مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مجید رجبی جاغرق , محمد موسوی بایگی , سیدعلیرضا عراقی , هادی جباری نوقابی , ارزیابی دقت مقادیر بارش روزانه TRMM، GPM، ERA5 و PERSIANN در استان خراسان رضوی, سامانه سطوح آبگیر باران, دوره (11), شماره (2), سال (2023-8), صفحات (79-101)
 2. کامبیز عبدی , مهدی طالب پور , محمدجواد رنجکش , هادی جباری نوقابی , طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی, مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (13), شماره (66), سال (2020-1)
 3. بی بی مریم طاهری , هادی جباری نوقابی , محمد امینی , مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتاده, علوم آماری ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2022-8), صفحات (149-163)
 4. کیانوش شجیع , مهدی طالب پور , سیدمرتضی عظیم زاده , محمد کشتی دار , هادی جباری نوقابی , شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران, پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره (13), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (203-22)
 5. نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , علی صنایعی , هادی جباری نوقابی , بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (113-132)
 6. نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , هادی جباری نوقابی , آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی, نظام ها و خدمات اطلاعاتی, دوره (1), شماره (4), سال (2012-12), صفحات (1-16)
 7. حسین حملی , رضی الله جعفری جوزانی , کتایون نفوذی , جواد اشرفی هلان , هادی جباری نوقابی , مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان, دامپزشکی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2013-7), صفحات (11-16)
 8. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل, اندیشه آماری, دوره (18), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (1-7)
 9. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا, علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (119-134)
 10. حسین حملی , رضی‌الله جعفری جوزانی , کتایون نفوذی , جواد اشرفی هلان , هادی جباری نوقابی , بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی, دامپزشکی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (51-59)
 11. سعادت میر صدرایی , مهدی فرزادنیا , فاطمه حیدری , مهدی رحیمی , هادی جباری نوقابی , ثریا کاخی , روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص لنفوم هوجکین و مقایسه آن با روش های متداول, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (53), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (214-221)
 12. مرضیه مالکی , محمد قادری , طاهره اشک تراب , هادی جباری نوقابی , علی زاده محمدی , بررسی تاثیر موسیقی ملایم بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران صدمات مغزی در بخش های مراقبت ویژه, افق دانش, دوره (18), شماره (1), سال (2011-11), صفحات (66-75)
 13. منصوره کوهی , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , سیدحسین ثنائی نژاد , هادی جباری نوقابی , ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (12), سال (2013-2), صفحات (35-53)
 14. محمدتقی شاکری , وحید قوامی قنبرآبادی , حبیب اله اسماعیلی , هادی جباری نوقابی , فاطمه همایی شاندیز , حسین باغیشنی , تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (3), شماره (1), سال (2012-3), صفحات (1-14)
 15. پروین سالاری , انورسادات نایبی نیا , مرتضی مدرس غروی , فاطمه وحید رودسری , هادی جباری نوقابی , بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با میزان عملکرد جنسی زنان, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (346-355)
 16. حبیب اله اسماعیلی , محمدتقی شاکری , فاطمه سلمانی , هادی جباری نوقابی , زهره دلیرثانی , کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی, دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (35), شماره (3), سال (2011-5), صفحات (157-164)
 17. پروین سالاری , الهه بنفشه , پریاحبرانی , هادی جباری نوقابی , بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (11), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (302-311)
 18. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه, ندا, دوره (4), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (13-21)
 19. عباسعلی زراعتی , مسیح نقیبی , هادی جباری نوقابی , بررسی عوامل مؤثر بر کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (51), شماره (99), سال (2008-4), صفحات (45-52)
 20. مهدی طالب پور , علیرضا حسینی , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور, پژوهش در علوم ورزشی, سال (2005-7), صفحات (109-130)

انگلیسی

 1. Mohammadhossein Zarinkolah , Hadi Jabbari Nooghabi , Saber , Optimal estimators of the population mean of a skewed distribution using auxiliary variables in median ranked-set sampling, Mathematical Population Studies, Year (2023-10)
