مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمد محمدی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , احسان اسکوئیان , اثر پیش‌تیمار بذر بر بهبود تحمل به سرما در مرحله جوانه‌زنی برخی ژنوتیپ‌های نخود, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2023-7), صفحات (79-96)
 2. محمد محمدی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , احسان اسکوئیان , ارزیابی امکان افزایش تحمل به یخ‌زدگی در نخود (Cicer arietinum) با پیش‌تیمار بذر, پژوهش های بذر ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2023-7), صفحات (77-97)
 3. مریم سادات زمانیان کشفی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , علیرضا سیفی , تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیوﻟوژیک و آنزیم های آنتی اکسدانتی و اس-نیتروزیﻼسیون پروتئین ها در دو رقم کلزا, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2023-4), صفحات (15-28)
 4. Mahboobeh Haji Abbasi , رضا توکل افشاری , AliReza Abbasi , رضا کمایی , تاثیر فیزیولوژیک اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های CTR1 و NPR1 دخیل در وانه زنی و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بذر زوال یافته سویا, علوم گیاهان زراعی ایران, سال (2022-11)
 5. مریم زمانیان , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , علیرضا سیفی , بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلز, علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (1-14)
 6. الهام بحرآبادی , رضا توکل افشاری , مهدی نصیری محلاتی , بهبود پاسخ دما-رطوبتی بذر ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از آبسیزیک اسید، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید, علوم و فناوری بذر ایران, سال (2022-2)
 7. عباس هاشمی , رضا توکل افشاری , لیلا تبریزی , شیوا باروتی , کمی سازی خصوصیات جوانه زنی بذر اسفرزه تحت تاثیر رژیم های دمایی و تنش خشکی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (33-42)
 8. سیدجلال آذری , مهدی پارسا , احمد نظامی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , تأثیر پرایمینگ و دما بر خصوصیات سبز‌شدن و استقرار گیاهچه دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) با قدرت جوانه‌زنی کم و زیاد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2022-9), صفحات (24-36)
 9. رضا کمائی , محمد کافی , رضا توکل افشاری , سعید ملک زاده شفارودی , جعفر نباتی , مطالعه خصوصیات ظاهری بذر و ویژگی های جوانه زنی توده های بومی پیاز خوراکی ایران, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (85-100)
 10. سپیده نیکومرام , رضا توکل افشاری , ماندگاری بذر پرایم شده کلزا Brassica napus L.) ( رقم اکاپی در شرایط متفاوت انبارداری با استفاده از سه نوع بستهبندی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2021-12), صفحات (31-41)
 11. حسین رفیعی , عباس ده شیری , رضا توکل افشاری , ارزیابی پاسخ های جوانه زنی بذر آویشن باغی تحت تیمارهای مختلف پرایمینگ, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (53-62)
 12. محبوبه حاجی عباسی , رضا توکل افشاری , علیرضا عباسی , رضا کمایی , اثر اسید سالیسیلیک و اتیلن بر جوانهزنی و بیان ژنهای آلفا آمیلاز و بتا آمیلاز در بذر زوال یافته سویا (Glycine max), علوم و فناوری بذر ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (141-156)
 13. سعیده رشیدی , حمید عباس دخت , احمد غلامی , رضا توکل افشاری , اثر هورمون پرایمینگ و زوال بذر بر ویژگیهای جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی- (Zea mays L.) اکسیدانت در بذور ارقام ذرت, علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2019-11), صفحات (229-243)
 14. عباس هاشمی , فرزاد شریف زاده , رضا معالی امیری , رضا توکل افشاری , بررسی جوانه زنی بذر گلرنگ(Carthamus tinctoriusL.)رقم فرامان ،تحت تنش کمبود آب و تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (73-83)
 15. زهرا محدث اردبیلی , حسین عباسپور , رضا توکل افشاری , سید محسن نبوی کلات , مطالعه اثر پیری تسریع شده و اسید جیبرلیک بر خصوصیات جوانهزنی، پر اکسیداسیونلیپیدها، پروتئین محلول، فنل کل و هدایت الکتریکی بذر گندم (رقم پیشتاز) (, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (49-60)
 16. سیدجلال آذری , مهدی پارسا , احمد نظامی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , ارزیابی تأثیر پرایمینگ و مدت آن بر خصوصیات جوانه‌زنی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط آزمایشگاهی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2020-8), صفحات (176-186)
