بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behnam Kamkar


موارد یافت شده: 107

1 - Physiological Fitness Associated to ACCase Target-Site Resistance Enhances Growth and Reproduction in Phalaris brachystachys (چکیده)
2 - The rice yield gap estimation using integrated system approaches: a case study—Guilan province, Iran (چکیده)
3 - تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول سویا با نقشه‏ های تناسب اراضی (مطالعه موردی: استان گلستان) (چکیده)
4 - The effect of spring flooding on management and distribution of cotton bollworm (Helicoverpa armigera) by flood mapping using SAR sentinel-1 and optical imagery landsat-8; a case study in golestan province, Iran (چکیده)
5 - بررسی توانایی مدل های ریزمقیاس نمایی LAARS-WG و SDSM در شبیه سازی دماهای اصلی و بارش استان گلستان برای سال 2050 میلادی (چکیده)
6 - Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with Rhizobium and Pseudomonas (چکیده)
7 - Development of a new model for health assessment in agroecosystems (چکیده)
8 - ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن توسط گیاه جو در خاک‌های شور (مطالعه موردی: شهرستان گمیشان، استان گلستان) (چکیده)
9 - بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران (چکیده)
10 - Would it be possible to use nonpathogenic fungi to improve the turnover of crop residues? (چکیده)
11 - مقایسه شاخص های گیاهی در تخمین زیست‌توده بقایای محصولات زراعی بهاره و پاییزه (در حوضه‌های آبخیز جنوب غرب استان گلستان) (چکیده)
12 - شناسایی توده‌های علف خونی سنبله کوتاه (Phalaris brachystachys Link.) مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase به روش زیست‌سنجی بذر (چکیده)
13 - مطالعه اثر رقابت کنجدشیطانی بر تغییرات شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سویا و پتانسیل تولید بذر این علف هرز در شرایط مزرعه (چکیده)
14 - شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان (چکیده)
15 - Yield Gap Analysis Using Remote Sensing and Modelling Approaches: Wheat in the Northwest of Iran (چکیده)
16 - Mechanism and pattern of resistance to some ACCase inhibitors in winter wild oat (Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne) biotypes collected within canola fields (چکیده)
17 - ارزیابی حاصل‌خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان) (چکیده)
18 - No fitness cost associated with Asn-2041-Ile mutation in winter wild oat (Avena ludoviciana) seed germination under various environmental conditions (چکیده)
19 - رابطه تاخیر زمانی بین شاخص های خشکسالی SPI و SPEI و شاخص پوشش گیاهی NDVI در حوضه سنگ بست خراسان رضوی با استفاده از مدل علیت هشیایو (چکیده)
20 - بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی (درصد نرمال، دهک ها، SPI، SPEI، US Drought Monitor و NDVI). (چکیده)
21 - بررسی قابلیت رقابت سویا در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف کنجد ‌شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم در استان گلستان (چکیده)
22 - تغییرات کیفیت بذر ذرت (هیبرید KSC 704) در تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری (چکیده)
23 - مطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف‌های هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی (چکیده)
24 - برآورد خلأ عملکرد مزارع گندم با استفاده از رهیافت‌های GIS، RS و مدل SSM (مطالعه موردی: حوضه قره‌سوی شهرستان گرگان) (چکیده)
25 - تدوین الگوی کشت بهینه برای استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
26 - The First Case of Short-Spiked Canarygrass (Phalaris brachystachys) with Cross-Resistance to ACCase-Inhibiting Herbicides in Iran (چکیده)
27 - واسنجی و ارزیابی مدل IXIM برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط آب و هوایی گرگان (چکیده)
28 - برآوردتغییرات سطح زیرکشت گندم و سویا با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در غرب استان گلستان (چکیده)
29 - امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان (چکیده)
30 - بررسی هیبریدهای منورم چغندرقند (.Beta vulgaris L) تولیدشده در شرایط آب و هوایی مختلف ازنظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه (چکیده)
31 - تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه (چکیده)
32 - اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.) (چکیده)
33 - ارزیابی تغییرات عملکرد سویا با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در غرب استان گلستان (چکیده)
34 - شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت با مدل Aquacrop (چکیده)
35 - پایش مکانی و زمانی خشکسالی کشاورزی در اراضی تحت کشت گندم با استفاده از شاخص بارش استاندارد‌شده (مطالعه موردی غرب استان گلستان) (چکیده)
36 - ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران (چکیده)
37 - تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت (چکیده)
38 - اثر تراکم‏ های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر شاخص‏ های رشد ارقام گندم در گرگان (چکیده)
39 - بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک (چکیده)
40 - ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی (چکیده)
41 - ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع‌شده (چکیده)
42 - اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba) (چکیده)
43 - پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن، تولید خالص اولیه و ضرایب تخصیص کربن در گیاه سویا (Glycine max L.) در شهرستان گرگان (چکیده)
44 - اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) (چکیده)
45 - بررسی تاثیر نیتروژن آزادشده از بقایای گیاهان مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. (چکیده)
46 - تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه (.Hordeum vulgare L) (چکیده)
47 - بررسی جنین زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه فرنگی در محیط های کشت بافت مختلف (چکیده)
48 - تعیین پارامترهای مدل‏سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندم (چکیده)
49 - تاثیر تاریخ کاشت بر طول دوره‎های فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرد (چکیده)
50 - ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای پیش بینی سرعت به ساقه رفتن گندم(رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روز (چکیده)
51 - بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل‏ دهنده محیط‌های کشت بر جنین‏زایی رویشی دم‌برگ هویج (Daucus carota L.) (چکیده)
