بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mojtaba Zebarjad


موارد یافت شده: 243

1 - Effect of different stages of deformation on the microstructure evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
2 - بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی (چکیده)
3 - The effect of annealing on themechanical properties and microstructural evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
4 - Synthesis and Characterization of Au NPs/ Molybdophosphoric Acid/CNT Tricomponent Nanohybrid (چکیده)
5 - Study of the microstructure evolution of heat treated Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
6 - Low-temperature hydrothermal synthesis of ZnO nanorods: Effects of zinc salt concentration, various solvents and alkaline mineralizers (چکیده)
7 - Evaluation of fracture behavior of polyethylene/CaCO3 nanocomposite using essential work of fracture (EWF) approach (چکیده)
8 - Beeswax-Colophony Blend: A Novel Green Organic Coating for Protection of Steel Drinking Water Storage Tanks (چکیده)
9 - شبیه¬سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا (چکیده)
10 - An investigation on the energy absorption of aluminum foam core sandwich panel via quasi-static perforation test (چکیده)
11 - A Study on the Effect of Nano Alumina Particles on Fracture Behavior of PMMA (چکیده)
12 - بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقی در سیستم Fe2O3-Al-C (چکیده)
13 - تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن (چکیده)
14 - Al-SiO2 nanocomposite foam Production by ultrasonic technique using pure and heat treated TiH2 foaming agent (چکیده)
15 - ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت (چکیده)
16 - بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت (چکیده)
17 - Statistical analysis of thermal conductivity of nanofluid containingdecorated multi-walled carbon nanotubes with TiO (چکیده)
18 - Effect of milling time and clay content on the thermal stability of polyethylene‐clay nanocomposite (چکیده)
19 - Use of grey relational analysis for multi-objective optimisation of NiTiCu shape memory alloy produced by powder metallurgy process (چکیده)
20 - A novel method for fabrication of Fe catalyst used for the synthesis of carbon nanotubes (چکیده)
21 - On the Role of Stearic Acid on the Surface Properties of Carbon Nanotubes (چکیده)
22 - Non-isothermal crystallization kinetics of polyethylene–clay nanocomposites prepared by high-energy ball milling (چکیده)
23 - Microstructure and hardness evaluation of Al-SiO2nanocomposites produced with ultrasonic technique (چکیده)
24 - سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومی (چکیده)
25 - Characterization and nanomechanical properties of novel dental implant coatings containing copper decorated-carbon nanotubes (چکیده)
26 - Microstructural analysis and mechanical properties of aluminum matrix nanocomposites reinforced with uncoated and Cu-coated alumina particles (چکیده)
27 - Effect of nanodiamond surface functionalization using oleylamine on the scratch behavior of polyacrylic/nanodiamond nanocomposite (چکیده)
28 - بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل (چکیده)
29 - Characterization of Rod-like High-purity Fluorapatite Nanopowders Obtained by Sol-gel Method (چکیده)
30 - Biodegradable Starch/Poly (vinyl alcohol) Film Reinforced with TiO2 Nanoparticles (چکیده)
31 - بررسی امکان تولید چندسازه کربن- اپوکسی بر پایه چوب و بررسی ویژگی های سایشی آن به کمک روش نوین طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
32 - مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
33 - Controllable one-step synthesis of ZnO nanostructures using molybdophosphoric acid (چکیده)
34 - Direct solid state synthesis ofW–Al2O3 nanostructured composite using ammonium paratungstate (APT) and Al powder mixture (چکیده)
35 - Nanocomposite Catalysts Obtaining by Mechanochemical Technique for Synthesizing Carbon Nanotubes (چکیده)
36 - Influence of strain rate on the toughening effect of CaCO3 in polypropylene/CaCO3 composites (چکیده)
37 - Covalent functionalization of TiO2 nanoparticles on multi wall carbon nano tubes (چکیده)
