مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. جعفر احمدی , منصوره رزمخواه , مدل های احتمال و توابع درستنمایی برای فرآیند تعمیرات در سانسور پنجره ای, علوم آماری ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (1-15)
 2. فاطمه صفایی کریم اباد , جعفر احمدی , مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال, علوم آماری ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (61-76)
 3. رضا علیزاده نوقابی , جعفر احمدی , برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار, علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-2), صفحات (201-218)
 4. محمد بیات , جعفر احمدی , سانسور فزاینده نوع I تطبیقی و کاربرد آن در مسائل طول عمر, علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-2), صفحات (151-166)
 5. الهام زمان زاده , جعفر احمدی , بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار, علوم آماری ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (23-39)
 6. جعفر احمدی , منصور کرم زاده , پیش بینی بیزی مشاهده آینده بر اساس نمونه سانسور شده دوطرفه در مدل نمایی, اندیشه آماری, دوره (33), شماره (1), سال (2012-11), صفحات (15-28)
 7. جعفر احمدی , مهدی دوست پرست , برآورد پارامترهای توزیع نرمال بر اساس مشاهدات رکوردی, اندیشه آماری, دوره (14), شماره (2), سال (2002-9), صفحات (11-18)
 8. جعفر احمدی , ناصررضا ارقامی , رکوردها در توزیع بتا, اندیشه آماری, دوره (1), شماره (2), سال (1996-10), صفحات (9-13)
 9. مصطفی رزمخواه , جعفر احمدی , بهاره خطیب آستانه , بازه های اطمینان آزاد توزیع برای چندک های چامعه بر اساس آماره های کرانگین در یک طرح چند نمونه ای, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, دوره (2), شماره (1), سال (2006-9), صفحات (52-39)
 10. سیدمرتضی امینی , جعفر احمدی , گشتاورهای متغیر همراه رکورد کلاسیک و کران های ناپارامتری میانگین تحت مدل فارلی گامبل مورگنشترن, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, دوره (1), شماره (2), سال (2005-9), صفحات (143-160)
 11. سید محمد تقی کامل میرمصطفائی , جعفر احمدی , نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته, اندیشه آماری, دوره (17), شماره (1), سال (2010-3), صفحات (65-75)
 12. جعفر احمدی , رکورد چیست و رکورد شکن کیست, ندا, دوره (2), شماره (5), سال (2008-3), صفحات (24-29)
 13. مصطفی رزمخواه , جعفر احمدی , بهاره خطیب آستانه , مقایسه دو روش استخراج رکوردها از دیدگاه اطلاع فیشر, علوم آماری ایران, سال (2007-6)

انگلیسی

 1. mansoore razmkhah , Bahram Sadeghpour Gildeh , Jafar Ahmadi , An Economic Design of Rectifying Double Acceptance Sampling Plans via Maxima Nomination Sampling, Stochastics and Quality Control, Volume (32), No (2), Year (2017-12), Pages (99-104)
 2. Samaneh Asghari , Bahram Sadeghpour Gildeh , Jafar Ahmadi , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Lifetime performance index based on ranked set sampling, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (46), No (9), Year (2017-12), Pages (7405-7422)
 3. M. Chahkandi , Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , Mixture representation for the residual lifetime of a repairable system, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Volume (33), No (4), Year (2017-12), Pages (382-393)
 4. A. Asgharzadeh , Z. Mirzazadeh Ganji , R.Valiollahi , Jafar Ahmadi , Reconstruction of past failure times for left type-II censored data from Weibull model, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (14), No (1), Year (2017-9), Pages (31-51)
 5. C.Calì , M.Longobardi , Jafar Ahmadi , Some properties of cumulativeTsallis entropy, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume (486), No (1), Year (2017-11), Pages (1012-1021)
 6. Zohreh Pakdaman , Jafar Ahmadi , Point estimation of the stress-strength reliability parameter for parallel system with independent and non-identical components, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Year (2017-12), Pages (1-16)
 7. Sanku Dey , Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , Rayleigh distribution revisited via ranked set sampling, Metron-International Journal of Statistics, Volume (75), No (1), Year (2017-3), Pages (69-85)
 8. Ali Khosravi Tanak , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Jafar Ahmadi , Maximum Tsallis entropy with generalized Gini and Gini mean difference indices constraints, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume (471), Year (2017-2), Pages (554-560)
 9. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Ahmad Parsian , Estimation and Prediction in a Two-Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values under LINEX Loss Function, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (34), No (4), Year (2005-2), Pages (795-805)
 10. Jafar Ahmadi , elham mirfarah , Ahmad Parsian , Robust Bayesian Pitman closeness, Metrika, Volume (79), No (6), Year (2016-12), Pages (671-691)
 11. Jafar Ahmadi , Elham Basiri , Debasis Kundu , Confidence and prediction intervals based on interpolated records, Journal of Nonparametric Statistics, Volume (29), No (1), Year (2017-3), Pages (1-21)
 12. hakimeh morabbi heravi , Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Nonparametric confidence intervals for quantiles based on a modified ranked set sampling, Communications for Statistical Applications and Methods, Volume (23), No (2), Year (2016-12), Pages (119-129)
