بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Heravi Moussavi


موارد یافت شده: 274

1 - تأثیر تراکم مواد مغذی و اسید آمینه ال- گلوتامین افزودنی بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
2 - بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانهی کتان و تأثیر آن بر متابولیسم و سیستم ایمنی گوسفند با استفاده از مدل برونتنی و درونتنی (چکیده)
3 - Construction of a Probiotic Lactic Acid Bacterium that Expresses Acid-Resistant Phytase Enzyme (چکیده)
4 - The effect of polyvinyl polypyrrolidone, polyethylene glycol and urea on polyphenolic compounds and in vitro gas production of pomegranate seed and peel (چکیده)
5 - Evaluation of Antioxidative Efficacy of Treated Linseed using In Vitro Rumen Culture (چکیده)
6 - Evaluation of broiler chicks responses to protein, methionine and tryptophan using neural network models (چکیده)
7 - The daily radon dose in body organs caused by drinking milk and water (چکیده)
8 - Broiler Diets Formulated Based on Digestible Amino Acid Values as Determined by in vivo and Prediction Methods  (چکیده)
9 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on humeral immunity response on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
10 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on blood parameters of male broilers chick under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
11 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on hematological and hormonal levels on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
12 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on performance and carcass characteristics on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
13 - اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده در روز هفتم جنینی بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی (چکیده)
14 - اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین بر خصوصیات مورفولوژیکی روده کوچک جوجه‌های گوشتی (چکیده)
15 - Effect of caffeine supplementation on performance and carcass characteristics of male broilers chicks (چکیده)
16 - Effect of caffeine supplementation on Immunity response of male broilers chicks (چکیده)
17 - Bootstrapped neural network models for analyzing the responses of broiler chicks to dietary protein and branched chain amino acids (چکیده)
18 - Effects of timing to start lipogenic diet on productive and reproductive responses in periparturient dairy cows (چکیده)
19 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
20 - Effect of Dietary Caffeine and Trans-Cinammaldehyde Supplementation on Cell Bloods Count of Male Broiler Chicks (چکیده)
21 - Serotonin and Corticostrone Fluctuation on Male broilers Chicks Fed Caffeine and Trans- Cinammaldehyde (چکیده)
22 - Effect of Dietary Supplementations of Caffeine and Trans-Cinammaldehyde on Blood Parameters of Male Broilers Chick (چکیده)
23 - Nutritional evaluation of several extruded linseed product by in vitro gas production technique (چکیده)
24 - Effect of microwave irradiation on in vitro gas production parameters of linseed (چکیده)
25 - Study of Existing Radon In Milk and Its Effect on Body Organs (چکیده)
26 - Study of broiler chicken responses to dietary protein and lysine using neural network and response surface models (چکیده)
27 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
28 - Introducing and validation of SYBR Green Real-Time PCR method to determinate sex ratio in bovine semen (چکیده)
29 - Effects of conjugated linoleic acids on prostaglandin secretion by bovine endometrial epithelial cells in vitro (چکیده)
30 - بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرات غیر فیبری در جیره قبل از زایش بر پروفیل متابولیکی گاوهای شیرده هلشتاین در بعد از زایش (چکیده)
31 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
32 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی زعفران (Crosus sativus L.) بر فراسنجه های خونی در موش صحرایی (چکیده)
33 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران(Crosus sativus L.)بر پارامترهای خونی در موش صحرایی (چکیده)
34 - اثر افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای دوره ی انتقال بر متابولیت های خونی (چکیده)
35 - اثر افزودن روغن گلیسرول و کانولا در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری در دوره ی انتقال (چکیده)
36 - Comparative effects of glucogenic and lipogenic diets on milk production and blood responses of dairy Holstein cows in transition period (چکیده)
37 - Effect of mastitis during the first lactation on production and reproduction performance of Holstein cows (چکیده)
38 - اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
39 - اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﮔﺎو ﻫﺎی ﺗﺎزه زای ﻫﻠﺸﺘﺎﻳﻦ (چکیده)
40 - Effects of dry period length on milk yield and composition, blood metabolites, follicular dynamics and complete blood count in Holstein dairy cows (چکیده)
41 - Effect of Supplementation of Fish and Canola Oil in the Diet on Milk Fatty Acid Composition in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