38 - Studies on the Applicability of Artificial Neural Network (ANN) in Evaluation of Photocatalytic Performance of TiO2 thin Film Doped by SiO2 (چکیده)
39 - Shear bond strength and antibacterial effects of orthodontic composite containing TiO2 nanoparticles (چکیده)
40 - Scaffolds derived from cancellous bovine bone support mesenchymal stem cells maintenance and growth (چکیده)
41 - Effect of heat treatment of nanodiamonds on the scratch behavior of polyacrylic/nanodiamond nanocomposite clear coats (چکیده)
42 - Role of Nano-Sized TiO2 on Mechanical and Thermal Behavior of Starch/Poly (vinyl alcohol) Blend Films (چکیده)
43 - Intelligent modeling using fuzzy rule-based technique for evaluating wood carbonization process parameters (چکیده)
44 - A comparative study on the effect of type of reinforcement on the scratch behavior of a polyacrylic-based nanocomposite coating (چکیده)
45 - Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanosheets Using Molybdophosphoric Acid as a Green and Eco-friendly Catalyst and Their Photocatalytic Applications for Degradation of Azo Dyes (چکیده)
46 - Decorating and Filling of Multi-Walled Carbon Nanotubes with TiO2 Nanoparticles via Wet Chemical Method (چکیده)
47 - Effect of surface functionalization of nanodiamond with oleylamine on the scratch behavior of polyacrylic/nanodiamond nanocomposite (چکیده)
48 - بررسی جذب انرژی پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخکاری (چکیده)
49 - A Study on the Role of Ethylene Glycol/Alcohol Ratio on Synthesis of Nano-Size SnO2 (چکیده)
50 - Effect of polyethylene glycol and acetic acid on morphology of nanoparticle Hydroxyapatite synthesized by sol-gel (چکیده)
51 - آرایش نانو لوله کربنی چند دیواره با نانو ذرات TiO2 و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده (چکیده)
52 - بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
53 - تاثیر نیرو و نانو ذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات (چکیده)
54 - Role of fuel/oxidizer ratio on the synthesis conditions of Cu–Al2O3 nanocomposite prepared through solution combustion synthesis (چکیده)
55 - An optimization analysis on electroless deposition of Al2O3/Cu core-shell nanostructures (چکیده)
56 - On the milling and preheating on fabrication of NiTi produced by combustion synthesised NiTi (چکیده)
57 - Tribological properties of multilayer nanostructure TiO2 thin film doped by SiO2 (چکیده)
58 - مقایسه میزان استحکام کششی چهار نوع دندان مصنوعی اکریلی در محیط های آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی (چکیده)
59 - On the Wear Behavior of Cyanoacrylate in Presence of Nano-Sized SiO2 (چکیده)
60 - On the milling and preheating on fabrication of combustion synthesized NiTi (چکیده)
61 - Optimization of electroless deposition parameters for fabrication of Alumina/Copper core-shell nanostructure Using Taguchi method (چکیده)
62 - Effect of Copper Content on Compressive Strength and Microstructure of Dental Amalgams (چکیده)
63 - Comparison of the Photocatalytic activity of TiO2 with the TiO2:SiO2 thin film (چکیده)
64 - Influence of SiO2 in TiO2 matrix on tribological properties of TiO2 (چکیده)
65 - NANO PREYSSLER: AN EFFICIENT AND REUSABLE SOLID CATALYST FOR ESTERIFICATION OF AROMATIC ALCOHOLS (چکیده)
66 - تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
67 - تولید کامپوزیت کربن- اپوکسی بر پایه ی چوب و بررسی خواص سایشی آن به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی (چکیده)
68 - Pain reduction after initial archwire placement in orthodontic patients: A randomized clinical trial (چکیده)
69 - بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی (چکیده)
70 - Fabrication and wear behavior investigation of the carbon/epoxycomposites based on wood using artificial neural networks (چکیده)
71 - Fuzzy Logic Modeling of Porous Carbon Body Fabrication from Cellulose Based Materials (چکیده)
72 - PREPARATION OF AL2O3/CU NANOCOMPOSITE POWDER BY ELECTROLESS PLATING AND SUBSEQUENTLY SINTERING (چکیده)
73 - بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 (چکیده)
74 - Enhancing the photocatalytic activity of TiO2 nanocrystalline thin film by doping with SiO2 (چکیده)
75 - Preyssler Heteropolyacid Supported on Nano-SiO2: A Green and Reusable Catalyst in Selective Oxidation of Benzyl Alcohols to Benzaldehydes (چکیده)
