بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Tarighi


موارد یافت شده: 195

1 - Antifungal and antivirulence effects of Citrus sinensis essential oil on Alternaria pathogens in orange (چکیده)
2 - اثر اسانس سرو کوهی در کنترل قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی (چکیده)
3 - Binucleate Rhizoctonia induced tomato resistance against Rhizoctonia solani via affecting antioxidants and cell wall reinforcement (چکیده)
4 - بررسی خاصیت بیوکنترلی قارچ خوراکی دارویی Lentinus edodes در شرایط آزمایشگاه علیه فوزاریم بیماریزا در گندم (چکیده)
5 - ارزیابی اثر آنتاگونیستی قارچ Lentinus edodes در شرایط آزمایشگاه علیه گونه Fusarium pseudograminearum در گندم (چکیده)
6 - First report of Trichothecium roseum causing pink mould on strawberry fruit in Iran (چکیده)
7 - The effect of rhizosphere bacteria investigation on biocontrol or induction of wheat resistance against root and crown rot fungus of wheat, Fusarium culmorum (چکیده)
8 - Identification of saffron endophytic bacteria in Khorasan provinces with antagonistic activity against Macrophomina phaseolina (چکیده)
9 - Biological control of bacterial leaf streak using Stenotrophomonas maltophilia (چکیده)
10 - Efficacy of ergosterol peroxide obtained from the endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis against Rhizoctonia solani (چکیده)
11 - Assessment of the phenotypic and genotypic diversity of endophytic strains of Bacillus and closely related genera from Carpinus betulus in the Hyrcanian forests of Iran (چکیده)
12 - بررسی اثر ترکیبا ت بیولو ژیکی و شیمی ایی علیه گونه های آلترنا ریای بیما ریز ا در گوجه فرنگی (چکیده)
13 - جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های باسیلوس اندوفیت ریشه درختان کچف در استان های مازندران و سمنان (چکیده)
14 - Ecofriendly fabrication of silver nanoparticles using quince petal extract and its antibacterial properties against fire blight disease (چکیده)
15 - بررسی خواص ضد قارچی برخی قارچ های خوراکی و دارویی راسته Agaricales علیه Fusarium graminearum بیماریزا درگندم (چکیده)
16 - Application of essential oils to control some important fungi and bacteria pathogenic on cereals (چکیده)
17 - BIOLOGICAL CONTROL OF TOMATO DAMPING-OFF CAUSED BY RHIZOCTONIA SOLANI BY USING NATIVE ANTAGONISTIC BACTERIA (چکیده)
18 - Effects of encapsulated Satureja hortensis/calcium propionate against fire blight in pear cv. Spadona (چکیده)
19 - Defense activation in wheat against Xanthomonas translucens via application of biological and chemical inducers (چکیده)
20 - تنوع ژنتیکی و بیماریزایی دایه‌های Xanthomonas translucens عامل لکه نواری باکتریایی گندم در استان‌های خراسان (چکیده)
21 - An endophytic bacterium with biocontrol activity against important wheat pathogens (چکیده)
22 - مقایسه ساختار شیمیایی زانتان تولید شده توسط برخی گونه های زانتوموناس با زانتان استاندارد صنعتی با روش FTIR وH1NMR (چکیده)
23 - نقش پپتیدهای غیر ریبوزومی در بیماریزایی باکتری Erwinia amylovora (چکیده)
24 - شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های عامل نواری باکتریایی گندم در استان های خراسان (چکیده)
25 - مروری بر استفاده از پتانسیل ترکیبات موثره گیاهی در کنترل عوامل بیماریزای گیاهی- آتشک (چکیده)
26 - بررسی اثر حفاظتی میکروکپسولھای حاوی اسانس مرزه بر خصوصیات کیفی و کنترل عامل بیماری آتشک (چکیده)
27 - بررسی اثر حفاظتی میکروکپسولهای حاوی اسانس مرزه و نمک کلسیم پروپیونات بر خصوصیات کمی و کیفی میوه گلابی رقم اسپادانا (چکیده)
28 - Cyclic Depsipeptides and Linear Peptides With Cytotoxic and Antiphytopathogenic Activities From Symbiotic Bacteria ofXenorhabdus(Enterobacteriales: Morganellaceae) Genus (چکیده)
29 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی برخی از عصارههای گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاهی در برابر Xanthomonas translucens (چکیده)
30 - فعالیت ضد قارچی برخی از عصاره های گیاهی علیه جدایه های قارچ Fusarium spp.بیماریزا در گندم (چکیده)
31 - Evaluating the Antivirulence Effects of New Thiazolidinedione Compounds Against Pseudomonas aeruginosa PAO1 (چکیده)
32 - Acrophialophora jodhpurensis: an endophytic plant growth promoting fungus with biocontrol effect against Alternaria alternata (چکیده)
