بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Salehi Fadardi


موارد یافت شده: 151

1 - پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس راهبردهای تحقق انگیزه روانی بنیادین آشکار پیشرفت و مدیریت خود (چکیده)
2 - اختلال اضطراب بیماری: مرور نظام مند و فرا تحلیل مطالعات مربوط به مداخلات درمانی رایج در ایران (چکیده)
3 - نقش میانجیگری مدیریت زمان برای نشانههای اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
4 - بررسی تاثیر تحریک tDCS بر ویژگی‌های خطی و غیر خطی سیگنال EEGدر بیماران وسواس آلودگی (چکیده)
5 - Disgust-reduction evaluative conditioning (DREC) and brain stimulation in patients with contamination-based obsessive-compulsive disorder: a protocol for a randomized control trial (چکیده)
6 - مقایسه حافظه کاری دیداری و شنیداری افراد دارای لکنت با افراد بدون لکنت (چکیده)
7 - بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه تحقق انگیزههای آشکار )MUT)؛ پیشبینی بهزیستی روانی (چکیده)
8 - تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌های آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها (چکیده)
9 - Predicting self-reported driving speed compliance with the bi-dimensional attitudes (چکیده)
10 - بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تحقق انگیزه‌های آشکار (MUT)؛ پیش‌بینی بهزیستی روانی نوع مقاله : مقاله پژوهشی (چکیده)
11 - مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه (چکیده)
12 - مقایسه انگیزش انطباقی و کنش وری شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب (چکیده)
13 - نقش ساختار انگیزشی و کارکرد های اجرایی در وسوسه های جایگزین جذاب (چکیده)
14 - Validity and Reliability of a Revised S-UPPS-P Impulsive Behavior Scale: The Interplay between Impulsivity and Working Memory (چکیده)
15 - الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
16 - بررسی استلزام توجه برای آگاهی در حافظه حسی با استفاده از پارادایم تعدیل یافته استروپ (چکیده)
17 - Identifying effective cognitive biases in information retrieval (چکیده)
18 - Induction of Emotions from TOEFL iBT Reading Tests as a Construct-irrelevant Factor and its Interference with Emotional Intelligence (چکیده)
19 - The prospective association between illicit drug use and nonprescription opioid use among vulnerable adolescents (چکیده)
20 - Differential effects of stimulant versus opiate drugs on driving performance (چکیده)
21 - Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Exposure and Response Prevention on Patients with Contamination Obsessive-Compulsive disorder and Scrupulosity (چکیده)
22 - The Investigation of Simultaneous EEG and Eye Tracking Characteristics During Fixation Task in Mild Alzheimer’s Disease (چکیده)
23 - نقش متغیرهای جمعیت شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعات (چکیده)
24 - Prediction of Extramarital Relationships Based on Executive Functions With the Mediatory Role of Marital Commitment (چکیده)
25 - The Role of Event Related Potentials in Pre-Comprehension Processing of Consumers to Marketing Logos (چکیده)
26 - Langerian mindfulness and language learning (چکیده)
27 - Individualized Web-Based Attention Training with Evidence-Based Counseling to Address HIV Treatment Adherence and Psychological Distress: An Exploratory Study (چکیده)
28 - Feasibility of using a computer-assisted working memory training program for healthy older women (چکیده)
29 - Effectiveness of cathodal tDCS of the primary motor or sensory cortex in migraine: A randomized controlled trial (چکیده)
30 - A Discussion on “Examination of a Short English Version of the UPPS-P Impulsive Behavior Scale” [Addict Behav. (2014), doi: 10.1016/j.addbeh.2014.02.013] (چکیده)
31 - The contribution of reading emotions to reading comprehension: the mediating effect of reading engagement using a structural equation modeling approach (چکیده)
32 - Cultural correlates of social anxiety disorder in the Iranian population: A qualitative study (چکیده)
33 - بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی (چکیده)
34 - بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور (چکیده)
35 - overcoming food addiction using the FACT (چکیده)
36 - اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده (چکیده)
37 - مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی (چکیده)
38 - کارآزمایی بالینی نوروفیدبک اسیمتری آلفا برای بهبود کنش های اجرایی و نشخوارفکری افراد مبتلا به افسردگی واکنشی ناشی از ضربه عشق (چکیده)
39 - نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگان (چکیده)
40 - Adult attention deficit/hyperactivity disorder among the prison inmates: An investigation of the executive function differences and comorbidity effects (چکیده)
41 - Effect of Cathodal Transcranial Direct Current Stimulation of the Primary Motor and Sensory Cortex on Migraine (چکیده)
42 - بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها (چکیده)
43 - Willingness to Receive Treatment for Hepatitis C among Injecting Drug Users on Methadone Program: Implications for Education and Treatment (چکیده)
