بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 4


موارد یافت شده: 168

1 - تاثیر مدیریت دانش و فناوری‌های صنعت 4.0 در سازمان‌ها: رویکرد فراترکیب (چکیده)
2 - Microstructure characterization and dynamic recrystallization behavior of Ni–Cu alloy during hot deformation (چکیده)
3 - بهینه سازی باززایی آنیسون (Pimpinella anisum L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
4 - Effects of ZnO nanoparticles, polyethylene glycol 400, and polyoxyethylene sorbitan ester Tween 80 on PLA films properties (چکیده)
5 - Cell-Based Regenerative Endodontics for the Treatment of Irreversible Pulpitis: An In Vivo Investigation (چکیده)
6 - بررسی تأثیر نرخ کرنش و دما بر تحولات ریزساختاری آلیاژ مونل 400 طی فرآیند تغییرشکل گرم (چکیده)
7 - Synthesis of Fe3O4@SiO2@Pr-NH2@DAP as a magnetic recyclable nano-catalyst for efficient synthesis of pyranothiazolopyrimidines and 4H-pyrans under solvent-free condition (چکیده)
8 - Assessment of Passive Immunity in Neonatal Calves in Dairy herd in Mashhad Suburb by Measuring Serum Total Protein (چکیده)
9 - بررسی رفتار تغییر شکل کششی گرم و مشخصه های شکست فولاد زنگ نزن 410 تولید شده به روش فورج شعاعی (چکیده)
10 - مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی (چکیده)
11 - بهینه سازی کالوس زایی و کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
12 - ارجاع مادۀ ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانه (چکیده)
13 - تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های واگذار شده در اقتصاد ایران (چکیده)
14 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک (چکیده)
15 - Poly (Biphenol/biphenoquinone - Vanadium (IV)) modified electrode as selective sensor for detection of 4-nitrophenol (چکیده)
16 - Multiwalled Carbon Nanotubes/4,4′‐Dihydroxybiphenyl Nanolayered Composite for Voltammetric Detection of Phenol (چکیده)
17 - Evaluation of interaction between Ponceau 4R (P4R) and trypsin using kinetic, spectroscopic, and molecular dynamics simulation methods (چکیده)
18 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
19 - 4E analysis and thermodynamic optimization of flaring associated gas recovery using external firing recuperative gas turbine (چکیده)
20 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
21 - توسعه سیاست کیفری سخت‌گیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مازات اعدام در رائم مواد مخدر (چکیده)
22 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
23 - Efficient synthesis of novel chromenopyrido[3,2-e]isothiazolo[2,3-a]pyrimidines via a non-catalytic one-pot three-component reaction (چکیده)
24 - Evaluation of curcumin and CM11 peptide alone and in combination against amastigote form of Iranian strain of L. major (MRHO/IR75/ER) in vitro (چکیده)
25 - Comment on: “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations” [Ceram. Int. 45 (2019) 23203–23215] (چکیده)
26 - Comment on: “Assessment of the optical and dielectric properties of f-MWCNTs/BaTiO3 nanocomposite ceramics” [Ceramics International 44 (2018) 15804–15808] (چکیده)
27 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
28 - Molecular structure, intramolecular hydrogen bond strength, vibrational assignment, and spectroscopic insight of 4-phenylamino-3-penten-2-one and its derivatives: A theoretical and experimental study (چکیده)
29 - Fe3O4–(CH2OH)2 nanofluid analysis in a porous medium under MHD radiative boundary layer and dusty fluid (چکیده)
30 - Recent developments in magneto-hydrodynamic Fe3O4 nanofluids for different molecular applications: A review study (چکیده)
31 - Voltage–current behavior of 4-phenylamino-3-penten-2-one and its derivatives molecular switch: a first-principles study (چکیده)
32 - A novel organic-solvent and detergent resistant esterase from Bacillus sp. isolated from Bazangan Lake (چکیده)
33 - کاوشی در صورت و محتوای نامة امام علی(ع) به عثمان بن حنیف (بر اساس رویکرد سبک شناسی ساختارگرا) (چکیده)
34 - Study on hot deformation behavior of AISI 414 martensitic stainless steel using 3D processing map (چکیده)
35 - تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی (چکیده)
36 - Neuroprotective effect of menaquinone-4 (MK-4) on transient global cerebral ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
37 - تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آماده سازی بر بیان ژنی نوروتروفین- ۴ ، تیروزین کیناز B و مرگ سلولی رتهای نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید (چکیده)
38 - بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\" (چکیده)
