مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی طویلی , سید مطهره حسینی , محمد جعفری , علی گل کاریان , بررسی امکان توسعه گونه مرتعی Dorema ammoniacum با لحاظ شرایط رویشگاهی و استفاده از مدل آنتروپی حداکثر در مراتع خشک استان خراسان جنوبی, مرتع و آبخیزداری, دوره (75), شماره (4), سال (2023-1), صفحات (591-605)
 2. رضا اسفندیاری قله زو , محمدتقی دستورانی , علی گل کاریان , فرشته رحیمی اغ چشمه , بررسیتأثیرخصوصیات هیدرو فیزیکی رودخانههای موقتیدر برآورد دبیهای سیالبی(مطالعه موردی:حوزهآبخیزقله زو در شهرستان کالت نادر), مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (14), شماره (51), سال (2023-5), صفحات (42-59)
 3. مهدی جعفریان , علی گل کاریان , حجت امامی , تغییرات مکانی فرسایش‌پذیری خاک در ارتباط با سنگ‌شناسی و توپوگرافی, تحقیقات آب و خاک ایران, سال (2023-2)
 4. مهدی جعفریان , علی گل کاریان , حجت امامی , رابطه بین شیب دامنه و سنگ بستر با برخی از ویژگیهای خاک, آب و خاک, دوره (37), شماره (3), سال (2023-8), صفحات (415-430)
 5. حامد حیدری , محمد موسوی بایگی , کاظم اسماعیلی , علی گل کاریان , اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار), تحقیقات آب و خاک ایران, سال (2020-1)
 6. علیرضا معماری , کریم سلیمانی , محمود حبیب نژاد , علی گل کاریان , کاربرد مدل EPASWMM در شبیه سازی سیلاب ورودی به مناطق شهری از بازه های هیدرولوژیکی روستایی با استفاده از روابط ریاضی مطالعه موردی : شهرک پایداری شهر مشهد, مهندسی و مدیریت آبخیز, سال (2019-10)
 7. معصومه درمانی , محمد نهتانی , هایده آرا , علی گل کاریان , سلمان شریف آذری , طراحی شبکه های عصبی فیدبک تکاملی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عنکبوتی در برآورد بار معلق (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده), تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (18), شماره (51), سال (2019-2), صفحات (183-198)
 8. زکیه صفر پور , جلیل فرزادمهر , علی گل کاریان , مهدی بشیری , بررسی کارایی مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: حوزۀ سد بیدواز اسفراین), مرتع و آبخیزداری, دوره (73), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (139-148)
 9. مهسا آریاپور , مهدی بشیری , علی گل کاریان , مدل سازی حرکات توده ای با روش های داده کاوی در جنوب شرق نیشابور، استان خراسان رضوی, هیدروژئومورفولوژی, دوره (5), شماره (19), سال (2019-8), صفحات (57-77)
 10. ابوالفضل مساعدی , مریم یزدان پرست , محمدحسین محمودی قرائی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچه, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (29-51)
 11. مهدی بشیری , مهسا آریاپور , علی گل کاریان , کاربرد الگوریتم‌های داده‌کاوی در تفکیک منابع رسوبی حوزۀ آبخیز نوده گناباد, مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (7), شماره (19), سال (2018-4), صفحات (81-95)
 12. علی جبله , علی نجفی نژاد , محسن حسینعلی زاده , علی محمدیان بهبهانی , علی گل کاریان , نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان, پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (9), شماره (17), سال (2018-4), صفحات (182-192)
 13. علی جبله , علی نجفی نژاد , محسن حسینعلی زاده , علی محمدیان بهبهانی , علی گل کاریان , بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه زراعی در استان گلستان, تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (49), شماره (5), سال (2018-12), صفحات (1071-1082)
 14. علی گل کاریان , عباسعلی محمدیان , ابوالفضل عبدالهی , اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز جهت اقدامات آبخیزداری (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دریان سمنان), مرتع و آبخیزداری, دوره (70), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (777-789)
 15. سیده عطیه خطیبی , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری , ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید, ترویج و توسعه آبخیزداری, دوره (5), شماره (16), سال (2017-5), صفحات (45-53)
 16. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد , ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺟﻨﻮب ﻣﻪوﻻت), تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (24), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (30-38)
 17. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , محمدحسین محمودی قرائی , ارزیابی آلودگی به عناصر سنگین و رابطه آن با دانه‌بندی رسوبات مخزن دریاچه سد کارده, اکو هیدرولوژی, دوره (4), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (287-299)
