بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا پهلوان نژاد


موارد یافت شده: 90

1 - بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا (چکیده)
2 - ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی (چکیده)
3 - بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی (چکیده)
4 - بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد (چکیده)
5 - بررسی آغازگر نشاندار و بی‌نشان در کتب زبان انگلیسی مقطع متوسطه در ایران، براساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (چکیده)
6 - بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرا (چکیده)
7 - Improving the Proficiency of Iranian Students in Learning English by Using Games (چکیده)
8 - Using Exact Formant Structure of Persian Vowels as a Cue for Forensic Speaker Recognition (چکیده)
9 - PERSIAN ENGLISH CODESWITCHING IN A BILINGUAL 3 YEAR OLD CHILD:A TEST OF THE MATRIX LANGUAGE FRAME(MLF) MODEL (چکیده)
10 - تکثر معنا از منظر زبان شناسی: ایهام در متون ادبی فارسی (چکیده)
11 - بررسی و توصیف نظام صرفی گویش مشهدی (چکیده)
12 - بررسی و توصیف فرایندهای واجی در گویش ترکی شیروان (چکیده)
13 - the surveying of the polarity by mood adjuncts in persian language Based on Functional Grammar Approach (چکیده)
14 - تجزیه و تحلیل داستان هلمز.... (چکیده)
15 - PERSIAN ENGLISH CODE SWITCHING IN A BILINGUAL 3 YEAR OLD CHILD: A TEST OF THE MATRIX LANGUAGE FRAME(MLF) MODEL (چکیده)
16 - استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگو (چکیده)
17 - An Assessment of Subject Position in Persian Language (چکیده)
18 - بررسی تعدیل در زبان فارسی (چکیده)
19 - نقش انسجام در تفسیر متن (چکیده)
20 - متمم نمای صفر در زبان فارسی (چکیده)
21 - درآمدی بر زبانشناسی پیدایش گرا (چکیده)
22 - Congruent and metaphorical uses of modulation in persian: A case study about advertising and press discourses (چکیده)
23 - Q-Particle in Azari Turkish (چکیده)
24 - The Effect of Semantic Features of Native Lexical items on Persian Speaking Learners of English in Translation (چکیده)
25 - Assessing the effects of dyslexia on second language acquisition (چکیده)
26 - بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ (چکیده)
27 - بلاغت مقابله ای و بررسی فراگفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب (چکیده)
28 - بررسی ساخت آوایی گویش علیمیرزایی سرخس (چکیده)
29 - بررسی قیاس و استعاره شناختی در «هفت‌خان رستم» شاهنامه فردوسی (چکیده)
30 - The Analysis of Grammatical Voice in the Short Story-The Setar (چکیده)
31 - جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایه ی نظریه ی دستورِ نقش و ارجاع (چکیده)
32 - The Investigation of Shortening Processes of Persian Vocabularies in Web Chats (چکیده)
33 - The Study of Pro-drop Parameter in Two of the Persian Dialects - Baluchi and Sistani (چکیده)
34 - بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی (چکیده)
35 - مقایسه رفتارهای غیر کلامی میان دانش آموزان دخترو پسر دبیرستانی شهر مشهد و تاثیر این رفتارها برخوانش معنایی کلام آنان (چکیده)
36 - Assessing Lexical Collocations in the Masnavi Manavi by Maulana (چکیده)
37 - بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی (چکیده)
38 - بررسی جایگاه فاعل در زبان فارسی (چکیده)
39 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
40 - The Analysis of Quranic Collocations in the Orchard - Boostan of Sa’di (چکیده)
41 - An overview of the necessity of elt in elementary schools of iran (چکیده)
42 - بررسی رابطه نحو و معناشناسی (چکیده)
43 - مقایسه داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و سرود 22 ایلیاد بر پایه الگوی لباو (چکیده)
44 - بررسی صوری و معنایی نشانه های بازخوردی در زبان فارسی (چکیده)
45 - بررسی حوزه های معنایی واژگان زبان فارسی و ارایه معیارهای جدید درتعیین حوزه های معنایی (چکیده)
46 - بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره گفتارهای واکنشی در گفت و گوهای فارسی (چکیده)
47 - معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی (چکیده)
48 - تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا ع بر پایه نظریه کنش گفتار (چکیده)
49 - کاربرد معنی عاطفی در فرایند خود تصحیحی در زبان فارسی (چکیده)
50 - برسی صامت های میانجی در گویش مشهد (چکیده)
51 - ویژگی های واجی مشترک گونه های زبانی رایج در 28 منطقه از شهرستان سمنان (چکیده)
52 - ترجمه رادیکال و عدم تعین ترجمه (چکیده)
53 - بررسی و توصیف واژگانی در گویش مشهدی (چکیده)
54 - زبان تجلی سبک ادبی فردی (چکیده)
55 - بررسی جنبه های شفاف سازی در برخی از ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان بر مبنای بافتی متناظر (چکیده)
56 - کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی (چکیده)
57 - بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا (چکیده)
58 - نرمال ساز متون فارسی (چکیده)
59 - بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی (چکیده)
60 - بررسی سبکی رمان چراغ ها را من خاموش می کنم با رویکرد فرانقش میان فردی نظریه نقش گرایی (چکیده)
61 - بررسی میزان تعدی پذیری افعالی در زبان فارسی (چکیده)
62 - بررسی معانی بافتی آب در شعر حافظ (چکیده)
63 - بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی (چکیده)
64 - نقد و بررسی منابع موجود در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
65 - بررسی تاریخی ساختار جملات منفی و چگونگی نشان دادن آن (چکیده)
66 - ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی (چکیده)
67 - بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی (چکیده)
68 - شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی (چکیده)
69 - بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل (چکیده)
70 - the relation between gender -linked factors and the writing ability of pre- university student (چکیده)
71 - اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانی (چکیده)
72 - معناشناسی قرآن، مطالعه موردی سوره جمعه (چکیده)
73 - یادگیری موثر و کارآمد از طریق پیامک کوتاه (چکیده)
74 - زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی (چکیده)
75 - تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسه رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی بر اساس قالب لباو و التسکی (چکیده)
76 - بررسی تأثیر زبان شفاهی و کتبی در نحوه درک زبان (چکیده)
77 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده)
78 - نحوه پردازی واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیاد (چکیده)
79 - مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی (چکیده)
80 - تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
81 - توصیف معنایی حرف «که» در زبان فارسی (چکیده)
82 - توصیف مشخصه های دستوری گویش سورانی (چکیده)
83 - ارتباطات غیرکلامی و نشانه شناسی حرکات بدنی (چکیده)
84 - بررسی اثر بسامد، برانگیختگی معنایی و برانگیختگی ناشی از تکرار در تسهیل دسترسی واژگانی (چکیده)
85 - The Relation between Gender-linked Factors and the Writing Adility of Students (چکیده)
86 - بررسی و توصیف معنایی پیامک های فارسی (چکیده)
87 - بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی (چکیده)
88 - ساختهای جزیره ای در زبان فارسی (چکیده)
89 - تحلیل متن نامه ای از تاریخ بیهقی با رویکرد معنی شناسی کاربردی «نامة سران تگیناباد به امیر مسعود» (چکیده)
90 - بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهی (چکیده)