بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Rouhani


موارد یافت شده: 171

1 - Effect of Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita on Barley: Morphological Alterations and the Role of Enzymes in Interactions (چکیده)
2 - ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) (چکیده)
3 - بررسی توانایی کنترل کنندگی قارچ Trichoderma harzianum BIبه تنهایی و در ترکیب باسه ترکیب شیمیایی تیامین، ریبوفلاوین و هگزانوئیک اسید علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
4 - Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavus (چکیده)
5 - Study of Plant Parasitic Nematodes and Description of New Record (Rotylenchus alius) Associated with Barley (Hordium vulgare L.) in Khorasan Razavi Province, Northeast Iran (چکیده)
6 - بررسی نسبی تولید آنزیم لیپاز و کیتیناز قارچهای جدا شده از نماتد سیستی چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
7 - بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تأثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی ) Meloidogyne javanica ) (چکیده)
8 - GENOTYPIC AND BIOCHEMICAL VARIATION IN THE RESPONSE OF BARLEY TO THE ROOT-KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE JAVANICA) AT SEEDLING STAGE (چکیده)
9 - تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکی (چکیده)
10 - The effect of Trichoderma isolates on morpho-physiological changes of Polianthes tuberose under drought stress conditions (چکیده)
11 - تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی (چکیده)
12 - شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه (چکیده)
13 - Investigating Cellulase Producing Potential of Two Iranian Thermoascus aurantiacus Isolates in Submerged Fermentation (چکیده)
14 - Effect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio (چکیده)
15 - شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایران (چکیده)
16 - تشخیص بیماری سفیدک پودری هلو با استفاده از پردازش تصویر و شبکه¬ی عصبی (چکیده)
17 - معرفی قارچهای همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) از مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - Molecular identification of formae specialis and racial identity in Iranian strains of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici: detection of avirulence genes (چکیده)
19 - تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) (چکیده)
20 - Morphological and molecular characterization and phylogenetic position of a new record, Tylenchorhynchus zeae, and some known species of Telotylenchidae Siddiqi,1960 and Merliniidae Siddiqi, 1971 from Iran (چکیده)
21 - کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) (چکیده)
22 - جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی (چکیده)
23 - ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی (چکیده)
24 - بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
25 - گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
26 - بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis (چکیده)
27 - بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی (چکیده)
28 - Four new records of plant parasitic nematodes from Iran (چکیده)
29 - Morphological, morphometric and molecular characterization of merlinius microdorus (geraert, 1966) siddiqi, 1970, scutylenchus rugosus (siddiqi, 1963) siddiqi, 1979 (merliniidae), and psilenchus curcumerus rahaman, ahmad and jairajpuri, 1994 (psilenchidae) and approaches to phylogenetic relationships (چکیده)
30 - Description of tylenchorhynchus iranensis sp. N. (nematoda: telotylenchidae) from iran (چکیده)
31 - شناسایی گونه های جنس (Aphelenchoides Fischer, 1849 (Nematoda: Aphelenchoididae جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی (چکیده)
32 - First report of the nematodes Filenchus orientalis and Hemicriconemoides californianus on faba bean in Iran (چکیده)
33 - Description of Basiria birjandiensis n. sp (Nematoda: Tylenchidae) from South Khorasan province with a checklist of the family Tylenchidae Orley 1880 from Iran (چکیده)
34 - A checklist of the family Pratylenchidae Thorne, 1949 from Iran (چکیده)
35 - Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virusM (چکیده)
36 - بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
37 - شناسایی پنج نماتد انگل گیاهی از خانواده Dolichodoridae درباغات استان آذربایجان غربی (چکیده)
38 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
39 - بررسی میزان فعالیت آنزیمی چندین جدایه از قارچ تریکودرما در توانایی بیوکنترلی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
40 - Morphological, molecular and phylogenetic study of Filenchus aquilonius as a new species for Iruanian Nematofauna and some other known Nematodes from Iran Based on D2D3 segments of 28 srRNA Gene (چکیده)
41 - بررسی تنوع ژنتیکی و رابطه فیلوژنتیکی جدایه های Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از مکانهای بین ژنی (چکیده)
42 - آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA (چکیده)
43 - آنالیز مولکولی و توالی یابی گونه Xiphinema index از خراسان جنوبی و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنه D2-D3 (چکیده)
44 - Characterization of Aspergillus sectionFlavi from pistachio soils in Iran (چکیده)
45 - Studies on Aspergillus Section Flavi from Peanut in Iran (چکیده)
46 - کارائی دو روش بذرمال و خاک مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏ فرنگی (چکیده)
47 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR (چکیده)
48 - Studies on Aspergillus Flavus Link. Isolated From Maize in Iran (چکیده)
49 - Characterization of Iranian Nonaflatoxigenic Strains ofAspergillus flavus Based on Microsatellite-primed PCR (چکیده)
50 - بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
51 - بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی (چکیده)
52 - Analysis of Soil Populations of Aspergillus flavus Link. fromPistachio Orchards forVegetative Compatibility in Iran (چکیده)