42 - Effect of mastitis during the first lactation on necessity to cull of Holstein cows (چکیده)
43 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet Supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation (چکیده)
44 - The effect of threonineon mucin2 gene expression,intestinal histology and performance of broiler chicken (چکیده)
45 - Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic (چکیده)
46 - Effects of the source of non-fiber carbohydrates on in vitro first order ruminal disappearance kinetics of dry matter and NDF of various feeds (چکیده)
47 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
48 - Effect of dry period length. and lipogenic vs. glucogenic diets on dry matter intake. milk production and composition in Holstein dairy cows (چکیده)
49 - Effects of the timing of initiation of glucogenic diet on performance of transition Holstein dairy cows (چکیده)
50 - The Effect of Rumen Acid Load on Postpartum Performance and Blood Metabolic Responses in Transition Holstein Cows (چکیده)
51 - Effects of different levels of fish oil and canola oil on in vitro and in vivo nutrient digestibility (چکیده)
52 - Effect of somatic cell count on milk composition (چکیده)
53 - Genetic polymorphism of the melatonin receptor 1A locus in Iranian Shall and Karakul sheep (چکیده)
54 - The effect of vitamin A on mucin2 gene expression, histological and performance of broiler chicken (چکیده)
55 - تاثیر جایگزینی تفاله پرک ملاس چغندر قند به جای دانه جو در جیره های کم علوفه بر ویژگی های تخمیر شکمبه گوساله های نر هلشتاین (چکیده)
56 - تاثیر فراوری فیزیکی بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و الیاف تفاله چغندر قند با استفاده از روش درون کیسه ای (چکیده)
57 - کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
58 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
59 - Effects of Dry Period Length on, Milk production and Composition, Blood Metabolites and Complete Blood Count in subsequent Lactation of Holstein Dairy Cows (چکیده)
60 - تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی (چکیده)
61 - The Effect of Triticale and Enzyme in Finisher Diet on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
62 - In Situ Ruminal Degradation of Sesame (Sesamum indicu) Stover Treated with Sodium Hydroxide, Urea or Sulfuric Acid (چکیده)
63 - Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp (چکیده)
64 - The Effect of Supplemental Fish Oil and Canola Oil from Transition Period to Early Lactation on Immunology Responses in Early Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
65 - In situ Ruminal Degradation and in vitro Gas Production of Chemically Treated Sesame Stover (چکیده)
66 - Effects of Different Levels of Fish Oil and Canola Oil on Productive Performance of Holstein Dairy Cows (چکیده)
67 - اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
68 - اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر (چکیده)
69 - بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
70 - Effects of different dietary sources of n-3 PUFA on reproductive performance of laying hens (چکیده)
71 - Effect of dry period lengths on follicular dynamics in early lactation Holstein cows (چکیده)
72 - Effect of non-fiber carbohydrates on in vitro first order kinetics disappearance of cellulose (چکیده)
73 - Effect of Biological and Chemical Additives on Fermentation Responses and Degradation Characteristics of Whole Crop Barely Silage (چکیده)
74 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation. (چکیده)
75 - Effect of supplemented diets with sucrose and/or starch on ruminal peptide-N concentration of Holstein steers. (چکیده)
76 - The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation (چکیده)
77 - An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation (چکیده)
78 - Milk Urea Nitrogen and Fertility in Dairy Farms (چکیده)
79 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on productive performance of early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
80 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed fish oil, canola oil, or their combination in early lactation (چکیده)
81 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
82 - Effect of various Iranian native medicinal herbs or spices on in vitro ruminal disappearance of lucerne hay (چکیده)
83 - Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates (چکیده)
84 - In vitro gas production parameters of sesame (Sesamum indicum) straw treated with sodium (چکیده)
85 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on complete blood count of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
86 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on follicular dynamics of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
87 - Effects of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
