بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین صادقی نامقی


موارد یافت شده: 188

1 - Variation in Insecticidal Susceptibility of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), and its Coccinellid Predator, Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae) (چکیده)
2 - Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Lamiaceae species from semi-arid and arid environment in East Iran (چکیده)
3 - Four new species (Trombidiformes: Eriophyoidea: Eriophyidae) and one new record of Aceria from arid and semi-arid areas in East Iran   (چکیده)
4 - Three new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Leguminosae species from semi-arid and arid environment in East Iran (چکیده)
5 - Three new Aceria spp. (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to Artemisia spp. (Compositae) from South Khorasan province, East Iran   (چکیده)
6 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
7 - Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Clematis orientalis (Ranunculaceae) from East Iran (چکیده)
8 - Laboratory and field evaluation of entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
9 - Three new vagrant eriophyoid species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to Rosaceae species from South Khorasan province, East Iran (چکیده)
10 - Characterization and evaluation of the pathogenic potential of a native isolate of the insect associated nematode Acrobeloides maximus (Rhabditida: Cephalobidae) from Kerman provinces, Iran (چکیده)
11 - Factors influencing functional response, handling time and searching efficiency of Anthocoris minki Dohrn (Hem.: Anthocoridae) as predator of Psyllopsis repens Loginova (Hem.: Psyllidae) (چکیده)
12 - Two new species and an additional record of eriophyoids (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) from semi-arid and arid environments in East Iran (چکیده)
13 - Loop-mediated isothermal amplification combined with PCR for specific identification of injurious mite, Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) (چکیده)
14 - Clonostachys rosea, a new and promising entomopathogenic fungus infecting pupa of jujube fruit fly, Carpomya vesuviana (چکیده)
15 - Gall-inducing Aphids -Hemiptera: Aphidoidea: Eriosomatinae- Associated with Salicaceae and Ulmaceae in Razavi Khorasan Province, with New Records for Fauna of Iran (چکیده)
16 - Two new species of Eriophyidae (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Tilia begoniifolia Steven (Tiliaceae) in Golestan province of Iran (چکیده)
17 - Direct and Indirect Effects of Aphis gossypii -Hemi.: Aphididae- and Lasius brunneus -Hym.: Formicidae- Mutualism on Cotton Yield in Field Condition (چکیده)
18 - A new species, a redescription of Aceria lamii -Liro, 1943- and two new records of eriophyoid mites -Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea- on weeds in Golestan province, Iran (چکیده)
19 - واکنش تابعی و تداخل سن شکارگر Anthocoris minki Dohrn 1860 (Hem.: Anthocoridae) روی پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens loginova 1963 (Hem.: Psyllidae) (چکیده)
20 - Effects of elevated CO2 and water stress on population growth of the twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), on sweet pepper under environmentally controlled conditions (چکیده)
21 - Two new eriophyoid mite species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Quercus castaneifolia in Iran (چکیده)
22 - تعیین مشخصات و پتانسیل بیماریزایی جدایه ای بومی از نماتودهای بیمارگر حشرات بر روی لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
23 - Rapid identification of Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) using TaqMan real-time PCR assay (چکیده)
24 - Combination of morphological characters and DNA-barcoding confirms Problepsis cinerea -Butler, 1886- -Geometridae: Sterrhinae: Scopulini- as a new genus and species for the fauna of Iran (چکیده)
25 - Trichopsomyia ochrozona (Stackelberg, 1952) (Diptera: Syrphidae) recorded from Iran for the first time with a key to the West Palaearctic Trichopsomyia Williston, 1888 species (چکیده)
26 - Prey preference and prey switching in Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) (چکیده)
27 - شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران (چکیده)
28 - A survey on the tribes Phaeogenini and Platylabini (Ichneumonidae: Ichneumoninae) with two generic records for the fauna of Iran (چکیده)
29 - A Multiplex PCR Assay for Simultaneous Discrimination of Two Predominant Spider Mites of the Genus Tetranychus (Acari: Tetranychidae) in Greenhouses of Iran (چکیده)
30 - Success of aphid parasitoids and their hosts varies with ant attendance: A field study (چکیده)
31 - Two new Diptacus species (Acari: Trombidiformes: Diptilomiopidae) from Iran (چکیده)
32 - بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
33 - Two new species of eriophyoid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Zelkova carpinifolia (Ulmaceae) from Iran (چکیده)
34 - اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
35 - Aphid suitability for the predatory hoverfly Episyrphus balteatus altered with elevating atmospheric CO2 and sinigrin (چکیده)