 18. علی گل کاریان , رضا غلام زاده , صادق تالی خشک , محمد ایوب محمدی بلبان آباد , آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد), پژوهش های آبخیزداری, دوره (27), شماره (104), سال (2014-12), صفحات (212-220)
 19. بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی , بهینه سازی مکانی بندهای آبخیزداری جهت کنترل 25، 50، 75 درصدی سیلاب (مطالعه موردی زیر حوزه ای از کشف رود), تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (605-611)
 20. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر رشد آتزیپلکس کانسنس (Atriplex canescens) (مطالعه موردی: طرح های بیابان زدایی عمرانی گناباد و چاه گوجی مه ولات), مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (4), شماره (8), سال (2016-2), صفحات (67-76)
 21. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , مدل سازی برخی از عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (4), سال (2015-12), صفحات (103-120)
 22. علی گل کاریان , حسن احمدی , علی سلاجقه , محمد جعفری , علی شهبازی , بررسی روند تغییرات مکانی غلظت رسوب در طول دامنه, مرتع و آبخیزداری, دوره (67), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (587-601)
 23. بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی , تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز گاش), مرتع و آبخیزداری, دوره (68), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (307-322)
 24. علی گل کاریان , سید امیر نقیبی , داود داودی مقدم , ارزیابی کارایی روش ژئومرفولوژی در برآورد ابعاد هیدروگراف واحد لحظ های و مقایسه آن با روش های اشنایدر، SCS و مثلثی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جنگ کارده), آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (440-450)
 25. فریبا علوی زاده , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , علی طویلی , بررسی نقش پوسته های بیولوژیک (خزه ها) در حفاظت ازخاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی), مرتع و آبخیزداری, دوره (67), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (83-92)
 26. زهرا نامقی , عبدالرضا بهره مند , مجید اونق , علی گل کاریان , شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی-توزیعی WetSpa در حوزه آبخیز اترک, آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12), صفحات (1067-1076)
 27. علی گل کاریان , داود داودی مقدم , سید امیر نقیبی , مسعود عشقی زاده , کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع دربرآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک, مرتع و آبخیزداری, دوره (66), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (461-471)
 28. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری در واحدهای تپه ماهوری جنوب غرب شهرستان مشهد, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-7), صفحات (87-99)
 29. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمدآباد مشهد, آب و خاک, دوره (26), شماره (5), سال (2012-5), صفحات (1215-1225)
 30. عطاالله کلارستاقی , حسن احمدی , محمد جعفری , زینب جعفریان جلودار , جمال قدوسی , علی گل کاریان , ارزیابی کارایی مدل وپ در پیش بینی روان آب و رسوب کرتهای مرتعی, مرتع, دوره (3), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (317-332)
 31. علی اکبر مهرابی , مهدی قربانی , علی گل کاریان , الهام السادات ابریشم , نظربه پردازی حوزه های آبخیز در جایگاه واحد پایه مدیریت مشارکتی سرزمین (بررسی موردی: شهرستان فیروزکوه، حوزه آبخیز دره فیرده), مرتع و آبخیزداری, دوره (63), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (529-541)

انگلیسی

 1. Ali Golkarian , خه بات خسروی , مهدی پناهی , John J. Clague , Spatial variability of soil water erosion: Comparing empirical and intelligent techniques, Geoscience Frontiers, Volume (14), No (1), Year (2023-1), Pages (101456-101456)
 2. مژگان بردبار , خه بات خسروی , دورینا مورگولت , فرانک تسای , Ali Golkarian , The use of hybrid machine learning models for improving the GALDIT model for coastal aquifer vulnerability mapping, Environmental Earth Sciences, Volume (81), No (15), Year (2022-8)
 3. خه بات خسروی , Ali Golkarian , آسفا ملسه , راوینش دئو , Suspended sediment load modeling using advanced hybrid rotation forest based elastic network approach, Journal of Hydrology, Volume (610), Year (2022-7), Pages (127963-127963)
