مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , صهبا طوسی , تمایز ارقام مقاوم ملون در برابر قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis بر اساس صفات ظاهری و الگوی حضور ژن‌های مقاومت, نشریه علمی علوم باغبانی, سال (2024-6)
 2. فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , تمایز ژنوتیپ های نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی با استفاده از سامانه تکثیر انتخابی جهش, گیاه پزشکی, دوره (46), شماره (3), سال (2024-1), صفحات (69-82)
 3. فریبا رمضانی خوزستانی , فاطمه ذاکر تولایی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , معرفی روش درون شیشه ای آزمون بیماریزایی قارچ Ascochyta rabiei روی بر گهای جداشده ارقام نخود مقاوم و حسا س, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2023-9), صفحات (1-18)
 4. مرضیه حسنی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , شناسایی ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در برهمکنش Ascochyta rabiei با گیاه نخود, گیاه پزشکی, دوره (46), شماره (2), سال (2023-7), صفحات (87-106)
 5. فاطمه ذاکرتولایی , مریم نوری شکرتو , فرهاد شکوهی فر , ردیابی و توالی‌یابی ژن کُدکنندة پروتئین مرتبط با بیماریزایی PR10 در نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2020-7), صفحات (26-37)
 6. اعظم مومنی , فاطمه ذاکر تولایی , فرهاد شکوهی فر , محمد خیرخواه , بهینه سازی باززایی کاکوتی کوهی ) Ziziphora clinopodioides Lam ), تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (143-151)
 7. فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور , صهبا طوسی , نیره سادات غفارینیا , ساخت و آنالیز بیان ناقل جفتی گیاهی pCaBGi - (Construction and expression analysis of plant binary vector pCaBGi), زیست شناسی کاربردی, دوره (31), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (137-155)
 8. فاطمه زرندی , فرهاد شکوهی فر , بهرام شریف نبی , بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی , ضیاء الدین بنی هاشم , ضیاء الدین بنی هاشم , ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (33), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (1-8)
 9. زهره چنارانی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه, علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (13-22)
 10. روح الله قاسمی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فرهاد شکوهی فر , بررسی الگوی بیان ژن‏های P5CS و CBF تحت تنش یخ زدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود(Cicer arietinum L.)., پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (31-43)
 11. صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.), مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (76-86)
 12. فرهاد شکوهی فر , الهه ربیعی مطلق , ناهید عباس پور , صهبا طوسی , ردیابی و تکثیر ژن های اثرگذار حامل دومین LysM در ژنوم قارچ F. oxysporum f. sp. lycopersic, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (2), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (235-249)
 13. فرهاد شکوهی فر , الهه ربیعی مطلق , شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis, ژنتیک نوین, دوره (42), شماره (2), سال (2015-4), صفحات (1-25)
 14. صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , آنالیز کارکرد ژن Fol-SIX1 در ارقام مقاوم و حساس Cucumis melo, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (7), سال (2014-12), صفحات (35-47)
 15. مرجان بحرآبادی , فرهاد شکوهی فر , محمد علی ابراهیمی , آنالیز عملکرد پیشبر مصنوعی SP-DD با استفاده از روش اگرواینجکشن در گیاه توتون, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (6), سال (2014-6), صفحات (11-20)
 16. فرهاد شکوهی فر , مصطفی مطلبی , محمد رضا زمانی , ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون دار و تأیید آن با استفاده از روشهای ریزپرتابی و اگرواینجکشن, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (6), شماره (19), سال (2013-4), صفحات (97-110)
 17. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (3), سال (2007-8), صفحات (120-128)
 18. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود ( Cicer arietinum L ) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگی, ژنتیک نوین, دوره (1), شماره (3), سال (2005-9), صفحات (26-36)
 19. فرشته مشیری , فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD, ژنتیک نوین, دوره (4), شماره (11), سال (2008-2), صفحات (39-48)
 20. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD Identification of Genetic Diversity in the Ascochyta Blight Pathogen of Chickpea [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] Using RAPD Markers, علوم آب و خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (193-204)
