بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Akhtarpour


موارد یافت شده: 89

1 - بررسی تاثیر سرعت تخلیه آب مخزن بر پایداری شیروانی بالادست سد خاکی همگن در شرایط افت سریع مخزن بر مبنای مکانیک خاک غیر اشباع (چکیده)
2 - مدلسازی عددی تاثیر بارندگی بر رفتار تنش-کرنش سیستم میخگذاری در خاک متورم شونده (چکیده)
3 - تاثیر نشت آب از لوله‌های مدفون بر پایداری گود‌های مسلح شده به روش نیلینگ و انکراژ (چکیده)
4 - Numerical study on the effect of excavation dewatering on the contaminant emission in sandy soil (چکیده)
5 - A new method for estimating pollutant concentration in unsaturated soil using digital image processing technique (چکیده)
6 - Estimation of capillary rise in unsaturated gypseous sand soils (چکیده)
7 - Considerations of Vertical Acceleration Induced by Horizontal Earthquake Record for a Building with Underground Stories Based on a SSI 3D Model (چکیده)
8 - Numerical Evaluation of Slope Stability for Construction and Seismic Loads: Case Study (چکیده)
9 - بازسازی نمونه های ماسه ای بزرگ مقیاس با دانسیته ی نسبی معین با استفاده از دستگاه بارش تلفیقی (چکیده)
10 - شبیه سازی عددی یک آزمایش سه محوری سیکلی بر روی بتن آسفالتی (چکیده)
11 - تحلیل دوبعدی پاسخ زمین در خاکهای با قابلیت روانگرایی (چکیده)
12 - پارامترهای مهندسی زلزله های میدان نزدیک و میدان دور (چکیده)
13 - بررسی استراتژیهای مدیریت زهاب اسیدی معدن (چکیده)
14 - Numerical study on the effect of excavation dewatering on the contaminant emission in sandy soil (چکیده)
15 - Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall (چکیده)
16 - A new method for estimating pollutant concentration in unsaturated soil using digital image processing technique (چکیده)
17 - بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی) (چکیده)
18 - A study on the effects of piled-raft foundations on the seismic response of a high rise building resting on clayey soil (چکیده)
19 - The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories (چکیده)
20 - The influence of nailing on the seismic response of a superstructure with underground stories (چکیده)
21 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه (چکیده)
22 - Effect of Wetting Process with Presence of Matric Suction on Unsaturated Gypseous Sand Soils (چکیده)
23 - Settlement assessment of gypseous sand after time-based soaking (چکیده)
24 - بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی (چکیده)
25 - The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories (چکیده)
26 - A study on the efficiency of the hardening soil model for soft clay (چکیده)
27 - مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع (چکیده)
28 - WETTING CHALLENGES ON THE GYPSIFEROUS SOILS (چکیده)
29 - Mechanical Behavior of Dam Foundation with Vertical Sand Drain, Case Study: Sombar Dam (چکیده)
30 - EFFECT OF SOAKING ON UNSATURATED GYPSEOUS SAND SOILS (چکیده)
31 - A study on the efficiency of a Capped Hardening Elasto-plastic Model for soft clays (چکیده)
32 - Hydraulic Fracturing: a main cause of initiating internal erosion in a high earth-rockfill dam (چکیده)
33 - Dynamic Response of a Tall Building Next to Deep Excavation Considering Soil-Structure Interaction (چکیده)
34 - A numerical investigation on coupled hydro mechanical behaviour of a high centreline tailings dam (چکیده)
35 - The Deformation Mechanism of a High Rockfill Dam during the Construction and First Impounding (چکیده)
36 - Numerical analysis of seismic stability of a high centerline tailings dam (چکیده)
37 - بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
38 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
39 - بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکی (چکیده)
40 - اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک (چکیده)
41 - مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده (چکیده)
42 - وقوع پدیده شکست هیدورلیکی در هسته رسی مایل یک سد سنگریزه ای بلند واقع شده در دره‌ای تنگ (چکیده)
43 - تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی (چکیده)
44 - بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
45 - بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک (چکیده)
46 - بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی (چکیده)
47 - ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
48 - مطالعه رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله محور ثابت (چکیده)
49 - ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای (چکیده)
50 - مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت (چکیده)
51 - رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری (چکیده)
52 - طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا (چکیده)
53 - تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی (چکیده)
54 - بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) (چکیده)
55 - بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع (چکیده)
56 - Validation of Structural Analysis by PLAXIS2D Geotechnical Software (چکیده)
57 - شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات (چکیده)
58 - مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W (چکیده)
59 - بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع (چکیده)
60 - A Study of the Seismic Response of Asphaltic Concrete Used as a Core in Rockfill Dams (چکیده)
61 - Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation (چکیده)
62 - پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (چکیده)
63 - صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D (چکیده)
64 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
65 - کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) (چکیده)
66 - تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور) (چکیده)
67 - مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP (چکیده)
68 - تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی (چکیده)
69 - تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) (چکیده)
70 - تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی (چکیده)
71 - بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین (چکیده)
72 - بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) (چکیده)
73 - ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
74 - The Study of Replacing the Central Clay Core with the Plastic Concrete cut-off Wall in the Body of Soombar Reservoir Dam (چکیده)
75 - تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) (چکیده)
76 - Determination of Rock-fill Parameters Based on a Hardening Soil Model Using Large Scale Triaxial Test results (چکیده)
77 - 3D Numerical Study of the Efficiency of the Grouting Curtain in an Embankment Dam (چکیده)
78 - مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (چکیده)
79 - Seepage Analysis for Shurijeh Reservoir Dam Using Finite Element Method (چکیده)
80 - Experimental study of asphaltic concrete dynamic properties as an impervious core in embankment dams (چکیده)
81 - Nonlinear Numerical Evaluation of Dynamic Behavior of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam-A Case Study (چکیده)
82 - بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند (چکیده)
83 - بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی (چکیده)
84 - مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان (چکیده)
85 - (Evaluation of Dynamic Response of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam Using Newmark Approach (a case study (چکیده)
86 - (2D & 3D Nonlinear Dynamic Analysis of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (a Case Study (چکیده)
87 - Evaluation of Hydraulic Fracturing Potential in the Inclined Clay Core Dams in Narrow Valleys Using 3D Numerical Modeling (چکیده)
88 - بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) (چکیده)
89 - بررسی جایگزینی هسته رسی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار (چکیده)