 13. Jafar Ahmadi , Elham Basiri , S.M.T.K. MirMostafaee , Optimal random sample size based on Bayesian prediction of exponential lifetime and application to real data, Journal of the Korean Statistical Society, Volume (45), No (2), Year (2016-12), Pages (221-237)
 14. hakimeh morabbi heravi , Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Confidence intervals for lower quantiles based on two-sample scheme, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (12), No (1), Year (2015-12), Pages (106-115)
 15. Ali Khosravi Tanak , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Jafar Ahmadi , Entropy maximization under the constraints on the generalized Gini index and its application in modeling income distributions, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume (438), Year (2015-8), Pages (657-666)
 16. Jafar Ahmadi , elham mirfarah , Ahmad Parsian , Comparison of preliminary test estimators based on generalized order statistics from proportional hazard family using Pitman measure of closeness, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (46), No (7), Year (2017-4), Pages (3200-3216)
 17. S.M.T.K. MirMostafaee , Jafar Ahmadi , N. Sadeghian , Pitman closeness of predictors of future order statistics for two-parameter exponential distribution, Computational Statistics, Volume (30), No (4), Year (2015-12), Pages (1163-1183)
 18. elham mirfarah , Jafar Ahmadi , Pitman-closeness of preliminary test and some classical estimators based on records from two-parameter exponential distribution‎, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (11), No (1), Year (2014-12), Pages (73-96)
 19. ‎Ahmed R.Shafay , ‎N‎. ‎Balakrishnan , Jafar Ahmadi , Bayesian prediction of order statistics with fixed and random sample sizes based on k-record values from Pareto distribution‎, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (46), No (2), Year (2017-3), Pages (721-735)
 20. Jafar Ahmadi , Antonio Di Crescenzo , Maria Longobardi , On dynamic mutual information for bivariate lifetimes, Advances in Applied Probability, Volume (47), No (4), Year (2015-12), Pages (1157-1174)
 21. Masoumeh Lake , Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , Characterizations based on the numbers of near-order statistics, Statistical Papers, Volume (57), No (1), Year (2016-2), Pages (21-30)
 22. maryam basirat , Simindokht Baratpour Bajgiran , Jafar Ahmadi , On estimation of stress-strength parameter using record values from proportional hazard rate models, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (45), No (19), Year (2016-12), Pages (5787-5801)
 23. hakimeh morabbi heravi , Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Point estimation of lower quantiles based on two-sampling scheme, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (45), No (13), Year (2016-1), Pages (4018-4034)
 24. Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , Sanku Dey , Comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from the proportional hazard rate models, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (45), No (13), Year (2016-12), Pages (3721-3733)
 25. elham mirfarah , Jafar Ahmadi , Pitman closeness of k-records from two sequences to progressive Type-II censored order statistics, Computational Statistics, Volume (29), No (5), Year (2014-9), Pages (1279-1300)
 26. Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , Estimation of stress-strength reliability using record ranked set sampling scheme from the‎ ‎exponential distribution, Filomat, Volume (29), No (5), Year (2015-5), Pages (1149-1162)
 27. Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , Record ranked set sampling scheme, Metron-International Journal of Statistics, Volume (72), No (3), Year (2014-9), Pages (351-365)
 28. Elham Basiri , Jafar Ahmadi , Prediction intervals for generalized order statistics with random sample size, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (85), No (9), Year (2015-3), Pages (1725-1741)
 29. Elham Basiri , Jafar Ahmadi , Raqab, M , Comparison among non-parametric prediction intervals of order‎ ‎statistics‎, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (45), No (9), Year (2016-11), Pages (2699-2713)
 30. Mohammad Jafari Jozani , Jafar Ahmadi , On uncertainty and information properties of ranked set samples, Information Sciences, Volume (264), No (1), Year (2014-3), Pages (291-301)
 31. zohreh pakdaman , Jafar Ahmadi , Stress-strength reliability for P(X_(r:n_1) < Y_(k:n_2)) in the exponential case, Istatistik, Volume (6), No (3), Year (2013-12), Pages (92-102)
 32. Ali khosravi , Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , Characterizations using entropies of records in a ‎geometric ‎random record model, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (13), No (1), Year (2014-3), Pages (31-42)
 33. Morteza Amini , Jafar Ahmadi , Asymptotic Efficiencies of the MLE Based on Bivariate Record Values from Bivariate Normal Distribution, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (12), No (2), Year (2013-9), Pages (235-252)
 34. elham mirfarah , Jafar Ahmadi , Closeness of k-records to progressive Type-‎II‎ censored order statistics‎ for location-‎scale ‎families, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (43), No (10), Year (2014-7), Pages (2169-2181)
