بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Nowkarizi


موارد یافت شده: 128

1 - How Do Parsijoo, Parseek and Google Respond to the Students’ Course-related Queries (چکیده)
2 - A picture is worth a thousand words: Developing the general curriculum map of Library and Information Science to get integrated learning (چکیده)
3 - معیارهایی برای تعیین و ارزیابی اصطلاح‌های موضوعی مقاله‌های علمی از منظر کاربردگرایی (چکیده)
4 - میزان تعلق خاطر کاربران فهرست برخط دسترسی همگانی (اوپک) با توجه به نقش متغیرهای جذب شناختی، و خودکارآمدی رایانه‌ای (چکیده)
5 - Information needs, sources and seeking behaviour of physicians and residents during clinical decision-making and patient care process: A qualitative study (چکیده)
6 - شناسایی مولفه های رفتار انتخاب منابع اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی به روش فراترکیب (چکیده)
7 - تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌های آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها (چکیده)
8 - Analysis of the factors affecting information search stopping behavior: A systematic review (چکیده)
9 - Interpreting the Value of Information Received From Library Sources in Clinical Decision-Making Experienced By Physicians and Residents (چکیده)
10 - میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های کارآفرینی در کتاب‌های داستانی کودکان گروه سنی «ج» (چکیده)
11 - Identification and Documentation of Organizational Knowledge in the Central Libraries of the State Universities of Iran: A Practical Model (چکیده)
12 - بررسی معیارهای قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد1 (چکیده)
13 - مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه (چکیده)
14 - شناسایی میزان استفاده جوانان تحصیلکرده از کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و اهمیت عوامل بازدارنده از دیدگاه آنان (چکیده)
15 - شناسایی و رتبه‌بندی موانع کارآفرینی درون‌سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
16 - ارزیابی محیط رابط کاربر نرم افزار اسکای روم (چکیده)
17 - بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010 (چکیده)
18 - A Dialectical Approach to Search Engine Evaluation (چکیده)
19 - The role of psychological, skill level and demographic variables in information-seeking behaviours in mental health professionals (چکیده)
20 - مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی (چکیده)
21 - بررسی رفتار اشتراک گذاری دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، اینستاگرام، تلگرام، و واتساپ (چکیده)
22 - بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی (چکیده)
23 - مجلات دسترسی آزاد: اهمیت، ضرورت، عوامل مؤثر و موانع استفاده از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی (چکیده)
24 - Critical incident technique helps determine how health library and information services influence clinical decision making and patient care: A literature review (چکیده)
25 - Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action (چکیده)
26 - بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات (چکیده)
27 - We live in cloud computing world, without using it in our libraries (چکیده)
28 - تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات (چکیده)
29 - عوامل مؤثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی بر اساس مدل‌های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی (چکیده)
30 - امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های شهر مشهد (چکیده)
31 - بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات (چکیده)
32 - نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد (چکیده)
33 - بررسی اهداف و انگیزه های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشی موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام براساس نظریه استفاده و رضایتمندی (چکیده)
34 - Intelligent libraries: a review on expert systems, artificial intelligence, and robot (چکیده)
35 - تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات (چکیده)
36 - روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی (چکیده)
37 - Three approaches to measuring recall on the Web: a systematic review (چکیده)
38 - رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفی (چکیده)
39 - Evaluating the effectiveness of Google, Parsijoo, Rismoon, and Yooz to retrieve Persian documents (چکیده)
40 - واکاوی مؤلفه های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناسی (چکیده)
41 - بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها (چکیده)
42 - وضعیت کمی تولید پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای 1363- 1393 (چکیده)
43 - شناسایی مؤلفه های موفقیت تولید محتوا در شبکه اجتماعی اینستاگرام: پویش کیفی (چکیده)
44 - مروری بر عوامل روانشناختی و نوع جستجوی مؤثر بر اضافه بار انتخاب در نظام های بازیابی اطلاعات (چکیده)
45 - بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعی (چکیده)
46 - شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وب (چکیده)
47 - تحلیل موفقیت کنش اشتیاق کاربر در شبکة اجتماعی اینستاگرام نسبت به محتوا از منظر مشخصه‌های تصویر (چکیده)
48 - نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش (چکیده)
49 - ارائۀ شیوه نامه ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه های روستایی (چکیده)
50 - Organizational empowerment: A vital step toward intrapreneurship (چکیده)
51 - دیداری‌سازی نقشه دانش در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام: هم‌رخدادی واژگان (چکیده)
52 - The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public Libraries (چکیده)
53 - Rethinking the Recall Measure in Appraising Information Retrieval Systems and Providing a New Measure by Using Persian Search Engines (چکیده)
54 - ارزیابی تعالی عملکرد کتابخانه های عمومی ایران براساس الگوی مالکوم بالدریج (چکیده)
55 - نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌ (چکیده)
56 - بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (چکیده)
57 - بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابداران (چکیده)
58 - The role of rural libraries in preserving the indigenous knowledge of rural residents The case of South Khorasan Province (چکیده)