 2. Hossein Ali Mohtashami Borzadaran , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Ali Dolati , Stress-Strength and Ageing Intensity Analysis via a New Bivariate Negative Gompertz-Makeham Model, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (20), No (1), Year (2021-6), Pages (219-246)
 3. mohsen rahmdel , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Hadi Jabbari Nooghabi , واکاوی خصوصیات ابرها و برخی شاخص های فیزیکی موثردر بارش مشهد, علوم و مهندسی آبیاری, Year (2019-5)
 4. neda doodman , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Ali Dolati , FGM Generated Archimedean Copulas with Concave Multiplicative Generatorss, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Volume (18), No (2), Year (2021-1), Pages (15-29)
 5. azam kheyri , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Abolghasem Bozorgnia , Andri Volodin , Exponential convergence rates for the kernel bivariate distribution function estimator under NSD assumption with application to hydrology data, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (51), No (12), Year (2020-9), Pages (4042-4054)
 6. Hossein Ali Mohtashami Borzadaran , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , BIVARIATE MARSHALL–OLKIN EXPONENTIAL SHOCK MODEL, Probability in the Engineering and Informational Sciences, Volume (35), No (3), Year (2020-4), Pages (745-765)
 7. kianoosh shajie , Mahdi Talebpour , Seyed Morteza Azimzadeh , Mohammad Keshtidar , Hadi Jabbari Nooghabi , Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches, Annals of Applied Sport Science, Volume (8), No (1), Year (2019-12), Pages (1-13)
 8. Amir hossein Shabani , Hadi Jabbari Nooghabi , Vahid Fakoor , Strong Convergence Rates of the Product-limit Estimator for Left Truncated and Right Censored Data under Association, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (30), No (2), Year (2019-7), Pages (177-185)
 9. azam kheyri , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Abolghasem Bozorgnia , Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (18), No (2), Year (2019-12), Pages (21-37)
 10. azam kheyri , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Abolghasem Bozorgnia , Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (89), No (12), Year (2019-5), Pages (2373-2392)
 11. Kambiz Abdi , Mahdi Talebpour , jamy fullerton , Mohammad Javad Ranjkesh , Hadi Jabbari Nooghabi , Identifying Sports Diplomacy Resources as Soft Power Tools, Place Branding and Public Diplomacy, Volume (15), No (3), Year (2019-9), Pages (147-155)
 12. Amir hossein Shabani , Hadi Jabbari Nooghabi , Vahid Fakoor , Weak convergence of TJW product-limit estimator under association, Stat, Volume (8), No (1), Year (2019-1), Pages (1-7)
 13. , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , A new generalized Weibull distribution in income economic inequality curves, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (48), No (4), Year (2018-8), Pages (889-908)
 14. BibiMaryam Taheri , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Parameter estimation of bivariate distributions in presence of outliers: an application to FGM copula, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume (343), No (1), Year (2018-6), Pages (155-173)
 15. Sh. Mirzaei , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the regression approach, Communications for Statistical Applications and Methods, Volume (24), No (4), Year (2017-7), Pages (339-351)
 16. N. Sadat Borghei , A.Taghipour , R. Latifnejad Roudsari , Hadi Jabbari Nooghabi , Investigating the determinants of maternal empowerment during pregnancy: A strategy for prenatal healthcare promotion, Journal of Midwifery and Reproductive Health, Volume (5), No (3), Year (2017-7), Pages (988-997)
 17. Motahareh Parsa , A. D. Crescenzo , Hadi Jabbari Nooghabi , Analysis of reliability systems via Gini-type index, European Journal of Operational Research, Volume (264), No (1), Year (2018-5), Pages (340-353)
 18. shahryar mirzaei , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Two competitor inequality indices in Burr XII distribution, International Journal of Statistics and Economics, Volume (18), No (1), Year (2017-3), Pages (66-82)
 19. Anvar Sadat Nayebi Nia , Parvin Salari , Nasibeh Sharifi , Hadi Jabbari Nooghabi , Effect of Attachment Styles to Parents on Sexual Dysfunction Domains of Married Women, Electronic Physician, Volume (9), No (1), Year (2017-1), Pages (3605-3610)