 35. maryam basirat , Simindokht Baratpour Bajgiran , Jafar Ahmadi , Statistical inferences for stress-strength in the proportional hazard models based on progressive Type-II censored samples, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (85), No (3), Year (2015-1), Pages (431-449)
 36. majid chahkandi , Jafar Ahmadi , Simindokht Baratpour Bajgiran , Non-parametric prediction intervals for the lifetime of coherent systems‎, Statistical Papers, Volume (55), No (4), Year (2014-10), Pages (1019-1034)
 37. Elham Basiri , Jafar Ahmadi , Nonparametric prediction intervals for progressive Type-II censored order statistics based on k-records, Computational Statistics, Volume (28), No (6), Year (2013-9), Pages (2825-2848)
 38. Sanku Dey , Tanujit Dey , Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , Baysian Inference of Generalized Exponential Distribution Based on Lower Record Values, American Journal of Mathematical and Management Sciences, Volume (32), No (1), Year (2013-4), Pages (1-18)
 39. mohammad vali Ahmadi , Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Statistical inference for the lifetime performance index based on generalized order statistics from exponential distribution, International Journal of Systems Science, Volume (46), No (6), Year (2015-6), Pages (1094-1107)
 40. Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , N.Balakrishnan , Prediction of order statistics and record values based on ordered ranked set sampling, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (85), No (1), Year (2015-1), Pages (77-88)
 41. Raqab, M. , Jafar Ahmadi , Arabli, B. , Comparisons among some predictors of exponential distributions using Pitman closeness, Computational Statistics, Volume (28), No (5), Year (2013-9), Pages (2349-2365)
 42. majid chahkandi , Jafar Ahmadi , ‎Prediction ‎Intervals‎ for k-records in ‎T‎erms ‎of Current Records, Journal of Statistical Theory and Applications, Volume (12), No (1), Year (2013-5), Pages (67-82)
 43. majid chahkandi , Jafar Ahmadi , Simindokht Baratpour Bajgiran , Some Results for Repairable Systems with Minimal Repairs‎, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Volume (30), No (2), Year (2014-4), Pages (218-226)
 44. Morteza Amini , S. M. T. K. MirMostafaee , Jafar Ahmadi , Log-Gamma generated families of distributions, Statistics, Volume (48), No (4), Year (2014-7), Pages (913-932)
 45. Bahareh Khatib Astaneh , Jafar Ahmadi , Best linear unbiased and invariant reconstructors for the past records, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Volume (37), No (4), Year (2014-10), Pages (1017-1028)
 46. mohammad vali Ahmadi , Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Estimating the lifetime performance index with Weibull distribution based on progressive first-failure censoring scheme, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume (239), No (1), Year (2013-2), Pages (93-102)
 47. Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Pitman closeness of current k-records to population quantiles, Statistics and Probability Letters, Volume (83), No (1), Year (2013-1), Pages (148-156)
 48. William Volterman , Katherine F. Davies , N. Balakrishnan , Jafar Ahmadi , Nonparametric prediction of future order statistics, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (84), No (3), Year (2014-1), Pages (683-695)
 49. Bahareh Khatib Astaneh , Jafar Ahmadi , Mostafa Razmkhah , Reconstruction of the past lower record values in a proportional reversed hazard rate model, Statistics, Volume (48), No (2), Year (2014-2), Pages (421-435)
 50. Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , On the nearness of record values to order statistics from Pitman s measure of closeness, Metrika, Volume (75), No (4), Year (2013-4), Pages (521-541)
 51. Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Statistical Inference Based on the Top Scores, Metron-International Journal of Statistics, Volume (70), No (1), Year (2012-10), Pages (89-107)
 52. Mahdi Doostparast , mohammad vali Ahmadi , Jafar Ahmadi , Bayes estimation based on joint progressive Type II censored data under LINEX loss function, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (42), No (8), Year (2013-8), Pages (1865-1886)
 53. Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Ahmad‎ ‎Parsian , Estimation with left-truncated and right censored data: A comparison study, Statistics and Probability Letters, Volume (82), No (7), Year (2012-6), Pages (1391-1400)
 54. Mostafa Razmkhah , Bahareh Khatib Astaneh , Jafar Ahmadi , On performance of reconstructed middle order statistics in exponential distribution, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (8), No (1), Year (2011-8), Pages (49-62)
 55. Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , Characterizations of Symmetric Distributions Based on Renyi Entropy, Statistics and Probability Letters, Volume (82), No (4), Year (2012-1), Pages (798-804)
 56. Jafar Ahmadi , Raqab, M , Comparison of order statistics in two-sample problem in the sense of Pitman closeness, Statistics, Volume (47), No (4), Year (2013-9), Pages (729-743)