39 - Early Intervention in Inflammatory Processes During Febrile Seizures, Prevent Subsequent Memory Deficits in Wistar Rat (چکیده)
40 - Development and characterization of alginate/pectin edible films containing Lactobacillus plantarum KMC 45 (چکیده)
41 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
42 - Targeting breast tumor cells by bacteria in BALB/c mice (چکیده)
43 - A wideband 45° inclined linear polarization travelling-wave slot array antenna with broadside radiation pattern (چکیده)
44 - نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس (چکیده)
45 - The magnetic nanostructured natural hydroxyapatite (HAP/Fe3O4 NPs): an efficient, green and recyclable nanocatalyst for the synthesis of biscoumarin derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
46 - Effect of Toll-like Receptor 4 antagonist on seizure severity and hippocampal protein expression caused by febrile seizure in the Rat pups (چکیده)
47 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
48 - Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber (چکیده)
49 - Adsorptive desulfurization of model gasoline by using modified bentonite (چکیده)
50 - The Microbial Desulfurization of Dibenzothiophene by Indigenous Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
51 - ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر (چکیده)
52 - Current–Voltage Characteristics of the Aziridine-Based Nano-Molecular Wires: a Light-Driven Molecular Switch (چکیده)
53 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
54 - Broadleaf Weed Control in Corn (Zea mays L.) with Sulfonylurea Herbicides Tank‐mixed with 2,4‐D + MCPA (چکیده)
55 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
56 - Effect of Compressive Mode I on the Mixed Mode I/II Fatigue Crack Growth Rate of 42CrMo4 (چکیده)
57 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
58 - Mixed mode I/II fatigue crack growth under tensile or compressive far-field loading (چکیده)
59 - Effects of spring and autumn prescribed fires on plant species diversity and ecological groups in a dry grassland (چکیده)
60 - Synthesis and characterisation of new 3-methyl-6-[1-(pyrimidin-4-yl)ethyl]-5Hpyrimido[ 5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine derivatives (چکیده)
61 - اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت (چکیده)
62 - ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطة تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند با در نظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) (چکیده)
63 - Detection of equine herpesvirus-1 and equine herpesvirus-4 in mules and donkeys by real time PCR (چکیده)
64 - عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) (چکیده)
65 - Sulfonated Honeycomb Coral (HC-SO3H): a new, green and highly efficient heterogeneous catalyst for the rapid one-pot pseudo-five component synthesis of 4,40-(aryl methylene) bis(3-methyl-1H-pyrazol-5-ol)s (چکیده)
66 - سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت (چکیده)
67 - Developmental Role of Phenylalanine-ammonia-lyase (PAL) and Cinnamate 4-Hydroxylase (C4H) Genes During Adventitious Rooting of Juglans Regia L. Microshoots (چکیده)
68 - مطالعه تئوری آنزیم بومی (چکیده)
69 - A comparison of common and new methods to determine martensite start temperature using a dilatometer (چکیده)
70 - Biosorption of 4-chlorophenol by dried anaerobic digested sludge: artificial neural network modeling, equilibrium isotherm, and kinetic study (چکیده)
71 - Direct Analysis of Sunset Yellow in Commercial Saffron Using Gradual Solvatochromic Effect Followed by Rank Annihilation Factor Analysis (RAFA) (چکیده)
72 - Synthesis, Spectroscopic Investigations, and Computational Study of 4-((9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)oxy)-3- methoxybenzaldehyde1 (چکیده)
73 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک (چکیده)
74 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک (چکیده)
75 - Coordination behavior of chelidamic acid with V(V), Ni(II), Fe(III), and Ca(II): Syntheses, X-ray characterization and DFT studies (چکیده)
76 - Quantification of evolution of multiple simultaneous phase transformations using dilation curve analysis (DCA) (چکیده)
77 - What tools can we use to track and predict the response of steels to welding? (چکیده)
78 - بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
79 - اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 (چکیده)