 20. Ali Taghipour , Narjes Sadat Borghei , Robab Latifnejad Roudsari , Afsaneh Keramat , Hadi Jabbari Nooghabi , Psychological Empowerment Model in Iranian Pregnant Women, International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Volume (4), No (4), Year (2016-10), Pages (339-351)
 21. Narjes Sadat Borghei , Ali Taghipour , Robab Latifnejad Roudsari , Afsaneh Keramat , Hadi Jabbari Nooghabi , Predictors of Prenatal Empowerment Among Iranian Pregnant Women, Electronic Physician, Volume (8), No (9), Year (2016-9), Pages (2962-2969)
 22. shahryar mirzaei , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Some properties of the Canberra inequality index, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume (46), No (111), Year (2017-11), Pages (1-1)
 23. Mansoor zargar , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Dependence Structure And Test Of Independence For Some Well-known Bivariate Distributions, Computational Statistics, Volume (32), No (4), Year (2017-2), Pages (1423-1451)
 24. M. Vahedian-Shahroodi , F. Amin-Shokravi , A. Hidarnia , Hadi Jabbari Nooghabi , A Survey on the Effects of the Pender's Health Promotion Model on Prediction of the Employees' Physical Activity, Health Education and Health Promotion, Volume (1), No (1), Year (2013-1), Pages (51-66)
 25. Vahid Reza Dabbagh Kakhki , Hadi Jabbari Nooghabi , Dipyridamole stress and rest gated 99mTc-sestamibi myocardial perfusion SPECT: left ventricular function indices and myocardial perfusion findings, Iranian Journal of Nuclear Medicine, Volume (15), No (27), Year (2007-5), Pages (1-7)
 26. Mansoor zargar , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family, Communications for Statistical Applications and Methods, Volume (23), No (3), Year (2016-5), Pages (215-230)
 27. Mansoor zargar , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Test of independence for Baker's bivariate distributions, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (45), No (9), Year (2016-3), Pages (3074-3093)
 28. K. Shafaghi , Z. Mohd Shariff , M. Nasir Mohd Taib , H. Abdul Rahman , M. Ghayour Mobarhan , Hadi Jabbari Nooghabi , Parental body mass index is associated with adolescent overweight and obesity in Mashhad, Iran, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, Volume (23), No (2), Year (2014-1), Pages (225-231)
 29. Mariam Tafazoli , Nasser Mahdavi SHahri , Hamid Ejtehadi , Farhang Haddad , Hadi Jabbari Nooghabi , Mehrnoosh Mahdavi Shahri , somayeh naderi , Biological Variability of Sweat Gland Pores in the Fingerprints of a Fars Iranian Family from Khorasan Razavi Province, Iran, علوم تشریح - Anatomical Sciences, Volume (10), No (2), Year (2013-7), Pages (99-104)
 30. Mohammad Reza Abbaszadeh , Somayeh Habibi Khalaj , Hadi Jabbari Nooghabi , Relationship between Operational and Financial Risk and Economic Value added: Iranian evidence, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Volume (3), No (11), Year (2013-11), Pages (66-85)
 31. Seyed Mostafa Tayebi Sani , Mahdi Talebpour , Farshad Tojari , Hadi Jabbari Nooghabi , The relationship between the health status of athletic facilities and participation in physical exercises, European Journal of Experimental Biology, Volume (2), No (4), Year (2012-5), Pages (1240-1244)
 32. Hadi Jabbari Nooghabi , On almost sure convergence for weighted sums of pairwise negatively quadrant dependent random variables, Statistical Papers, Volume (54), No (3), Year (2013-8), Pages (765-772)
 33. R. Jafari Jozani , Gh. Moghaddam , P. Khazraiinia , Hadi Jabbari Nooghabi , Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay by purified gp51SU for detection of antibodies to bovine leukemia virus, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (11), No (4), Year (2010-8), Pages (332-336)
 34. Z. Zare-Hoseini , M.J. Tarokh , Hadi Jabbari Nooghabi , Lifetime value model in the medical sector: a case study of a restoration and beauty clinic, International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, Volume (5), No (1), Year (2011-4), Pages (54-66)
 35. Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Aspects of Dependence in Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Distributions, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (40), No (8), Year (2011-7), Pages (1192-1205)
