بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Tavakkol Afshari


موارد یافت شده: 114

1 - ثر تنش گرما بر جوانه‌زنی و رشد دانه‌های گرده گوجه‌فرنگی (‌Solanum lycopersicum‌) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2 - آنالیز تصویری بذرهای تولید شده دو رقم کاملینا ( Camelina sativa) تحت تیمار محلول پاشی ریز مغذی ها و بررسی تاثیر آن بر روی درصد و سرعت جوانه زنی (چکیده)
3 - Physiological and molecular changes of onion (Allium cepa L.) seeds under different aging conditions (چکیده)
4 - Phosphorus Efficiency of Sirvan and Sivand Wheat Cultivars Under Drought Stress Conditions in a Calcareous Soil (چکیده)
5 - تثیر فسفر بر جذب آهن، روی و پتاسیم و خصوصیات رشدی ریشه و اندام هوایی گندم در رژیم‌های رطوبتی مختلف (چکیده)
6 - تاثیر دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی بذر دو اکوتیپ سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) (چکیده)
7 - تعیین دماهای کاردینال و ارزیابی واکنش وانه‌زنی بذر پن اکوتیپ گیاه دارویی بذرالبن (.Hyoscyamus SPP) نسبت به دما و پتانسیل آب (چکیده)
8 - اثر پیش‌تیمار بذر بر بهبود تحمل به سرما در مرحله جوانه‌زنی برخی ژنوتیپ‌های نخود (چکیده)
9 - ارزیابی امکان افزایش تحمل به یخ‌زدگی در نخود (Cicer arietinum) با پیش‌تیمار بذر (چکیده)
10 - تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیوﻟوژیک و آنزیم های آنتی اکسدانتی و اس-نیتروزیﻼسیون پروتئین ها در دو رقم کلزا (چکیده)
11 - تاثیر فیزیولوژیک اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های CTR1 و NPR1 دخیل در وانه زنی و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بذر زوال یافته سویا (چکیده)
12 - Stress memory in seedlings of primed seed chickpea (Cicer arietinum L.) using sodium nitroprusside under cold stress (چکیده)
13 - بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلز (چکیده)
14 - Clean application of pistachio residues-based vermicompost with γ-aminobutyric acid can alleviate the negative effects of high soil pH on P uptake in saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
15 - بهبود پاسخ دما-رطوبتی بذر ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از آبسیزیک اسید، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید (چکیده)
16 - کمی سازی خصوصیات جوانه زنی بذر اسفرزه تحت تاثیر رژیم های دمایی و تنش خشکی (چکیده)
17 - تأثیر پرایمینگ و دما بر خصوصیات سبز‌شدن و استقرار گیاهچه دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) با قدرت جوانه‌زنی کم و زیاد (چکیده)
18 - مطالعه خصوصیات ظاهری بذر و ویژگی های جوانه زنی توده های بومی پیاز خوراکی ایران (چکیده)
19 - DELAY OF GERMINATION 1 (DOG1) regulates dormancy in dimorphic seeds of Xanthium strumarium (چکیده)
20 - Morphophysiological dormancy in Smyrnium cordifolium Boiss: Germination requirements and embryo growth (چکیده)
21 - بزرسی جذب فسفز در سطوح هختلف فسفز در شزایط تنش رطوبتی در بیی دو رقن گنذم (چکیده)
22 - نقش امیکس در مطالعات بیولوژی بذر (چکیده)
23 - Seed germination and seedling emergence in two populations of eastern dodder (Cuscuta monogyna Vahl.): evaluation of environmental factors and burial depth (چکیده)
24 - ماندگاری بذر پرایم شده کلزا Brassica napus L.) ( رقم اکاپی در شرایط متفاوت انبارداری با استفاده از سه نوع بستهبندی (چکیده)
25 - ارزیابی پاسخ های جوانه زنی بذر آویشن باغی تحت تیمارهای مختلف پرایمینگ (چکیده)
26 - Interactive Effects of Residue and Tillage Methods on Growth, Yield and Yield Components of Melon (چکیده)
27 - اثر اسید سالیسیلیک و اتیلن بر جوانهزنی و بیان ژنهای آلفا آمیلاز و بتا آمیلاز در بذر زوال یافته سویا (Glycine max) (چکیده)
28 - اثر هورمون پرایمینگ و زوال بذر بر ویژگیهای جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی- (Zea mays L.) اکسیدانت در بذور ارقام ذرت (چکیده)
29 - Abscisic, gibberellic, and salicylic acids effects on germination indices of corn under salinity and drought stresses (چکیده)
30 - بررسی جوانه زنی بذر گلرنگ(Carthamus tinctoriusL.)رقم فرامان ،تحت تنش کمبود آب و تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی (چکیده)
31 - مطالعه اثر پیری تسریع شده و اسید جیبرلیک بر خصوصیات جوانهزنی، پر اکسیداسیونلیپیدها، پروتئین محلول، فنل کل و هدایت الکتریکی بذر گندم (رقم پیشتاز) ( (چکیده)