88 - Effect of Different levels of fish oil and canola oil on in vitro and in vivo nutrient digesbility (چکیده)
89 - Effect of different Levels of Fish Oil and Canola Oil on in vitro Dry Matter and Organic Matter and Digestibility (چکیده)
90 - In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
91 - The Effect of Threonine Levels on Performance of Broiler Chickens (چکیده)
92 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
93 - The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets (چکیده)
94 - Fertility response of high producing Iranian Holstein dairy cowse (چکیده)
95 - Effect of feeding diet containing fish oil and canola oil from transition period on milk production and components of Holstein cows in early lactation. (چکیده)
96 - Effect of Feed Restriction and Different Energy and Protein Levels of the Diet on Growth Performance and Growth Hormone in Broiler Chickens (چکیده)
97 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
98 - In situ ruminal degradation of sesame (Sesamum indicu) stover treated with sodium hydroxide and/or urea (چکیده)
99 - In vitro effect of non-fiber carbohydrate content of high forage dairy cow diets on ruminal acid load values (چکیده)
100 - Association of the polymorphism in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I gene with growth traits in the Baluchi sheep (چکیده)
101 - Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR (چکیده)
102 - The effect of propionic acid or propionate ammonium on chemical composition and in situ dry matter degradation of whole crop barley (چکیده)
103 - In situ dry degradation coefficients of whole crop barley silage treated with lactobacillus plantarum or mixed with pediococcus pentosaceus plus propionbacter freudenreichii (چکیده)
104 - Nutrient digestibility of Holstein steers fed diets containing different levels of nonforage fiber in a law forage diet (چکیده)
105 - Screening the activity of medicinal plants or spices on in vitro ruminal methane production (چکیده)
106 - اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
107 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان (چکیده)
108 - the effect of a shortened dry priod on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
109 - Effects of a shortened dry period on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
110 - Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique (چکیده)
111 - The effect of various mechanical processing on in situ degradation of sugar beet pulp (چکیده)
112 - The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR (چکیده)
113 - Effect of medicinal herbs or spices on in vitro ruminal nutrients disappearance of alfalfa hay (چکیده)
114 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on milk yield, dry matter intake, and metabolic responses of earley lactating dairy cows (چکیده)
115 - The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR (چکیده)
116 - Chemical composition and in situ dry matter degradation of various organic acid treated whole crop barley silage (چکیده)
117 - Effect of Protein Sources of Isonitrogenous Whole Crop Barley Silage Based Diets on Perfonnance and Blood Metabolites of Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
118 - Effect of dry period lengths on complete blood count in early lactating Holstein cows (چکیده)
119 - Effect of diverse sire origins on first-parity performance in Iranian Holstein cows (چکیده)
120 - In situ dry matter degradability coefficients of whole crop barley silage treated with Lactobacillus plantarum or mixed with Pediococcus pentosaceus plus Propionbacter freudenreichii (چکیده)
121 - Effects of Non-Fiber Carbohydrate on in vho First Order Kinetic Disappearance of Neutral Detergent Fiber and Neutral Detergent Insoluble Nitrogen of Wheat Bran (چکیده)
122 - Effect of Diet Containing a Variety of Iranian Rapeseed Meal (SLM sp.) on High Producing Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
123 - The effect of fluctuations in rumen pH on protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
124 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on DMI, milk production and blood metabolites of high producing Iranian Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
125 - Effects of dry period length on follicular dynamics in early lactating Holstein cows (چکیده)
126 - Effects of dry period length on milk production and composition in early lactating Holstein cows (چکیده)
127 - The effect of non-structural carbohydrate on in vitro first order disappearance kinetic of cellulose (چکیده)
128 - Effect of supplemented diet by sucrose and/ or starch on blood cholesterol and some hepatic enzymes in Holstein steers (چکیده)
129 - Chewing behaviour of Holstein steers fed diets containing different levels of non-forage fibre in a low forage diet (چکیده)
130 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on ruminal pH and ammonia nitrogen concentration of Holstein steers (چکیده)
