بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Yahya selahvarzi


موارد یافت شده: 110

1 - Induction of nickel resistance by sodium nitroprusside in tomato plant (چکیده)
2 - Potential application of TiO2 nanoparticles to improve the nutritional quality of strawberry cv. Camarosa under drought stress (چکیده)
3 - تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل تکمه ای تحت تنش شوری (چکیده)
4 - تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی، (چکیده)
5 - تاثیر اسید هیومیک و بیوچار بر روی شاخص های رشدی و کلروفیل کل در گیاه فستوکا آبی (چکیده)
6 - بررسی نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر ویژگی‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی برخی از رقم‌های توت‌فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیک (چکیده)
7 - Deficit irrigation strategies (PRD, SDI) and titanium nanoparticles improve water use efficiency and flower quality in greenhouse-grown cut roses (چکیده)
8 - Pinched sunflowers (Helianthus annuus ‘Teddy Bear’) produce high-quality flowers under high nitrogen fertilizer (چکیده)
9 - ررسی اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات بیوشیمیایی و غلظت برخی از عناصر غذایی در شرایط تنش آب شور در گل رز (Rosa hybrida) (چکیده)
10 - Advances in the performance of stevia Stevia rebaudiana Bertoni): Photoperiod interaction with potassium humate (چکیده)
11 - ساخت و ارزیابی عملکرد یک ریان‌سن مبتنی بر پالس حرراتی برای اندازه گیری دبی شیره گیاهی در بافت های آوندی (چکیده)
12 - Effect of Deficit Irrigation and Hand Thinning on Post-harvest Quality of Apple Cv. ‘Golab’ (چکیده)
13 - اثر عصاره الکلی بره‌موم و هیدروکولینگ بر برخی صفات پس از برداشت خیار گلخانه‌ای ((Cucumis sativus (چکیده)
14 - بررسی تثیر گوگرد همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس روی تنش کم آبی رقم خربزه (Cucumis melo L.) خاتونی (چکیده)
15 - بررسی تاثیر زمان حلقه‌برداری تنه درخت بر شدت عارضه ترکیدگی و ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم میوه انار (چکیده)
16 - بررسی روش‌های الکترو-فیزیکال تعیین تنش آبی و جریان شیره‌ای در بافت آوندی درختان (چکیده)
17 - بررسی اثرات پایه و پیوندک بر ویژگی‌های انبارمانی سیب (Malus domestica Borkh) (چکیده)
18 - اثر عصاره الکلی بره‌موم و هیدروکولینگ بر برخی صفات پس از برداشت خیار گلخانه‌ای Cucumis sativus (چکیده)
19 - اثر دور آبیاری و محلول‌پاشی تیتانیوم به دو فرم نانو و غیر نانو بر خصوصیات رشدی و عملکردی گل ‏محمدی ‏Rosa × damascena Mill.‎‏)‏ (چکیده)
20 - Comparison between Photosynthesis and Growth Indicators of C4 and C3 Grasses as Influenced by Wastewater (چکیده)
21 - اثر کاربرد قارچ تریکودرما (‏Trichoderma harzianum‏) بر خصوصیات بیوشیمیایی و رنگیزه‌های ‏فتوسنتزی گیاه ریحان تحت تنش خشکی (چکیده)
22 - بررسی مقاومت به خشکی گیاه ترخون .Artemisia dracunculus L) تحت تأثیر نانو ذرات تیتانیوم (چکیده)
23 - پژوهش های اقلیم شناسی (چکیده)
24 - اثر کاربرد قارچ تریکودرما Trichoderma harzianum) بر خصوصیات رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه ریحان تحت سطوح مختلف رطوبت خاک (چکیده)
25 - POMOLOGICAL PROPERTIES OF SOME IRANIAN PLUM (PRUNUS DOMESTICA) CULTIVARS (چکیده)
26 - POMOLOGICAL PROPERTIES OF SOME IRANIAN PLUM (PRUNUS DOMESTICA) CULTIVARS (چکیده)
27 - تاثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه‌کپ تحت تنش شوری (چکیده)
28 - تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رنگدانه‌های فتوسنتزی گل همیشه بهار (چکیده)
29 - بررسی اثر دی‌اکسید‌تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گل محمدی (Rosa damascena) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری (چکیده)
30 - بررسی اثر زئولیت برخصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن Festuca arundinacea تحت تنش خشکی (چکیده)
31 - بررسی اثر زئولیت و بافت خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه پرچینی برگ نو (Ligustrum vulgare) در سطوح مختلف آبیاری (چکیده)
32 - بررسی صفات رشدی سیب گلاب تحت تاثیر تنش کم آبی (چکیده)
33 - اثرکم آبیاری و تنک دستی میوه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب (چکیده)
34 - ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی گیاه پوششی فیلا (Phyla lanceolata) تحت تاثیر برخی مالچ‌های آلی در شرایط کنترل شده (چکیده)
35 - اثر قارچ مایکوریزا و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک همیشه‌بهار دارویی (.Calendula officinalis Linn) تحت تنش خشکی (چکیده)
36 - اثر قارچ تریکودرما ( Trichoderma harzianum) بر درصد همزیستی جمعیت های ریحان (چکیده)
37 - بررسی خصوصیات فیزیکو بیوشیمیایی برخی از ارقام آلوی خشک شده به روش ترکیبی هوای داغ - مادون قرمز (چکیده)
38 - Growth performance and intestinal microbial changes of Carassius auratus in response to pomegranate (Punica granatum) peel extract‐supplemented diets (چکیده)
39 - بررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
40 - بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.) (چکیده)
41 - افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت سیب گلاب با استفاده از پوشش خوراکی ژل آلوئه‌ورا و اسانس ‏آویشن شیرازی (چکیده)
42 - Non-specific immunity promotion in response to garlic extract supplemented diets in female Guppy (Poecilia reticulata) (چکیده)
43 - تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum) (چکیده)
44 - بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری) (چکیده)
45 - بررسی اسانس آویشن شیرازی و پوشش آلوئه ورا بر ویژگی های ارگتنولپتیکی سیب گلاب در شرایط سرد (چکیده)
46 - تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی (چکیده)
47 - بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر برخی صفات کمی گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia.thymifolia ) (چکیده)
48 - Effect of Deficit Irrigation on Flowering and Fruit Properties of Pomegranate(Punica granatum cv. Shahvar) (چکیده)