53 - بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica (چکیده)
54 - تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌ها (چکیده)
55 - شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
56 - معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری (چکیده)
57 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
58 - تعیین ترادف کامل ژنوم جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
59 - سیب زمینی M آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروس (چکیده)
60 - Genetic structure and molecular variability of potato virus M populations (چکیده)
61 - Trichoderma harzianum and Fe spray improve growth properties of Spathiphyllum sp. (چکیده)
62 - ردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونه های مهم آسپرژیلوس (چکیده)
63 - بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت (چکیده)
64 - The effects of Thrichoderma harzianom extract on the chlorophyll rate and nitrate concentration in two varieties of Lettuce in soilless culture system (چکیده)
65 - Effect of different isolates of Trichoderma harzianum fungus on Lettuce (Lacttuca sativa) seedling growth traits in soilless culture (چکیده)
66 - گزارش دوگونه نماتدی جدیدبرای فون نماتد های ایران از گیاه زعفران (چکیده)
67 - First preliminary study of plant parasitic nematodes of Ziziphus ziziphus in the world from Southern Khorasan province in Iran (چکیده)
68 - ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris (چکیده)
69 - The rare genus Apratylenchoides Sher,1973 (Nematoda: Pratylenchidae) fromfaba bean in Iran (چکیده)
70 - Genetic structure and molecular variability of potato virus M (چکیده)
71 - پیش بینی اپیتوپ های افکتور پراکسی ردکسین در نماتد Globodera rostochiensis (چکیده)
72 - ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناسهای فلورسنت (چکیده)
73 - The first report of Bacillus pumilus influence against Meloidogyne javanica in Iran (چکیده)
74 - The nematicidal potential of localBacillusspecies against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes (چکیده)
75 - بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
76 - تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچFusarium oxysporum f. sp. ciceris (چکیده)
77 - ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (چکیده)
78 - ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه (چکیده)
79 - بررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزایی Pseudomonas fluorescens و Glomus fasciculatum درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokinianaBipolaris sorokiniana (چکیده)
80 - شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد 1 قارچFusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
81 - شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی (چکیده)
82 - پاسخ های دفاعی پنبه به گونه های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani (چکیده)
83 - Rhizoplane colonization and growth promoting of Tomato by Trichoderma strains (چکیده)
84 - Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum during colonization of tomato germinated seeds and roots (چکیده)
85 - New records of Boleodorus Thorne, 1941 from Berberis vulgaris L. in Iran (چکیده)
86 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
87 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس M سیب زمینی در ایران (چکیده)
88 - ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم (چکیده)
89 - ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودومونا سهای فلورسنت و قابلیت آنهادر کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچGaeumannomyces graminis var. tritici (چکیده)
90 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
91 - گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
92 - ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه (چکیده)
93 - شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت (چکیده)
94 - بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی (چکیده)
95 - جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها (چکیده)
96 - معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران (چکیده)
97 - ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی جدایه های گونه های تریکودرما علیه Bipolaris australiensis و Botrytis cinerae عوامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
98 - معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران (چکیده)
99 - بررسی نقش سیستمGacدر الگوی پراکنشPseudomonas fluorescens در ریشه گندم (چکیده)
100 - تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران (چکیده)
101 - پراکنش جمعیت هایAspergillus section Flavi در باغات پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
102 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
103 - ردیابی ژنphlDدر سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
104 - معرفی گونه هایی از دو جنسPratylenchus و Ditylenchus از مزارع سبزیکاری حومه مشهد (چکیده)
105 - غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی (چکیده)
106 - بررسی فعالیت نماتدکشی عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره روی نماتد ریشه گرهی (چکیده)
107 - کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
108 - بررسی جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مزارع ذرت دانه ای استان های فارس و اردبیل (چکیده)
109 - بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
110 - Molecular Diagnosis of Iris Yellow Spot Virus (IYSV) on Onion in Iran (چکیده)
111 - Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum duringcolonization of tomato germinating seeds and roots (چکیده)
112 - بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه (چکیده)
113 - ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi (چکیده)
114 - ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
115 - شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی (چکیده)