36 - بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی (چکیده)
37 - Acoustic detection of different stages of the confused flour beetle (Triboium confusum) in grain bulks using an audio sensor (چکیده)
38 - کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد (چکیده)
39 - اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایران (چکیده)
40 - New records of eriophyoid mites (Acari: Trombidiformes, Eriophyidae) from Golestan province of Iran (چکیده)
41 - New records of eriophyoid mites from Iran (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) and a description of a new Brevulacus Manson species (چکیده)
42 - New records of Black Fungus Gnats (Diptera: Sciaridae) from Iran, including the reinstatement of Bradysia cellarum Frey (چکیده)
43 - First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran (چکیده)
44 - مطالعه کفشدوزک‌های شکارگر شته‌های Cinara روی درختان کاج در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
45 - Survey on ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Northeast and Center of Iran (چکیده)
46 - Performance of a predatory hoverfly feeding on Myzus persicae (Hem. Aphididae) reared on two brassicaceous plants varies with ant attendance (چکیده)
47 - Comparative study on the efficacy of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis and a neem based insecticide on adults and larvae of Xanthogaleruca luteola (Mull) (Col: Chyrsomelidae) in laboratory Conditions (چکیده)
48 - تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش (چکیده)
49 - تاثیر رابطه همیاری شته و مورچه بر نرخ پارازیتیسم و رشد جمعیت شته Acyrthosiphon gossypii Mordvilko, 1914 (Hem.: Aphidae) بر روی Cardaria draba (L.) (چکیده)
50 - برهمکنش شته- سیرفید شته خوار: تاثیر حضور مورچه های همیار (چکیده)
51 - معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد (چکیده)
52 - اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران (چکیده)
53 - First report of four Curculionidae (Coleoptera) from Center and Northeast of Iran (چکیده)
54 - Coccinellid Biodiversity on the Coniferous trees Thuja orientalis and Pinus mugo in Urban Landscape of Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
55 - Three new records of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Iran (چکیده)
56 - Three eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran (چکیده)
57 - Symbiotic ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with aphids (Hemiptera: Aphididae) in Golestan province, Iran (چکیده)
58 - A study on the spider fauna of Dargaz and Kalat Counties in Razavi Khorasan Province, Iran (Arachnida: Araneae) (چکیده)
59 - بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد (چکیده)
60 - Biocontrol of Zeuzera pyrina using entomopathogenic nematodes in Iran (چکیده)
61 - Oviposition preference of aphidophagous hoverflies toward oviposition site quality: The presence of intra- and interspecific competitor, glucosinolate content, and prey species (چکیده)
62 - An Annotated Checklist of the Jumping Plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of Iran (چکیده)
63 - Eriophyid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) of Elm trees in Iran (چکیده)
64 - On the role of sinigrin (mustard oil) in a tritrophic context: plant–aphid–aphidophagous hoverfly (چکیده)
65 - New records of eriophyoid mites (Eriophyoidea: Eriophyidae, Diptilomiopidae) from Iran (چکیده)
66 - Investigation on the mutualistic interactions of ant species and the aphids, Cinara spp. (Hemiptera: Aphididae) on Pinus mugo trees in urban green space of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran (چکیده)
67 - New faunistic records of spiders (Araneae) from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
68 - First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran (چکیده)
69 - تنوع گونه ای سن های شکارگر فعال روی درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
70 - بررسی جمعیت و چرخه زندگی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola(Col: Chyrsomelidae) در منطقه مشهد (چکیده)
71 - سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.) (چکیده)
72 - Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodes Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae on pistachio root beetle larvae, Capnodis cariosa hauseri (Coleoptera: Buprestidae), under laboratory conditions (چکیده)
73 - First record ofKarnyothripsWatson (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Iran (چکیده)
74 - Evaluation of the effect of ant-aphid mutualism on cotton plant yield in the field condition (چکیده)
75 - Entomopathogenic fungi as promising biocontrol agents for the rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (چکیده)
76 - فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان (چکیده)
77 - بررسی حساسیت لارو سن 3 و حشره کامل سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Col:chrysomelidae) به ترکیب تیامتوکسام (آکتارا) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
78 - مطالعه کفشدوزک های روی درختان کاج و سرو در فضای سبز شهری شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
79 - مورچه های همزیست با شته های درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهرستان مشهد (چکیده)
