مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا سرباز , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , احادیث هشام بن سالم در کافی کلینی؛ مصادر و مآخذ, مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (27), شماره (69), سال (2021-9), صفحات (49-68)
 2. اعظم السادات حسینی , سهیلا پیروزفر , سیدکاظم طباطبائی پور , گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی-ریشه شناختی, کتاب قیم, دوره (11), شماره (25), سال (2021-10), صفحات (85-104)
 3. حسین جدی , مصطفی نیرومند , منصور پهلوان , سهیلا پیروزفر , اعتبار سنجی سندی و دلالی حدیث «یرجح مدادالعلما علی دماء الشهدا در منابع فریقین, حدیث و اندیشه, دوره (دوم), شماره (29), سال (2021-1), صفحات (196-224)
 4. جواد ایروانی , سهیلا پیروزفر , زهرا حسین زاده , رضا حق پناه , بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح شناسی حدیثی, آموزه های فقه مدنی, دوره (12), شماره (22), سال (2020-10), صفحات (83-106)
 5. اعظم السادات حسینی , سهیلا پیروزفر , سیدکاظم طباطبائی پور , سیر مفهوم ذهن وعلم در ریشه«شاکله»وکارکرد آن در رفتار, پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (9), شماره (17), سال (2020-12), صفحات (181-200)
 6. محمدصادق هدایت زاده گشتی , سهیلا پیروزفر , رهیافتی به فمینیسم اسلامی خوانش دیدگاه سعدیه شیخ و پردازش فمنیستی او از آراء ابن عربی, مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (26), شماره (68), سال (2021-1), صفحات (11-36)
 7. زهرا حیدری ابروان , سهیلا پیروزفر , حسینعلی مصطفوی گرو , واکاوی نظرها و نظریه ها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی), مطالعات ترجمه قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (13), سال (2020-8), صفحات (62-86)
 8. محمدصادق هدایت زاده گشتی , سهیلا پیروزفر , غلامرضا رئیسیان , نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسئله ضرب زنان, کتاب قیم, دوره (10), شماره (22), سال (2020-8), صفحات (91-113)
 9. طیبه خزاعی , حسن نقی زاده , سهیلا پیروزفر , صاحبعلی اکبری , تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران), مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (25), شماره (65), سال (2020-1), صفحات (239-252)
 10. علی صباغیان دلوئی , غلامرضا رئیسیان , سهیلا پیروزفر , نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (9), شماره (21), سال (2020-3), صفحات (177-194)
 11. داود خلوصی , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف, آموزه های قرآنی, دوره (16), شماره (30), سال (2019-11), صفحات (285-311)
 12. علی بیدسرخی , عباس اسمعیلی زاده , کاوس روحی برندق , سهیلا پیروزفر , بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه, پژوهش های قرآنی, دوره (24), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (29-54)
 13. سهیلا پیروزفر , حسن نقی زاده , زهره حبیبی , منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن, کتاب قیم, دوره (9), شماره (21), سال (2020-6), صفحات (177-194)
 14. سیما جوینی پور , سهیلا پیروزفر , گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم, مطالعات قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (1), سال (2019-3), صفحات (173-202)
 15. محمدصادق هدایت زاده گشتی , سهیلا پیروزفر , غلامرضا رئیسیان , تحلیل دیدگاه فمینیست های اسلامی درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاس, مطالعات جنسیت و خانواده, دوره (5), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (35-64)
 16. سهیلا پیروزفر , سیدعلی اصغر حسینی محمداباد , نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی, اندیشه حوزه, دوره (22), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (71-93)
 17. علی صباغیان دلوئی , سهیلا پیروزفر , مصطفی گوهری فخرآباد , نحوه تعامل پیامبر (ص) با منافقان مدینه, تاریخ و فرهنگ, دوره (49), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (1-24)
 18. سهیلا پیروزفر , محمدحسن رستمی , سیما جوینی پور , بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی, اسلام و علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (17), سال (2018-1), صفحات (56-75)