131 - In vitro rumen fungi quantification in medium containing sodium hydroxide or formaldehyde treated sunflower meal using quantitative competitive PCR assay (چکیده)
132 - In vitro Gas Production Parameters of Sesame (Sesamum indicum) Stover Treated with Sodium Hydroxide and/or Urea (چکیده)
133 - Effect of different calving classes in the first calving on subsequent milk production in Holstein dairy cows (چکیده)
134 - Disappearance of dry matter and neutral detergent fibre (NDF) of sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by isolated mixed rumen bacteria using in vitro culture (چکیده)
135 - Evaluation of mathematical models to describe protein fraction degradation kinetics of various oilseed meals (چکیده)
136 - Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay (چکیده)
137 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
138 - Effects of shortened dry period on milk production and composition in early lactating Holstein cows (چکیده)
139 - Effects of feeding menhaden fish meal or Ca salts of fish oil fatty acids on some cytokine genes expression and endometrial cytology in early lactating cows (چکیده)
140 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
141 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrateto alfalfa hay ratios (چکیده)
142 - Comparison of mathematical models to evaluate various ill situ ruminant feed crude protein degradation kinetics (چکیده)
143 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
144 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
145 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
146 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
147 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
148 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
149 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
150 - Ruminal Peptide and Ammonia Nitrogen Concentrations in Holstein Steers Fed Diets Differing in Concentrate to Alfalfa Hay Ratios (چکیده)
151 - بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی (چکیده)
152 - The effect of season on performance and blood metabolites of Holstein steers fed low or high grain diets in semi-arid climate (چکیده)
153 - Identification IGF-I gene polymorphism by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
154 - The effect of non fibre carbohydrate on in vitro first order dry matter disappearance model of various ruminant feeds (چکیده)
155 - The effect of formaldehyde or sodium hydroxide on in situ rumen degradation of low and high fat sunflower meal (چکیده)
156 - Characterization of SNPs of Bovine prolcatin Gene of Holstein Cattle (چکیده)
157 - Effect of age at first calving on milk production and days open in first-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
158 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on milk production and composition of high producing Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
159 - Effect of close-up fat supplementation on first 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
160 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
161 - Days in milk at exiting in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
162 - Reasons for exiting in Iranian Holstein cows (چکیده)
163 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on blood metabolites in early lactating Iranian Holstein cows (چکیده)
164 - Effects of Wheat-Soybean Meal Based Diet Supplementation with Vitamin A, Vitamin E and Zinc on Blood Cells, Organ. Weights and Humoral Immune Response in Broiler Chickens. (چکیده)
165 - Comparison of Techniques to Determine the Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Various Oilseed Meals (چکیده)
166 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
167 - بررسی چند شکلی ژن IGFو ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
168 - بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین (چکیده)
169 - تأثیر کربوهیدرات های غیر فیبری (ساکارز و نشاسته) بر مدل... (چکیده)
170 - تاثیر تغییر نسبت متیونین به کل اسیدهای آمینه جیره بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوائل شیرواری در جیره های بر پایه پودرماهی (چکیده)
171 - ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
172 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
173 - اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
174 - شناسایی و ردیابی بقایای بافتی اسب سانان در مواد غذایی و خوراک دام و طیور با استفاده از توالی Cytochrome-b (چکیده)
175 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله دانه آفتابگردان (چکیده)
176 - Study the GDF-8 gene polymorphism and association to average daily gain in Iranina Baluchi sheep (چکیده)
177 - In situ ruminal degradation of nitrogen fractions of cottonseed and canola meals (چکیده)
178 - Ruminal, fecal and urine pH of Holstein steers fed diets containing barley grain and(or) sugar beet pulp (چکیده)