 57. Mohammad Z. Raqab , Jafar Ahmadi , Pitman closeness of record values from two sequences to population quantiles, Journal of Statistical Planning and Inference, Volume (142), No (4), Year (2012-1), Pages (855-862)
 58. Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , Simultaneous Closeness of k-Records, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (42), No (1), Year (2013-1), Pages (107-120)
 59. Bahareh Khatib Astaneh , Jafar Ahmadi , Mostafa Razmkhah , Bayesian reconstruction of the missing failure times in exponential distribution, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (83), No (3), Year (2013-2), Pages (501-517)
 60. Jafar Ahmadi , N.Balakrishnan , Outer and inner prediction intervals for order statistics intervals based on current records, Statistical Papers, Volume (53), No (3), Year (2012-7), Pages (789-802)
 61. Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Nonparametric Prediction Intervals for Future Order Statistics in a Proportional Hazard Model, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (40), No (10), Year (2011-4), Pages (1807-1820)
 62. Seied Morteza Amini , Jafar Ahmadi , Mostafa Razmkhah , Fisher Information in Record Values and Their Concomitants: A Comparison of Two Sampling Schemes, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (40), No (7), Year (2011-3), Pages (1298-1314)
 63. Mostafa Razmkhah , Bahareh Khatib Astaneh , Jafar Ahmadi , Reconstruction of Order Statistics in Exponential Distribution, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (9), No (1), Year (2010-12), Pages (21-40)
 64. Mostafa Razmkhah , , Jafar Ahmadi , Comparing two sampling schemes based on entropy of record statistics, Statistical Papers, Volume (53), No (1), Year (2012-1), Pages (95-106)
 65. Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , Distribution-free prediction intervals for order statistics based on record coverage, Journal of the Korean Statistical Society, Volume (40), No (2), Year (2011-4), Pages (181-192)
 66. Jafar Ahmadi , Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , N. Balakrishnan , Bayesian prediction of order statistics based on k-record values from exponential distribution, Statistics, Volume (45), No (4), Year (2011-8), Pages (375-387)
 67. Jafar Ahmadi , Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , N. Balakrishnan , Bayesian prediction of k-record values based on progressively censored data from exponential distribution, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (82), No (1), Year (2012-1), Pages (51-62)
 68. Seied Morteza Amini , Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , Fisher information in bivariate record values from a sample of fixed size, Statistics, Volume (46), No (1), Year (2012-1), Pages (23-39)
 69. Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , On Pitman’s measure of closeness of k-records, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (81), No (4), Year (2011-3), Pages (497-509)
 70. Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Jafar Ahmadi , Point prediction of future order statistics from an exponential distribution, Statistics and Probability Letters, Volume (81), No (3), Year (2011-3), Pages (360-370)
 71. A. Asgharzadeha , Jafar Ahmadi , Z. Mirzazadeh Ganji , R. Valiollahi , Reconstruction of the past failure times for the proportional reversed hazard rate model, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (82), No (3), Year (2012-2), Pages (475-489)
 72. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Ahmad Parsian , Bayes Estimation Based on Random Censored Data for Some Life Time Models Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (39), No (17), Year (2010-8), Pages (3058-3071)
 73. Jafar Ahmadi , Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , N.Balakrishnan , Nonparametric prediction intervals for future record intervals based on order statistics, Statistics and Probability Letters, Volume (80), No (21), Year (2010-9), Pages (1663-1672)
 74. Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , Pitman closeness of current records for location-scale families, Statistics and Probability Letters, Volume (80), No (21), Year (2010-9), Pages (1577-1583)
 75. Jafar Ahmadi , Mostafa Razmkhah , Nonparametric confidence intervals for quantiles and quantile intervals from inversely sampled record breaking data in a multi-sample plan, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (80), No (9), Year (2010-9), Pages (993-1006)
 76. Jafar Ahmadi , Balakrishnan , Prediction of order statistics and record values from two independent sequences, Statistics, Volume (44), No (4), Year (2010-10), Pages (417-430)
 77. Jafar Ahmadi , Some Results Based on Entropy Properties of Progressive Type-II Censored Data, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (4), No (2), Year (2008-3), Pages (191-202)
 78. Jafar Ahmadi , Entropy Properties of Certain Record Statistics and Some Characterization Results, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (8), No (2), Year (2009-12), Pages (1-13)