52 - تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت‏های میکروبی. مجله علوم (چکیده)
53 - پیش ‏بینی تعداد دانه در گندم (چکیده)
54 - اثر زوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنشهای محیطی (چکیده)
55 - بررسی تاثیر برش غده و تیمار با اتیلن بر تعداد و طول جوانه‏ها و تغییرات میزان آنتوسیانین، آمیلاز و محتوای کلروفیلی غده‏های سیب‏زمینی (چکیده)
56 - واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (چکیده)
57 - اثر فرسودگی بذر بر تخلیه ذخایر بذر و رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم (چکیده)
58 - فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: تولید و زوال برگ‏ها. (چکیده)
59 - فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ‏ها (چکیده)
60 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت تاخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا (RGS-003) در گرگان (چکیده)
61 - بررسی چند جنینی در بذور نارنج (Citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استان های مازندران و گلستان (چکیده)
62 - ارزیابی توان رقابتی ارقام مختلف کلزا (Brasica napus) با خردل وحشی (Sinapis arvensis) و رابطه آن با میزان و نحوه توزیع سطح برگ در کانوپی (چکیده)
63 - تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis) (چکیده)
64 - تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف (چکیده)
65 - بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزا (چکیده)
66 - مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانه (چکیده)
67 - ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان (چکیده)
68 - تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستان (چکیده)
69 - مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا (چکیده)
70 - Evaluation of forage maize yield gap using an integrated crop simulation model-satellite imagery method (Case study: four watershed basins in Golestan Province) (چکیده)
71 - New services and roles of biodiversity in modern agroecosystems: A review (چکیده)
72 - Analysis of cotton production by energy indicators in two different climatic regions (چکیده)
73 - Cardinal temperatures and thermal time required foremergence of lenti (Lens culinaris Medik) (چکیده)
74 - Development of a land use suitability model for saffron ( Crocus sativus L.) cultivation by multi-criteria evaluation and spatial analysis (چکیده)
75 - Breaking seed dormancy and determining cardinal temperatures for Malva sylvestris using nonlinear regression (چکیده)
76 - Estimation of greenhouse gas (GHG) emission and energy use efficiency (EUE) analysis in rainfed canola production (case study: Golestan province, Iran) (چکیده)
77 - The phenology and seed production of Cucumis melo as an invasive weed in northern Iran (چکیده)
78 - Spatial-statistical analysis of factors determining forest fires: a case study from Golestan, Northeast Iran (چکیده)
79 - Feasibility of ley-farming system performance in a semi-arid region using spatial analysis (چکیده)
80 - Effects ofpollinator line characteristics on quantity and quality of monogerm hybrid seed production in sugar beet (Beta vulgaris L.) (چکیده)
81 - Leaf Expansion and Transpiration Responses of Millet Species to Soil Water Deficit (چکیده)
82 - Sulfosulfuron Persistence in Soil Under Different Cultivation Systems of Wheat (Triticum aestivum) (چکیده)
83 - Evaluation of Genotoxic and Inhibitory Effects of Invasive Weed Wild Poinsettia (Euphorbia heterophylla Linn.) in Sunflower (چکیده)
84 - Energy flow analysis for rice production in different geographical regions of Iran (چکیده)
85 - Effect of soil water management and different sowing dates on maize yield and water use efficiency under drip irrigation system (چکیده)
86 - A simple linear model for leaf area estimation in Persian walnut (Juglans regia L.) (چکیده)
87 - Response of Sunflower Cultivars to Deficit Irrigation (چکیده)
88 - Assessment of land suitability and the possibility and performance of a canola (Brassica napus L.) – soybean (Glycine max L.) rotation in four basins of Golestan province, Iran (چکیده)
89 - Modeling and mapping diversity of pathogenic fungi of wheat fields using geographic information systems (GIS) (چکیده)
90 - Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to germinate using non-linear regression models (چکیده)
91 - Corn yield response to crowding stress and cropping season (چکیده)
92 - Application of linear models for estimation of leaf area in soybean [Glycine max (L.) Merr] (چکیده)
93 - The effects of irrigation regimes and nitrogen rates on some agronomic traits of canola under a semiarid environment (چکیده)
94 - Water stress effects on growth, development and yield of opium poppy (Papaver somniferum L.) (چکیده)
95 - Non-destructive estimation of maize leaf area, fresh weight, and dry weight using leaf length and leaf width (چکیده)
96 - Field screening of canola (Brassica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis) using competition indices and some empirical yield loss models in Golestan Province, Iran (چکیده)
97 - Effects of salinity and Temperature on germination of three millet varieties (چکیده)
98 - Evaluating Non-Linear regression models to describe response of wheat emergence rate to temperature (چکیده)
99 - The Effect of Seed Aging on the Seedling Growth as Affected by Environmental Factors in Wheat (چکیده)
100 - Modeling seed aging effects on the response of germination to temperature in wheat (چکیده)
101 - ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان (چکیده)
102 - Impact of crop management on weed species diversity and community composition of winter wheat fields in Iran (چکیده)
103 - Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces (چکیده)
104 - ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی (چکیده)
105 - آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی (چکیده)
106 - استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری (چکیده)
107 - ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (چکیده)