80 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
81 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
82 - Sulfonated nanohydroxyapatite functionalized with 2-aminoethyl dihydrogen phosphate (HAP@AEPH2- SO3H) as a new recyclable and eco-friendly catalyst for rapid one-pot synthesis of 4,40-(aryl methylene) bis(3-methyl-1H-pyrazol-5-ol)s (چکیده)
83 - اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (چکیده)
84 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
85 - تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه (چکیده)
86 - استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه (چکیده)
87 - تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (چکیده)
88 - ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris (چکیده)
89 - بررسی ریز رخساره ها و چینه نگاری سکانسی زون های 4 و 5 سازند آسماری در چاه شماره 312 میان نفتی مارون (چکیده)
90 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
91 - اولویت بندی باس ها جهت اعمال برنامه های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان (چکیده)
92 - Molecular Structure and Intramolecular hydrogen bonding of 4-phenyliamino-3-penten-2-one and its para substitutions (چکیده)
93 - بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد) (چکیده)
94 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
95 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
96 - optimum design of a ship engine-mount system by genetic algorithm (چکیده)
97 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
98 - Synthesis of new derivatives ofdipyrimido[4,5-b:5,4-e][1,4]thiazine and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15-lipoxygenase (چکیده)
99 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
100 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
101 - Multi-stage thermomechanical behavior of AISI410 martensitic steel (چکیده)
102 - ZnO NANOPARTICLES: AN EFFICIENT NANOCATALYST FOR GREEN AND EXPEDITIOUS SYNTHESIS OF 4H-PYRAN DERIVATIVES AS BIOLOGICALLY IMPORTANT COMPOUNDS (چکیده)
103 - Structuraland magnetic properties of CoFe2-x Alx O4 nanoparticles (چکیده)
104 - Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives (چکیده)
105 - اثر PH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (MnFe2 O4) (چکیده)
106 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
107 - Conductometric study of complexation reaction between 4`-nitrobenzo-15-crown-5 and Mn+2,Co+2 ,Y+3 and ZrO+2 metal cations in pure and binary mixed organic solvents (چکیده)
108 - ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) (چکیده)
109 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
110 - Dicamba+2, 4-D affects the shape of the Kautsky curves in wild mustard (Sinapis arvensis) (چکیده)
111 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
112 - مهندسی معکوس در طراحی و ساخت چرخدنده های حلزونی با استفاده از فرز 4 محور (چکیده)
113 - Effect of introduced species and habitat alteration on the occurrence and distribution of euryhaline fi shes in fresh- and brackish-water habitats on Aruba, Bonaire and Curaçao (South Caribbean) (چکیده)
114 - Effect of probiotic (Bifidobacterum and Streptococc) on performance and serum parameters of broiler chickens (چکیده)
115 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
116 - بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys (چکیده)
117 - The Normalized Analysis of Surface Heterogeneous Reaction of Propane/Air Mixture into Micro-Channel (چکیده)
118 - بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (چکیده)
119 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
120 - Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino Knoevenagel/Hetero-DielsAlder Reaction with Theoretical Investigations (چکیده)
121 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
122 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
123 - The effect of 4- nitroaniline concentration on Ag nanoparticles for detecting the melamine level in milk (چکیده)
124 - Synthesis of novel benzo[ f ]chromene compounds catalyzed by ionic liquid (چکیده)
125 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
126 - One-Pot Synthesis of Dialkyl Succinates Containing an α-Amino Group and a β-Ylide Moiety Using Electron-Deficient Acetylenic Esters (چکیده)
127 - Synthesis of Functionalized Sulfonamides via Multicomponent Reaction of Alkyl Isocyanide and Dialkyl Acetylenedicarboxylate with 4-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate (چکیده)