 79. Seied Morteza Amini , Jafar Ahmadi , How much Fisher information is contained in record values and their concomitants in the presence of inter-record times, SORT-Statistics and Operations Research Transactions, Volume (33), No (2), Year (2009-11), Pages (213-232)
 80. Jafar Ahmadi , N. Balakrishnanb , Distribution-free confidence intervals for quantiles and tolerance intervals in terms of k-records, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (79), No (10), Year (2009-10), Pages (1219-1233)
 81. Jafar Ahmadi , Mostafa Razmkhah , N. Balakrishnan , Current k-records and their use in distribution-free confidence intervals, Statistics and Probability Letters, Volume (79), No (1), Year (2009-1), Pages (29-37)
 82. Jafar Ahmadi , Massoumeh Fashandi , Some characterization and ordering results based on entropies of current records, Statistics and Probability Letters, Volume (79), No (19), Year (2009-8), Pages (2053-2059)
 83. Jafar Ahmadi , N. Balakrishnan , Pitman closeness of record values to population quantiles, Statistics and Probability Letters, Volume (79), No (19), Year (2009-8), Pages (2037-2044)
 84. Jafar Ahmadi , Mohammad Jafari Jozani , Éric Marchand , Ahmad Parsian , Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions, Metrika, No (70), Year (2009-6), Pages (19-33)
 85. N. Balakrishnan , Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Reconstruction of Past Records, Metrika, No (70), Year (2009-6), Pages (89-109)
 86. Simindokht Baratpour Bajgiran , Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Characterizations based on Rényi entropy of order statistics and record values, Journal of Statistical Planning and Inference, Volume (138), No (8), Year (2008-4), Pages (2544-2551)
 87. Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Bahareh Khatib Astaneh , Nonparametric confidence intervals and tolerance limits based on minima and maxima, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (37), Year (2008-4), Pages (1525-1542)
 88. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Statistical inference based on k-records, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Volume (1), No (1), Year (2008-8), Pages (67-82)
 89. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Ahmad‎ ‎Parsian , Estimation and Prediction in a Two Parameter Exponential Distribution Based on k-Record Values Under LINEX Loss Function, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (34), No (4), Year (2005-4), Pages (795-805)
 90. Arezou Habibirad , Nasser Reza Arghami , Jafar Ahmadi , Statistical Evidence in Experiments and in Records Values, Communications in Statistics - Theory and Methods, No (35), Year (2006-11), Pages (1971-1983)
 91. Jafar Ahmadi , Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Prediction intervals for future records and order statistics coming from two parameter exponential distribution, Statistics and Probability Letters, No (79), Year (2009-3), Pages (977-983)
 92. , Jafar Ahmadi , Bahareh Khatib Astaneh , Nonparametric Confidence Intervals and Tolerance Limits Based on Minima and Maxima, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (37), Year (2008-5), Pages (1525-1542)
 93. Seied Morteza Amini , Jafar Ahmadi , Comparing Fisher information in record values and their concomitants with random observations, Statistics, Volume (42), No (5), Year (2008-10), Pages (393-405)
 94. Jafar Ahmadi , Nonparametric confidence intervals for quantile intervals and quantile differences based on record statistics, Statistics and Probability Letters, No (78), Year (2008-3), Pages (1236-1245)
 95. Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , Series approximations for the means of k-records, Applied Mathematics and Computation, Year (2006-10)
 96. Jafar Ahmadi , جوزنی , Marchand , پارسیان , Bayes estimation based on k-record data from a general class of distributions under balanced type loss functions, Journal of Statistical Planning and Inference, No (127), Year (2009-1), Pages (1180-1189)
 97. Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Bahareh Khatib Astaneh , Outer and inner confidence intervals based on extreme order statistics in a proportional hazard model, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (6), No (1), Year (2007-3), Pages (1-16)
 98. Jafar Ahmadi , Massoumeh Fashandi , Shannon information properties of the Endpoints of Record Coverage, Communications in Statistics - Theory and Methods, No (37), Year (2008-3), Pages (481-493)
 99. محمد الرقاب , Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Statistical inference based on record data from pareto model, Statistics, Volume (41), No (2), Year (2007-4), Pages (105-118)
 100. Morteza Amini , Jafar Ahmadi , Fisher information in record values and their concomitants about dependence and correlation paramete, Statistics and Probability Letters, Volume (77), No (1), Year (2007-3), Pages (964-972)
 101. Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Bayesian estimation and prediction for some life distributions based on record values, Statistical Papers, Volume (47), Year (2006-3), Pages (373-392)
 102. Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Characterization of the beta type I distribution by properties of record values, Pakistan Journal of Statistics, Volume (16), No (1), Year (2000-1), Pages (33-43)