44 - Aggression, emotional self-regulation, attentional bias, and cognitive inhibition predict risky driving behavior (چکیده)
45 - ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن (چکیده)
46 - Attentional bias in dieters and non-dieters (چکیده)
47 - Enhanced visual performance in obsessive compulsive personality disorder (چکیده)
48 - Testing Older Adults for Signs of Age- Related Cognitive Decline: Clock Drawing Test vs. Mini-Mental State Examinati (چکیده)
49 - Free will in addictive behaiors: a matter of definition (چکیده)
50 - روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشم (چکیده)
51 - Comparison of attention in females before and after puberty and during menopause (چکیده)
52 - مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی (چکیده)
53 - نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
54 - بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان (چکیده)
55 - Efficacy of the attention control trining program on reducing attentional bias in obese and overweight dieters (چکیده)
56 - سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر (چکیده)
57 - تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا (چکیده)
58 - Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm (چکیده)
59 - بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت (چکیده)
60 - The Effects of Attention Control Training on Drug Abusers\' Attentional Bias and Treatment Outcome (چکیده)
61 - اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
62 - رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی (چکیده)
63 - Neuroscience of attentional processes for addiction medicine: from brain mechanisms to practical considerations (چکیده)
64 - The Effectiveness of a Cognitive Bias Modification –Interpretation (CBM-I) on Reducing Frustration related to Negative Interpretation Bias and its Outcomes for Indices of Substance Abuse Behaviors (چکیده)
65 - The Motivational Model of Alcohol Abuse: Implications for Prognosis, Prevention and Treatment Programs (چکیده)
66 - Effectiveness of food-attention control training program on reducing attentional bias in obese and overweight dieters (چکیده)
67 - بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات (چکیده)
68 - بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات (چکیده)
69 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
70 - Executive Function: Comparing Bilingual and Monolingual Iranian University Students (چکیده)
71 - The Effects of Emotion Focused Therapy on Reducing Alexithymia and OCD Symptoms (چکیده)
72 - بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت (چکیده)
73 - The Relationship between Trust-in-God, Positive and Negative Affect, and Hope (چکیده)
74 - Differential Effects and Temporal Course of Attentional and Motivational Training on Excessive Drinking (چکیده)
75 - Effects of a Multi-session Cognitive Bias Modification Program on Interpretative Biases and Social Anxiety Symptoms in a Sample of Iranian Socially-Anxious Students (چکیده)
76 - مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادی (چکیده)
77 - The motivational basis of cognitive determinants of addictive behaviors (چکیده)
78 - A Fast, Robust, Automatic Blink Detector (چکیده)
79 - Effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy on Psychological Well-Being of People with Late Blindness (چکیده)
80 - ANT task performance with a consideration on sex hormones,LH and FSH changes before puberty and after menopause (چکیده)
81 - Alcohol Cognitive Bias Modification training for problem drinkers over the web (چکیده)
82 - مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
83 - مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم (چکیده)
84 - اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
85 - اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالان (چکیده)
86 - اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
87 - مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی (چکیده)
88 - مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد (چکیده)
89 - Attentional bias modification for addictive behaviors: clinical implications (چکیده)
90 - Evaluation of Consumers’ Preference to the Brands of Beverage by Means of ERP Pre-comprehension Component (چکیده)
91 - بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390 (چکیده)
92 - Methamphetamine Use Among Iranian Heroin Kerack-Dependent Women: Implications for Treatment (چکیده)
93 - بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی (چکیده)
94 - مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی (چکیده)
95 - بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی (چکیده)
96 - بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگی (چکیده)
97 - General health status and marital satisfaction among female drug abusers (چکیده)
98 - تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر (چکیده)