 4. خه بات خسروی , میر جعفر صادق صفری , زهره شیخ خوزانی , برایون کرکستون , Ali Golkarian , Stacking ensemble-based hybrid algorithms for discharge computation in sharp-crested labyrinth weirs, Soft Computing, Volume (26), No (22), Year (2022-11), Pages (12271-12290)
 5. خه بات خسروی , Ali Golkarian , ابراهیم امیدوار , جواد حاتمی افکوئیه , مسعود شیر علی , Snow water equivalent prediction in a mountainous area using hybrid bagging machine learning approaches, Acta Geophysica, Volume (71), No (2), Year (2022-10), Pages (1015-1031)
 6. خه بات خسروی , Ali Golkarian , پاتریکیا ساکو , مارتین بویی , آسفا ملسه , Model identification and accuracy for estimation of suspended sediment load, Geocarto International, Volume (37), No (27), Year (2022-12), Pages (18520-18545)
 7. علیرضا سپهوند , Ali Golkarian , لاوال بیلا , کایون وانگ , فاطمه رضایی , سمیه پناهی , سعید صمدیان فرد , خه بات خسروی , Evaluation of deep machine learning-based models of soil cumulative infiltration, Earth Science Informatics, Volume (15), No (3), Year (2022-9), Pages (1861-1877)
 8. Mahdi Panahi , Khabat Khosravi , Ali Golkarian , Mahsa Roostaei , Rahim Barzegar , Ebrahim Omidvar , Fatemeh Rezaie , Patricia M. Saco , Alireza Sharifi , Changhyun Jun , Sayed M. Bateni , Chang-Wook Lee , Saro Lee , A country-wide assessment of Iran's land subsidence susceptibility using satellite-based InSAR and machine learning, Geocarto International, Volume (37), No (26), Year (2022-12), Pages (14065-14087)
 9. Khabat Khosravi , Ali Golkarian , Rahim BARZEGAR , Mohammad T.AALAMI , HEDDAM SALIM , Ebrahim OMIDVAR , Saskia D.KEESSTRA , Manuel LOPEZ-VICENTE , Multi-step ahead soil temperature forecasting at different depths based on meteorological data: Integrating resampling algorithms and machine learning models, Pedosphere, Volume (33), No (3), Year (2022-6), Pages (479-495)
 10. Khabat Khosravi , Ali Golkarian , John P. Tiefenbacher , Using Optimized Deep Learning to Predict Daily Streamflow: A Comparison to Common Machine Learning Algorithms, Water Resources Management, Volume (36), No (2), Year (2022-1), Pages (699-716)
 11. Khabat Khosravi , Rahim Barzegar , Ali Golkarian , Gianluigi Busico , Emilio Cuoco , Micol Mastrocicco , Nicolo Colombani , Dario Tedesco , Maria Margarita Ntona , Nerantzis Kazakis , Predictive modeling of selected trace elements in groundwater using hybrid algorithms of iterative classifier optimizer, Journal of Contaminant Hydrology, Volume (242), No (242), Year (2021-10), Pages (103849-103849)
 12. Khabat Khosravi , Mahdi Panahi , Ali Golkarian , Saskia D. Keesstra , Patricia M. Saco , Dieu Tien Bui , Saro Lee , Convolutional neural network approach for spatial prediction of flood hazard at national scale of Iran, Journal of Hydrology, Volume (591), No (591), Year (2020-12), Pages (125552-125570)
 13. Khabat Khosravi , Ali Golkarian , Martijn J. Booij , Rahim Barzegar , Wei Sun , Zaher Mundher Yaseen , Amir Mosavi , Improving daily stochastic streamflow prediction: comparison of novel hybrid data-mining algorithms, Hydrological Sciences Journal, Volume (66), No (9), Year (2021-7), Pages (1457-1474)
 14. Saeedreza Moazeni , Ali Golkarian , Mahmood Azari , Behnam Asgari Lajayer , Study on soil water retention and infiltration rate: a case study in eastern Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (80), No (14), Year (2021-7)
 15. mahboobe sadat hosseini , Ali Golkarian , مهدی قربانی , تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور), مرتع و آبخیزداری, Volume (72), No (3), Year (2019-11), Pages (683-698)
 16. امید رحمتی , Ali Golkarian , Trent Biggs , Saskia Keesstra , فرنوش محمدی , Ioannis N. Daliakopoulos , Land subsidence hazard modeling: Machine learning to identify predictors and the role of human activities, Journal of Environmental Management, Volume (236), Year (2019-4), Pages (466-480)