 103. Mahdi Emadi , Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Comparison of record data and random observations based on statistical evidence, Statistical Papers, Volume (48), Year (2007-2), Pages (1-21)
 104. Simindokht Baratpour Bajgiran , Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Entropy properties of record statistics, Statistical Papers, Volume (48), Year (2007-2), Pages (197-213)
 105. Simindokht Baratpour Bajgiran , Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Some Characterizations based on entropy of order statistics and record values, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (36), Year (2007-2), Pages (47-57)
 106. Mahdi Doostparast , Jafar Ahmadi , Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records, Computers and Mathematics with Applications, Year (2006-2)
 107. Jafar Ahmadi , B Balakrishnan , Preservation of some reliability properties by certain record statistics, Statistics, Year (2005-2)
 108. Jafar Ahmadi , N.Balakrishnan , Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records, Statistics and Probability Letters, Year (2005-2)
 109. G. Hofmann , N. Balakrishnan , Jafar Ahmadi , Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values, Statistics and Probability Letters, Year (2005-2)
 110. Jafar Ahmadi , N Balakrishnan , Confidence intervals for quantiles in term of record range, Statistics and Probability Letters, Volume (68), No (4), Year (2004-6), Pages (393-405)
 111. Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data, Statistical Papers, Volume (44), No (4), Year (2003-4), Pages (455-468)
 112. Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Comparing the fisher information in record values and iid observations, Statistics, Volume (37), No (5), Year (2003-2), Pages (435-441)
 113. Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , Some Univariate Stochastic Orders On Record Values, Communications in Statistics - Theory and Methods, Year (2001-2)
 114. Jafar Ahmadi , Nasser Reza Arghami , on the Fisher information in record values, Metrika, Volume (53), No (3), Year (2001-2), Pages (195-206)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محدثه محمدی پورپامساری , معصومه فشندی , جعفر احمدی , تواﺑﻊ ﻣﺤﺪب، ﻣﻘﻌﺮ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺪلﻫﺎی اقتصادی , سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2017-05-16
 2. حبیب الله چرکزی , جعفر احمدی , مطالعه ای ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﯿﺸگیرانه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﯾک ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫا , سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2017-05-16
 3. فاطمه حوتی , جعفر احمدی , مدل های شکنندگی و خواص توزیعی آنها , سومین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2017-05-16
 4. علی خسروی طناک , غلامرضا محتشمی برزادران , جعفر احمدی , برازش مدل جدید به داده های درآمد خانوارها در ایران , سیزدهمین کنفرانس امار ایران , 2016-08-23
 5. امیرمسعود میمندی , جعفر احمدی , مقایسه‌ی تصادفی ‎G سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ با مولفه‌ی آماده بکار سرد , اولین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2015-05-27
 6. فاطمه صفایی کریم اباد , جعفر احمدی , بهینه‌ سازی آستانه زمان-تعمیر و دوره تعمیر پیشگیرانه , اولین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2015-05-27
 7. وحیده محتشمی برزادران , محمد امینی , جعفر احمدی , کاربرد ترتیب های تصادفی وابسته در قابلیت اعتماد , اولین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2015-05-27
 8. فاطمه صفایی کریم آباد , جعفر احمدی , مقایسه طرح های بهینه در سیستم های قابل تعمیر , دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2014-08-25
 9. رضا علیزاده نوقابی , جعفر احمدی , مباحثی در نمونه گیری مجموعه رتبه دار و استفاده از آن برای برآورد بیزی توزیع پارتو , 44امین کنفرانس ریاضی ایران , 2013-08-27
 10. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , جعفر احمدی , بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , 2001-09-03
 11. الهام زمان زاده , جعفر احمدی , دقیقترین فاصله اطمینان ناپارامتری برای چند ک های جامعه بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 12. خیراله اخلی , جعفر احمدی , مقایسه برآوردگرهای خطی هم پایا و نااریب پارامتر مکان توزیع لجستیک با استفاده از معیار پیتمن , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 13. مینا میرشاهی , جعفر احمدی , مقایسه دو روش رتبه گذاری، کامل و ناکامل، در نمونه گیری مجموعه های رتبه دار بر اساس اطلاع فیشر , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 14. محمد بیات , جعفر احمدی , انواع مدلهای سانسور فزاینده نوع II: مطالعه مقایسه ای , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 15. منصوره رزمخواه , جعفر احمدی , مدل های احتمال برای فرایند تعمیرات در سانسور پنجره ای , 8th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2011-09-10
 16. ارمین هاتفی , جعفر احمدی , متغیر همراه آماره های مرتب فرین و آماره های مرتب آنها در مدل FGM , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 17. الهام بصیری , جعفر احمدی , طرح بهینه سانسور فزاینده در توزیع بر نوع 12 بر اساس اطلاع فیشر , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 18. جعفر احمدی , پیش بینی ناپارامتری داده های ترتیبی در مسائل دو نمونه ای , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 19. قربانعلی احمدی , جعفر احمدی , معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن , هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2009-08-13