32 - ارزیابی تأثیر پرایمینگ و مدت آن بر خصوصیات جوانه‌زنی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
33 - بررسی اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون چربی دربذور زوال یافته سویا( (چکیده)
34 - تاثیر سطوح مختلف شوری(کلرید سدیم) و دما بر پارامترهای جوانه زنی بذر گیاه انیسون(Pimpinella anisum. L)توده استان مرکزی شهرستان خمین (چکیده)
35 - Exogenousγ-aminobutyric acid can alleviate the adverse effects of seedaging on fatty acids composition and heterotrophic seedling growth inmedicinal pumpkin (چکیده)
36 - تأثیر آمینوسیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان (Glycine max) در جوانه زنی بذرهای زوال یافته سویا LOX و 2 GAI ژن های 1 (چکیده)
37 - توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نمو (چکیده)
38 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی سه گونه تاج خروس (Amaranthus sp.) (چکیده)
39 - Germination and gene expression as affected by aminocyclopropane-1-carboxylic acid in deteriorated soybean seed (چکیده)
40 - تاثیر هورمونهای گیاهی بر بهبود بذر زوالیافته طبیعی و مصنوعی گندم تحت تنش شوری (چکیده)
41 - تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلف (چکیده)
42 - Salicylic acid priming before and after accelerated aging process increases seedling vigor in aged soybean seed (چکیده)
43 - Evaluation of Germination and Antioxidant Activity in GA3-Primed Deteriorated Wheat Seed (چکیده)
44 - اثر هورمون پرایمینگ بذر در مزرعه بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام ذرت (Zea mays L.) زوال یافته (چکیده)
45 - بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica) (چکیده)
46 - مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگو شیرازی(Lallemantiaroyleana )در پاسخ به دماو تعیین دمای کاردینال با استفاده از مدلهای رگرسیونی غیرخطی (چکیده)
47 - مدلسازی حیات بذراسفرزه (Plantagoovata)تحت شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
48 - تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان (چکیده)
49 - روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن (چکیده)
50 - مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیۀ پروبیت (چکیده)
51 - مطالعه اثرات پتانسیل آب و تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی، رشد هتروتروفیک و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایشی بالنگوشیرازی (چکیده)
52 - تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا (چکیده)
53 - بررسی میزان هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه تحت شرایط متفاوت انبارداری (چکیده)
54 - از کشاورزی اقلیم هوشمند به بذر اقلیم هوشمند (چکیده)
55 - بررسی تاثیر سه نوع بسته بندی بر زوال بذر پرایم شده و غیرپرایم کنجد (Sesamum indicum) ، طی شرایط متفاوت انبارداری (چکیده)
56 - بررسی تاثیر سه نوع بسته بندی بر زوال بذر پرایم شده و غیر پرایم کلزا (Sesamum indicum) ، طی شرایط متفاوت انبارداری (چکیده)
57 - بررسی تأثیر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضریب های حیات بذر عدس ( Lens culinaris ( و نخود ) Cicer arientinum ) (چکیده)
58 - ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا (چکیده)
59 - ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
60 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در روشهای خاکورزی (چکیده)
61 - بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum) (چکیده)
62 - The relationships between fatty acids and heterotrophic seedling growth in winter canola cultivars during accelerated seed aging process (چکیده)
63 - تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه عدس (چکیده)
64 - The morphophysiological dormancy of Ferula ovina seeds is alleviated by low temperature and hydrogen peroxide (چکیده)
65 - کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی (چکیده)
66 - Cardinal temperatures for seed germination of three Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivars (چکیده)
67 - بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی (چکیده)
68 - شناسایی ساختار شیمیایی و بذر گیاه دارویی بالنگو شیرازی و بررسی تغییرات این صفت تحت شرایط پیری تسریع شده (چکیده)
69 - تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestris (چکیده)