 36. Dabbagh Kakhki , S.R.Zakavi , Hadi Jabbari Nooghabi , Prediction of the left ventricular ejection fraction using cavity-to-myocardium count ratio and perfusion scores in myocardial perfusion SPECT, Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Volume (7), No (2), Year (2004-8), Pages (127-130)
 37. R. J. Joozani , G. Moghaddam , Hadi Jabbari Nooghabi , Adaptation of an indirect enzyme-linked immunosorbent assay for seroepidemiological studies of enzootic bovine leukosis, Comparative Clinical Pathology, Volume (21), No (3), Year (2012-5), Pages (295-299)
 38. Hadi Jabbari Nooghabi , Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (6), No (2), Year (2009-6), Pages (243-255)
 39. Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , M. Azadbakhsh , Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family, Communications of the Korean statistical society, Volume (17), No (3), Year (2010-6)
 40. H. Zarei , Hadi Jabbari Nooghabi , Complete convergence of weighted sums under negative dependence, Statistical Papers, Volume (52), No (2), Year (2011-4), Pages (413-418)
 41. Hadi Jabbari Nooghabi , Hassan Ali Azarnoosh , Exponential inequality for negatively associated random variables, Statistical Papers, Volume (50), No (2), Year (2009-7), Pages (419-428)
 42. Hadi Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Hassan Ali Azarnoosh , An exponential inequality for negatively associated random variables, Electronic Journal of Statistics, No (3), Year (2009-1), Pages (165-175)
 43. Hadi Jabbari Nooghabi , Almost sure convergence of two-dimensional distribution function under negative association, Journal of Applied Probability and Statistics, Volume (4), No (2), Year (2009-12), Pages (157-166)
 44. Hadi Jabbari Nooghabi , A General Method of Density Estimation for Negatively Associated Random Variables, Journal of Probability and Statistical Science, Volume (6), No (1), Year (2008-2), Pages (39-51)
 45. Hadi Jabbari Nooghabi , Almost sure convergence rates for the estimation of a covariance operator for negatively associated samples, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (5), No (1), Year (2006-8), Pages (57-67)
 46. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , P. F. Nasiri , Estimation of Parameters of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Uniform Distribution, Pakistan Journal of Statistics, Volume (25), No (1), Year (2009-2), Pages (15-26)
 47. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , P. Nasiri , Detecting Outliers in Gamma Distribution, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (39), No (4), Year (2010-10), Pages (698-706)
 48. Hadi Jabbari Nooghabi , Vahid Fakoor , Hassan Ali Azarnoosh , Strong uniform convergence rate of kernel conditional quantile estimator under random censorship for a-mixing random variables, Far East Journal of Theoretical Statistics, Volume (21), No (1), Year (2007-1), Pages (113-126)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. منصور زرگر , هادی جباری نوقابی , محمد امینی , آزمون استقلال برای خانواده ای از مفصل های آمیخته , هفتمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن , 2023-02-08
 2. ریحانه ذاکری , هادی جباری نوقابی , مدل رگرسیون خطی تابعی در حضور داده های سانسور شده تصادفی با هدف پیش بینی زمان شروع بیماری آلزایمر , پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران , 2022-09-05
 3. کامبیز عبدی , مهدی طالب پور , محمدجواد رنجکش , هادی جباری نوقابی , طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی , چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی , 2019-02-05
 4. هادی جباری نوقابی , منصور زرگر , محمد امینی , مقایسه چند آزمون استقلال مبتنی بر تابع مفصل , چهاردهمین کنفرانس آمار ایران , 2018-08-25
 5. فهیمه محمدزاده , هادی جباری نوقابی , محمد امینی , توزیع بتا دو متغیره و ویژگی های آن , اولین همایش ملی ریاضی و آمار , 2018-05-10
 6. مجید مربایان , محمد موسوی بایگی , حسین آروئی , هادی جباری نوقابی , بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی , نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , 2017-11-21
 7. هادی جباری نوقابی , امیرحسین شبانی , توزیع مجانبی براوردگر حدی-حاصل ضرب برای مشاهدات پیوندی در معرض داده 6های سانسور شده از راست و بریده شده از چپ , چهارمین سمینار تخصصی تظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2018-04-24
 8. هادی جباری نوقابی , عاطفه جاویدنظامدوست , مدل های رگرسیون براساس تابع مفصل , یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2017-08-30
 9. سمیه خرمی , هادی جباری نوقابی , مقایسه روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر مفصل , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19
