بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدرضا حسین زاده


موارد یافت شده: 77

1 - تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
2 - بررسی ویژگی‌های مورفو‌ـ رسوبی مخروط ‌افکنه رودخانه کال‌شور نیشابور در شمال‌شرق ایران با تأکید بر کنترل‌ های اقلیمی کواترنر (چکیده)
3 - بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه (چکیده)
4 - تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر (چکیده)
5 - ارزیابی مطالعات ژئوتکنیک در نشست سازه ها با تاکید بر ژئومورفولوژی کلانشهر مشهد (چکیده)
6 - توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای (چکیده)
7 - زمین لغزش ، مساحت ، عمق ، حجم ، مدل توانی (چکیده)
8 - مقایسه نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (LR) و مدل عمومی تجمیع یافته (GAM) (چکیده)
9 - برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی (چکیده)
10 - نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران) (چکیده)
11 - ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (چکیده)
12 - Assessing late Quaternary sediment dynamics and former weathering intensities in a tectonically active alluvial fan system– the Binalud fan in northeastern Iran (چکیده)
13 - بررسی نهشته های کواترنری و مخاطرات محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
14 - ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور (چکیده)
15 - تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش‌خور پس انتشار (چکیده)
16 - تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران) (چکیده)
17 - نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزها (چکیده)
18 - تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها (چکیده)
19 - بررسی علل فرونشست زمین در جنوب غرب تهران (منطقه 19) (چکیده)
20 - مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود) (چکیده)
21 - ژئومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (چکیده)
22 - تحلیلی کلی بر ژئومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه (چکیده)
23 - بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحوّلات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت های تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور (چکیده)
24 - Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions (چکیده)
25 - Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran (چکیده)
26 - ارزیابی تغییرات مورفولوژیک تالابها در مناطق نیمه خشک با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی تالاب هورالعظیم) (چکیده)
27 - نقش ژئومورفولوژی رودخانه ای در مدیریت یکپارچه رودخانه ها(مطالعه موردی رودخانه کارون) (چکیده)
28 - بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی) (چکیده)
29 - مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) (چکیده)
30 - بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی (چکیده)
31 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
32 - سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن (چکیده)
33 - تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز (چکیده)
34 - پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009 (چکیده)
35 - Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape (چکیده)
36 - تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها (چکیده)
37 - تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش (چکیده)
38 - تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون (چکیده)
39 - مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی) (چکیده)
40 - مطالعه خصوصیات سیلاب‏های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز (چکیده)
41 - پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی) (چکیده)
42 - ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم (چکیده)
43 - بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد (چکیده)
44 - هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب (چکیده)
45 - مکانیابی و احداث سازه های هیدرولیکی بر مبنای نتایج مطالعات پالئوسیلاب (نمونه موردی: رودخانه کلات خراسان رضوی) (چکیده)
46 - مطالعه شواهد سیلابهای دیرینه در حوضه رودخانه درونگیر (شاخه شاهرگ) و کاربرد آن در برآورد ریسک سیلاب (چکیده)
47 - پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران (چکیده)
48 - برآورد حداکثر دبی سیلاب با استفاده از شواهد پالئوهیدرولوژی (چکیده)
49 - بررسی قابلیت های ژئوتورستی کویر شهرستان بشرویه (چکیده)
50 - رسوبات آب راکد کلید کشف و بازسازی پالئوسیلابها (چکیده)
51 - بازگشت به ژئومورفولوژی تاریخی در تجزیه و تحلیل مخاطرات ژئومورفیک (چکیده)
52 - برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب، مطالعه موردی: سیلاب بزرگ سال 1365 در رودخانه قره آغاج استان فارس (چکیده)
53 - پهنه‌بندی پتانسیل‌های توپو کلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه (چکیده)
54 - ارزیابی دقت مدلهای رقومی ارتفاع (DEMs)حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه ی تطبیقی ٓان با DEM های ماهواره ای (چکیده)
55 - بررسی روند فرسایش بادی در منطقه بشرویه از سال 1975 تا 2010 (چکیده)
56 - پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
57 - تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
58 - واکنش سیستم‌های رودخانه‌ای به وقایع سیلابی بزرگ (چکیده)
59 - باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی (چکیده)
60 - ارزیابی پایداری زیست محیطی در نواحی شهری با استفاده از فن تصمیم گیری چند متغیره تخصیص خطی (چکیده)
61 - هیدرولوژی سیلاب های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد (چکیده)
62 - Drainage Network Analysis, Comparis of Digital Elevation Model(DEM) from ASTER with High Resolution Satellite Image and Areal Photographs (چکیده)
63 - ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان (چکیده)
64 - ارزیابی دقت مدل‌های رقومی ارتفاع (DEMs) و الگوریتم های GIS در تحلیل های مورفومتری رودخانه‌ای (چکیده)
65 - اثرات ژئومورفیکی وقایع نو ظهور دهه های اخیر (چکیده)
66 - catastrophic floods and new dynamic environments (چکیده)
67 - road construction and geomorphic instability (چکیده)
68 - the effects of urbanization on the natural drainage patterns (چکیده)
69 - Environments crises in the metropolises of iran (چکیده)
70 - بررسی هوازدگی سنگ ساختمانی در کلان شهر مشهد (چکیده)
71 - ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (چکیده)
72 - برنامه ریزی شهری همگام با مخاطرات طبیعی با تأکید بر ایران (چکیده)
73 - پایداری و ناپایداری نسبی مخروط افکنه ای (چکیده)
74 - Agricultural Development and the Destructio n of Natural Natural Environm ent in Iran (چکیده)
75 - روش تعيين پايداري و ناپايداري سطوح بياباني ايران از ديدگاه ژئومورفولوژي (چکیده)
76 - اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و افزایش خطر سیلاب های شهری (چکیده)
77 - تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک رودخانه مادرسو (چکیده)