49 - بررسی اثر محلول‌پاشی جیبرلیک اسید تحت شرایط کم‌آبیاری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و انبارمانی میوه انار (رقم شهوار) (چکیده)
50 - تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
51 - Interactive Effects of NaCl Saline Stress and KCl Irrigation on Growth and Physiological Properties of Common Matricariae (چکیده)
52 - اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance) (چکیده)
53 - Biochemical changes in barberries during adventitious root formation: the role of indole-3-butyric acid and hydrogen peroxide (چکیده)
54 - Physiological and Morphological Responses of White Clover (Trifolium repens) and Red Clover (Trifolium pratense) Plants to Salinity Stress (چکیده)
55 - تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ) (چکیده)
56 - ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
57 - تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری (چکیده)
58 - The use of native turf mixtures to approach sustainable lawn in urban landscapes (چکیده)
59 - Different Growth Responses of Native Turfgrass Accessions to Regulated Deficit Irrigation (چکیده)
60 - اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز (چکیده)
61 - Comparison of Native Turf grass Monoculture and Polycultures with Commercial Turf Mixture (چکیده)
62 - Treatment with Salicylic Acid extends the Vase Life of Important Commercial Cut Flowers (چکیده)
63 - پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fesca L. kunth) به تنش های ترکیبی خشکی و شوری در شرایط کنترل شده (چکیده)
64 - تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسد بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهالهای خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
65 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
66 - اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.) (چکیده)
67 - تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
68 - تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
69 - اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شوری (چکیده)
70 - تاثیر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) (چکیده)
71 - تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور (چکیده)
72 - Salicylic and Citric acid treatments improve the vase life of cut chrysanthemum flowers (چکیده)
73 - تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
74 - تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa (چکیده)
75 - بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
76 - بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان (چکیده)
77 - نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار (چکیده)
78 - مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار کوهدشت لرستان (چکیده)
79 - مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره (چکیده)
80 - تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
81 - اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز (چکیده)
82 - تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) (چکیده)
83 - تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) (چکیده)
84 - بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
85 - Effect of Different Growing Media on Growth and Development of Two Lilium (Oriental and Asiatic Hybrids) Types in Soilless Condition (چکیده)
86 - High potential of agro-industrial by-products of pomegranate (Punica granatum L.) as the powerful antifungal and antioxidant substances (چکیده)
87 - Effect of Drought Stress and Paclobutrazol- Treated Seeds on Physiological Response of Festuca arundinacea L. Master and Lolium perenne L. Barrage (چکیده)
88 - تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوری (چکیده)
89 - مکانیسم کاهش اثرات تنش شوری با استفاده از آسکوربیک اسید در مرزنجوش ( Origanum majorana L.) (چکیده)
90 - ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن (چکیده)
91 - تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای (چکیده)
92 - Warm Stratification and Chemical Treatments Overcomes the Dormancy and Promotes Germination of Colchicum kotschyi Boiss Seeds under In Vitro Condition (چکیده)
93 - بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی (چکیده)
94 - Turfgrass Seedling Height and Quality in Paclobutrazol- Treated Seeds of Lolium perenne L. Barrage and Festuca arundinacea L. Master (چکیده)
95 - تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
96 - تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
97 - Different Physiochemical and Metabolic Responses of Pomegranate Genotypes to Freezing Stress (چکیده)
98 - Antioxidant and Antifungal Activity of Different Parts of Pomegranate (Punica granatum L.) Depends on its Phenolic Content (چکیده)
99 - مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار (چکیده)
100 - بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی (چکیده)
101 - بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی (چکیده)
102 - Effect of different growing media on growth and development of two lilium (Oriental and Asiatic hybrids) types in soilless condition (چکیده)
103 - Evaluate and Appointment to Chillig and Freezing Resistance in Three Comertial cultivar Grape( Vitis vinifera L.) in north of Khorasan. (چکیده)
104 - موقعیت انار در ایران (چکیده)
105 - انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان (چکیده)
106 - چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری (چکیده)
107 - بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره (چکیده)
108 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)
109 - برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان (چکیده)
110 - بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی (چکیده)