179 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on venous blood gas of Holstein steers (چکیده)
180 - Effects of non-fi ber carbohydrates supplementation on some blood metabolites of Holstein steers (چکیده)
181 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
182 - Effect of age at fi rst calving on milk production and days open in fi rst-parity Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
183 - The effect of non fiber carbohydrate on in vitro fi rst order NDF disappearance of alfalfa (چکیده)
184 - Effect of close-up fat supplementation on fi rst 90 days milk production of Holstein dairy cows (چکیده)
185 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on blood metabolites in early lactation Iranian Holstein cows (چکیده)
186 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
187 - In vitro gas production of high fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by rumen fungi and protozoa (چکیده)
188 - The relation between in vitro gas production by rumen fungi and protozoa and low fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde (چکیده)
189 - Analysis of productive life in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
190 - The degradation kinetic of NDF and lignin of sunflower meal containing low or high fat treated with sodium hydroxide (چکیده)
191 - In vitro gas production parameters of high fat sunflower meal treated with formaldehyde, sodium hydroxide or exogenous enzyme (چکیده)
192 - The effect of oil content of various feed protein sources on in situ and in vitro ruminal and post-ruminal protein disappearance (چکیده)
193 - The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as (چکیده)
194 - Effect of dietary methionine concentration on some blood metabolites of early lactating Holstein cows (چکیده)
195 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
196 - The effect of non- fibre carbohydrate on in vitro NDF disappearance of various ruminant feeds (چکیده)
197 - Canola meal as a substitute for soybean meal in diet of early lactation Holstein cows (چکیده)
198 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
199 - The effect of fat content on ruminal and post-ruminal protein disappearance of cottonseed meal using in situ mobile bag and alternative enzymatic procedures (چکیده)
200 - Leptin gene polymorphism in Iranian Holstein cows (چکیده)
201 - The effect of fat content of sodium hydroxide treated sunower meal on in situ dry matter and crude protein degradation parameters (چکیده)
202 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
203 - In situ ruminal degradability of dry matter and crude protein of cottonseed meal containing different fat concentrations (چکیده)
204 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
205 - Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal (چکیده)
206 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on total leukocyte and differential counts in transition and early lactating cows (چکیده)
207 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
208 - Changes in chemical composition and in vitro DM digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
209 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
210 - Effect of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
211 - Effect of diets containing rapeseed meal or soybean meal on lactating Holstein cow responses (چکیده)
212 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
213 - Chemiical composition, in situ degradable coefficients, ruminal and post-ruminal dry matter and crude protein disappearance of rapeseed meal (چکیده)
214 - A missense mutation in the bovine leptin gene in Iranian Taleshi cattle (چکیده)
215 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
216 - Association of prolactin polymorphism with milk fat content in Iranian Sarabi cows (چکیده)
217 - Reasons and timing of cows leaving herd in dairy cows using survival analysis methodology (چکیده)
218 - Effect of first 60-day cumulative milk yield on days open in Holstein dairy cows (چکیده)
219 - The effects of palm oil fatty acids on cervix regression in dairy cows during the first 40 days postpartum (چکیده)
220 - Effects of pre- and postpartum feeding fish meal on energy balance and follicular dynamics in early lactating Holstein cows (چکیده)
221 - Hazard ratios and correlation coefficients of some metabolic variables during the first 30 and cumulative 60 days of lactation and days open in Holstein dairy cows. (چکیده)
222 - Effects of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test. (چکیده)
223 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells. (چکیده)
224 - بررسی پلی مورفیسم و فراوانی آللی MHC کلاس II (DRB3.2) در گاوهای هلشتاین ایران به کمک PCR-RFLP (چکیده)
225 - Polymorphism in leptin gene and its relation to growth and reproduction traits in Iranian Sistani cows (چکیده)
226 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and (چکیده)
227 - Milk quality improvement in Iran (چکیده)