 20. راحله زمینی , معصومه فشندی , جعفر احمدی , کران و تقریب با استفاده از موجک , سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران , 2008-08-24
 21. سید محمد تقی کامل میرمصطفائی , جعفر احمدی , تعمیم الگو های آماری بر اساس داده های ترتیبی , نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20
 22. فاطمه ایزدی , جعفر احمدی , آماره های رکوردی کسری و کاربرد آنها در فواصل اطمینان براتی چندک ها , نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20
 23. مهدی دوست پرست , جعفر احمدی , رکوردها و حجم نمونه , ششمین کنفرانس آمار ایران , 2002-08-23
 24. جعفر احمدی , اطلاع در توزيع بر نوع 12 (burrxii) , ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26
 25. جعفر احمدی , شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني , ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26
 26. جعفر احمدی , ركوردها و حجم نمونه , ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26

انگلیسی

 1. Fatemeh Safaei , Jafar Ahmadi , Optimum maintenance policy for a system with three types of failures , 3rdSeminar on Reliability Theory and its Applications , 2017-05-16
 2. Zohreh Pakdaman , Jafar Ahmadi , The stress-strength reliability under the environmental factors , 3rdSeminar on Reliability Theory and its Applications , 2017-05-16
 3. Jafar Ahmadi , Masoumeh Akbari , ASYMPTOTIC PROPERTIES OF NUMBER OF OBSERVATIONS IN RANDOM REGIONS OF RECORDS , The IV AMMCS International Conference , 2017-08-20
 4. Zohreh Pakdaman , Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Some design of strength system in stress-strength model , 2nd Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2016-05-18
 5. Jafar Ahmadi , Nonparametric Confidence Intervals Based on Record Values , Ordered Data and their Applications in Reliability and Survival Analysis , 2016-08-07
 6. Majid Chahkandi , Jafar Ahmadi , A Switch Model in Redundant Systems , First Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2015-05-27
 7. elham mirfarah , Jafar Ahmadi , Determining the Warranty Period Using Pitman Measure of Closeness , First Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2015-05-27
 8. Fatemeh Hooti , Jafar Ahmadi , Quantile-based dynamic cumulative entropy , The 2nd Workshop on Information Measures and their Applications , 2015-01-28
 9. maryam basirat , Simindokht Baratpour Bajgiran , Jafar Ahmadi , Inference on stress-strength parameter based on records , 12th Iranian Statistical Conference , 2014-08-25
 10. Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , Estimation of Pr(X < Y ) using record ranked set sampling scheme from the exponential distribution , 12th Iranian Statistical Conference , 2014-08-25
 11. M. Chahkandi , Jafar Ahmadi , On the residual lifetimes of repairable systems , 12th Iranian Statistical Conference , 2014-08-25
 12. Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , Characterizations based on moments of the number of observations near-order statistics , 11th International Conference on Ordered Statistical Data , 2014-06-01
 13. Jafar Ahmadi , Majid Chahkandi , Stochastic Comparison of Repairable Systems , 11th International Conference on Ordered Statistical Data , 2014-06-01
 14. elham mirfarah , Jafar Ahmadi , ON STUDYING THE ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF PITMAN MEASURE OF CLOSENESS , The 44th Annual Iranian Mathematics Conference , 2013-08-27
 15. Elham Basiri , Jafar Ahmadi , FRACTIONAL ORDER STATISTICS AND RECORDS: THEIR APPLICATION , The 44th Annual Iranian Mathematics Conference , 2013-08-27
 16. Masoumeh Lake , Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , AN APPLICATION OF NEAR RECORD OBSERVATIONS , The 44th Annual Iranian Mathematics Conference , 2013-08-27
 17. Masoumeh Lake , Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , On study of stopping time based on record process , The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2013-09-11
 18. zohreh pakdaman , Jafar Ahmadi , Stress-strength reliability for series and parallel systems in the exponential case , The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2013-09-11
 19. Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , Record-breaking Data from a Ranked Set Scheme and its Applications , The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2013-09-11
 20. elham mirfarah , Jafar Ahmadi , Probability Comparisons of k-records in Two Samples , The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2013-09-11
 21. Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , Characterization based on the number of near-maxima and minima , The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2013-09-11
