بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: آذر زرین


موارد یافت شده: 67

1 - مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران (چکیده)
2 - Climate Change; A Challenge for Sustainable Developemnet (چکیده)
3 - بررسی امواج گرمایی و ابعاد آن در ایران در راستای سازگاری اقلیمی و کاهش پیامدهای آن (چکیده)
4 - بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از برونداد مدل های اقلیمی CMIP6 در عراق (چکیده)
5 - پیش آگاهی مخاطره خشکسالی در تهران بر اساس برونداد مدل های CMIP6 (چکیده)
6 - ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد (چکیده)
7 - کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017 (چکیده)
8 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
9 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
10 - An investigation of Afro-Eurasia precipitation anomalies in relation to climate change (چکیده)
11 - Spatiotemporal trend analysis of temperature in the northern hemisphere during the years 1982-2016 (چکیده)
12 - پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی (چکیده)
13 - بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010) (چکیده)
14 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
15 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
16 - تاثیر پرفشار سیبری بر بارش های شرق ایران در ماه نوامبر (چکیده)
17 - کاربست مدل انتشار در پایش طوفان های گردوغبار شمال شرق ایران (چکیده)
18 - تغییرات و روند دمای سطح آب اقیانوس هند در دوره ۲۰۱۵ - ۱۹۸۲ (چکیده)
19 - شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران (چکیده)
20 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
21 - بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی (چکیده)
22 - Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data (چکیده)
23 - شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران (چکیده)
24 - Climatology of atmospheric circulation patterns of Arabian dust in western Iran (چکیده)
25 - Sensitivity studies of the forth-generation regional climate model simulation of dust storms in the Sistan plain, Iran (چکیده)
26 - بررسی وضعیت دمایی کلانشهر مشهد در پایان قرن 21 از منظر پدیده گرمایش جهانی (چکیده)
27 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
28 - بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال 1971 خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4 (چکیده)
29 - پتانسیل سنجی انرژی باد درخراسان رضوی مطالعه موردی(مشهد،نیشابور،خواف) (چکیده)
30 - شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
31 - شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
32 - بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران (چکیده)
33 - کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب (چکیده)
34 - جریانات جوی موثر در شکل گیری روزهای بسیار آلوده در شهر تهران (چکیده)
35 - تحلیل همدید شرایط وقوع روزهای بسیار آلوده در کلان شهر تهران (چکیده)
36 - کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰ (چکیده)
37 - تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو (چکیده)
38 - بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
39 - Modeling the exceptional south Foehn event (Garmij) over the Alborz Mountains during the extreme forest fire of December 2005 (چکیده)
40 - بررسی الگوی گردش جو در طول دوره های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
41 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوندخورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
42 - Numerical Modeling of the Exceptional South Foehn Event over Alborz Mountains during December 2005 Extensive Forest Fire (چکیده)
43 - شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه (چکیده)
44 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوند خورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
45 - بررسی ماهیت، ساختار و وردایی زمانی گردش بزرگ مقیاس جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا (چکیده)
46 - تحلیل فضایی الگوی پرفشار جنب حاره بر روی آسیا و آفریقا (چکیده)
47 - Improving historical precipitation estimates over the Lake Superior basin (چکیده)
48 - The Role of Ice Cover in Heavy Lake-Effect Snowstorms over the Great Lakes Basin as Simulated by RegCM4 (چکیده)
49 - Simulation of Heavy Lake-Effect Snowstorms across the Great Lakes Basin by RegCM4: Synoptic Climatology and Variability. (چکیده)
50 - Influence of the Laurentian Great Lakes on Regional Climate (چکیده)
51 - Sensitivity of the North American monsoon to antecedent Rocky Mountain snowpack (چکیده)
52 - The spatial pattern of summertime subtropical anticyclones over Asia and Africa: A climatological review (چکیده)
53 - The effect of Zagros Mountains on the formation and maintenance of Iran anticyclone using RegCM4 (چکیده)
54 - تبیین علل کاهش یافتن مقدار و شدت بارش های زمستانه در قیاس با بارش های پائیزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
55 - آیا پرفشار جنب حاره ای تابستانه بر روی ایران زبانه ای از پرفشار جنب حاره ای آزور است؟ «بررسی یک نظریه» (چکیده)
56 - Investigating the structure of summer atmospheric circulation over Southwest Asia (چکیده)
57 - وردش پذیری فعالیت خورشیدی و اثر آن بر اقلیم زمین (مطالعه موردی: اقلیم خاورمیانه و ایران) (چکیده)
58 - تحلیل سینوپتیکی ماهیت سامانه های کم فشار سودانی (مطالعه موردی: توفان دسامبر 2001) (چکیده)
59 - The Effects of Zagros Mountain on Iran Summertime Subtropical Anticyclone (چکیده)
60 - بررسی سینوپتیکی بارش های شدید و سیل زای پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
61 - The Structure of Summer Atmospheric Circulation over Southwest Asia (چکیده)
62 - تعیین الگوی همدیدی بارش های شدید زمستانه و مقایسه آن با الگوی بارش های شدید پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
63 - بررسی سینوپتیکی تاثیر سامانه های کم فشار سودانی در وقوع بارش های سیل زا در ایران (چکیده)
64 - شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
65 - مراکز فعالیت و الگوهای گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال روی خاورمیانه و ارتباط آنها با بارش ایران (چکیده)
66 - تعیین الگوی همدیدی بارش های شدید و حدی پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
67 - گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقانی بر روی جنوبغرب آسیا و وردایی زمانی آن در طی نیم قرن گذشته (چکیده)