70 - دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنۀ بردباری دمایی جوانه زنی بذر بامیه ( Abelmoschus esculentus ) (چکیده)
71 - تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک ( Ricinus communis L. ) (چکیده)
72 - تأثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (چکیده)
73 - مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (چکیده)
74 - بررسی تأثیر نظامهای خاکورزی و پرایمینگ بر سهم ساقه اصلی و فرعی در عملکرد سویا (چکیده)
75 - اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (چکیده)
76 - تاثیر زمان و عمق دفن بر شکست خواب و جوانه زنی بذور سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) (چکیده)
77 - بررسی القای جوانه زنی و شکستن خواب غده های یکساله زیره سیاه (Bunium persicum) (چکیده)
78 - براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (چکیده)
79 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت Ramond Chrysanthemum maximum (چکیده)
80 - تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita) (چکیده)
81 - تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه ( Mellissa officinalis L. ) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب (چکیده)
82 - Assessment of seed dormancy in Scrophularia striata (چکیده)
83 - تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف (چکیده)
84 - بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزه (چکیده)
85 - بررسی میزان ارتباط بین آزمون های آزمایشگاهی و قدرت سبز شدن ارقام کلزا در شرایط مزرعه (چکیده)
86 - بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوری (چکیده)
87 - برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری (چکیده)
88 - بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی (چکیده)
89 - Effects of salicylic acid and ethylene on germination improvement of deteriorated seed of Glycine max (L.) (چکیده)
90 - Effect of Nutritional Treatments on Physiological Characteristics and Tuberization of Potato Plants under Hydroponic Sand Culture (چکیده)
91 - Proteome analysis of wheat embryo (Triticum aestivum) Sensu stricto germination under osmotic stress (چکیده)
92 - اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک ساله (چکیده)
93 - استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گیری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم به شوری (چکیده)
94 - اثر اسید آسکوربیک (ویتامین ث) و آلفا توکوفرول (ویتامین ای) بر فرایند زوال بذر دو رقم کنجد (چکیده)
95 - Do Nano Silver Treatments Control Dry Rot Agent Inoculated Young and Aged Potato Seed Tubers? (چکیده)
96 - The effect of electric field on seed germination and growth parameters of onion seeds (Allium cepa) (چکیده)
97 - Effect of drought stress on germination characteristics of Tanacetum polycephalum under different temperature regimes (چکیده)
98 - در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاک (چکیده)
99 - بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف (چکیده)
100 - تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجد (چکیده)
101 - تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین (چکیده)
102 - نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوری (چکیده)
103 - ارتباط تجمع برخی متابولیتها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نان (چکیده)
104 - عکس العمل بنیه و سختی بذر دو گونه یونجه یکساله به تنش خشکی و محلول پاشی ریزمغذی های آهن و روی (چکیده)
105 - بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری (چکیده)
106 - تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه (چکیده)
107 - بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب زمینی (چکیده)
108 - تعیین نوع خواب بذر گیاه باریجة تودة دماوند و نیازهای بذر برای شکست خواب (چکیده)
109 - بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف (چکیده)
110 - تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلام (چکیده)
111 - ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه (چکیده)
112 - بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانه زنی (چکیده)
113 - Seed Germination, Plant Establishment, and Yield of Sugar Beet Genotypes under Salinity Stress S. (چکیده)
114 - Determination of cardinal germination temperatures of two ecotypes of Thymus daenensis subsp. daenensis (چکیده)