33 - Characterization of root endophytic Paenibacillus polymyxa isolates with biocontrol activity against Xanthomonas translucens and Fusarium graminearum (چکیده)
34 - داسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم (چکیده)
35 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری های اپی فیت آنتاگونیست Erwinia amylovora، مربوط به درختان میوه دانه دار در استان آذربایان غربی (چکیده)
36 - اثر پوشش دهی بذر گوجه فرنگی با قارچ کتومیوم روی رشد گیاه و کنترل بیماری لکه موجی ناشی از آلترناریا (چکیده)
37 - Plant Growth-Promoting Activity of Pseudomonas aeruginosa FG106 and Its Ability to Act as a Biocontrol Agent against Potato, Tomato and Taro Pathogens (چکیده)
38 - Characterisation of rice-associated antagonistic pseudomonads and their application in combination with plant resistance inducer molecules for the control of sheath blight disease of rice (چکیده)
39 - The Arac‐like transcriptional regulator YqhC is involved in pathogenicity of Erwinia amylovora (چکیده)
40 - بیوسنتز خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از اکتینومیست های جدا شده از ریشه گوجه فرنگی (چکیده)
41 - Endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis induced resistance against tomato early blight via interplay of reactive oxygen species, iron and antioxidants (چکیده)
42 - Direct antagonistic activity and tomato resistance induction of the endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis against Rhizoctonia solani (چکیده)
43 - Comparing bacterial properties in relation to the virulence factors of Xanthomonas citri subsp. citri strains and evaluating resistance of subtribe Citrinae cultivars to the most virulent strain (چکیده)
44 - The antimicrobial peptide AsR416 can inhibit the growth, sclerotium formation and virulence of Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
45 - Effect of antimicrobial peptides and monoterpenes on control of fire blight (چکیده)
46 - Antifungal and Virulence-Modulating Effects of Thyme Essential Oil against Fusarium spp., Causing Wheat Diseases (چکیده)
47 - Effects of plant essential oils on growth and virulence factors of Erwinia amylovora (چکیده)
48 - تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکل (چکیده)
49 - بیان ژنهای کیتیناز، بتا- 1 و 8 گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتریهای آنتاگونیست و القاکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیم (چکیده)
50 - ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال بر ملانین جدایه های آلترناریای بیماریزا در مرکبات (چکیده)
51 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی (چکیده)
52 - ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیبزمینی و القای مقاومت در غده های آلوده (چکیده)
53 - شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی (چکیده)
54 - بررسی کارآیی برخی از سموم قارچکش در ممانعت از رشد Fusarium solani در سیب زمینی (چکیده)
55 - بررسی متابولیت های تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas spp و اثر آن بر روی جدایه قارچ Rhizoctonia solani AG1A در سیب زمینی (چکیده)
56 - اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال واجزای تشکیل دهنده آن بر کنترل قارچ آلترناریای بیماریزادر مرکبات (چکیده)
57 - اثر مثبت سودوموناس فلورسنت بعنوان عامل بیوکنترل جدایه Rhizoctonia solani AG3 در سیب زمینی (چکیده)
58 - کنترل Pectobactrium carotovorum با استفاده از چند جدایه Psedumonas spp در سطح آزمایشگاه (چکیده)
59 - توانایی آهن در ایجاد ایمنی در گیاهان (چکیده)
60 - بررسی توانایی جدایه های سودوموناز در القا مقاومت در دسک برگیگیاه سیب زمینی علیه قارچ Fusarium solani (چکیده)
61 - جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی استرین های سودوموناس آنتاگونیست علیه گونه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
62 - معرفی عوامل باکتریایی آنتاگونیست به عنوان کنترل کننده های زیستی بیماری سوختگی غلاف برنج در استان مازندران (چکیده)
63 - معرفی صفات بیوکنترلی و القاء کنندگی سودوموناسهای فلورسنت فراریشه در کنترل بیماری سوختگی غلاف برنج (چکیده)
64 - مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت (چکیده)
65 - Genomic, phylogenetic and catabolic re-assessment of the Pseudomonas putida clade supports the delineation of Pseudomonas alloputida sp. nov., Pseudomonas inefficax sp. nov., Pseudomonas persica sp. nov., and Pseudomonas shirazica sp. nov (چکیده)