228 - Voluntary feed intake, rumen fermentation characteristics and nitrogen retention in Iranian Balouchi sheep fed halophyte forages (چکیده)
229 - Effects of feeding palm oil fatty acids on milk production and composition and follicle size in early lactating cows (چکیده)
230 - Effects of conjugated linoleic acid on prostaglandin production by bovine endometrial cells (چکیده)
231 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
232 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
233 - Ruminal retention time and indigestible dry matter fraction of various Iranian forages measured by in situ technique (چکیده)
234 - Polymorphism in gene leptin and its relationship to milk production and reproduction traits in Brown Swiss cow (چکیده)
235 - Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation (چکیده)
236 - Dietary fatty acid supplementation and reproduction in dairy cows (چکیده)
237 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
238 - Effects of feeding palm oil fatty acids on follicular development in early lactating cows. (چکیده)
239 - The association between postpartum mastitis and days open in Iranian Holstein cows using survival analysis methodology (چکیده)
240 - Effects of feeding palm oil fatty acids on blood metabolites in early lactating cows (چکیده)
241 - Factors affecting days open and days to first insemination in Iranian Holstein cows (چکیده)
242 - Leptin polymorphism and its association with milk production and plasma glucose in early lactating cows (چکیده)
243 - Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
244 - Effect of the different ratios of effective rumen degradable protein to fermentable (چکیده)
245 - Effects of feeding menhaden fish meal or Ca salts of fish oil fatty acids on uterine fatty acids composition, COX-2 level and PGF2α production in early lactating cows (چکیده)
246 - Embryo survival and its association with first 60-d cumulative milk yield in Holstein dairy cows (چکیده)
247 - The nutrient digestibility (in vitro) of halophytic forage (چکیده)
248 - Reproductive efficiency and milk production during recent years in Holstein dairy cows: An Iranian case (چکیده)
249 - Effects of feeding fish meal or fish oil fatty acids on energy balance and plasma concentrations of insulin and insulin-like growth factor binding proteins in early postpartum dairy cows (چکیده)
250 - In situ protein degradability of some feedstuffs used on Iranian dairy farms (چکیده)
251 - Changes in chemical composition and in vitro digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
252 - Influences of milk yield and fertility traits in the first lactation on the length of productive life of Holstein dairy cows in Iran (چکیده)
253 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
254 - Effect of supplemental fish meal on reproduction and immunology responses in early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
255 - Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on ovarian and uterine responses in early lactating dairy cows (چکیده)
256 - Effects of feeding fish meal and n-3 fatty acids on milk yield and metabolic responses in early lactating dairy cows (چکیده)
257 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
258 - بررسی طول عمراقتصادی گاوهای هلشتاین ایرانی (چکیده)
259 - Impact of Age at First Calving on Lactation and Reproduction of first-parity Iranian Holsteins Dairy cows (چکیده)
260 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
261 - ruminal peptide-N concentrations in Iranian Balochi iambs fed diets containing iucerne hayor silage (چکیده)
262 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
263 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)
264 - Days in milk at culling in Holstein dairy cows (چکیده)
265 - Effect of Diets Containing Different Ratio of Effective Rumen Degradable Protein to Fermentable Metabolizable Energy on Early Lactating Holstein Cow Responses (چکیده)
266 - Effects of Pre and Postpartum Feeding Fish Meal on Milk Yield and Metabolic Responses in Early Lactating Dairy Cows (چکیده)
267 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
268 - Effects of conjugated linoleic acid on in vitro prostaglandin production by bovine fetal endometrial cells (تاثیر CLA بر تولید پروستاگلندینها در شرایط آزمایشگاهی) (چکیده)
269 - Effect of clinical mastitis on production and days from first breeding to conception in Holstein cows using survival analysis test (تاثیر ورم پستان بر تولید و DFBC در گاوهای هلشتاین) (چکیده)
270 - بررسی تاثیر جیره های حاوی اسیدهای چرب روغن نخل بر ویژگیهای تولید شیر و دینامیک فولیکولی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
271 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
272 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
273 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
274 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)