 21. فرهاد شکوهی فر , ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القاء شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا, Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, دوره (45), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (173-187)
 22. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , سعید ملک زاده شفارودی , تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2003-4), صفحات (217-232)
 23. حانیه گیوه چی , عبدالرضا باقری , فرهاد شکوهی فر , بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2006-9), صفحات (163-170)
 24. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی مرادزاده اسکندری , انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr, آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (42), شماره (3), سال (2006-8), صفحات (417-437)
 25. فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاح رستگار , شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایران, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), سال (2006-4)

انگلیسی

 1. Haniyeh Firouzmand , Sahba Toosi , Farhad Shokouhifar , Mojtaba Mamarabadi , Resistance pattern of a cold tolerant chickpea cultivar (Saral) against different pathotypes of Ascochyta rabiei using an in vitro pathogenicity test method, Australasian Plant Pathology, Volume (52), No (4), Year (2023-7), Pages (303-315)
 2. کیانوش زنگنه , Abbasali Emamjomeh , Farhad Shokouhifar , Mojtaba Mamarabadi , Nafiseh Mehdinezhad , Differentiation of an Iranian resistance chickpea line to Ascochyta blight from a susceptible line using a functional SNP, AMB Express, Volume (12), No (1), Year (2022-4)
 3. Sara Borhani , Saeedreza Vessal , Abdolreza Bagheri , Farhad Shokouhifar , Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis, Journal of Plant Growth Regulation, Volume (39), No (3), Year (2019-12), Pages (1211-1220)
 4. Farhad Shokouhifar , مرجان بحرآبادی , Abdolreza Bagheri , Mojtaba Mamarabadi , Transient expression analysis of synthetic promoters containing F and D cis-acting elements in response to Ascochyta rabiei and two plant defense hormones, AMB Express, Volume (9), No (1), Year (2019-12)
 5. Maryam Kamyab , Mohammad Kafi , H. Shahsavand Hassani , morteza goldani , Farhad Shokouhifar , Tritipyrum (Triticum durum × Thinopyrum bessarabicum) might be able to provide an economic and stable solution against the soil salinity problem, Australian Journal of Crop Science, Volume (12), No (7), Year (2018-7), Pages (1159-1168)
 6. B. Ghavidel , Farhad Shokouhifar , M. A. Ebrahimi , H. Sobhanian , Study on Genetic Diversity of Terminal Fragment Sequence of Isolated Persian Tobacco Mosaic Virus, Journal of Genetic Resources, Volume (2), No (2), Year (2016-12), Pages (109-116)
 7. Maryam Kamyab , Mohammad Kafi , H.Shahsavand Hassani , morteza goldani , Farhad Shokouhifar , Biochemical mechanisms of salinity tolerance in new promising salt tolerant cereal, tritipyrum (TriticumDurum× Thinopyrum Bessarabicum), Australian Journal of Crop Science, Volume (11), No (6), Year (2017-6), Pages (701-710)
 8. Elahe Rabiei Motlagh , Hamid Rouhani , Farhad Shokouhifar , Mahrokh Falah Rastegar , Parissa Taheri , Molecular identification of formae specialis and racial identity in Iranian strains of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici: detection of avirulence genes, Journal of Crop Protection, Volume (6), No (1), Year (2017-4), Pages (67-77)
 9. Maryam Kamyab , Mohammad Kafi , Hossein Shahsavand , morteza goldani , Farhad Shokouhifar , Exploring ion homeostasis and mechanism of salinity tolerance in primary tritipyrum lines (Wheat × Thinopyrum bessarabicum) in the presence of salinity, Australian Journal of Crop Science, Volume (10), No (7), Year (2016-8), Pages (911-919)
 10. Farhad Shokouhifar , Mojtaba Mamarabadi , Mohaddeseh Moghimi Khyrabad , Tracking of the gene Fom2 and study on the genetic diversity of NB-ARC domain in the number of resistant and sensitive melon cultivars against Fusarium oxysporum f. sp. melonis- race1, Australasian Plant Pathology, Volume (45), No (3), Year (2016-4), Pages (279-288)
 11. Farhad Shokouhifar , M.R. Zamani , M. Motallebi , A. Mousavi , A. Malboobi , Construction and functional analysis of pathogen-inducible synthetic promoters in Brassica napus, Biologia Plantarum, Volume (55), No (4), Year (2011-12), Pages (689-695)