66 - بررسی ترکیبات اسانس مرکبات و فعالیت ضد میکروبی (چکیده)
67 - Farnesol altered morphogenesis and induced oxidative burst–related responses inRhizoctonia solaniAG1-IA (چکیده)
68 - مکانیسم بیوکنترل گونه های باکتریایی باسیلوس (چکیده)
69 - ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی (چکیده)
70 - شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
71 - بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران (چکیده)
72 - Characterization of antagonistic microorganisms against Aspergillus spp. from grapevine leaf and berry surfaces (چکیده)
73 - پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
74 - بررسی توانایی آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas spp. در کنترل بیماری شوره سیاه سیب زمینی (چکیده)
75 - بررسی اثر برخی سودومونادهای جدا شده از فیلوسفر درختان میوه هسته دار علیه باکتری Pseudomonas syringae عامل شانکر (چکیده)
76 - Identification of epiphytic yeasts and bacteria with potential for biocontrol of grey mold disease on table grapes caused by Botrytis cinerea (چکیده)
77 - بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران (چکیده)
78 - Evaluation of the antagonistic potential of Bacillus strains against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and their role in the induction of resistance to potato soft rot infection (چکیده)
79 - Phylogenetic diversity and antagonistic traits of root and rhizosphere pseudomonads of bean from Iran for controlling Rhizoctonia solani (چکیده)
80 - Sources of resistance to Phytophthora root rot within the genus Beta (چکیده)
81 - بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
82 - The Effect of Citrus Essential Oils and Their Constituents on Growth of Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
83 - Whole-Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens EK007-RG4, a Promising Biocontrol Agent against a Broad Range of Bacteria, Including the Fire Blight Bacterium Erwinia amylovora (چکیده)
84 - بررسی فعالیت ضدمیکروبی جدایه های باسیلوس اندوفیت بر علیه باکتری نوار قهوهای برنج (چکیده)
85 - جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
86 - جداسازی و شناسایی گونه های باسیلوس اندوفیت در درختان ممرز جنگلهای مازندران (چکیده)
87 - امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آن (چکیده)
88 - بررسی فعالیت سه اسانس گیاهی و ترکیبات آنها بر علیه باکتری Xanthomonas citri subsp. Citri (چکیده)
89 - ارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین بدست آمده از شیر دامهای اهلی بر - باکتری بیماریزای Pseudomonas tolaasii (چکیده)
90 - اولین گزارش باکتری pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum مولد پوسیدگی نرم صبر زرد از ایران (چکیده)
91 - جداسازی و شناسایی باکتریهای بیماریزای Phalaenopsis amabilis در ایران (چکیده)
92 - بررسی اثر سیگنال Pseudomonas quinolone signal تولیدی باکتری Pseudomonas aeruginosa بر خصوصیات بیماریزایی دو باکتری Pseudomonas syringae و Pseudomonas viridiflava در شرایط گلخانه (چکیده)
93 - Pseudomonas as a frequent and important quorum quenching bacterium with biocontrol capability against many phytopathogens (چکیده)
94 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور (چکیده)
95 - کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور (چکیده)
96 - تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه (چکیده)
97 - بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه (چکیده)
98 - بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri (چکیده)
99 - شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی (چکیده)
100 - The role of nitric oxide in basal and induced resistance in relation with hydrogen peroxide and antioxidant enzymes (چکیده)
101 - دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی (چکیده)
102 - ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora (چکیده)
103 - بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری زایی با توان هسته یخ در استرین های Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار (چکیده)
104 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
105 - شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
106 - جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
107 - CitB is required for full virulence of Xanthomonas oryzae pv. oryzae (چکیده)
