بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عباس سرافرازی


موارد یافت شده: 98

1 - پیامدهای سیاسی جدایی هرات بر منطقه خراسـان در عصر قاجـار (چکیده)
2 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
3 - نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند (چکیده)
4 - رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند (چکیده)
5 - تحلیل تاریخنگاری شاهزاده جهانگیر میرزا در تاریخ نو (چکیده)
6 - تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانه (چکیده)
7 - نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار) (چکیده)
8 - نقش شاهنامه فردوسی در همگرایی ملت های ترک و فارس زبان در آ سیای صغیر (چکیده)
9 - تقویت مبانی هویت ملی ایران در دوره سلجوقی (چکیده)
10 - امرای حج در دوره بویهیان ( 379-403 ق ) (چکیده)
11 - تأثیر جدایی هرات بر حیاتِ اقتصادی خراسان (1313-1273ق) (چکیده)
12 - بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
13 - تاثیر هنر چین بر مصور سازی کتب در عصر ایلخانان (756-663 ق) (چکیده)
14 - حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م) (چکیده)
15 - بینش و روش محمد کاظم مروی در تاریخ نگاری عالم آرای نادری (چکیده)
16 - مؤلفه‌های موردانتظار مردم از عدلیه و تکاپوی دستگاه قضا در برآوردن آن طی سال‌های آغازین مشروطه (چکیده)
17 - اندیشه ظل اللهی سلطان در نگرش تاریخ نگارانه مورخان عصر افشاری (چکیده)
18 - نقش پردازش های دینی در طرح مطالبات اجتماعی زنان عصر مشروطه (چکیده)
19 - نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان( (چکیده)
20 - بازنگریِ جایگاه سعدی در اندیشه روشنفکران عصر مشروطه (با تآکید بر نگرش میرزا‌آقاخان کرمانی) (چکیده)
21 - تاثیر آموزش های دارالفنون در گرایش هنر عصر ناصری به غرب ( با تکیه بر موسیقی و نقاشی ) (چکیده)
22 - نقد آثار علامه قطب الدین محمود شیرازی ( با تاکید بر رویکرد آثار پزشکی و معرفی هریک از آثار (چکیده)
23 - نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری (چکیده)
24 - ایران آرایی در نوشته های میرزا آقاخان کرمانی (چکیده)
25 - انعکاس نام خلیج فارس در سفرنامه های اروپائیان (چکیده)
26 - معلمان سپاه دانش و نقش آن ها در گسترش بی حجابی (چکیده)
27 - تاثیر گذاری جندی شاپور بر مراکز علمی صدر اسلام (چکیده)
28 - کشف حجاب در بیرجند و واکنش مردم نسبت به آن (چکیده)
29 - واکنش نخبگان حکومتی رضا شاه به کشف حجاب (چکیده)
30 - نقش امیرعلیشیرنوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری (چکیده)
31 - تعامل امیرعلیشیر نوایی با مذاهب و فرقه های دیگر (چکیده)
32 - نگاهی بر سنت اتقال مردگان به اماکن مقدس و پیامد های آن در دوره قاجار (چکیده)
33 - سوء استفاده مالی در دوره تیموری ( خواجه غیاث الدین احمد خوافی) (چکیده)
34 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
35 - شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول (چکیده)
36 - بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه (چکیده)
37 - رقابت های آمریکا و انگلیس و بحران سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم (چکیده)
38 - مقاومت دولت قاجار در مقابل منع برده فروشی (چکیده)
39 - تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا (چکیده)
40 - اثر آگاهی از واقعه فروش دختران قوچان در انگاره عدالت خواهی در دوره مشروطه (چکیده)
41 - نگاهی بر رشوه خواری به عنوان پدیده ای مانع ارتقاء سلامت اداری در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی (چکیده)
42 - سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی (چکیده)
43 - جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا (ع) (چکیده)
44 - تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند (چکیده)
45 - تأثیر فتاوای جهاد با متفقین در مردم سیستان و بلوچستان دوره جنگ جهانی اول (چکیده)
