand after time-based soaking (چکیده)
40 - بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی (چکیده)
41 - The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories (چکیده)
42 - A study on the efficiency of the hardening soil model for soft clay (چکیده)
43 - مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع (چکیده)
44 - WETTING CHALLENGES ON THE GYPSIFEROUS SOILS (چکیده)
45 - Mechanical Behavior of Dam Foundation with Vertical Sand Drain, Case Study: Sombar Dam (چکیده)
46 - EFFECT OF SOAKING ON UNSATURATED GYPSEOUS SAND SOILS (چکیده)
47 - A study on the efficiency of a Capped Hardening Elasto-plastic Model for soft clays (چکیده)
48 - Hydraulic Fracturing: a main cause of initiating internal erosion in a high earth-rockfill dam (چکیده)
49 - Dynamic Response of a Tall Building Next to Deep Excavation Considering Soil-Structure Interaction (چکیده)
50 - A numerical investigation on coupled hydro mechanical behaviour of a high centreline tailings dam (چکیده)
51 - The Deformation Mechanism of a High Rockfill Dam during the Construction and First Impounding (چکیده)
52 - Numerical analysis of seismic stability of a high centerline tailings dam (چکیده)
53 - بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
54 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
55 - بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکی (چکیده)
56 - اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک (چکیده)
57 - مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده (چکیده)
58 - وقوع پدیده شکست هیدورلیکی در هسته رسی مایل یک سد سنگریزه ای بلند واقع شده در دره‌ای تنگ (چکیده)
59 - تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی (چکیده)
60 - بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
61 - بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک (چکیده)
62 - بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی (چکیده)
63 - ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
64 - مطالعه رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله محور ثابت (چکیده)
65 - ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای (چکیده)
66 - مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت (چکیده)
67 - رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری (چکیده)
68 - طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا (چکیده)
69 - تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی (چکیده)
70 - بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) (چکیده)
71 - بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع (چکیده)
72 - Validation of Structural Analysis by PLAXIS2D Geotechnical Software (چکیده)
73 - شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات (چکیده)
74 - مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W (چکیده)
75 - بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع (چکیده)
76 - A Study of the Seismic Response of Asphaltic Concrete Used as a Core in Rockfill Dams (چکیده)
77 - Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation (چکیده)
78 - پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (چکیده)
79 - صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D (چکیده)
80 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
81 - کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) (چکیده)
82 - تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور) (چکیده)
83 - مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP (چکیده)
84 - تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی (چکیده)
85 - تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) (چکیده)
86 - تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی (چکیده)
87 - بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین (چکیده)
88 - بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) (چکیده)
89 - ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
90 - The Study of Replacing the Central Clay Core with the Plastic Concrete cut-off Wall in the Body of Soombar Reservoir Dam (چکیده)
91 - تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) (چکیده)
92 - Determination of Rock-fill Parameters Based on a Hardening Soil Model Using Large Scale Triaxial Test results (چکیده)
93 - 3D Numerical Study of the Efficiency of the Grouting Curtain in an Embankment Dam (چکیده)
94 - مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (چکیده)
95 - Seepage Analysis for Shurijeh Reservoir Dam Using Finite Element Method (چکیده)
96 - Experimental study of asphaltic concrete dynamic properties as an impervious core in embankment dams (چکیده)
97 - Nonlinear Numerical Evaluation of Dynamic Behavior of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam-A Case Study (چکیده)
98 - بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند (چکیده)
99 - بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی (چکیده)
100 - مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان (چکیده)
101 - (Evaluation of Dynamic Response of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam Using Newmark Approach (a case study (چکیده)
102 - (2D & 3D Nonlinear Dynamic Analysis of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (a Case Study (چکیده)
103 - Evaluation of Hydraulic Fracturing Potential in the Inclined Clay Core Dams in Narrow Valleys Using 3D Numerical Modeling (چکیده)
104 - بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) (چکیده)
105 - بررسی جایگزینی هسته رسی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار (چکیده)