99 - Comparing the Effectiveness of LEAP and CBT on Reducing Temptation to Use Drugs Among Substance Abusers (چکیده)
100 - بررسی سوگیری توجه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد (چکیده)
101 - The Chaotic Behavior of EEG signals during Reiki (چکیده)
102 - The effectiveness of a drug-attention control training program on reducing detoxified drug abusers’ attentional bia (چکیده)
103 - SUBSTANCE-RELATED ATTENTIONAL BIAS AND HOW TO CURB IT: IMPLICATIONS OF AN ATTENTION CONTROL TRAINING PROGRAM (چکیده)
104 - ANT task performance with a consideration on sex hormones, LH and FSH changes before puberty and after menopause (چکیده)
105 - Menstrual cycle phases effects on the ANT task performance (چکیده)
106 - Effectiveness of Behavioral Inhibition Training in Prison Inmates with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (چکیده)
107 - سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه (چکیده)
108 - study of attention alteration related to puberty and menopause in women ( before and after complete maturation / menopause ) (چکیده)
109 - The efficacy of computerized working memory training on reducing comorbid psychiatric symptoms among prison inmates with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (چکیده)
110 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
111 - The Prevalence of ADHD and Comorbid Disorders in Iranian Adult Male Prison Inmates (چکیده)
112 - مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
113 - بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
114 - بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری (چکیده)
115 - رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
116 - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
117 - مقایسه­ ی ساختار انگیزشی و سبک­ های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی (چکیده)
118 - بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگی (چکیده)
119 - A Combi-Stroop Test for Measuring Food-Related Attentional Bias (چکیده)
120 - مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا (چکیده)
121 - بررسی رابطه ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی (چکیده)
122 - اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی (چکیده)
123 - Cognitive styles as predictors of interference on Dot-Probe Test (چکیده)
124 - What Feeds Obesity? The Role of Eating Type and Attentional Bias (چکیده)
125 - ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن (چکیده)
126 - Differentiating Heavy from Light Drinkers by Neural Responses to Visual Alcohol Cues and Other Motivational Stimuli (چکیده)
127 - The Relationship between Resilience, Motivational Structure, and Substance Use (چکیده)
128 - A Comparative Study of Drug-Related Attentional Bias: Evidence From Iran (چکیده)
129 - رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی (چکیده)
130 - تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس (چکیده)
131 - فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد (چکیده)
132 - Comparative Study of Anxiety ، Stress and Depression in Physically Abused and None-Abused Wives (چکیده)
133 - Heavy and light drinkers brain reactions to alcohol, emotional, and concern-related stimuli (چکیده)
134 - Validation of The Persian - Personal - Concerns Inventory (چکیده)
135 - Reserving the sequence: improving drug abusers’ recovery by reducing their drug-related attentional bias (چکیده)
136 - Rumination and Depression: the Effects of Depression Attention Control Training Program on Reducing Rumination and Depression (چکیده)
137 - Role of Social Psychology in Protecting Native Values in the Process of Globalization (چکیده)
138 - خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی (چکیده)
139 - A Comparative Study of Anxiety, Stress, and Depression in Physically Abused and non-Abused Iranian Wives (چکیده)
140 - Substance Use and the Paradox of Good and Bad Attentional Bias (چکیده)
141 - A Combi Stroop Test to Measure Food Attentional Bias (چکیده)
142 - How Do Cognitive Processes Support Over-eating? (چکیده)
143 - Food-related attentional bias and dietary restraint in Britain, Greece and Iran (چکیده)
144 - Alcohol attentional bias: drinking salience or cognitive impairment (چکیده)
145 - Reversing the Sequence: Reducing Alcohol Consumption by Overcoming Alcohol Attentional Bias (چکیده)
146 - The Addiction - Stroop Test: Theoretical Considerations and Procedural Recommendations (چکیده)
147 - Effect of practice versus information on the visual illusion (چکیده)
148 - The search for new ways to change implicit alcohol-related cognitions in heavy drinkers (چکیده)
149 - Alcohol-attentional bias and motivational structure as independent predictors of social drinkers’ alcohol consumption (چکیده)
150 - Restraint, disinhibition and food-related processing bias (چکیده)
151 - Alcohol Attention-Control Training Program (چکیده)