46 - تعامل امیرعلیشیر نوایی با مذاهب و فرقه های دیگر (چکیده)
47 - آثارخطی امیرعلیشیرنوایی موجود درکتابخانه آستان قدس رضوی (چکیده)
48 - نقش امیر علیشیر نوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری (چکیده)
49 - نقش شیخ صفی الدین اردبیلی در تعدیل خوی وحشی مغولان (چکیده)
50 - تأثیر سیاست نامه ( سیر الملوک ) خواجه نظام الملک بر ساختار حکومت سلجوقی (چکیده)
51 - نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق (چکیده)
52 - شعائر شیعی بر سکه های اسلامی تا شکل گیری حکومت صفویان (چکیده)
53 - نقش طایفه شیعه بنی کعب در رویدادهای خلیج فارس (چکیده)
54 - سیاست های شاه عباس اول در خلیج فارس (چکیده)
55 - نقش مستوفیان شیعی در دستگاه اداری سلاجقه (چکیده)
56 - حجاب و بی حجابی : آثار فردی و اجتماعی (چکیده)
57 - نقش زنان در مقابله با کشف حجاب در دوره رضاشاه (چکیده)
58 - موسی بن جعفر علیه السلام و فرقه های انحرافی (چکیده)
59 - ارتباط مردم و روحانیون اهل سنت خواف با شهید مدرس در ایام تبعیدشان در این منطقه (چکیده)
60 - مواضع شهید مدرس در مقابل جمهوری خواهی رضا خان (چکیده)
61 - نقش ابراهیم خان سرهنگبمی در تثبیت مرزهای جنوب شرق ایران (چکیده)
62 - شهردقیانوس افسانه یا واقعیت (چکیده)
63 - شاهنامه و صفویان ( رواج اسامی شاهنامه ای در عصر صفوی (چکیده)
64 - دیوان های شعر به عنوان منابع تاریخی عصر صفوی (چکیده)
65 - خلافت تیموریان هند (چکیده)
66 - مناطق نا آرام در انتخابات مجلس هفدهم (چکیده)
67 - خلیج فارس در جغرافیای حافظ ابرو (چکیده)
68 - نقش انگلیس در رواج افیون در ایران (چکیده)
69 - منابع تاریخی سبک نقالی در عصر صفوی (چکیده)
70 - فرقه سازی ترفند استعمار، نگاهی به روابط فرقه اسماعیلیه و انگلیسی ها در دوره قاجار (چکیده)
71 - تاثیرات شورش بزرگ هند ( 1857 م /1273هـ ) در ایران (چکیده)
72 - نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اول (چکیده)
73 - تاثیر پذیری و تاثیر گذاری اقبال بر ایران (چکیده)
74 - تقویت مبانی هویت ملی ایران در دوره سلجوقی (چکیده)
75 - فرقه مذهبی ذکری ها در بلوچستان (چکیده)
76 - روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری (چکیده)
77 - آسیب شناسی ترجمه کتابهای تاریخی دوره قاجاریه (چکیده)
78 - تاثیر اندیشه فردوسی در شکل گیری و تداوم حکومت صفوی (چکیده)
79 - انگیزه های مقلدان شاهنامه در آسیای صغیر (چکیده)
80 - بازتاب هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی و تاثیر آن درتشکیل دولت ملی در ایران (چکیده)
81 - دولت صفویان الگوی یک دولت توسعه یافته شیعی (چکیده)
82 - جشن نوروززبان مشترک ایرانیان و مردم آسیای مرکزی (چکیده)
83 - گرایش های سیاسی مذهبی ایلخانان براساس مسکوکات ایلخانی 756-651 ق (چکیده)
84 - The Role of persin news paper published in India in Constitutional Revolution of Iran (چکیده)
85 - نقش روز نامه های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطه ایران (چکیده)
86 - قزوین کانون مبارزه با شورشگران غلجزایی (چکیده)
87 - نقش روزنامه نگاران اصفهانی در شکل گیری انقلاب مشروطه (چکیده)
88 - بررسی اوضاع شیاسی وتاریخی شبه قاره هند در دوره زندگی امیرحسن سجزی (چکیده)
89 - ابوسعید سجزی مهندس ایرانی (چکیده)
90 - شاعر دربار زندیه مدفون در خراسان (چکیده)
91 - تاثیرگزاری محمد اقبال لاهوری بر متفکران و انقلاب اسلامی (چکیده)
92 - Now rooz is a part the common culture of iran and India (چکیده)
93 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
94 - نقش طایفه آق قویونلو در تثبیت و تضعیف خاندان صفوی (چکیده)
95 - The Influence and Role of Iranian Migrant Scholars During the Qutb Shahi period in Dakan (چکیده)
96 - The Role of Persian Press Published in India in the Constitutional Movement of Iran (چکیده)
97 - خوارزمیه پس از خوارزمشاهیان (چکیده)
98 - روابط نسلی در اندیشه ایرانی از خلال شاهنامه فردوسی (چکیده)