116 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
117 - Detection of Sss gene involved phase variation phenomenon in some fluorescent pseudomonas and its role in root colonization in wheat (چکیده)
118 - Genetic manipulation of fungal strains for the improvement of heterologous genes expression (a mini-review) (چکیده)
119 - Infection of Alstroemeria Plants with Tomato yellow ring virus in Iran (چکیده)
120 - تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در السترو مریا در استان خراسان رضوی (چکیده)
121 - تشکیل بایو فیلم توسط سودوموناس‌های فلورسنت و نقش آن درکنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici (چکیده)
122 - Does Trichoderma harzianum really increase growth parameters in plants (چکیده)
123 - How may Trichoderma application affect vegatative and qualitative traits in tulip ( Darwin hybride) cultivar (چکیده)
124 - the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties (چکیده)
125 - شناسایی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزایی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی (چکیده)
126 - معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
127 - شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه هایPythium ultimum جمع آوری شده ازاستان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
128 - شناسایی چهار گونه نماتد Belonolaimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (چکیده)
129 - بررسی نحوه عمل Pythium oligandrum در کنترل بیولوژیک Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند (چکیده)
130 - بررسی امکان القاء مقاومت میزبانی در گوجه فرنگی با استفاده از سالیسیلیک اسیدو برخی مشتقات آن علیه عامل آلترناریوز (چکیده)
131 - تاثیر منابع کربن و نیتروژن بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtillis علیه مرگ پیتیومی گیاهچه خیار (چکیده)
132 - کنترل بیولوژیکی کپک آبی سیب با Trichoderma virens و القاءپاسخ های دفاعی در بافت سیبدر دمای 20 درجه (چکیده)
133 - تاثیر تعدادی از فاکتورهای محیطی و غذایی بر روی رشد رویشی عامل بیماری ورتیسلیومی قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
134 - Biological Control of Sclerotinia Stem Rot (S. minor ) of Sunflower Using Trichoderma Species (چکیده)
135 - بررسی فعالیت آنزیم پراکسیدازالقاء شده توسط Trichoderma harzianum Bi در گیاهچه خیار و اثر آن در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه دراثر Pythium aphanidermatum (چکیده)
136 - شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی (چکیده)
137 - شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
138 - شناسایی و ارزیابی بیماریزایی جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی بر روی گیاهچه خیار (چکیده)
139 - شناسایی مورفولوژی گونه هایpythium در مزارع صیفی جات استان خراسان رضوی (چکیده)
140 - شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP (چکیده)
141 - بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
142 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
143 - Exogenous Applications of Salicylic Acid for Inducing Systematic Acquired Resistance Against Tomato Stem Canker disease (چکیده)
144 - تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum (چکیده)
145 - ارزیابی تاثیر تعدادی از قارچ کشها در کنترل بیماری ورتیسیلیومی(حباب خشک)قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
146 - بررسی اثرمتقابل مایکوریز Glomus fasiculatum و Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana (چکیده)
147 - بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی .Bacillus spp در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium aphanidermatum در مزارع تنکابن (چکیده)
148 - بهینه سازی فرمولاسیون Bacillus subtilis جهت مدیریت پوسیدگی ریشه و طوقه خیار توسط قارچ Pythium aphanidermatum (چکیده)
149 - مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم (چکیده)
150 - مطالعه تاثیر محل استقرار مایه تلقیح قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici در شدت بیماری پاخوره گندم (چکیده)
151 - بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم (چکیده)
152 - بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
153 - بررسی قابلیت تشکیل بیوفیلم در سودوموناسهای فلورسنت ریزوسفر گندم (چکیده)
154 - بررسی انتقال بذر زاد Fusarium proliferatum در پیاز و امکان تشخیص مولکولی بذور آلوده (چکیده)
155 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR (چکیده)
156 - گزارش 4 گونه از جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
157 - معرفی دو جنس جدید Megadorus و Paratrophurus و گونه های آنها از مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
158 - معرفی 9 گونه از جنس Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
159 - کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی (چکیده)
160 - A survey on the occurrence of tospovirus species in Iran (چکیده)
161 - Efect of inoculum density and substrate type on saprophytic SURVIVAL OF Phytophthora drechsleri (چکیده)
162 - بررسی امکان القاء مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی علیه بیماری شانکر ساقه با کاربرد سالسیلیک اسید و برخی مشتقات آن (چکیده)
163 - بررسی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و غده پیاز در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
164 - rhizopycnis vagum روی ریشه پیاز در ایران (چکیده)
165 - Root Diseases of Onion Caused by Some Root Colonizing Fungi in Northeast of Iran (چکیده)
166 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا استان خراسان شمالی (چکیده)
167 - INTRASPECIES GENETIC DIVERSITY IN MELOIDOGYNE JAVANICA ISOLATES FROM TOMATO IN IRAN (چکیده)
168 - Evaluation of Trichoderma harzianum and T. virens for antagonistic activity against cyst forming nematode, Heterodera schachtii (چکیده)
169 - کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
170 - classification and genetic variability of rhizoctonia isolates associatied with sugar beet in Iran (چکیده)
171 - بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی (چکیده)