بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Laleh Rafat Motavali


موارد یافت شده: 138

1 - On the Effective Dose Estimation Based on Two-Dosimeter Algorithm: A Method to Reduce Uncertainty (چکیده)
2 - EP-2145 Biological comparison of 60 Co & 192 Irbrachytherapy sources: a possible need for correction factor (چکیده)
3 - Uncertainty Analyses for Monte Carlo Dosimetric Characterization of Co0.A86 HDR Brachytherapy Source (چکیده)
4 - Virtual calibration of whole-body counter using a library of statistical phantoms (چکیده)
5 - The first series of Iranian BREP phantoms (چکیده)
6 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer during Pregnancy: A Feasibility Study (چکیده)
7 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
8 - Assessment of in Vitro Radiosensitivity Parameters of Breast Cancer Cells Following Exposure to Radiotherapy Hospital-Based Facilities (چکیده)
9 - Designing the proper neutron shield for patients undergoing the radiotherapy with high-energy linacs (چکیده)
10 - Dosimetric factors for diagnostic nuclear medicine procedures in a non-reference pregnant phantom (چکیده)
11 - Internal dosimetry of inhaled iodine-131 (چکیده)
12 - Hybrid pregnant reference phantom series based on adult female ICRP reference phantom (چکیده)
13 - تصحیح پارامترهای مدل پوسته ای در هستۀ 208Pb با درنظرگرفتن اثر جفت شدگی ذره - ارتعاش (چکیده)
14 - Pulmonary Embolism in Pregnant Patients: Assessing organ dose to pregnant phantom and its fetus during lung imaging (چکیده)
15 - Statistical and dosimetric analysis of air gaps in vaginal cuff brachytherapy (چکیده)
16 - تعیین پرتوزایی انباشته شده ید-123 با استفاده از مدل حرکت زیستی رادیودارو (چکیده)
17 - مدولاسیون زاویه ای برخط شدت جریان سی تی در تصویربرداری سی تی (چکیده)
18 - Optimization of Treatment Planning System for Brachytherapy: An inverse planning approach (چکیده)
19 - Determination of Dosimetric Characteristics of BEBIG Co0.A86 Brachytherapy Source using MCNPX Code and its impact on TPS (چکیده)
20 - بررسی خصوصیات مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی در تصویربرداری تشخیصی (چکیده)
21 - A feasibility study on the use of phantoms with statistical lung masses for determining the uncertainty in the dose absorbed by the lung from broad beams of incident photons and neutrons (چکیده)
22 - Studying the effects of the lung mass on the absorbed dose to the lung due to the administration of 131I for therapeutic purposes (چکیده)
23 - A Monte Carlo study on quantifying the amount of dose reduction by shielding the superficial organs of an Iranian 11-year-old boy (چکیده)
24 - Effects of computational phantoms on the effective dose and two-dosimeter algorithm for external photon beams (چکیده)
25 - Peak shifted properties of the low background NaI(Tl) detectors: An experimental study of response function behavior in different temperature and acquisition time (چکیده)
26 - 3D imaging of elemental concentration associated with malignant tumor in breast cancer using Neutron Stimulated Emission Computed Tomography: a Monte Carlo simulation study (چکیده)
27 - Fetal and maternal dose assessment for diagnostic scans during pregnancy (چکیده)
28 - Geant4.10 simulation of geometric model for metaphase chromosome (چکیده)
29 - Evaluation of dose conversion coefficients for an eight-year-old Iranian male phantom undergoing computed tomography (چکیده)
30 - Modeling the adult female phantom in the supine and prone postures and initial dose assessment in breast cancer diagnosis with Neutron Stimulated Emission Computed Tomography (چکیده)
31 - Evaluating the effects of statistical changes on internal dosimetry (چکیده)
32 - Population of whole-body statistical adult phantoms and assessing the uncertainty of organ doses in hyperthyroid treatment with 131I (چکیده)
33 - محاسبات دزسنجی زن باردار و جنین در اسکن ریه توسط تکنسیم MAA 99m (چکیده)
34 - بررسی متاستازهای متعدد کبد ناشی از روده بزرگ با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX (چکیده)
35 - Dose estimations for Iranian 11-year-old pediatric phantoms undergoing computed tomography examinations (چکیده)
36 - Depth dose evaluation for prostate cancer treatment using boron neutron capture therapy (چکیده)
37 - Determination of tissue equivalent materials of a physical 8-year-old phantom for use in computed tomography (چکیده)
38 - Patient-specific voxel phantom dosimetry during the prostate treatment with high-energy linac (چکیده)
39 - Neutron spectrometry and determination of neutron contamination around the 15 MV Siemens Primus LINAC (چکیده)
40 - Neural network unfolding of neutron spectrum measured by gold foil-based Bonner sphere (چکیده)
