بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Talebpour


موارد یافت شده: 119

1 - ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد( (چکیده)
2 - تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضوی (چکیده)
3 - تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران (چکیده)
4 - تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
5 - A prediction model for valuing players in the Premier football league of Iran; International sports studies (چکیده)
6 - Mouth advertising, an effective tool for loyalty of sport customers, case study: women's health clubs in Mashhad (چکیده)
7 - Designing an economic valuation model of the intangible assets of volleyball clubs in Iran (چکیده)
8 - Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: Introducing a sports diplomacy model (چکیده)
9 - تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور (چکیده)
10 - The Relationship Between Brand Perception Dimension with Branding's Top Clubs of Basketball and Handball Iran to Considering the Role of Mediator Fans Commitment (چکیده)
11 - ارزیابی کاراییِ چابکی در شرکت های تولیدی ورزشی مشهد (چکیده)
12 - تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
13 - Investigating the effect of brand identity and character on brand loyalty of football team fans (چکیده)
14 - Evaluate the Barriers to Attract Sponsors in the Sport: Industry of Khorasan Razavi (چکیده)
15 - Service quality aspects and sports scientific conventions: An experience from Iran (چکیده)
16 - تعیین نقش مدیریت دانش برسلامت سازمانی در ادراه کل تربیت بدنی و هیات های ورزشی شهر کرمانشاه (چکیده)
17 - برآورد سهم نسبی کارآفرینی سازمانی از میزان مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد (چکیده)
18 - Measuring Corporate Social Responsibility in Sport Industry: Development and Validation of Measurement Scale (چکیده)
19 - ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه شایستگی‌های مربیان ورزشی (چکیده)
20 - Studying the anticipator of satisfaction in male customers of fitness centers (چکیده)
21 - Designing a Model of Academic Sports Performance Management by Combining BSC and EFQM Excellence Model using QFD Technique (چکیده)
22 - بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان رضوی (چکیده)
23 - بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگ (چکیده)
24 - تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی (چکیده)
25 - تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
26 - تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور (چکیده)
27 - بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
28 - بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد (چکیده)
29 - مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه های کاهش وزن به روش سریع در رشته های وزنی (چکیده)
30 - ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه (چکیده)
31 - مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور (چکیده)
32 - مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
33 - تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان (چکیده)
34 - The Status and Strategic Condition Public Sport in Ghochan City Based on SWOT Analysis (چکیده)
35 - مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
36 - بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه (چکیده)
37 - Determining the factors affecting on performance evaluation of the national teams coaches of Wushu Federation of Republic Islamic of Iran (چکیده)
38 - A relationship between physical activity and healthy quality of life in students (چکیده)
39 - Service Quality Satisfaction among Eastern and Western Asia Sport Tourists (چکیده)
40 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
41 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
42 - Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
43 - Analysis Role of Cost, Time and Attractiveness at leisure time physical activities in students of Tehran universities, Iran (چکیده)
44 - بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT (چکیده)
45 - طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران (چکیده)
46 - برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور (چکیده)
47 - The Relationship Between Emotional Intelligence And Its Dimensions With Organizational Entrepreneurship (چکیده)
48 - Spatial analysis distribution sports places in bojnourd city using GIS (چکیده)
49 - performance assessment of athletic directors of govermental universities in iran by using 360 degree feedback method (چکیده)
50 - بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور (چکیده)
51 - بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی (چکیده)
52 - بررسی عدالت توزیعی و اصول آن در ورزش دانشگاهی کشور (چکیده)
53 - مقایسه خودارزیابی عملکرد مربیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشور (چکیده)
54 - مقایسه راهبردهای خود تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروه (چکیده)
55 - تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران (چکیده)
56 - تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
57 - بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران (چکیده)
58 - رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستان (چکیده)
59 - بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان های ورزشی (چکیده)
60 - بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر (چکیده)
61 - An investigation of stress management techniques in group and individual athletes in Rasht City (چکیده)