 22. Seyed Mahdi Salehi , Jafar Ahmadi , A comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from exponential distribution , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 23. elham mirfarah , Jafar Ahmadi , Comparison among some estimators of Pareto distribution based on records in the Pitman measure of closeness , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 24. Bahareh Khatib Astaneh , Jafar Ahmadi , Reconstruction of the past observations: A review study , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 25. Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , Characterization results based on entropies of concomitamnts of order statistics and record values , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 26. majid chahkandi , Jafar Ahmadi , Simindokht Baratpour Bajgiran , Some preservation theorems for systems with minimal repairs , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 27. Elham Basiri , Jafar Ahmadi , Distribution -free prediction of progressively type-II censored order statistics based on k-records from two independent sequences , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 28. maryam basirat , Jafar Ahmadi , Simindokht Baratpour Bajgiran , Inference for stress-strength in the proportional hazard models based on type-II censored samples , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 29. mohammad vali Ahmadi , Jafar Ahmadi , Mahdi Doostparast , Inferences on the lifetime performance index of products with Pareto distribution under progressive first-failure censored data , 11th Iranian Statistical Conference , 2012-08-28
 30. Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Jafar Ahmadi , Families of Distributions Arising from Distributions of Record Statistics , Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2010) , 2010-06-08
 31. seyed Mahdi salehi baygi , Jafar Ahmadi , Prediction of order statistics based on ORSS and RRSS , 8th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2011-09-10
 32. Jafar Ahmadi , Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , How many observations are needed for occurrance of specific number of records , 8th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2011-09-10
 33. Massoumeh Fashandi , Jafar Ahmadi , On Characterizations of Symmetric Distributions , 8th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2011-09-10
 34. Jafar Ahmadi , N.Balakrishnan , Closeness of Order Statistics to Record Statistics , International Conference on Advances in Probability and Statistics - Theory and Applications , 2011-12-28
 35. Jafar Ahmadi , N.Balakrishnan , Record Data and Pitman Closeness , 5th Canadian Conference in Applied Statistics , 2011-07-01
 36. Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Jafar Ahmadi , Prediction of future order statistics coming from Pareto distribution , 45th scientific meeting of the Italian statistical society , 2010-06-16
 37. Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Jafar Ahmadi , Prediction of repair times in a minimal repair process based on lifetimes of k -out-of- n systems. , 28th European Meeting of Statisticians , 2010-09-17
 38. Jafar Ahmadi , Balakrishnan , Prediction intervals for order statistics intervals , 28th European Meeting of Statisticians , 2010-08-17
 39. Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Jafar Ahmadi , Point Prediction of Order Statistics from Uniform Distribution , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 40. Seied Morteza Amini , Jafar Ahmadi , The asymptotic efficiencies of the MLE based on bivariate record values from bivariate normal distribution , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 41. Jafar Ahmadi , Some Characterization Using Shannon Information Properties Of Certain Records , 57th Session Of The International Statistical Institue , 2009-08-16
 42. Seyed Mohammad Taghi Kamel Mirmostafaee , Jafar Ahmadi , Prediction intervals for future order statitics from general class of distribution , هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2009-08-13
 43. , Jafar Ahmadi , Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables , ششمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2007-09-05
 44. Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Distribution free confidence intervals based on current k-records , The 9th islamic countries conference on statistical sciences , 2006-12-12
 45. Mostafa Razmkhah , Jafar Ahmadi , Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables , ششمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2007-09-05
 46. Jafar Ahmadi , Massoumeh Fashandi , COMPLETENESS, SOME APPLICATION IN CHARACTERIZATION PROBLEMS , نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-24
 47. Seied Morteza Amini , Jafar Ahmadi , Fisher information in record values and their concomitants under the Gumbel s bivariate exponential distribution , نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20
 48. , Jafar Ahmadi , Distribution-free confidence intervals based on current k-records , نهمین کنفرانس بین المللی آمار کشورهای اسلامی , 2007-12-12
 49. , Jafar Ahmadi , Confidence intervals based on lower and upper record process in multi-sequences random variables , ششمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2007-09-05
 50. Jafar Ahmadi , record statistics and weibull distribution , ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26
 51. Jafar Ahmadi , some reliability properties of order statistics and record values , سي سومين كنفرانس رياضي كشور , 2002-08-30