76 - Fabrication of Nanocrystalline MoSi2 Powder Using Combustion Synthesis and Investigation of its Properties (چکیده)
77 - Preparation of Al2O3/Cu core-shell nanostructures by Electroless deposition (چکیده)
78 - Effect of both nano-size alumina particles and severe deformation on polyethylene crystallinity index (چکیده)
79 - Fabrication, characterization, and measurement of viscosity of α-Fe2O3-glycerol nanofluids (چکیده)
80 - Comparing thermal and mechanochemical decomposition of ammonium paratungstate (APT) (چکیده)
81 - A Study on Mechanical Properties of PMMA/Hydroxyapatite Nanocomposite (چکیده)
82 - MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF AL–AL2O3 MICRO AND NANO COMPOSITES FABRICATED BY A MODIFIED STIR CASTING ROUTE (چکیده)
83 - PREPARATION OF AL2O3/CU CORE–SHELL STRUCTURAL COMPOSITES BY ELECTROLESS PLATING AND DETERMINATION OF OPTIMUM BATH COMPOSITION USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN (چکیده)
84 - Investigation and Optimization of Sn/Gr Lubricants Effects on Cold Extrudability of Fe-TiC Nanocomposite Using Taguchi Robust Design Method (چکیده)
85 - Effects of a simulated oral environment and sterilization on load deflection properties of superelastic nickel titanium based orthodontic wiers (چکیده)
86 - Thermal degradation of nano hydroxapatite/PMMA composite (چکیده)
87 - Effect of Mechanical Milling on the Thermal Behavior of Polyethylene Reinforcedwith Nano-sized Alumina (چکیده)
88 - DEFORMATION MECHANISM OF POLYETHYLENE/CALCIUM CARBONATE NANOCOMPOSITES (چکیده)
89 - اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری (چکیده)
90 - اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک (چکیده)
91 - A Study on Fracture Mechanism of SiO2/Cyanoacrylate Nanocomposites (چکیده)
92 - بررسی مقایسه ای مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت پذیر، استرین دائمی و سختی (چکیده)
93 - Catalytic Performance of Nano-SiO2-Supported Preyssler Heteropolyacid in Esterification of Salicylic Acid with Aliphatic and Benzylic Alcohols (چکیده)
94 - One-step fabrication of Cu–Al2O3 nanocomposite via solution combustion synthesis route (چکیده)
95 - Surface Modification of Detonation Nanodiamond (چکیده)
96 - بهبود خواص مکانیکی فولاد AISI1045 در سنگ زنی HEDG با استفاده از بهینه سازی متغیرهای فرآیند (چکیده)
97 - Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE (چکیده)
98 - تولید ماده مرکب نانوساختار پلی اتیلن-مس با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی خواص الکتریکی آن (چکیده)
99 - FABRICATION, CHARACTERIZATION,AND MEASUREMENT OF SOME TRANSPORT PROPERTIES OF a-Fe2O3 AND Fe3O4 MAGNETIC NANOFLUIDS (چکیده)
100 - Investigation on Perforation Mechanism of Medium Density Polyethylene (چکیده)
101 - Investigation on the role of nano-size calcium carbonate on tear strength of polyethylene (چکیده)
102 - The investigation on the role of nano sized calcium carbonate particles in a MDPE on its resistant against perforation (چکیده)
103 - A Study on the fracture behavior of polyethylene/calcium carbonate nanocomposites using the essential work of fracture (EWF) method (چکیده)
104 - تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن (چکیده)
105 - تاثیر نرخ کرنش بر رفتار سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دار NiTi تحت کرنش بالا (چکیده)
106 - بررسی تاثیر دما و زمان آنیل بر رفتار استحاله آلیاژ حافظه دار NiTi (چکیده)
107 - بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی (چکیده)
108 - اثر فرایندهای مختلف پراکنده سازی بر ساختار پوشش نانوکامپوزیتی پلی‌اکریلیک تقویت شده با نانوالماس (چکیده)
109 - A Study on Mechanical Properties of PMMA/Hydroxyapatite nanocomposite (چکیده)
110 - A Study on the role of Nano Size SiO2 on Thermal and Mechanical Properties of PU Foam (چکیده)
111 - بررسی اثر نسبت سوخت به اکسیدکننده بر روی دمای احتراق و نوع محصول بدست آمده در فرآیند سنتز احتراقی در محلول ترکیبات مس (چکیده)
112 - On the Dependence of Avrami Indexes of MDPE on Milling Time (چکیده)
113 - Fabrication,characterizationandmeasurementof thermal conductivityofFe3O4 nanofluids (چکیده)
114 - Role of Surface Active Agent on Dimensional Stability of HDPE/CaCO3 Nanocomposites (چکیده)