41 - A Monte Carlo study for photoneutron dose estimations around the high-energy linacs (چکیده)
42 - Dose estimation in reference and non-reference pediatric patients undergoing computed tomography examinations: a Monte Carlo study (چکیده)
43 - Studying the effect of the lung size variation on dosimetry and systematic parameters of FUM-IVNAA facility (چکیده)
44 - A study of the effect of the lung shape on the lung absorbed dose in six standard photon and neutron exposure geometries (چکیده)
45 - Effects of shielding the radiosensitive superficial organs of ORNL pediatric phantoms on dose reduction in computed tomography (چکیده)
46 - INTERNAL DOSE TO ACTIVE MARROW AND ENDOSTEUM FROM RADIOACTIVE IODINE (چکیده)
47 - The contributions of source regions to organ doses from incorporated radioactive iodine (چکیده)
48 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer in Pregnancy: A Simulative Dosimetry Estimation Study (چکیده)
49 - Development of 9-month pregnant hybrid phantom and its internal dosimetry for thyroid agents (چکیده)
50 - محاسبات دز جذبی مغز استخوان پس از دریافت رادیوداروی یدید سدیم (ید-131) (چکیده)
51 - Assessment of neutron shielding effect on photoneutron dose reduction produced in high-energy linear accelerator (چکیده)
52 - محاسبه و تخمین دز نوترون رسیده به بیمار تحت پرتودرمانی با شتابدهنده خطی پرانرژی با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
53 - بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازه‎گیری (چکیده)
54 - بررسی اختلافات طیف محاسباتی و تجربی ایزوتوپهای Cs137 و Co60 و مقایسه نتایج محاسباتی کدهای GEANT4 و MCNP (چکیده)
55 - کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده (چکیده)
56 - محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر (چکیده)
57 - بررسی میزان دز دریافتی در تصویربرداری سی تی برای کودکان با سنین مختلف (چکیده)
58 - An overview of exposure parameters, dose measurements and strategies for dose reduction in pediatric CT examinations (چکیده)
59 - Internal dosimetry estimates using voxelized reference phantoms for thyroid agents (چکیده)
60 - Optimisation of the body composition analyser using the gamma shield and improvement of accuracy using ORNL anthropomorphic phantoms (چکیده)
61 - دزسنجی فوتونهای خارجی با در نظر گرفتن تغییرات اعضای بدن در اثر تنفس (چکیده)
62 - Assessment of Dose Distribution from I-131 and I-123 Sodium Iodide Administration for Voxel Phantoms (چکیده)
63 - Fetal and Maternal Dose Assessment for Thyroid Imaging and Therapy in early pregnancy (چکیده)
64 - effects of respiratory motion to dosimetry body organs with radiation external photon (چکیده)
65 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
66 - Shielding optimization in an in vivo activation analysis setup (چکیده)
67 - Investigation of Different Options to Establish the Electron Equilibrium in Several Thermoluminescent Dosimeters (چکیده)
68 - Can the same dose data be estimated from phantoms with different anatomies? (چکیده)
69 - Study of size, type and the kerma approximation for thermoluminescent dosimetry (چکیده)
70 - Finding a suitable shield for mixed neutron and photon fields based on an Am–Be source (چکیده)
71 - Tissue Equivalent Materials Determination of a Physical Phantom Used for CT Examinations Dosimetry (چکیده)
72 - The Effects of Breasts Shielding on Dose Reduction in CT Examinations (چکیده)
73 - Determination of the uncertainty in lung dose in an external photon exposure (چکیده)
74 - The measurements of thermal neutron flux distribution in a paraffin phantom (چکیده)
75 - Facility optimization to improve activation rate distributions during IVNAA (چکیده)
76 - An optimized pre-moderator improves uniformity of activation rate distribution in an ORNL phantom-IVNAA facility (چکیده)
77 - The operator dose assessment of landmine detection systems using the neutron backscattering method (چکیده)
78 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
79 - A Novel Neutron Dosimeter (چکیده)
80 - Interpretation of the large-deformation high-spin bands in select A=158–168 nuclei (چکیده)
81 - Different effective dose conversion coefficients for monoenergetic neutron fluence from 10-9 MeV to 20 MeV – A methodological comparative study (چکیده)
82 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
83 - برآورد دز موثر به سه روش مختلف تحت پرتوگیری یکنواخت نوترون در دستگاه BCA (چکیده)
84 - تعیین ضرایب الگوریتم دو دزیمتری در محاسبه دز موثر برای میدان های ناشناخته فوتون در بازه انرژی MeV 0.1-10 (چکیده)
85 - محاسبه دز مؤثر در سانحه هسته ای فوکوشیما با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تحلیلی (چکیده)
86 - برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول (چکیده)