128 - Voltammetric determination of 4-nitrophenol using a modified carbon paste electrode based on a new synthetic crown ether/silver nanoparticles (چکیده)
129 - Modeling the time-dependent rheological behavior of pistachio butter (چکیده)
130 - voltammetric determination of 4-nitrophenol using a modified carbon electrode based a new synthetic crown ether/silver nanoparticle (چکیده)
131 - بررسی مقایسه‌ای دوزیمتری PpIX تولید شده درون تومور پس از مصرف ALA در درمان فوتوداینامیک به دو روش فلوئوریمتری و فلوئورسانس اسپکتروسکوپی (چکیده)
132 - بررسی ملکولی علل پایین بودن سرعت واکنش در فرآیند گوگرد زدایی بیولوژیکی از دیزل و راه حل‌های مربوطه (چکیده)
133 - Binuclear complex of Cu(II) containing 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2-amino-4-methylpyrimidine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure and thermalproperties (چکیده)
134 - Two novel mononuclear and binuclear complexes of Ni(II) and Ca(II) atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2-aminopyrimidine, and2,4,6-triamino-1,3,5-triazine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure andthermal property (چکیده)
135 - اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دی کتون ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) (چکیده)
136 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
137 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
138 - An Investigation Into the Prediction of Forming Limit Diagrams for Normal Anisotropic Material Based on Bifurcation Analysis (چکیده)
139 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
140 - An investigation of cadmium interference in the transport of iron and evaluation 1, 2- dimethyl-3-hydroxypyridine 4-one (DMHP) as orally chelator for removing cadmium ion (چکیده)
141 - Study of competitive transport bulk liquid membrane using macrocyclic ligand as carriers (چکیده)
142 - Study of competitive transport of metal cations through bulk liquid membrane using 4’-nitrobenzo-18-crown-6 and diaza-18-crown-6 (چکیده)
143 - The Effect of 4 Weeks anaerobic and aerobic exercise training on selected Hematological parameters in female College students (چکیده)
144 - Necking Prediction in Tube Hydroforming by Stress-Based Forming Limit Diagrams (چکیده)
145 - بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم (چکیده)
146 - Necking prediction in tube hydroforming by stress-based forming limit diagrams (چکیده)
147 - The effect of anisotropy on forming limit diagrams based on bifurcation analysis (چکیده)
148 - Stereoselective Aminomethylation of m-Cresol with ChiralAmine Mediated by 4A Molecular Sieves under Neat Conditions (چکیده)
149 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
150 - Crystal Structure of 4-Nitroanilinium Tetrachlorodimethylstannate(IV) (چکیده)
151 - Discussion on the Complexing Ability of 4 -nitrobenzo-15-Crown-5 with K+Na+ NH4+ Cations in Acetonitrile- Methanol Binary Media (چکیده)
152 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
153 - Relationships between morphological traits, behavioural characteristics, and habitat selection in Iranian Wheatears using Fourth-Corner Problem analysis (چکیده)
154 - Thermodynamic Studies on Complexation of Cu2+, Ag+ and Tl+ Metal Cations with 4,4 (چکیده)
155 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
156 - Inotropic and chronotropic effects of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives in isolated rat atria (چکیده)
157 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
158 - Condensation of dithizone analogues with 4, 5 dihalopyrimidinpyrimido[5, 4-e][1,3,4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1,3,4] (چکیده)
159 - Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3- (چکیده)
160 - تاثیر درجه حرارت آنیل کردن بر گرافیت زایی فولادCK45 (چکیده)
161 - The Construct Validation and Application of a Questionnaire of (چکیده)
162 - Isolation of Intermediates in the Synthesis of Thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones Using Microwave Irradiation (چکیده)
163 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
164 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
165 - Effect of substitution on the intramolecular hydrogen bonding of 4-amino-3-penten-2-one: Ab initio, (چکیده)
166 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
167 - A Novel Synthesis of 2-(Alkylamino) and 2-(Arylamino) - 4(3H) Quinazolinomes by Heterotrocyclization (چکیده)
168 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)