115 - Effect of nano size TiO2 on morphology of Polyurethane/TiO2 nanocomposites (چکیده)
116 - Effect of nano-size calcium carbonate on short-term creep of polyethylene nanocomposite (چکیده)
117 - Synthesis and Characterization of Nanoparticles and Nanocomposite of ZnO and MgO by Sonochemical Method and their Application for Zinc Polycarboxylate Dental Cement Preparation (چکیده)
118 - Role of Nano-Size SiO2 Additive on the Thermal Behavior of Cyanoacrylate Nanocomposite (چکیده)
119 - Tensile properties of orthodontic elastomeric ligatures (چکیده)
120 - Production of carbon nanotubes using mechanical milling in the presence of an exothermic reaction (چکیده)
121 - Incorporating Aspect Ratio in a New Modeling Approach for Strengthening of MMCs and its Extension from Micro to Nano Scale (چکیده)
122 - Role of nano-size TiO2 particles on the crystallite size of microwave—Combustion synthesized Al2O3/TiC composite (چکیده)
123 - Effects of multiwall carbon nanotubes on the thermal and mechanical properties of medium density polyethylene matrix nanocomposites produced by a mechanical milling method (چکیده)
124 - بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل (چکیده)
125 - Effect of Milling Time and Clay Content on the Thermal Stability of Polyethylene-Clay Nanocomposite (چکیده)
126 - بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره بر خواص فیلم های پلی اتیلنی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
127 - Study of the Morphology and Granulometry ofPolyethylene–Clay Nanocomposite Powders (چکیده)
128 - Preparation and characterization of lmide-siloxane/silica Nanocomposite Films (چکیده)
129 - ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا (چکیده)
130 - Preparation of imide-siloxane/silica nanocomposite membrane (چکیده)
131 - A Study on Effect of Solved Caffeine on Curing and Thermal Degradation (چکیده)
132 - تعیین میزان تاثیر ذرات اکسید تیتانیم برروی استحکام فشاری فوم پلی یورتان با مقادیر مختلف از اجزا تشکیل دهنده زمینه فوم پلیمری (چکیده)
133 - Influence of Nano-Size Al2O3 Weight Percent on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Matrix Nanocomposite (چکیده)
134 - بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری (چکیده)
135 - طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود (چکیده)
136 - غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات (چکیده)
137 - Optimizing the ignition behavior of microwave-combustion synthesizedAl2O3/TiC composite using Taguchi robust design method (چکیده)
138 - Thermodynamic properties of the mixtures of some ionic liquids with alcohols using (چکیده)
139 - MEASUREMENT OF THERMAL CONDUCTIVITY OF Fe3O4 NANOFLUIDS (چکیده)
140 - On the role of nano-size SiC on lattice strain and grain size of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
141 - بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی (چکیده)
142 - Crystallinty behavior of MDPE-clay nanocomposites fabricated using ball milling method (چکیده)
143 - A study on curing and thermal behavior of Cyanoacrylate/SiO2 Nanocomposite (چکیده)
144 - Investigation of Thermal Behavior of Cyanoacrylate in the Presence of Nano-sized SiO2 (چکیده)
145 - A study on the effect of synthesis parameters on the size of nickel particles in sol–gel derived Ni–SiO2–Al2O3 nanocomposites (چکیده)
146 - Effect of both nano-sized alumina particles and severe deformation on polyethylene crystallinity index (چکیده)
147 - Synthesis of PE-Cu-C Nano-Crystalline Composite by ‎Mechanochemical Technique (چکیده)
148 - On role of stearic acid on morphology ofA-Sic composite powders produced bymechanical aloying methodl (چکیده)
149 - Microwave-combustion synthesize of Al2O3/TiC Composite (چکیده)
150 - ارزیابی مقایسه ای ضریب قابلیت ارتجاع لیگاچورهای الاستومری ارتدنسی (چکیده)
151 - A Study on the Role of Ethylene Glycol to Alcohol Ratio on Synthesize of Nano Size SnO2 (چکیده)
152 - Study the morphology and granulometry of polyethylene-clay nanocomposite powders (چکیده)
153 - Crystallinity Behavior of MDPE-Clay Nanocomposites Fabricated using Ball Milling Method (چکیده)
154 - Fabrication of NiO/SiO2 nanocomposites using sol–gel method and optimization of gelation time using Taguchi robust design method (چکیده)
