مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فریده بی سیار , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , ارزیابی فنوتیپی، بیماری‌زایی و مولکولی جدایه‌های استرپتومایسس بیمارگر سیب‌زمینی در خراسان رضوی, آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (88), شماره (2), سال (2021-2), صفحات (227-239)
 2. اسماء رحمن زاده کرمانی , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی, Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, دوره (55), شماره (4), سال (2020-7), صفحات (323-337)
 3. فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-8), صفحات (83-92)
 4. سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , کبری مسلم خانی , وحید جهانبخش مشهدی , ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (277-283)
 5. میترا بدخشان , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica), آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (84), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (269-278)
 6. فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (754-756)
 7. ناهید گرایلی , ساره بقائی راوری , نقش زیستی باکتریوسینهای باکتری های گرم منفی, دانش بیماری شناسی گیاهی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (63-70)
 8. اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (460-467)
 9. ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (23-29)
 10. کبری مسلم خانی , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان , مشکلات پیشروی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (617-624)
 11. ساره بقائی راوری , الهام جمشیدی , بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (3), سال (2016-1), صفحات (459-465)
 12. رقیه حاتمی گیگلو , پژمان خدایگان , ساره بقائی راوری , شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (273-282)
 13. سمیرا احمدی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (111-118)
 14. مریم رمضانی مقدم , وحید جهانبخش مشهدی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (79-86)
 15. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (17-26)
 16. پژمان خدایگان , ابراهیم صداقتی , اکبر حسینی‌پور , ساره بقائی راوری , بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان, Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, دوره (48), شماره (4), سال (2012-6), صفحات (303-317)
 17. ساره بقائی راوری , مسعود شمس بخش , حشمت اله رحیمیان , ناصر صفائی , بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران, Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, دوره (46), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (217-233)
 18. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (3), سال (2007-8), صفحات (120-128)
 19. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی مرادزاده اسکندری , انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr, آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (42), شماره (3), سال (2006-8), صفحات (417-437)

انگلیسی

 1. nasibeh mohammadnejad aghdam , Sareh Baghaee Ravari , Ali Shiri , Antimicrobial capacity of Pseudomonas brassicacearum strain EnPb against potato soft rot agent, European Journal of Plant Pathology, Volume (165), No (2), Year (2022-10), Pages (215-231)
 2. Elham Jamshidi , Sergio Murolo , Sareh Baghaee Ravari , Mohammad Salehi , Gianfranco Romanazzi , Multilocus Genotyping of ‘Candidatus Phytoplasma Solani’ Associated with Grapevine Bois Noir in Iran, Biology, Volume (11), No (6), Year (2022-5), Pages (835-844)
 3. habibe hajian , Sareh Baghaee Ravari , Mohammad Moghaddam , Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease, Scientia Horticulturae, Volume (285), No (2021), Year (2021-7), Pages (110192-110202)
 4. Reihaneh Haddadfar , Esmat Mahdikhani Moghadam , Sareh Baghaee Ravari , مجید شاهی بجستانی , TWO NEW NEMATODE SPECIES FROM PISTACHIO FAUNA IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE OF IRAN, Pakistan Journal of Phytopathology, Volume (32), No (2), Year (2020-12)
 5. mozhgan nouri sarani , Sareh Baghaee Ravari , Bahareh Emadzadeh , Nano-emulsified savory and thyme formulation show limited efficacy to suppress Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum compared with pure oil, Industrial Crops and Products, Volume (161), Year (2021-3)
 6. Elham Jamshidi , Sergio Murolo , Sareh Baghaee Ravari , محمد صالحی , Gianfranco Romanazzi , Molecular Typing of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ in Iranian Vineyards, Plant Disease, Volume (103), No (9), Year (2019-9), Pages (2412-2416)
 7. elmira derakhshan , Sareh Baghaee Ravari , Esmat Mahdikhani Moghadam , Assessment of Genetic Diversity amongXanthomonas arboricolapv. pruniStrains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (4), Year (2019-6), Pages (1023-1034)