62 - Relationship between demographic characteristics and risk management operations aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
63 - Evaluating the status of Total Quality Management in Sports and Youth Bureaus of Khorasan-e Razavi Province, Iran (چکیده)
64 - Measurement of research productivity and its relationship with the organizational culture of faculty members of physical education departments of public Universities of Iran (چکیده)
65 - Organizational entrepreneurship predictions based on components of cultural intelligence Ang's four factors (چکیده)
66 - The Relationship Between Cultural Intelligence And Its Dimensions With Organizational Entrepreneurship (چکیده)
67 - Regression Equation Fitted to Knowledge Management and Organizational Effectiveness in the Selected Sport Organizations of Iran (چکیده)
68 - بررسی و تحلیل عملکرد ایران و قاره های مختلف جهان در یونیورسیادهای دانشجویی (چکیده)
69 - بررسی مقایسه ای تعهد ورزشی و هویت ورزشی در ورزش های انفرادی و گروهی منتخب دانشجویان (چکیده)
70 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
71 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
72 - Relationship between employees empowerment with organizational commitment in employess of Khorasan Razavi sport and youth administration (چکیده)
73 - مقایسه عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور (چکیده)
74 - The Role of Organizational Justice and Three Dimensions on Departments of Physical Education in Iran (چکیده)
75 - A Study of Perception of Organizational Justice and its Relationship with the Demographical Characteristics in Staff Members of Physical Education Departments (چکیده)
76 - Relationship between the bases of power of the principals and job involvement of the High School teachers of Physical Education (چکیده)
77 - Evaluation of competencies sport Department managers in Khorasan Province Using 360 Degree feedback model in Iran (چکیده)
78 - The relationship between organizational citizenship behavior and job burnout in the faculty members of physical education (چکیده)
79 - The relationship between the health status of athletic facilities and participation in physical exercises (چکیده)
80 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
81 - بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیأ ت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکد ه های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور (چکیده)
82 - A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (چکیده)
83 - تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی در حوزه مدیریت ورزش دانشگاههای سه استان خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی (چکیده)
84 - ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی کشور از دیدگاه مربیان ، ورزشکاران و مدیران (چکیده)
85 - پیش بینی منش ورزشی از روی ابعاد شخصیتی تنیس روی میز بازان جانباز و معلول (چکیده)
86 - الزامات مدیریت شهری در ترغیب جانبازان به ورزش با نگاه به قانون جامع حمایت از جانبازان و معلولان (چکیده)
87 - ایجاد نهضت داوطلبین ورزشی استان خراسان شمالی (چکیده)
88 - ارتباط اشکال توریسم با جنسیت و سن : مطالعه روی گردشگران اصفهان (چکیده)
89 - تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین الملل : مطالعه موردی استان اصفهان (چکیده)
90 - تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه (چکیده)
91 - بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان (چکیده)
92 - بررسی ارتباط آگاهی و علاقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ (چکیده)
93 - بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی (چکیده)
94 - ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (چکیده)
95 - ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
96 - بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
97 - ارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویان (چکیده)
98 - university sport: a foundation for healthy lifesyle (چکیده)
99 - ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
100 - Physical activity and healthy quality of live in students (چکیده)
101 - بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف (چکیده)
102 - تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی (چکیده)
103 - والدین و گرایش به ورزش (چکیده)
104 - بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور (چکیده)
105 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
106 - اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین (چکیده)
107 - بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر (چکیده)
108 - بررسی و مقایسه ابعاد پنج گانه جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
109 - بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
110 - ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
111 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
112 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران،اساتید و کارمندان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
113 - مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (چکیده)
114 - تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران ، مربیان و ورزشکاران تیم های منتخب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
115 - بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور (چکیده)
116 - نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور (چکیده)
117 - بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور (چکیده)
118 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور (چکیده)
119 - ارائه مدلی برای برآورد توان هوازی بیشینه از طریق آزمون اسپیرومتری (چکیده)