155 - بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2 (چکیده)
156 - استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی (چکیده)
157 - بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو (چکیده)
158 - بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر خواص فیزیکی آلیاژ NiTi (چکیده)
159 - A new method for fabrication of TiC-Al2O3 composite using nano-size TiO2 (چکیده)
160 - بررسی خواص گرمایی نانوکامپوزیت های پلی اتیلن- خاک رس (چکیده)
161 - بررسی اثر خاک رس و زمان آسیاکاری بر مورفولوژی پلی اتیلن (چکیده)
162 - An Investigation on the dependency of compressibility coefficient of HDPE on nano-sized calcium carbonate (چکیده)
163 - Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density (چکیده)
164 - بررسی خواص ارتعاشی ، کشش و ضربه در کامپوزیت های هیبریدی (چکیده)
165 - The Effect of Milling Conditions on Morphology and Grain Size of Al/SiC Nanocomposite Powders Produced by Mechanical Alloying Method (چکیده)
166 - ایجاد پوششهای ضد خش بر روی زیر لایه های فلزی با استفاده از فناوری نانو (چکیده)
167 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
168 - Identifying Fracture parameters of polymer composites (چکیده)
169 - تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
170 - Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures (چکیده)
171 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
172 - Production of Polyethylene/Carbon Nanotube Nanocomposite Using Mechanical Milling Process and Investigation of its Microstructure (چکیده)
173 - A Study On The Role Of Multi Wall Carbon Nano Nanotube On Tensile Properties Of Epoxy Nanocomposite (چکیده)
174 - بررسی نقش پارامترهای موثر بر روی خواص حرارتی و مورفولوژی پلی اتیلن (چکیده)
175 - تولید نانوکامپوزیت Al-Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیاکاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی (چکیده)
176 - بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 (چکیده)
177 - پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (چکیده)
178 - بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
179 - بررسی اثر درصدحجمی SiC و نیروی فشرده سازی پودر بر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiC (چکیده)
180 - Role Of Surfactant On Fracture Toughness Of High Density Poly Ethylene/Caco3 Nanocomposites (چکیده)
181 - Effect of nano SiC particles on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
182 - بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پایه پلی اتیلن تقویت شده با نانو لوله کربنی تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
183 - بررسی اثر Aspect Ratio روی رفتار شکست ماده مرکب Al/C (چکیده)
184 - A study on the role of CNT content on physical properties of PE/CNT nanocomposites (چکیده)
185 - Study of Scratch Resistance in Homo- and Co- Polypropylene Filled with Nanometric Calcium Carbonate (چکیده)
186 - Effect of nanometric calcium carbonate on scratch deformation of (چکیده)
187 - بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم\" (چکیده)
188 - ساخت فوم آلومینیمی به روش متالورژی پودر با استفاده از مواد پلیمری و بررسی ریز ساختار آن (چکیده)
189 - پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه آزمایش جامینی به کمک شبیه سازی رایانه ای و تحلیل فاکتور کوئنچ (چکیده)
190 - پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (چکیده)
191 - بررسی اثر مقدار مس برروی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده دندانی آمالگام (چکیده)
192 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات Al2O3 و SiC با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی (چکیده)
193 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات آلومینا با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی آن (چکیده)
194 - اثر کار مکانیکی بر ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 7020 (چکیده)
195 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
196 - بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره (چکیده)
197 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
198 - بررسی تاثیر پارامترهای نرخکرنش و کاهش سطح مقطع ناشی از Temper Rolling بر پدیده نقطه تسلیم در فولاد (چکیده)
199 - بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 (چکیده)
200 - Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method (چکیده)