108 - شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران (چکیده)
109 - ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس گیاهان دارویی بر رشد میسلیومی قارچ آلترناریا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
110 - بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج (چکیده)
111 - بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی و کنترل زیستی این بیماری (چکیده)
112 - تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست های گرما دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی (چکیده)
113 - Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae family (چکیده)
114 - Antifungal activity of various essential oils againstRhizoctonia solaniandMacrophomina phaseolinaas major bean pathogens (چکیده)
115 - نخستین بررسی ویروئید پوست پین های سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی (چکیده)
116 - Oxidative burst and enzymatic antioxidant systems in rice plants during interaction with Alternaria alternata (چکیده)
117 - نقش رادیکالهای فعال اکسیژن درمقاومت سیب زمینی به Alternaria solani (چکیده)
118 - مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناسهای مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
119 - شناسایی باکتریهای اپی فیت مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
120 - طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
121 - پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
122 - بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
123 - جداسازی ایزوله های Serratia marscecence از میوه های هندوانه آلوده به بیماری لک زدگی میوه هندوانه (چکیده)
124 - وجود گونه هایی از باکتری Streptomyces به عنوان عامل جرب معمولی سیبزمینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
125 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
126 - بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata (چکیده)
127 - بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata (چکیده)
128 - واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا (چکیده)
129 - مقایسه توالی ناحیه 16S rDNA در P.marginalis جدا شذه از کاهو با سایر میزبانهای گیاهی (چکیده)
130 - شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
131 - The role of epiphyticPseudomonasandPantoeapopulation diversity on prevalence of fire blight disease (چکیده)
132 - بررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزایی Pseudomonas fluorescens و Glomus fasciculatum درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokinianaBipolaris sorokiniana (چکیده)
133 - بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
134 - بررسی اثر ضد باکتریایی 12 اسانس و عصاره گیاهی بر Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی (چکیده)
135 - کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان (چکیده)
136 - Tomato partial resistance to Rhizoctonia solani involves antioxidative defense mechanisms (چکیده)
137 - Genetic and Virulence Analysis of Rhizoctonia spp. Associated with Sugar Beet Root and Crown Rot in the Northeast Region of Iran (چکیده)
138 - شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران (چکیده)
139 - جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ (چکیده)
140 - مقایسه ساختمان پروتئین ها و توالی ژن های دخیل در با برخی ژنها و پروتئین های دخیل در پیام رسانی بین سلولی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها (چکیده)
141 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
142 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
143 - شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani  عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
144 - ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani (چکیده)
145 - ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani (چکیده)
146 - تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران (چکیده)
147 - بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی (چکیده)
148 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora (چکیده)
149 - جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
150 - Identification of Turnip mosaic virus isolated from canola in northeast area of Iran (چکیده)
151 - بررسی اثر چند گیاه دارویی ایران بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با quorum sensing در باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