 19. سهیلا پیروزفر , محمدرضا بهادری , بررسی سندی و متنی روایت مباهته, مطالعات فهم حدیث, دوره (2), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (55-75)
 20. سهیلا پیروزفر , جواد نصیری وطن , بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم», حدیث و اندیشه, دوره (5), شماره (22), سال (2017-4), صفحات (23-45)
 21. داود خلوصی , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی, پژوهش های قرآنی, دوره (22), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (120-149)
 22. حسن زرنوشه فراهانی , سهیلا پیروزفر , حمید ایماندار , بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله, پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (1), شماره (9), سال (2017-2), صفحات (11-28)
 23. بتول احمدی , سهیلا پیروزفر , عباس اسمعیلی زاده , ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن», پژوهش های قرآنی, دوره (21), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (52-78)
 24. محمد مقدم , سهیلا پیروزفر , بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس», تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (32), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (145-171)
 25. سهیلا پیروزفر , داود خلوصی , بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء, کتاب قیم, دوره (4), شماره (16), سال (2016-2), صفحات (23-43)
 26. مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , فاطمه مولودی , درآمدی بر رویکرد ساختاری به مفهوم عمل صالح در قرآن و روایات, آموزه های قرآنی, دوره (3), شماره (17), سال (2016-3), صفحات (8-34)
 27. سهیلا پیروزفر , فهیمه اکبرزاده یزدی , محمد بن بحر رهنی شیبانی در آینه نگاه رجالیان, حدیث پژوهی, دوره (4), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (34-52)
 28. سهیلا پیروزفر , مهدی جلالی , فهیمه جمالی راد , بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریم, پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (1), شماره (6), سال (2016-2), صفحات (14-40)
 29. سهیلا پیروزفر , زهرا طالبی , بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی, حسنا, دوره (7), شماره (24), سال (2015-6), صفحات (167-207)
 30. سهیلا پیروزفر , سعیده سادات موسوی نیا , بررسی روایات لعن زراره بن اعین با توجه به جریان های کلامی امامیه, علوم حدیث, دوره (20), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (116-136)
 31. سهیلا پیروزفر , محمدحسن رستمی , حسن زرنوشه فراهانی , گفتمان اصلاح گرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود نومعتزله, آینه معرفت, دوره (14), شماره (41), سال (2015-6), صفحات (83-108)
 32. سهیلا پیروزفر , خیاط ابوالحسن مقری, دانشنامه جهان اسلام, دوره (16), شماره (1), سال (2014-3), صفحات (548-548)
 33. سهیلا پیروزفر , بشری عبدخدائی , بررسی حجیت حکم عقل از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان, معرفت, دوره (23), شماره (204), سال (2015-2), صفحات (11-26)
 34. حسن زرنوشه فراهانی , سهیلا پیروزفر , بررسی سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (2), شماره (63), سال (2015-6), صفحات (53-73)
 35. سهیلا پیروزفر , فاطمه رضاداد , تمیز مشترکات و توحید مختلفات, علوم قرآن و حدیث, دوره (93), شماره (93), سال (2014-12), صفحات (39-69)
 36. الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , صاحبعلی اکبری , سهیلا پیروزفر , پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی, کتاب قیم, دوره (5), شماره (12), سال (2015-9), صفحات (171-194)
 37. سهیلا پیروزفر , میکائیل باقری , رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت, حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (14), سال (2016-1), صفحات (79-98)
 38. سهیلا پیروزفر , حکم روایت صحابه از اسباب نزول, علوم حدیث, دوره (10), شماره (37), سال (2006-3), صفحات (48-73)
 39. سید مهدی علمی حسینی , سهیلا پیروزفر , غلامرضا رئیسیان , بررسی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت فضل القرآن کافی و فضائل القرآن بخاری, آموزه های قرآنی, سال (2013-9)
 40. سهیلا پیروزفر , فهیمه جمالی راد , سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی, پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن, دوره (1), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (89-104)