 17. seyede atiye khatibi , Ali Golkarian , Abolfazl Mosaedi , Hamdollah Sojasi Qeidari , Assessment of Resilience to Drought of Rural Communities in Iran, Journal of Social Service Research, Volume (45), No (2), Year (2019-3), Pages (151-165)
 18. Ali Golkarian , Omid Rahmati , Use of a maximum entropy model to identify the key factors that influence groundwater availability on the Gonabad Plain, Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (77), No (10), Year (2018-5), Pages (1-20)
 19. Ali Golkarian , Seyed Amir Naghibi , Bahareh Kalantar , Biswajeet Pradhan , Groundwater potential mapping using C5.0, random forest, and multivariate adaptive regression spline models in GIS, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (190), No (3), Year (2018-3), Pages (1-16)
 20. S. M. Mousavi , Ali Golkarian , S. A. Naghibi , B. Kalantar , B. Pradhan , GIS-based Groundwater Spring Potential Mapping Using Data Mining Boosted Regression Tree and Probabilistic Frequency Ratio Models in Iran, AIMS Geosciences, Volume (3), No (1), Year (2017-3), Pages (91-115)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. الهه شیخ رودی , علی گل کاریان , آذر زرین , علیرضا راشکی , ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی , هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2023-02-28
 2. سعیدرضا موذنی نقندر , علی گل کاریان , محمود آذری , بررسی پتانسیل استوانه های مضاعف در برآورد میزان نفوذ در شرایط بارش , دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست) , 2019-11-14
 3. سعیدرضا موذنی نقندر , علی گل کاریان , محمود آذری , بررسی ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک در زمان های مختلف , همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16
 4. مریم مهربان , علی گل کاریان , خه بات خسروی , ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل آماری نسبت فراوانی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- , کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , 2018-02-25
 5. آرزو بخشی دم او , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , علیرضا راشکی , پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- , سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری , 2018-06-19
 6. مریم مهربان , علی گل کاریان , خه بات خسروی , ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- , سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری , 2018-06-19
 7. آرزو بخشی دم او , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , علیرضا راشکی , بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی -مطالعه موردی: دشت نیشابور- , کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , 2018-02-25
 8. سیده عطیه خطیبی , علی گل کاریان , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری , ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تأثیرات خشکسالی بر وضعیت روستانشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید) , ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2017-01-15
 9. حامد حدادیان سنو , مهدی بشیری , علی گل کاریان , منشایابی رسوبات آبی با استفاده از سنگ شناسی در حوزه آبخیز نوده گناباد , اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2016-01-14
 10. حامد حدادیان سنو , مهدی بشیری , علی گل کاریان , کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد , اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2016-01-14
 11. رضا اسفندیاری قله زو , محمدتقی دستورانی , علی گل کاریان , بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر) , یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2016-04-19
 12. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کارده , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20
 13. مریم یزدان پرست , ابوالفضل مساعدی , سعیدرضا خداشناس , علی گل کاریان , محمدحسین محمودی قرائی , بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در مخزن سد کارده طی یک دوره 7 ساله , یازدهیمن همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2016-04-19