152 - The Role of Pathogenesis-Related Proteins in the Tomato-Rhizoctonia solani Interaction (چکیده)
153 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
154 - مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور (چکیده)
155 - تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase) (چکیده)
156 - New Iranian and Australian peech latent mosaic viroid variants and evidence for rapid sequence evolution. (چکیده)
157 - Phenotypic and Genome-Wide Analysis of an Antibiotic-Resistant Small Colony Variant (SCV) of Pseudomonas (چکیده)
158 - The role of a periplasmic gluconolactonase (PpgL)-like protein in Pseudomonas syringae pv. syringae B728a (چکیده)
159 - A survey on basal resistance and riboflavin-induced defense responses of sugarbeet against Rhizoctonia solani (چکیده)
160 - Cytomolecular aspects of rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani (چکیده)
161 - بررسی اثرمتقابل مایکوریز Glomus fasiculatum و Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana (چکیده)
162 - Different aspects of bacterial communication signals (چکیده)
163 - شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی (چکیده)
164 - نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏ (چکیده)
165 - INVOLVEMENT OF PHENYLPROPANOID SIGNALING IN DEFENSE RESPONSES OF SUGAR BEET TO A NECROTROPH PATHOGEN (چکیده)
166 - MOLECULAR AND CYTOLOGICAL ASPECTS OF TOMATO-RHIZOCTONIA SOLANI INTERACTION (چکیده)
167 - THE ROLE OF PEROXIDASE IN BASAL RESISTANCE OF SUGAR BEET AGAINST THE RHIZOCTONIA ROOT ROT DISEASE (چکیده)
168 - MOLECULAR AND CYTOLOGICAL ASPECTS OF TOMATO-RHIZOCTONIA SOLANI INTERACTION (چکیده)
169 - CLASSIFICATION AND GENETIC DIVERSITY OF RHIZOCTONIA SOLANI POPULATIONS CAUSING TOMATO DAMPING-OFF IN IRAN (چکیده)
170 - Proteome analysis of PA4203, a newly described regulator of fitness and (چکیده)
171 - بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین (چکیده)
172 - بیماری بلایت باکتریایی پسته در ایران (چکیده)
173 - کاربرد ریبوفلاوین بعنوان القا کننده مقاومت در برنج (چکیده)
174 - بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا (چکیده)
175 - Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia solani via jasmonate-mediated priming of phenylpropanoid pathway (چکیده)
176 - Phenotypic, Transcriptome, and proteome analysis of a gentamicin-resistant (چکیده)
177 - THE PSYR_1712 GENE IS A HOMOLOGUE OF PPGL IN (چکیده)
178 - بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیایی (چکیده)
179 - An investigation on the presence of plasmids in pistachio epiphytic bacteria (چکیده)
180 - The PA4204 gene encodes a periplasmic gluconolactonase (PpgL) which is important for fitness of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
181 - شانکر و لکه برگی پسته ناشی از گونه ای زانتوموناس (چکیده)
182 - An investigation on epiphytic bacteria of pistachio nut trees in certain pistachio growing areas of Iran (چکیده)
183 - بررسی حضور پلاسمیدها در باکتریهای اپی فیت درختان پسته (چکیده)
184 - بررسی باکتریهای اپی فیت درختان پسته در مناطق عمده پسته کاری ایران (چکیده)
185 - Proteomic and phenotypic characterization of an opmD mutant of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
186 - PA4203, a novel regulator of fitness, quorum sensing and pyoverdine systems in Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
187 - Characterization of the fqsM gene (fitness and quorum sensing modulator) in Pseudomonas aeruginosa and P. syringae (چکیده)
188 - The fqsM gene is important for fitness and quorum sensing in Pseudomonas syringae (چکیده)
189 - The opmD gene of P. aeruginosa is required for full virulence (چکیده)
190 - نقش مسیر انتقال سیگنال جاسمونیک اسید در مقاومت گیاه برنج علیه قارچهای رایزوکتونیای بیماریزا (چکیده)
191 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)
192 - کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج (چکیده)
193 - مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده)
194 - تعیین خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپی و پروتئوتیپی یک واریانت ریز کلنی غیر بیماریزای Pseudomonas (چکیده)
195 - نقش مسیرانتقال سیگنال اکتادکانوئید در مکانیسم های مقاومت طبیعی گیاه برنج علیه بیمارگرهای نکروتروف (چکیده)