بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مسعود خوش سلیقه


موارد یافت شده: 82

1 - Review of Diaz-Cintas, Jorge Díaz & Kristijan Nikolić, eds. (2018) Fast-Forwarding with Audiovisual Translation (چکیده)
2 - بررسی ترجمه و آوازش آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی (چکیده)
3 - Despotism and Translation in Iran: The Case of Naseri House of Translation as the First State Translation Institution (چکیده)
4 - Non-professional subtitling in a dubbing country: The reception of Iranian audience (چکیده)
5 - Translation and the Media in Iran: Issues in Research and Didactics (چکیده)
6 - انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای (چکیده)
7 - Insertion or voice-off in rendition of graphic codes: an experiment in Persian dubbing (چکیده)
8 - Iranian Literary Translators’ Emotional Intelligence: Description of Facets (چکیده)
9 - Implementing Project-based Learning in a Persian Translation Class: A Mixed-methods Study (چکیده)
10 - Audiovisual Retranslation in Iran and the Socio-cultural Premises of the Time (چکیده)
11 - بررسی هم‏آیندها در شفافیت و روانی متن ترجمه‌شده -موردپژوهی کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات- (چکیده)
12 - Voice-over Translation of News Programs on Television: Evidence from Iran (چکیده)
13 - ترجمه نشانه نظام گرافیکی: مطالعه موردی دو نسخه دوبله حرفه ای (چکیده)
14 - Translators’ Image in Iranian Feature Films: A Sociological Perspective (چکیده)
15 - Applying Multimodal Transcription to Persian Subtitling (چکیده)
16 - Exploring the Attitudes and Expectations of Iranian Audiences in Terms of Professional Dubbing into Persian (چکیده)
17 - Seeking Source Discourse Ideology by English and Persian Translators: A Comparative Think Aloud Protocol Study (چکیده)
18 - Translation and cross-cultural adaptation of the hip disability and osteoarthritis score into Persian language: Reassessment of validity and reliability (چکیده)
19 - The Emotional Intelligence of Iranian Prominent Literary Translators across Genders (چکیده)
20 - نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی (چکیده)
21 - Relevance of Emotioncy in Dubbing Preference: A Quantitative Inquiry (چکیده)
22 - Didactics of Audiovisual Translation in Iran So Far: Prospects and Solutions (چکیده)
23 - نقشه‌ای توصیفی مطالعات ترجمه در ایران براساس پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد (چکیده)
24 - A Sketch of Audiovisual Translation Studies in Iran (چکیده)
25 - Learners’ Input on Teaching Persian Translation: Empirical Findings on Ideals, Flaws and Expectations (چکیده)
26 - Personality Type and Translation Performance of Persian Translator Trainees (چکیده)
27 - The Reception of Persian Dubbing: A Survey on Preferences and Perception of Quality Standards in Iran (چکیده)
28 - A socio-cultural study of taboo rendition in Persian fansubbing: an issue of resistance (چکیده)
29 - نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب (چکیده)
30 - عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) (چکیده)
31 - Severity of Types of Violations of Research Ethics: Perception of Iranian Master’s Students of Translation (چکیده)
32 - Translation Profession in Iran: Current Challenges and Future Prospects (چکیده)
33 - فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران (چکیده)
34 - Narrative Intelligence Represented in Translational Success: Issues of Coherence, Gaps, Complexity and Aesthetics (چکیده)
35 - هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی (چکیده)
36 - Web-based Unofficial Dubbing into Persian: The Status Quo (چکیده)
37 - Exploring the Rendition of Humor in Dubbed English Comedy Animations into Persian (چکیده)
38 - چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما (چکیده)
39 - Through the Iranian Fansubbing Glass: Insights into Taboo Language Rendition into Persian (چکیده)
40 - Synchrony strategies in voiced-over English nature documentaries into Persian: Implications for research and training (چکیده)
41 - بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید (چکیده)
42 - Dubbing v. Subtitling in Rendition of Visual Verbal in English to Persian Audiovisual Translation (چکیده)
43 - Typology of Capitals Expected and Received by Iranian Translators (چکیده)
44 - Technology in Translation in English Translation Master’s Program: Students’ Perspectives (چکیده)
45 - Exploring the Singability of Songs in A Monster in Paris Dubbed into Persian (چکیده)
46 - Ideological Considerations and Practice in Official Dubbing in Iran (چکیده)
47 - Exploring Polish Students’ Perception of Plagiarism: Instances and Types (چکیده)
48 - Product Norms of Website Localization into Persian (چکیده)
49 - مقایسه میزان کاربرد گفتار مستقیم (آزاد) و گفتار غیرمستقیم در رمانس و رمان های فارسی (چکیده)
50 - دلایل سرقت ‌علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های زبان های خارجی (چکیده)
51 - نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه (چکیده)
52 - بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران (چکیده)
53 - تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاجار (چکیده)
54 - راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی (چکیده)
55 - هوش روایی و کیفیت ترجمه (چکیده)
56 - Cultural Orientations of Iranian English Translation Students: Do Gender and Translation Quality Matter (چکیده)
57 - توانش‌های هدف در آموزش مترجم فارسی و انگلیسی (چکیده)
58 - Translation as a Profession in Iran from a Sociological Perspective (چکیده)
59 - Socio-Cultural and Technical Issues in Non-Expert Dubbing: A Case Study (چکیده)
60 - Attitude of Iranian Graduate Students toward English: A Case Study (چکیده)
61 - مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه (چکیده)
62 - امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی (چکیده)
63 - The Translation Construed by Students in Translator Training Programs in Iran (چکیده)
64 - Categorization of the Fiction Translation Expectancy Norms to Iranian Undergraduate Readership (چکیده)
65 - مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی (چکیده)
66 - Translation of Taboos in Dubbed American Crime Movies into Persian (چکیده)
67 - بررسی توصیفی پیشگفتارهای مترجم در آثار محمد قاضی (چکیده)
68 - Attention to Indications to Embedded Ideologies in Discourse across Translation Educational Levels and Gender (چکیده)
69 - بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه (چکیده)
70 - بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی (چکیده)
71 - Book Review of Critical Readings in Translation Studies, 2010, Edited by Mona Baker, Routledge (چکیده)
72 - اقتباس؛ رویکردی اجتماعی- فرهنگی در ترجمه (مطالعة موردی اقتباس آرنولد از داستان رستم و سهراب) (چکیده)
73 - A Translation Criticism: A Critical Study of Discourse in Translation (چکیده)
74 - Soft Spots of English Language Teachers in Private Language Schools in Mashhad (چکیده)
75 - Demographics of English Translation Program: A Case Study of Iranian Undergraduates (چکیده)
76 - The Place of Translation Technologies in Iranian Translator Training Programs (چکیده)
77 - Exploring Ideological Discourse Structures in English and Persian Translator Education (چکیده)
78 - Vocabulary Learning Strategies Employed By Iranian EFL Learners And Their Relations to Listening Performance (چکیده)
79 - Social Constructivism in English and Persian Translation Class (چکیده)
80 - EFL Competence, Translation Competence, or Translator Competence: An Unfortunate Compromise (چکیده)
81 - Responses to Unfounded Accusation across Cultures (چکیده)
82 - Insight from EMT for Translator Training in Iran (چکیده)