 8. Reihaneh Haddadfar , Esmat Mahdikhani Moghadam , Sareh Baghaee Ravari , majid shahi bajestani , Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran, Pakistan Journal of Nematology, Volume (37), No (2), Year (2019-12), Pages (107-116)
 9. habibe hajian , Sareh Baghaee Ravari , Mohammad Moghaddam , Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage, Postharvest Biology and Technology, Volume (156), No (2019), Year (2019-10), Pages (110928-110928)
 10. Sareh Baghaee Ravari , Elham Jamshidi , , Candidatus Phytoplasma solani' associated with Eucalyptus witches’ broom in Iran, Forest Pathology, Volume (48), No (1), Year (2017-2), Pages (1-6)
 11. nahid gerayeli , Sareh Baghaee Ravari , Saeed Tarighi , Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection, European Journal of Plant Pathology, Volume (150), No (4), Year (2017-3), Pages (1049-1063)
 12. mohammad refahi , Sareh Baghaee Ravari , Esmat Mahdikhani Moghadam , Exploring Possible Variation among Iranian Erwinia amylovora Strains Using Multilocus Typing and Tandem Repeat Analysis, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (19), No (1), Year (2017-4), Pages (745-754)
 13. S. Rafiei , Gh. Khodakaramian , Sareh Baghaee Ravari , Characterization of Pectobacterium species isolated from vegetable crops in north-west of Iran, African Journal of Agricultural Research, Volume (10), No (46), Year (2015-11), Pages (4258-4267)
 14. Sareh Baghaee Ravari , nahid gerayeli , Detection of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum associated with bacterial soft rot of two succulent plants in Iran using recA and pmrA Genes, Journal of Plant Pathology, Volume (97), No (1), Year (2015-1), Pages (143-148)
 15. Samane Kazemi Zaroumi , Sareh Baghaee Ravari , Pejman Khodaygan , , Screening bactericidal effect ofPectobacterium carotovorumsubsp.carotovorumstrains against causal agent of potato soft rot, Journal of Basic Micobiology, Volume (56), No (2), Year (2015-1), Pages (196-205)
 16. Sareh Baghaee Ravari , Esmat Mahdikhani Moghadam , Efficacy of Bacillus thuringiensis Cry14 toxin against root knot nematode, Meloidogyne javanica, Plant Protection Science, Volume (51), No (1), Year (2015-4), Pages (57-62)
 17. ghazaleh tagh dareh , Sareh Baghaee Ravari , Cobra Moslemkhani , Esmat Mahdikhani Moghadam , Evaluation of repeat sequences on plasmid pEA29 of Erwinia, European Journal of Plant Pathology, Volume (140), Year (2014-8), Pages (735-744)
 18. Faegheh Sherafati , Pejman Khodaygan , Mahdi Azadvar , Ebrahim Sedaghati , Roholah , Sareh Baghaee Ravari , Association of Pantoea agglomerans with the citrus bacterial canker disease in Iran, Journal of Crop Protection, Volume (3), No (3), Year (2014-2), Pages (345-355)
 19. Cobra Moslemkhani , Raheleh Shahbazi , Sareh Baghaee Ravari , Fatemeh Khelghatibana , Molecular characterization of aster yellows phytoplasma associated with citrus varieties, using Multiplex PCR, Journal of Crop Protection, Volume (4), No (1), Year (2015-1), Pages (19-27)
 20. maryam ramezani moghaddam , Esmat Mahdikhani Moghadam , Sareh Baghaee Ravari , Hamid Rouhani , The first report of Bacillus pumilus influence against Meloidogyne javanica in Iran, Journal of Crop Protection, Volume (3), No (1), Year (2014-6), Pages (105-112)
 21. maryam ramezani moghaddam , Esmat Mahdikhani Moghadam , Sareh Baghaee Ravari , Hamid Rouhani , The nematicidal potential of localBacillusspecies against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes, Biocontrol Science and Technology, Volume (24), No (3), Year (2013-11), Pages (279-290)
 22. Sareh Baghaee Ravari , Nahid Heidarzadeh , Isolation and characterization of rhizosphere auxin producing Bacilli and evaluation of their potency on wheat growth improvement, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (60), No (7), Year (2014-1), Pages (895-905)
 23. Sareh Baghaee Ravari , Kobra Moslemkhani , Pekhman Khodaygan , Assessment of Genetic Variability of Prevalent Pectinolytic Bacteria Causing Potato Tuber Soft Rot in Eastern Iran, Journal of Plant Pathology, Volume (95), No (1), Year (2013-1), Pages (105-111)
 24. Sareh Baghaee Ravari , Heshmat Rahimaian , Masoud Shams-bakhsh , Emilia Lopez Solanilla , Maria Antunez-Lamas , Pablo Rodriguez-Palenzuela , Characterization of Pectobacterium species from Iran using biochemical and molecular methods, European Journal of Plant Pathology, Volume (129), No (3), Year (2011-2), Pages (413-425)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ریحانه حدادفر , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی , اولین همایش نماتدشناسی ایران , 2019-08-28