 12. Farhad Shokouhifar , Mohammad Reza Zamani , Mostafa Motallebi , Expression pattern of the synthetic pathogen-inducible promoter (SynP-FF) in the transgenic canola in response to Sclerotinia sclerotiorum, Iranian Journal of Biotechnology, Volume (9), No (1), Year (2011-1), Pages (1-10)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مرتضی مصطفی زاده , لیلا ابراهیمی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , تشخیص سریع قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود (Ascochyta rabiei) با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز(PCR) , پنجمین کنگره قارچشناسی ایران , 2023-08-26
 2. حانیه فیروزمند , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , مجتبی ممرآبادی , شناسائی ژن های کد کننده همولوگ پروتئین اثرگذار ECP6 در داده های ژنومی قارچ Ascochyta rabiei , پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران , 2023-03-06
 3. مرضیه حسنی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , ردیابی ژن اثرگذار GSH301 در سطح ژنوم و ترانسکریپتوم پاتوتیپ های قارچ Ascochyta rabiei , پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران , 2023-03-06
 4. عادله حاجی پور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , محمدهادی سخاوتی , ارزیابی اثر سمیت پپتید CLF36 روی باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه GV3101 , پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران , 2023-03-06
 5. صهبا طوسی , سعید ملک زاده شفارودی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , نسرین مشتاقی , ساخت سازه بیانی pJL-FeAP و تایید مولکولی آن , پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران , 2023-03-06
 6. آرمین باقرزاده چهارجویی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , مجتبی ممرآبادی , کاربرد جهش های نقطه در توالی غیرکدکننده ژن GSh121 جهت تمایز ارقام نخود مقاوم و حساس به بیماری برق زدگی , پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران , 2023-03-06
 7. فریده مقری , نسرین مشتاقی , فرهاد شکوهی فر , ارزیابی انتقال پایدار ژن سیانوویرین N در گیاه توتون ترانسژنیک در نسل (T(۱ , هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2021-09-07
 8. کیانوش زنگنه , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , کاربرد تکنیک RFLP-PCR جهت تمایز بین ارقام نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی , ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی , 2022-06-21
 9. فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , صهبا طوسی , کارایی پروتئین Bt تولید شده توسط باکتری Bacillus thuringiensis بر لاروهای سبز برگخوار گیاه دارویی بادرنجبویه ) Trichoplusia ni , ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی , 2022-06-21
 10. مرضیه احمدی , فرهاد شکوهی فر , فرج اله شهریاری احمدی , مجتبی ممرآبادی , بررسی اثر دمای فریزینگ بر قدرت زنده مانی و توان بیماریزایی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis , چهارمین همایش ملی زیست شناسی , 2022-07-21
 11. کیانوش زنگنه , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , مقایسه کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از نخود با استفاده از روشهای مختلف دستی برای مطالعات اپی ژنتیک , شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 12. نرگس صادقی , مجتبی ممرآبادی , فرهاد شکوهی فر , بررسی اثر تیمار عصاره قارچ Ascochyta rabiei بر بیان موقت ژن گزارشگر GUS , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 13. ماجده رامیان یارسمی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , تعیین حساسیت چند توده خربزه به نژادهای 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis , دومین همایش ملی خربزه , 2017-09-13
 14. نرگس صادقی , مجتبی ممرآبادی , فرهاد شکوهی فر , انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27
 15. اعظم مومنی , فرهاد شکوهی فر , فاطمه ذاکر تولائی , محمد خیرخواه , ریزازدیادی درون شیشه گیاه کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides L. به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند , زیست فناوری گیاهان داروئی و قارچ های کوهی ایران , 2017-09-02
 16. محدثه مقیمی خیرآباد , شاهرخ قرنجیک , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , کلونینگ توالی کامل ژن Fom2 از طالبی شهد شیراز , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) , 2012-09-03
 17. مرجان بحرآبادی , فرهاد شکوهی فر , محمدعلی ابراهیمی , بررسی بیان داخلی ژن بتا گلوکرونیداز در تعدادی از گیاهان , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21
