بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آنتروپی


موارد یافت شده: 75

1 - مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی (چکیده)
2 - بهینه‌سازی ابعاد هندسی فایرتیوب و هیت‌کویل گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (چکیده)
3 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
4 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
5 - اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات (چکیده)
6 - برآورد ناپارامتری آنتروپی گذشته رنی گذشته بوسیله داده های وابسته کامل (چکیده)
7 - طراحی بهینه ماشین فروش اتوماتیک غذای گرم (چکیده)
8 - بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیره (چکیده)
9 - ارزیابی ظرفیت های توسعة کارآفرینی در نواحی روستایی منطقة مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی (چکیده)
10 - توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
11 - مدلسازی زیستگاه گونه کل و بز (Capra aegagrus) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
12 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه قوچ و میش اوریال (Ovis vignei) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
13 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز وحشی (Capra aegagrus) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - مدلسازی زیستگاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis vignei) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در خراسان رضوی (چکیده)
15 - بررسی تاثیر دندانه های مختلف برتولید آنتروپی جریان سیال داخل یک کانال با شار ثابت (چکیده)
16 - خوشه‌بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهبودیافته برمبنای معیارهای آنتروپی و مجذور مربعات خطا (چکیده)
17 - تحلیل عددی و آنتروپی ریزپمپی لزجتی با روتور بیضوی به روش شبکه بولتزمن و بهینه سازی ریزپمپ به روش سطح پاسخ (چکیده)
18 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده)
19 - شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات (چکیده)
20 - ارزیابی پراکنش جغرافیایی کنونی و آینده گونه معرفی شده جکوی شکم زرد خانگی درایران با استفاده از مدلسازی پراکنش Hemidactylus flaviviridis Ruppell, 1840 گونهای (چکیده)
21 - نکاتی از آنتروپی نمایی (چکیده)
22 - خانواده ی توزیع درامد بتای تعمیم یافته و براوردگر ماکسیمم آنتروپی آن به کمک نرم افزار متلب (چکیده)
23 - تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن (چکیده)
24 - حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات (چکیده)
25 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر آنتروپی جایگشت (چکیده)
26 - آزمون معنی داری ضرایب و انتخاب مدل بهینه برای رگرسیون با کمک نظریه اطلاعات (چکیده)
27 - برآورد پارامتر ریج به کمک ماکسیمم آنتروپی تی سالیس مرتبه دو تعمیم یافته (چکیده)
28 - برآورد کمی تهدیدها و فرصت های اصلاح قیمت آب کشاورزی در ایران (محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
29 - تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین (چکیده)
30 - آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
31 - بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی (چکیده)
32 - نکاتی درباره توزیع پارتو و نمودار زیف (چکیده)
33 - افزایش دقت آزمون استقلال داده‌های فضایی مبتنی بر آنتروپی نمادین (چکیده)
34 - مقدمه‌ای بر کاربرد علم احتمال در پردازش تصویر (چکیده)
35 - مطالعه عددی تأثیر و بهینه سازی زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تولیدآنتروپی (چکیده)
36 - انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون (چکیده)
37 - ماکسیمم اندازه آنتروپی تعمیم یافته تحت قید پارامتری کردن اندازه واگرایی تعمیم یافته (چکیده)
38 - ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی (چکیده)
39 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی یک میکروپمپ لزجتی بر دبی خروجی و تولید آنتروپی (چکیده)
40 - برآورد توابع عرضه پویای محصولات عمده کشاورزی و تحلیل اثرات سیاست قیمت گذاری آب آبیاری: مطالعه موردی دشت مشهد-چناران (چکیده)
41 - برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن (چکیده)
42 - توسیع ایده ماکسیمم آنتروپی برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
43 - تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم (چکیده)
44 - طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات (چکیده)
45 - تسهیم عوامل موثر بر اساس تصمیم گیری سلسله مراتبی و آنتروپی معکوس (چکیده)
46 - Study of the hydrogen absorption properties of LaNi5 Intermetallic Alloy5 (چکیده)
47 - رفتار آنتروپی مبتنی بر تابع چندک در چند مدل آماری پیوسته (چکیده)
48 - مشخصه سازی مبتنی بر رکورد ها در یک مدل تصادفی (چکیده)
49 - بررسی هندسه بهینه پره صفحه ای در جریان طبیعی داخل محفظه مربعی (چکیده)
50 - تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاع (چکیده)
51 - تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای (چکیده)
52 - ماکسیمم آنتروپی در توزیع های دومتغیره (چکیده)
53 - معرفی یک اطلاع فاصله ی پویا براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده و برخی از ویژگی های آن (چکیده)
54 - آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته (چکیده)
55 - نامساوی برون- مینکوفسکی در گذر زمان (چکیده)
56 - تعمیم هایی از توزیع های گسسته و ویژگی هایی از آن ها برای اندازه های اطلاع (چکیده)
57 - مشخصه سازی بر اساس آنتروپی k-رکوردها (چکیده)
58 - ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست (چکیده)
59 - ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
60 - عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی (چکیده)
61 - تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق (چکیده)
62 - امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی (چکیده)
63 - تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) (چکیده)
64 - ارتباط بین برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی و ماکسیمم آنتروپی (چکیده)
65 - معرفی آنتروپی باقیمانده تجمعی و آنتروپی تجمعی و کاربرد آن در قابلیت اعتماد (چکیده)
66 - آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن (چکیده)
67 - مقایسه برآوردگرهای مختلف آنتروپی و توان آزمونهای نمایی بودن مبتنی بر برآوردگرهای آنتروپی (چکیده)
68 - آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی (چکیده)
69 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران (چکیده)
70 - آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی (چکیده)
71 - اثر پدیده احتراق بر تولید آنتروپی در کوره‌های متان – هوا (چکیده)
72 - اطلاع متقابل در رکورد ها (چکیده)
73 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
74 - استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق (چکیده)
75 - تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی (چکیده)