بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: kazem Rasoolzadeh Tabatabaei


موارد یافت شده: 44

1 - زمینه یابی و روانسنجی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه دینی (چکیده)
2 - تاثیر واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان و شادکامی دختران مبتلا به پرخوری عصبی (چکیده)
3 - اثر بخشی بسته روان پویشی شکل گیری هویت موفق نوجوانانبر فرآیند خود شناسی انسجامی و مولفه های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی (چکیده)
4 - The psychological profile of university students with and without a disciplinary record: A comparative study (چکیده)
5 - تدوین الگئی مفهومی مقابله دینی با استرس براساس آموزه های قرآن کریم : نظریه دادهئ بنیاد (چکیده)
6 - مدل مفهومی کشمکش های روانی- معنوی در ایران : مطالعه کیفی (چکیده)
7 - وارسی مولفه های ذهنی سازی در الکوی ارتباطی متاهلین ناراضی (چکیده)
8 - وارسی کیفی عوامل خانوادگی موثر بر تنظیم هیجان در جامعه ایرانی : تحلیل محتوی کیفی (چکیده)
9 - بررسی علل اختلال بدریخت انگاری بدن در زنان: تحلیل محتوا (چکیده)
10 - بررسی تاثیر روان درمانی بدنی بر قابلیت‌های هوش عملی دانش‌آموزان ابتدایی (چکیده)
11 - Empowering the Family to Expand Cost-effective Interventions to Reduce Behavioral Problems: A Descriptive Critical Review of Facilitating cognitive development in everyday life. (چکیده)
12 - Evaluating the Changes in Alpha-1 Band Due to Exposure to Magnetic Field (چکیده)
13 - نقش واسطه ای رضایت جنسی در رابطه سبک های عشق ورزی با طلاق عاطفی (چکیده)
14 - Who would Iranian Muslims help? Religious dimensions and moral foundations as predictors (چکیده)
15 - Psychometric properties of the childhood executive functioning inventory (CHEXI): A confirmatory factor analysis and measurement invariance by sex and age in Iranian children (چکیده)
16 - رابطه کنش های اجرایی مغز با کمال گرایی در بزرگسالان (چکیده)
17 - Religious Fundamentalism and Quest as Predictors of Moral Foundations Among Iranian Muslims (چکیده)
18 - اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در افزایش حرمت خود کودکان (چکیده)
19 - بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی (چکیده)
20 - The effectiveness of body psychotherapy on improving working memory ability and inhibition level in elementary school students (چکیده)
21 - نقش صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده در پیشبینی سلامت روان دانشجویان با سابقهی تخلف انضباطی (چکیده)
22 - نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی خطر عود به اعتیاد (چکیده)
23 - Investigating the Efficacy of Interpersonal Psychotherapy on Alexithymia Features (چکیده)
24 - Study of the frequency parameters of EEG influenced by zone-dependent local ELF-MF exposure on the human head (چکیده)
25 - The Effect of Psychotherapy in Improving Physical and Psychiatric Symptoms in Patients with Functional Dyspepsia (چکیده)
26 - Dignity in Iranian cancer patients: a qualitative approach (چکیده)
27 - Comparative Efficacy of Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness Therapy on Reducing Symptoms and Improving Quality of life in Patients with the Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
28 - Birth Order and Sibling Gender Ratio of a Clinical Sample43Iranian J Psychiatry 10:1, Jan 2015 ijps.tums.ac.irThe Effect of Psychotherapy in Improving Physical and Psychiatric Symptoms in Patients with Functional Dyspepsia (چکیده)
29 - LongTerm Effects of Mind fulnesson Quality oflife in Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
30 - A Cross-cultural Comparative Study of Identity Status in Three Distinct Groups of Women Irainian, Lebanese and Lebanese Residents in Iran (چکیده)
31 - 61 Girls with Absolute Celibacy in Iran: Why-ness and their comparative adjustment in life with married counterparts (چکیده)
32 - Investigation of EEG changes during exposure to extremelylow-frequency magnetic field to conduct brain signals (چکیده)
33 - Gender Differences on Personality characteristics and Life Satisfaction (چکیده)
34 - Comparative Evaluation of Personality traits among Isfahan and Tehran Citizens (چکیده)
35 - Designing a Computerized Neuro-Cognitive Program for Early Diagnosing Children at Risk for Dyslexi (چکیده)
36 - Application of Cognitive-Behavioral Therapy in Obstructive Sleep Apnea: Comparison of Combined Treatment, and CPAP Therapy on Executive Functions of the Brain (چکیده)
37 - بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی (چکیده)
38 - نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی (چکیده)
39 - Psychometric properties of Persian version of the Barkley deficits in executive functioning scale–children and adolescents (چکیده)
40 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
41 - Identifying Common Elements of Parent Training Programs for Children with ADHD: An Initial Effort to Develop an Element Approach in Iran (چکیده)
42 - اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در پیش دبستان: تجارب زیسته مادران (چکیده)
43 - Preschool children with attention deficit/ hyperactivity disorder: Iranian fathers’ experiences (چکیده)
44 - کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (چکیده)