 18. صهبا طوسی , سعید ملک زاده شفارودی , فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 19. صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 20. مرجان بحرآبادی , فرهاد شکوهی فر , محمدعلی ابراهیمی , ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 21. مرجان بحرآبادی , فرهاد شکوهی فر , محمد ابراهیمی , آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ SP-DD در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 22. هدی قوی دل , فرهاد شکوهی فر , محمد ابراهیمی , ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﮋادﻫﺎی وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن , اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 23. ناهید عباسپور , فرهاد شکوهی فر , ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-08-24
 24. فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور , نیره سادات غفاریان نیا , ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-08-24
 25. فرهاد شکوهی فر , فاطمه زرندی , بهرام شریف نبی , ضیائ الدین بنی هاشمی , سید بدرالدین ابراهیم طباطبائی , کلونینگ و مقایسه توالی ژن توماتیناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-08-24
 26. محدثه مقیمی خیرآباد , شاهرخ قرنجیک , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , کلونینگ توالی کامل ژن Fom2 از طالبی شهد شیراز , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-08-24
 27. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 28. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 29. فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور , نیره سادات غفاریان نیا , ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 30. ناهید عباسپور , فرهاد شکوهی فر , ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 31. الهه ربیعی مطلق , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , فرهاد شکوهی فر , پریسا طاهری , ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 32. محدثه مقیمی خیرآباد , فرهاد شکوهی فر , شاهرخ قرنجیک , مجتبی ممرآبادی , ردیابی توالی ژن Fom2 در ارقام حساس و مقاوم به نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 33. فاطمه زرندی , فرهاد شکوهی فر , بهرام شریف نبی , ضیاء الدین بنی هاشمی , سید بدرالدین ابراهیم طباطبایی , ردیابی و تکثیر ژن توماتیناز در نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 34. زهره چنارانی , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , ناصر فرخی , بررسی اثر ریزقلمه و نسبت هورمونی در القاء باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه , دوزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 35. ناهید عباسپور , فرهاد شکوهی فر , فینگرپرینت DNA تعدادی از ارقام خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 36. ناهید عباسپور , فرهاد شکوهی فر , ردیابی هومولوگ ژن های مقاومت در تعدادی از ارقام خربزه , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 37. فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور , بررسی تنوع ژنتیکی در الگوی باندی ژنهای حامل توالیهای تکرار شونده در تعدادی از ارقام خربزه ایران , کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران , 2012-02-22
 38. فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور , ماهرخ فلاح رستگار , مجتبی اسکندری , ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه , اولین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه , 2011-10-04
 39. فرهاد شکوهی فر , محمد رضا زمانی , مصطفی مطلبی , محمد علی ملبوبی , امیر موسوی , پروموترهای القائی جهت تنظیم بیان ترانسژن ها , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2008-01-29
 40. فرهاد شکوهی فر , فرشته مشیری , مقایسه روش های محتلف جهت استخراج DNA از بافت برگ ارقام گیلاس , چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2005-11-08
 41. فرهاد شکوهی فر , محمد رضا زمانی , مصطفی مطلبی , محمد علی ملبوبی , امیر موسوی , بررسی تأثیر عوامل مختلف در بیان موقت ژن GUS به روش Agroinjection بمنظور آنالیز پروموترهای القائی گیاهی , دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21
 42. فرهاد شکوهی فر , محمد رضا زمانی , مصطفی مطلبی , امیر موسوی , محمد علی ملبوبی , مطالعه نقش المنت های cis-acting در پروموترهای القاء شونده در برابر پاتوژنهای مختلف (Study of the cis-acting elements in pathogen inducible promoters in response to phytopathogene) , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 43. رباب قهرمانزاده , عبدالرضا باقری , فرهاد شکوهی فر , احمد نظامی , ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD , اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی , 2006-05-24