59 - ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون (چکیده)
60 - معرفی و بررسی انطباقی مدلهای ارزیابی اعتبار وب (چکیده)
61 - ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون (چکیده)
62 - نقش کتابداران، خدمات اطلاع رسانی و میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در کاهش اضطراب اطلاع یابی آنان (چکیده)
63 - اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق (چکیده)
64 - بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها (چکیده)
65 - An investigation into promotional methods of public library services and resources: users’ perspective (چکیده)
66 - بررسی تأثیر عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعه دانشگاهی (چکیده)
67 - واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران (چکیده)
68 - واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
69 - واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی‌شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران (چکیده)
70 - مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی ایران (چکیده)
71 - بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران (چکیده)
72 - چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن (چکیده)
73 - روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشم (چکیده)
74 - تعدیل کننده های نظریه اضافه بار انتخاب در موتور جستجوی گوگل برپایه تیپ های شخصیتی بیشینه خواهی و بسنده خواهی میان دانشجویان (چکیده)
75 - مقایسه ملاک های انتخاب کتاب از دیدگاه نوجوانان شهری و روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر) (چکیده)
76 - شناسایی شیوه‌های ترفیع و ترویج خدمات در کتابخانه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی و نقش آنها در آشنایی مراجعان با خدمات این کتابخانه (چکیده)
77 - از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (چکیده)
78 - مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی (چکیده)
79 - ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند (چکیده)
80 - شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملی (چکیده)
81 - توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی (چکیده)
82 - تأثیر پیچیدگی عینی و محصول وظیفه کار بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات (چکیده)
83 - وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان (چکیده)
84 - مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد (چکیده)
85 - Investigating The Relationship Between Organizational Justice And OCB In Public Libraries Of Khorasan Razavi Province (چکیده)
86 - عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز (چکیده)
87 - بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند (چکیده)
88 - نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران (چکیده)
89 - ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی (چکیده)
90 - سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانی (چکیده)
91 - مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد (چکیده)
92 - ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392 (چکیده)
93 - میزان اضطراب و شناخت اینترنتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فرایند جستجوی منابع اطلاعاتی (چکیده)
94 - Assessment of search features on their concequences on Iranian digital libraries (چکیده)
95 - ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی (چکیده)
96 - ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز (چکیده)
97 - تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند (چکیده)
98 - مقایسه بخش مجموعه سازی نرم افزارهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسب (چکیده)
99 - ارزیابی درونی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند (چکیده)
100 - بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین‏ المللی سردبیران مجلات پزشکی ( ICMJE) (چکیده)
101 - توصیف منابع اینترنتی در آر. دی. ای. در مقایسه با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن (چکیده)
102 - The assessment and comparison of content management of some websites of National libraries in America, Europe and Asia (چکیده)
103 - ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (چکیده)
104 - Analysis of Interface Vocabulary and Users’ understanding in Integrated Iranian Library Software (چکیده)
105 - ارزیابی مؤلفه های خلاقیت در وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (چکیده)
106 - أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک (چکیده)
107 - جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات (چکیده)
108 - بررسی برنامه های درسی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی (چکیده)
109 - رابطه ی میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات (چکیده)
110 - مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتابها، پایان نامه ها و پژوهشهای حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده بندی) (چکیده)
111 - مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878 (چکیده)
112 - وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هسته (چکیده)
113 - تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی (چکیده)
114 - بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعات (چکیده)
115 - بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ (چکیده)
116 - بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاو (چکیده)
117 - ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانی (چکیده)
118 - مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران (چکیده)
119 - تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی وصال بیرجند (چکیده)
120 - مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها (چکیده)
121 - بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس با تاکید بر میزان همکاری علمی آنها (چکیده)
122 - میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران (چکیده)
123 - وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (چکیده)
124 - تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010 (چکیده)
125 - ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران (چکیده)
126 - ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران (چکیده)
127 - بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی (چکیده)
128 - تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی (چکیده)