 14. معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان , مقایسه روش های بررسی و برآورد خصوصیات و میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده , دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 15. معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان , سلمان شریف آذری , برآورد میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده با استفاده از شبکه عصب مصنوعی , دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 16. معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان , سمیرا علیزاده , اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز به منظور اجرای عملیات آبخیزداری از منظر رسوب زایی و مدل اسکالوگرام در حوزه آبخیز دریان , دومین همایش ملی کشاوزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 17. معصومه درمانی , محمد نهتانی , علی گل کاریان , سلمان شریف آذری , اثرات تغییرات اقلیم بر حوزه آبخیز کارده مشهد , دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری , 2015-02-18
 18. هانیه نجف زاده , غلامرضا زهتابیان , علی گل کاریان , حسن خسروی , بررسی تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی منطقه فیض آباد و مه ولات با استفاده از روش زمین آمار , دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2015-02-18
 19. هانیه نجف زاده , غلامرضا زهتابیان , علی گل کاریان , حسن خسروی , بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر منابع آب زیرزمینی محدوده مه ولات , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی , 2015-05-13
 20. سجاد رحمانی , علی گل کاریان , تیمور تیموریان , تعیین سهم واحد های سنگی حوزه آبخیز سد طرق در تولید رسوب , نخستین کنگره آبیاری و زهشکی ایران (همایش آب و محیط زیست) , 2015-05-13
 21. علی گل کاریان , محمد حمیدی شکور , مازیار رضوی , بررسی خطر پذیری منطقه تارش نسبت به وقوع زمین لغزش , نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , 2015-09-07
 22. علی گل کاریان , محمد حمیدی شکور , مازیار رضوی , پهنه بندی خط زمین لغزش در منطقه استخرسر با استفاده از روش آنبالاگان اصلاح شده , نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , 2015-09-07
 23. بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی , تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز اندیشش) , سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2015-06-17
 24. بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی , مکان یابی اولیه سدهای اصلاحی آبخیزداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی , سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2015-06-17
 25. زکیه صفرپور , جلیل فرزادمهر , علی گل کاریان , مهدی بشیری , پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیندمحور SINMAP (مطالعه موردی: محدوده سد بیدواز اسفراین) , اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار , 2015-02-19
 26. زکیه صفرپور , جلیل فرزادمهر , علی گل کاریان , مهدی بشیری , بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25
 27. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , ویژگیهای آتریپلکس جهت احیاء مراتع بیابانی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 28. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , سیاه تاغ و احیاء مراتع بیابانی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 29. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد , اثر برخی از شیوه های آماده سازی بسترکاشت بر زنده مانی تاغ و آتریپلکس , اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30
 30. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد , مقایسه زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از اجرای عملیات اصلاحی پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 31. زهرا نامقی , عبدالرضا بهره مند , مجید اونق , علی گل کاریان , کاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترک , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29
 32. زهرا نامقی , عبدالرضا بهره مند , مجید اونق , علی گل کاریان , تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa , نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30
 33. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد , پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15
 34. علی گل کاریان , علیرضا تقوایی ابریشمی , بررسی ضرورت کالیبراسیون مدل های برآورد فرسایش برای هر منطقه در محیط GIS (مطالعه در مورد مدل های فرآیندی GUEST و WEPP همچنین مدل های تجربی EPM و MPSIAC و هیدروفیزیکی) , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2009-04-22