201 - شبییه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
202 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
203 - بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 (چکیده)
204 - Analytical Stress Analysis of Rotating Beam Due to Material Discontinuities (چکیده)
205 - بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن (چکیده)
206 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
207 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
208 - بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی (چکیده)
209 - A New Approach for the Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
210 - The effects of volume percent and aspect ratio of carbon fiber on fracture toughness of reinforced aluminum matrix composites (چکیده)
211 - Prediction of hardness at different points of Jominy specimen using quench factor analysis method (چکیده)
212 - Investigation of the effect of matrix volume fraction on fiber stress distribution in polypropylene fiber composite using a simulation method (چکیده)
213 - Investigation of the dependences of the mechanical characteristics of an alloyed steel on both the strain rate and the microstructure (چکیده)
214 - Simulation of thixoformability of A356 aluminum alloy using finite volume method (چکیده)
215 - On the sensitivity of dimensional stability of high density polyethylene on heating rate (چکیده)
216 - بررسی تغییرات نیرو-خمش سیم نیکل -تیتانیوم پس از یک کاربرد کلینیکی در سه نوع کرودینگ مختلف (چکیده)
217 - شبیه‌سازی هاورس با استفاده از دانش اوریگامی و سنجش مقاومت مکانیکی (چکیده)
218 - On the strain rate sensitivity of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
219 - Effects of pre-strain on microstructure of Ni-Ti orthodontic archwires (چکیده)
220 - Filler toughening of plastics. Part 1-The effect of surface interactions on physico-mechanical prope (چکیده)
221 - نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده St 52Role of Recrystallization Parameters on the Anisotropy Behavior of rolled Sheet Steel St 52- (چکیده)
222 - ارزیابی مقایسه‌ای نسبت به نیرو - خمش سیم‌های ارتدنسی استینلس استیل موجود در بازار ایران (چکیده)
223 - Microstructure evaluation of Al–Al2O3 composite produced by mechanical alloying method (چکیده)
224 - Modification of fracture toughness of isotactic polypropylene with a combination of EPR and CaCO3 pa (چکیده)
225 - Microstructure evolution of high-performance Ni-base superalloy GTD-111 with heat treatment paramete (چکیده)
226 - Dilatational shear bands in rubber modified isotactic (چکیده)
227 - Fracture behaviour of isotactic polypropylene under static loading condition (چکیده)
228 - Modelling of metal flow during hot forging with regard to microstructurol aspects (چکیده)
229 - Hybrid PP–EPR–GF composites. Part II: fracture mechanisms (چکیده)
230 - The effect of carbon on the restoration phenomena during hot deformation of carbon steels (چکیده)
231 - the influence of glass fider on fracture behavior of isotactic polypropylene (چکیده)
232 - investigation of deformation mechanism in polyproylene/Glass fober Composite (چکیده)
233 - A study on thermal behaviour of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
234 - Isothermal transformation of austenite to bainite in high carbon steels (چکیده)
235 - Effect of Both Uncoated and Coated Calcium Carbonate on Fracture Toughness of HDPE/CaCO3 Nanocomposites (چکیده)
236 - Dependency of physical and mechanical properties of mechanical alloyed Al–Al2O3 composite on milling time (چکیده)
237 - Influence of filler particles on deformation and fracture mechanism of isotactic polypropylene (چکیده)
238 - Tensile deformation mechanisms at different temperatures in the Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
239 - ارزیابی خواص بیومکانیکی ریشه دندان به دنبال دو روش (چکیده)
240 - بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران (چکیده)
241 - Influence of nano sized silicon carbide on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)
242 - شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
243 - Deformation and stress analysis of circumferentially fiber-reinforced composite disks (چکیده)