 10. هادی جباری نوقابی , زهرا عطائی میریک , براورد پارامتر تابع مفصل دو متغیره با کناری های گسسته-پیوسته , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19
 11. عالیه احمدی , محمد امینی , هادی جباری نوقابی , اندازه های وابستگی مکانی و برخی ویژگی ها , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19
 12. عالیه احمدی , محمد امینی , هادی جباری نوقابی , بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا , سومین کارگاه نظریه مفصل و انواع وابستگی ها , 2015-02-25
 13. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری , نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2013-09-11
 14. مریم شاکرهدایت آباد , محمد امینی , هادی جباری نوقابی , تابع توزیع کندال و ترتیب های تصادفی , نهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2013-09-11
 15. ابوالقاسم بزرگ نیا , مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها , چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2003-09-03
 16. انوشیروان کاظم نژاد , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار , ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , 2002-08-26
 17. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , 2001-09-03
 18. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , جعفر احمدی , بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , 2001-09-03
 19. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , شبیه سازی مدل مارکف در سیستم صف بندی M/M/S , سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2001-08-29
 20. مژگان نورافشان , هادی جباری نوقابی , آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی داده های پانلی , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 21. سارا میرپیروزی , هادی جباری نوقابی , مقایسه ی روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر توابع مفصل , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 22. سمانه محمدزاده , هادی جباری نوقابی , براورد گشتاوری تعمیم یافته در مدل داده های پانلی نامتوازن با خطای اندازه گیری , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 23. هادی جباری نوقابی , حسین صابرجبدرق , آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرت , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 24. هادی جباری نوقابی , آرزو حبیبی راد , ملیحه شاکری روش , رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 25. مصطفی بسکابادی , هادی جباری نوقابی , محمد امینی , مدل سازی به وسیله تابع مفصل برای داده های بریده شده از چپ و سانسور شده از راست , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 26. وحید قوامی قنبرآبادی , محمد تقی شاکری , حبیب اله اسماعیلی , هادی جباری نوقابی , تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 27. مهدی طالب پور , فرشاد تجاری , هادی جباری نوقابی , مصطفی طیبی , بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی , 2012-02-22
 28. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , بررسی رفتار مجانبی اندازه های وابستگی دمی , هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2011-09-10
 29. هادی جباری نوقابی , اعظم مختاری , حسنعلی آذرنوش , برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی , دومین کارگاه آموزشی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2011-06-08
 30. محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی , بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی , هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2011-09-10
 31. محمدمهدی رشیدی رستمکلایی , هادی جباری نوقابی , نرخ های همگرایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت و مانای اکید , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 32. محمدمهدی رشیدی رستمکلایی , حسنعلی آذرنوش , هادی جباری نوقابی , نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی , هفتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2009-08-13
 33. بهاره قنبری طرقبه , هادی جباری نوقابی , نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت , هفتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2009-08-13
 34. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , باقر مقدس زاده بزاز , برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد , هفتمین کنفرانس آمار ایران , 2006-08-24

انگلیسی

 1. neda doodman , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , , Comparision Archimedean Copula with their Generalizations in Finantial Data , شانزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2022-08-24
 2. امیرحسین شبانی , Hadi Jabbari Nooghabi , ESTIMATION OF INCREASING HAZARD FUNCTION IN RANDOM LEFT TRUNCATION MODEL , 8th Seminar on Reliability and its Applications , 2022-05-18