87 - بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن (چکیده)
88 - بهینه سازی دزیمتر محیطی نوترون در دو ناحیه نوترون های کم انرژی و پر انرژی (چکیده)
89 - تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری (چکیده)
90 - طراحی هم خط ساز بهینه برای دستگاه IVNAA (چکیده)
91 - استفاده از دو دزیمتر در تخمین دز موثر نوترون برای هندسه های APوPA (چکیده)
92 - برآورد دز موثر در میدان های ناشناخته فوتون بااستفاده از دو دز سنج (چکیده)
93 - دز سنجی BCA (چکیده)
94 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن انسان بزرگسال و محاسبه دز دریافتی در اسکن تیروئید (چکیده)
95 - دز سنجی پرتوهای مصنوعی در محیط زیست با استفاده از کد MCNP (چکیده)
96 - تخمین دز موثر کل بدن در هندسه های متفاوت دزیمتری با استفاده از دزیمتری نوترون (چکیده)
97 - محاسبه دز موثر حاصل از پرتوزایی طبیعی در خاک با استفاده از کد MCNP (چکیده)
98 - برآورد دز رسیده از یک سیستم مین یاب به روش پس پراکندگی نوترون (چکیده)
99 - Review on Fast Neutron Therapy (چکیده)
100 - Comparison of the Gamma Dosimetry of Radon (222Rn) and Theron (220Rn) in the Environment Using ORNL Phantom (چکیده)
101 - Reducing the Effective Dose Equivalent on 5 Year- Old ORNL Phantom by the Use of Γ-Shields on in Vivo BCA Facility (چکیده)
102 - Which Body Model Is More Suitable for Dosimetry Calculations? (چکیده)
103 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
104 - Designing and Optimization of Neutron Dosimeter (چکیده)
105 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
106 - ANALYSIS OF ROTATIONAL ENERGY FORMULA IN HEAVY NUCLEI (چکیده)
107 - Neutrons applications in cancer treatment and in specific diagnostics (چکیده)
108 - بررسی نقش اجزای مختلف چیدمان IVNAA بر روی طیف گاما و مقایسه اثر حفاظ‌های سرب و بیسموت (چکیده)
109 - تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم (چکیده)
110 - مطالعه اثر موازی ساز بر قدرت تفکیک آشکارساز یدور سدیم (چکیده)
111 - دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238 (چکیده)
112 - تحلیل رابطه انرژی دورانی هسته های سنگین (چکیده)
113 - تعیین سطح مقطع های ماکروسکوپی پراکندگی و جذب نمونه های همگن مجهول (چکیده)
114 - بهینه سازی آهنگ فعالسازی در فانتوم انسان در دستگاه IVNAA (چکیده)
115 - Designation of the Best Shield for Detectors in IVNAA Setup and its Effects on Reducing Absorbed Doze (چکیده)
116 - Shielding effect on the amount of dose received by the patient's body and the index sensitivity in IVNAA facility (چکیده)
117 - Estimation of Absorbed and Effective Doses on the Different Body Organs from Monoenergetic Neutron Source (10-9MeV-20MeV) Based on the ORNL Analytical Adult Phantom (چکیده)
118 - Investigation and calculation of electron and photon absorbed dose to organs from Radon-222 and its progeny (چکیده)
119 - The Study of High Spin States in Nuclear Rotation by the Cranked Nilsson Strutinsky Model (چکیده)
120 - بررسی و تحلیل انواع حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA و تعیین حفاظ بهینه (چکیده)
121 - بهینه سازی یکنواختی آهنگ فعالسازی در فانتوم آب در دستگاه IVNAA (چکیده)
122 - دزیمتری تابش بتای گسیل شده از رادون-222 و دخترانش (چکیده)
123 - اندازه گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین (چکیده)
124 - انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب (چکیده)
125 - تاثیر حفاظ گاما بر طیف انرژی و شار کل گاما و شار نوترون های حرارتی در دستگاه IVNAA (چکیده)
126 - Hybrid phantom approach for radiation dosimetry applications (چکیده)
127 - Which factors affect on Estimation of absorbed dose and effective dose (چکیده)
128 - IMPROVING THE PERFORMANCE OF 241Am-Be FOR PGNAA APPLICATIONS USING A PROPER SHIELDING FOR NEUTRON SOURCE AND THE NaI DETECTOR (چکیده)
129 - Estimation of gamma organ doses due to Radon-222 progeny in ORNL phantom (چکیده)
130 - Calculation of neutron self-shielding factor and its effect on estimating amount of sample matter in LS-PGNAA (چکیده)
131 - Activation rate uniformity in a bilateral IVNAA facility for two anthropomorphic phantoms (چکیده)
132 - Investigation of Activation Rate Uniformity in aPrompt-γ Rays IVNAA Facility (چکیده)
133 - BENCHMARKING OF THE MCNP CODE FOR DOSE ESTIMATION ACCURACY FROM INTERNAL PHOTON SOURCES IN ORNL ANALYTICAL PHANTOMS AT VARIOUS AGES (چکیده)
134 - IMPROVEMENT OF DOSE CALCULATION ACCURACY FOR PROMPT-Γ IVNAA SYSTEM-PHANTOM USING MCNP (چکیده)
135 - Improvement the uniformity of the gamma production rate distribution with depth in a large biological sample for an IVNAA facility (چکیده)
136 - Effect of Nuclear vibrations on Shell Model parameters (چکیده)
137 - Evaluation of specific absorbed fractions from internal photon sources in ORNL analytical adult phantom (چکیده)
138 - Assessment of neutron fluence to organ dose conversion coefficients in the ORNL analytical adult phantom (چکیده)