 2. ناهید گرایلی , حبیبه حاجیان ملکی , ساره بقائی راوری , سعید طریقی , ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیبزمینی و القای مقاومت در غده های آلوده , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 3. مریم رمضانی مقدم , ساره بقائی راوری , پتانسیل جدایه های streptomyces غیر بیماریزا در کنترل بیماری اسکب سیب زمینی , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 4. نسیبه محمدنژاداقدم , ساره بقائی راوری , نقش باکتریهای اندوفیت سیبزمینی در مهار زیستی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 5. اسماء رحمن زاده کرمانی , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , مطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای xanthomonas , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 6. سیدمحمود میرخلیلی , ساره بقائی راوری , پتانسیل ضد میکروبی باکتریهای ریزوسفر روناس در برابر تعدادی باکتری بیمارگر گیاه , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 7. محمد غلامی , ساره بقائی راوری , در برابر باکتری عامل پوسیدگی نرم Pseudomonas fluorescens پتانسیل کنترل زیستی جدایه های سیب زمینی , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 8. زهرا رشنوبنه عباسی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27
 9. فریده بی سیار , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , جداسازی گونه های Streptomyces از مزارع و انبارهای سیب زمینی خراسان رضوی , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی , 2018-08-27
 10. حبیبه حاجیان ملکی , ساره بقائی راوری , محمد مقدم , مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاهی در کنترل باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی , 2018-08-27
 11. اسماء رحمن زاده کرمانی , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی , 2018-08-27
 12. زهرا رشنوبنه عباسی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , گزارش گونه های نماتد مولد زخم ریشه در باغات مرکبات شهرستان دزفول و اندیمشک , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27
 13. میترا بدخشان , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه , اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-02-29
 14. فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , شناسایی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی گیاه خیار , اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-02-29
 15. معصومه سروش نیا , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان , ماهرخ فلاح رستگار , بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماریزایی جدایه های Xanthomonas گردو در استان خراسان رضوی , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی , 2016-08-27
 16. المیرا درخشان , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , ردیابی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی Xanthomonas arboricola pv. pruni باغات هسته دار خراسان رضوی , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی , 2016-08-27
 17. مریم رمضانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , بررسی محیط کشت های مختلف جهت تکثیر باکتری نماتدکش . Bacillus subtilis , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02
 18. المیرا درخشان , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , از باغات هسته دار استان خراسان رضوی دارای علائم Xanthomonas جداسازی باکتری , اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2015-05-23
 19. سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , کبری مسلم خانی , وحید جهانبخش مشهدی , کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , 2014-08-23
 20. سمانه کاظمی زرومی , ساره بقائی راوری , پژمان خدایگان , ماهرخ فلاح رستگار , ردیابی مولکولی ژن کد کننده کارتووریسین در جدایه‌های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , 2014-08-23
 21. اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی , دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21
 22. اکبر بخشانی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی , 2014-08-23
 23. سمانه کاظمی زرومی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , پژمان خدایگان , بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum علیه چند جنس مهم بیمارگر گیاهی , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14
 24. سیده امه هانی نبوی چاشمی , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , وحید جهانبخش مشهدی , ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 25. ناهید گرایلی , ساره بقائی راوری , شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 26. محمد رفاهی , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم , بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24