 41. سهیلا پیروزفر , حسن نقی زاده , ندا خداشناس فیروز آبادی , درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد مفهوم «وحی», کتاب قیم, دوره (10), شماره (10), سال (2015-6), صفحات (7-31)
 42. علی ثامنی , مهدی جلالی , عباس اسمعیلی زاده , سهیلا پیروزفر , کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی, علوم قرآن و حدیث, دوره (48), شماره (97), سال (2017-1), صفحات (43-69)
 43. سهیلا پیروزفر , زهرا شرف الدین , بررسی سندی ومتنی روایت الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل, حدیث پژوهی, دوره (1), شماره (10), سال (2013-7), صفحات (39-59)
 44. فهیمه شریعتی , سهیلا پیروزفر , تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامی, سراج منیر, دوره (1), شماره (7), سال (2012-9), صفحات (95-120)
 45. سهیلا پیروزفر , محمد محجل , منصوره مرادی , کوه در نهج البلاغه با نظری بر یافته های زمین شناسی, کتاب قیم, دوره (1), شماره (8), سال (2013-8), صفحات (21-45)
 46. سهیلا پیروزفر , الهه شاه پسند , روایات صعب و مستصعب و چگونگی تعامل با آن ها, پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (44), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (11-40)
 47. سهیلا پیروزفر , الهه شاه پسند , واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی), آموزه های قرآنی, دوره (13), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (59-88)
 48. سهیلا پیروزفر , راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی, پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (42), شماره (3), سال (2011-3), صفحات (35-53)
 49. سهیلا پیروزفر , محمدمهدی آجیلیان مافوق , خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول حدیثی قم, حدیث پژوهی, دوره (3), شماره (5), سال (2011-7), صفحات (7-42)
 50. سهیلا پیروزفر , طاهره ناجی صدره , جایگاه روایات در تفسیر تسنیم, حدیث پژوهی, دوره (6), شماره (6), سال (2012-2), صفحات (17-57)
 51. سهیلا پیروزفر , بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر, علوم حدیث, دوره (56), شماره (56), سال (2010-4), صفحات (3-43)
 52. سهیلا پیروزفر , عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب, معرفت, دوره (10), شماره (127), سال (2010-4), صفحات (8-37)
 53. سهیلا پیروزفر , روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن, مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (82), سال (2009-9), صفحات (9-46)
 54. سهیلا پیروزفر , انگاره تکرار نزول آیه, علوم حدیث, دوره (49), شماره (50), سال (2009-3), صفحات (29-46)
 55. سهیلا پیروزفر , اسباب نزول قرآن در گذر زمان, مشکوه, دوره (97), سال (2008-3)
 56. سهیلا پیروزفر , حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی, مطالعات اسلامی, شماره (78), سال (2008-2), صفحات (71-107)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سهیلا پیروزفر , غلامرضا رئیسیان , جواد عارف , بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به علم با محوریت کتاب فضل العلم کافی و العلم صحیح بخاری , اهل بیت و تولید علم , 2016-01-07
 2. سهیلا پیروزفر , فلسفه و ضرورت مسند نویسی در شیعه با محوریت مجموعه مسانید عزیز الله عطاردی , همایش علمی عطارد خراسانی , 2016-12-07
 3. سهیلا پیروزفر , مؤلفه های روابط انسانی در زندگی دینی با تأکید بر سیره امام سجاد(ع) , اسلام وارزش های متعالی , 2016-05-15
 4. سهیلا پیروزفر , فاطمه فرضعلی , مبانی نظری توحید ذاتی و صفاتی درصحیفه سجادیه , همایش بین المللی امام سجاد(ع) , 2015-08-10
 5. سهیلا پیروزفر , داود خلوصی , ابن شهراشوب در نگاه رجالیان , گنگره بین المللی ابن شهراشوب مازندرانی , 2013-11-10
 6. سهیلا پیروزفر , دید گاه های آیه الله معرفت در باره اسباب نزول , بانوان قرآن پژوه , 2011-11-15
 7. سهیلا پیروزفر , علوم قرآنی در روایات رضوی , همایش علمی پژوهشی میراث تفسیری امام رضا(ع) , 2010-10-21
 8. سهیلا پیروزفر , روش تفسیری محمد جواد مغنیه , بانوان قرآن پژوه , 2008-11-14
 9. سهیلا پیروزفر , رویکرد اجتماعی در تفسیر امام موسی صدر , امام موسی صدر انسان عقل و اخلاق , 2010-02-15
 10. سهیلا پیروزفر , پدیده فهم از دیدگاه امام موسی صدر , امام موسی صدر انسان عقل و اخلاق , 2010-02-15