80 - تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
81 - New records of ant (Hymenoptera: Formicidae) to the fauna of Iran: Camponotus alii Forel, 1890 and Proformica korbi (Emery, 1909) (چکیده)
82 - A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran (چکیده)
83 - Ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Mashhad region, Razavi Khorasan Province, with new records of aphids and ant species for Fauna of Iran (چکیده)
84 - Hover-Flies (diptera: syrphidae) of Kerman Province, Iran (چکیده)
85 - معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد (چکیده)
86 - اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران (چکیده)
87 - Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Iran: annotated list and zoogeographical analysis (چکیده)
88 - A new species of the genus Vittacus Keifer (Acari: Eriophyidae) from Iran (چکیده)
89 - Parasitoids (Hymenoptera: Pteromalidae, Diapriidae) of Carpomya vesuviana Costa (Diptera: Tephritidae) in South Khorasan province of Iran (چکیده)
90 - First report of Lachesilla quercus KOLBE, 1880 (Psocoptera: Psocomorpha: Lachesillidae) from Iran (چکیده)
91 - New data and records of spiders from North-Eastern Iran (Arachnida: Araneae) (چکیده)
92 - Five new records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran (چکیده)
93 - نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران (چکیده)
94 - Eight New records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran (چکیده)
95 - Effects of low ozone concentrations and short exposure (چکیده)
96 - Efficacy of two entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaefor control of the leopard moth borerZeuzera pyrina(Lepidoptera: Cossidae) larvae under laboratory conditions (چکیده)
97 - گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران (چکیده)
98 - New contribution to the eriophyoid (Acari: Eriophyidae) fauna of Iran (چکیده)
99 - گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران (چکیده)
100 - First record of the velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae) reared from puparia of the ber fruit fly Carpomya vesuviana Costa (Diptera: Tephritidae) in Iran (چکیده)
101 - Host preferences of aphidophagous hoverflies from field distribution of their larvae (چکیده)
102 - گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران (چکیده)
103 - First report of Graphopsocus cruciatus (L INNAEUS ) and Ectopsocopsis cryptomeriae (E NDERLEIN ) (Psocoptera: Psocomorpha: Stenopsocidae and Ectopsocidae) from Iran (چکیده)
104 - اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi (چکیده)
105 - A Checklist of Iranian Tarsonemid Mites (Acari: Trombidiformes) with a New Record for Iran (چکیده)
106 - Responses of Episyrphus balteatus DeGeer (Diptera: Syrphidae) in relation to prey density and predator size (چکیده)
107 - تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
108 - معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
109 - ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان (چکیده)
110 - Susceptibility of immature stages of the Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) to ozonated water (چکیده)
111 - Effects of insect pollinators on onion seed production quality and quantity (چکیده)
112 - معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی (چکیده)
113 - تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز (چکیده)
114 - New species and records of eriophyid mites from Iran (چکیده)
115 - تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی (چکیده)
116 - تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی (چکیده)
117 - Four new eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran (چکیده)
118 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
119 - faunistic study of Raphignathoidea mites (Acari: Prostigmata) in Mashhad, Razavi Khorasan province of Iran (چکیده)
120 - گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد (چکیده)
121 - اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae)در ایران (چکیده)
122 - بررسی تاثیر ازن گازی در کنترل شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
123 - ارزیابی تاثیر ازن محلول در آب بر مرگ و میر مراحل نابالغ شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
124 - شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
125 - فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران (چکیده)
126 - کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
127 - بخشی از فون کنه های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد ایران (چکیده)
128 - زنبور های گرده افشان بالا خانواده Apoidea مزارع یونجه و پیاز شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
129 - برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران (چکیده)
130 - Influence of Geographical Direction and Pistachio Cultivar on the Capture (چکیده)
131 - اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران (چکیده)
132 - اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی (چکیده)
133 - گزارش کفشدوزک Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae)از ایران (چکیده)
134 - اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae (چکیده)