 3. Hadi Jabbari Nooghabi , Amir hossein Shabani , Product-Limit Estimator of Left Truncated and Right Censored Data Based on Copula Function , 6th Seminar on Copula theory and its applications , 2021-03-09
 4. Mohammad Amini , Hossein Ali Mohtashami Borzadaran , Hadi Jabbari Nooghabi , علی دولتی , Reliability and Risk Aspects of Bivariate Makeham-Gompertz Distribution , 6th Seminar on Copula theory and its applications , 2021-03-09
 5. BibiMaryam Taheri , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Archimedean Copulas in Presence of Outliers , 6the Seminar on Copula theory and its applications , 2021-03-09
 6. BibiMaryam Taheri , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Comparison three moment methods of parameter estimation for FGM copula in presence of outlier , 5th Seminar on Copula Theory and its Applications , 2019-01-30
 7. Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Distorted copulas: constructions, properties and some applications , پنجمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن , 2019-01-30
 8. Hadi Jabbari Nooghabi , مقایسه قابلیت اعتماد سیستم های موازی و 2 از n با مؤلفه آماده به کار تحت وابستگی , International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education , 2019-04-12
 9. Hossein Ali Mohtashami Borzadaran , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Extended Cuadras-Auge Model with Reliability Applications , 14th Iranian Statistics Conference , 2018-08-25
 10. azam kheyri , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Kernel Distribution Function Estimation Under Negative Superadditive Dependence , 14th Iranian Statistics Conference , 2018-08-25
 11. azam kheyri , Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Asymptotic behaviour of kernel density estimator under negative superadditive dependence , یازدهمین سمینار احتمال و فرآیند های تصادفی , 2017-08-30
 12. Motahareh Parsa , Antonio Di Crescenzo , Hadi Jabbari Nooghabi , Comparison of Systems Ageing Properties by Gini-type Index , 13th Iranian Statistics Conference , 2016-08-23
 13. Mansoor zargar , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Testing for independence against orthant dependence in multivariate models , 13th Iranian Statistics Conference , 2016-08-23
 14. Mansoor zargar , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Test of independence for some well-known bivariate distributions , The 10th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2015-08-19
 15. Motahareh Parsa , Hadi Jabbari Nooghabi , A New Investigation About Parallel (2;n-2) System Using FGM Copula , First Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2015-05-27
 16. Hadi Jabbari Nooghabi , Kaplan-Meier Estimator for Associated Random Variables Under Left Truncation and Right Censoring , First Seminar on Reliability Theory and its Applications , 2015-05-27
 17. Mansoor zargar , Hadi Jabbari Nooghabi , Mohammad Amini , Tests of independence for GFGM distributions-power comparison by simulation , The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2013-09-11
 18. Hadi Jabbari Nooghabi , M. Erfaniyan , B. Ghanbari , On almost sure convergence rates for the Kernel estimation of a covariance operator under negative association , The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2013-09-11
 19. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , Multivariate Shewhart Quality Control for Standard Deviation , Sixth International Seminar on Recent Development of Official Statistics , 2010-03-18
 20. Hadi Jabbari Nooghabi , Exponential rates for negatively associated random variables based on kernel density function , The 8th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2011-09-10
 21. Mohammad Amini , Hadi Jabbari Nooghabi , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , M. Azadbakhsh , Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family , 10th Iranian Statistical Conference , 2010-08-03
 22. Hadi Jabbari Nooghabi , Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association , The 7th Seminar on Probability and Stochastic Processes , 2009-08-13
 23. Hadi Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , A New Statistic for Detecting Outliers in Gamma Distribution , ISC2007 , 2007-05-31
 24. Esmaeel Ayati , A., Sobhani , H.R., Attaran Kakhki , Hadi Jabbari Nooghabi , The Role of HV Drivers Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Incidents in Iran , 13th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies , 2008-12-13