 27. رقیه حاتمی‌گیگلو , پژمان خدایگان , ساره بقائی راوری , شناسایی عامل بیماری ساق‌سیاه و پوسیدگی نرم سیب‌زمینی و ارزیابی شدت بیماری در استان اردبیل , همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی , 2013-11-20
 28. غزاله طاق دره , ساره بقائی راوری , کبری مسلم خانی , عصمت مهدی خانی مقدم , بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora , هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06
 29. ساره بقائی راوری , پابلو رودریگز پالنزوئلا , ارزیابی انتقال دهنده ی ABC در بیماریزایی باکتری بیمارگر گیاهی Dickeya dadantii , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 30. غزاله طاق دره , ساره بقائی راوری , مقایسه بیوانفورماتیکی ژنhrpN مولد هارپین در چند گونه اروینیای واقعی و پکتولیتیک , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 31. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 32. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 33. ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری , ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 34. ناهید حیدرزاده , ساره بقائی راوری , بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 35. مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی , ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21
 36. ساره بقائی راوری , پپتیدهای ضد میکروبی: راهکاری مناسب برای کاهش مصرف سموم , سومین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک , 2011-06-13
 37. ساره بقائی راوری , شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی , 2011-09-12
 38. لیلا دهاقین , مسعود شمس بخش , ساره بقائی راوری , بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2011-09-12
 39. ساره بقائی راوری , حشمت اله رحیمیان , فیلوژنی جدایه های Pectobacterium بدست آمده از گیاهان زینتی گلخانه های استان های شمالی ایران , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-02-13
 40. ساره بقائی راوری , حشمت اله رحیمیان , مسعود شمس بخش , ناصر صفائی , استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور , ششمین همایش ملی بیوتکنولوزی , 2009-08-13
 41. بهروز جعفرپور , ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , مجتبی اسکندری , فرهاد شکوهی فر , مقایسه روش های مختلف اثبات بیماریزایی جدایه های عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی , هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2006-09-02
 42. ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاح رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی اسکندری , کاربرد نشانگرهای PCR در بررسی تنوع ‍ژنتیکی جدایه هایFUSARIUM SOLANI مزارع و انبارهای سیب زمینی استانهای خراسان شمالی و رضوی , هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2006-09-02

انگلیسی

 1. Hossein Norozi , Sareh Baghaee Ravari , شیده موجرلو , Biocontrol potential of native Bacillus species against Rhizoctonia solani, in vitro , 1st International and 10th National conference on biocontrol in agriculture and natural resources , 2022-02-05
 2. Elham Jamshidi , مورولو , Sareh Baghaee Ravari , محمد صالحی ابرقویی , رومانازی , Variability of Candidatus Phytoplasma solan Affecting Grapevine in Iran , 5th Bois Noir Workshop , 2018-09-18
 3. Elham Jamshidi , سرجیو مورولو , Sareh Baghaee Ravari , رومانازی , Preliminary investigations on ‘Candidatus Phytoplasma solani’ genotypes associated with grapevine Bois noir in Iran , the XXIV Congress of the Italian Phytopathological Society , 2018-09-05
 4. habibe hajian , Sareh Baghaee Ravari , Mohammad Moghaddam , بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، , نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران , 2019-08-31
 5. habibe hajian , Sareh Baghaee Ravari , Mohammad Moghaddam , مروری بر اثرات اسانس و عصاره های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی نرم غده سیب زمینی , پنجمین کنفرانس بین امللی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2018-03-06
 6. Sareh Baghaee Ravari , ناهید حیدرزاده , Samane Kazemi Zaroumi , Potential of beneficial bacteria on tomato growth improvement , The 1st international conference on new ideas in agriculture , 2014-01-26
 7. Samane Kazemi Zaroumi , Sareh Baghaee Ravari , Mahrokh Falah Rastegar , پژمان خدایگان , Bacteriocin: a new approach to control plant diseases , The 1st international conference on new ideas in agriculture , 2014-01-26
 8. Sareh Baghaee Ravari , H. Rahimian , M. Shams-bakhsh , Phylogenetic study of pectolytic enterobacterial isolates causing leaf spot of ornamental plants in north of Iran , International Congress on Applied Biology , 2011-09-01