135 - معرفی بخشی از کنه های درختان میوه(acari)شهرستان بیرجند (چکیده)
136 - بررسی تنوع گونه ای قاب بالان خانواده کارابیده در اکوسیستم های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
137 - اولین گزارش کنه اریوفید Shevtchenkella recki (Bagd.) (Acari, Eriophyidae) ، از روی پسته در ایران (چکیده)
138 - Phylogenetic Analysis on Some Iranian White Grubs with New Data about Natural Pathogen of Polyphylla adspersa (چکیده)
139 - Tydeoid Mites (Acari: Triophtydeidae, Iolinidae, Tydeidae) of Razavi Khorasan (چکیده)
140 - اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران (چکیده)
141 - The performance of Brevicoryne brassicae on ornamental cabbages grown in CO2-enriched atmospheres (چکیده)
142 - مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense) (چکیده)
143 - Nine eriophyoid mite species from Iran (Acari, Eriophyidae (چکیده)
144 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران (چکیده)
145 - تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم (چکیده)
146 - A field study on the effects of the herbicide Tribenuron methyl on biodiversity of wheat aphids (Homoptera: (چکیده)
147 - اولین گزارش چهار گونه کنه از خانواده تترانیکیده (Acari: Tetranychidae) درایران (چکیده)
148 - Ground and tiger beetles (Coleoptera: Carabidae) from Kerman and Khorasan provinces of Iran (چکیده)
149 - Studies on species composition of carabid beetles in North Eastern provinces of Iran (Coleoptera: Carabidae) (چکیده)
150 - مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد (چکیده)
151 - تنوع گونهای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مهولات، استان خراسان رضوی (چکیده)
152 - The Effect of Geographical Direction and Cultivar on the Capture of Adult Pistachio Psylla, Agonoscena Pistaciae Burckhardt and Lauterer (Homoptera: Psyllidae) (چکیده)
153 - استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae (چکیده)
154 - کنه های بالا خانواده ‏Tetranychoidea(Acari:Prostigmata)‎‏ مرتبط با درختان و ‏درختچه های پارک های جنگلی در مشهد (چکیده)
155 - New data to the knowledge of ground beetles ‎‎(Coleoptera: Carabidae) fauna of Iran‎ (چکیده)
156 - A contribution to the fauna of weevils. (Coleoptera: Curculionidae) associated with sugar beet fields in North–East of Iran (چکیده)
157 - اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران (چکیده)
158 - تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
159 - ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان (چکیده)
160 - Mites (Acari: Prostigmata & Mesostigmata) inhabiting green plantings in urban environment of north-eastern Iran, including six new records (چکیده)
161 - Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Iran, with descriptions of three new species, one new record and a checklist (چکیده)
162 - ارزیابی جذابیت نسبی تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفید های شته خوار(Diptera: Syrphidae) (چکیده)
163 - Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis (چکیده)
164 - The Effects of Collection Methods on Species Diversity of Family Syrphidae (Diptera) in Neyshabur, Iran (چکیده)
165 - Lacewings (Neuroptera: Chrysopidae & Hemerobiidae) from North eastern and East Provinces of Iran (چکیده)
166 - Species composition of Hover flies caught by Malaise and Yellow water traps in Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
167 - potential of cassida rubiginosa as a biological control agent for cirsium arvense (چکیده)
168 - تنوع گونه ای خانواده سیرفیده در بوم نظام های کشاورزی شهرستان نیشابور (چکیده)
169 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته (چکیده)
170 - Biological control of Cirsium arvense by using native insects (چکیده)
171 - introduction of some arthropode herbivore for biocontrol of canada thistle(cirsium arvense (L.)(scop (چکیده)
172 - Response of aphidophagous hoverflies (Diptera, syrphidae) to herbicide in winter wheat (چکیده)
173 - جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae) (چکیده)
174 - Abundance of adult hoverflies (Diptera: Syrphidae) on different flowering plants (چکیده)
175 - SOME PROPERTIES OF a-AMYLASE IN THE SALIVARY GLAND OF EURYGASTER INTEGRICEPS (PUT) (HET.: SCUTELLERIDAE) (چکیده)
176 - معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها (چکیده)
177 - Horse flies (Diptera: Tabanidae) from the province of Khorasan (Iran) (چکیده)
178 - the relationship between oviposition preference and larval performance in an aphidophagous hover fly (چکیده)
179 - بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان (چکیده)
180 - Oviposition preferences of aphidophagous hoverflies (چکیده)
181 - the effect of egg load and host deprivation on oviposition dehaviour in aphidophagous hoverflies (چکیده)
182 - hoverfly larvae in aphid colonies (چکیده)
183 - معرفي بخشي از فون مگس هاي خانواده (diptera - tabanidae) مشهد (چکیده)
184 - بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس ها (چکیده)
185 - بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)
186 - فراوانی سیرفید های بالغ روی گل های مختلف (چکیده)
187 - The Injurious Arthropods of wild Pistachio Trees (pistacia Vera: Anacardiaceae) In Northeastern Iran (چکیده)
188 - تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار (چکیده)