 17. رکسانا نظری , سهیل پارسا , رضا توکل افشاری , سهراب محمودی , بررسی اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون چربی دربذور زوال یافته سویا(, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (57-70)
 18. وحید امیری منفرد , رضا توکل افشاری , محمدرضا جهانسوز , تاثیر سطوح مختلف شوری(کلرید سدیم) و دما بر پارامترهای جوانه زنی بذر گیاه انیسون(Pimpinella anisum. L)توده استان مرکزی شهرستان خمین, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (45-56)
 19. محبوبه حاجی عباسی , رضا توکل افشاری , علیرضا عباسی , رضا کمائی , تأثیر آمینوسیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان (Glycine max) در جوانه زنی بذرهای زوال یافته سویا LOX و 2 GAI ژن های 1, پژوهش های بذر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (61-79)
 20. ایمان نعمتی , محمد صدقی , قاسم حسینی سالکده , رضا توکل افشاری , محمدرضا نقوی , توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نمو, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (211-227)
 21. الهه پیروزمند , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی نصیری محلاتی , رضا توکل افشاری , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی سه گونه تاج خروس (Amaranthus sp.), پژوهش علف های هرز, دوره (11), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (17-33)
 22. راضیه جهانمیر , رضا توکل افشاری , کاظم پوستینی , تاثیر هورمونهای گیاهی بر بهبود بذر زوالیافته طبیعی و مصنوعی گندم تحت تنش شوری, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (87-100)
 23. سیدجلال آذری , مهدی پارسا , احمد نظامی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلف, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (1-17)
 24. سعیده رشیدی , حمید عباس دخت , احمد غلامی , رضا توکل افشاری , اثر هورمون پرایمینگ بذر در مزرعه بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام ذرت (Zea mays L.) زوال یافته, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (50), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (133-144)
 25. مبارکه طالع زاده , احمد نظامی , مهدی پارسا , جعفر نباتی , رضا توکل افشاری , بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica), تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (35), شماره (4), سال (2019-9), صفحات (551-564)
 26. محمد شاهین دانشمندی , رضا توکل افشاری , رضا صدرآبادی حقیقی , مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگو شیرازی(Lallemantiaroyleana )در پاسخ به دماو تعیین دمای کاردینال با استفاده از مدلهای رگرسیونی غیرخطی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (205-218)
 27. عباس هاشمی , رضا توکل افشاری , لیلا تبریزی , شیوا باروتی , مدلسازی حیات بذراسفرزه (Plantagoovata)تحت شرایط مختلف انبارداری, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (95-104)
 28. زهرا شکوریان , محمد علی عسگری سرچشمه , مجتبی دلشاد , رضا توکل افشاری , تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگان, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (265-277)
 29. وحید امیری منفرد , رضا توکل افشاری , آرش مامدی , روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (43-52)
 30. آرش مامدی , رضا توکل افشاری , مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیۀ پروبیت, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (49), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (49-57)
 31. اسماء معین زاده , رضا توکل افشاری , حسین مقدم , امین باقی زاده , بررسی تأثیر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضریب های حیات بذر عدس ( Lens culinaris ( و نخود ) Cicer arientinum ), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (49), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (81-92)
 32. آرش مامدی , رضا توکل افشاری , ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوا, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (213-221)
 33. شیوا باروتی , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی , عباس هاشمی , ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (127-136)
 34. محسن جمالی , محمد رضا جهانسوز , رضا توکل افشاری , جواد اصغری , بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در روشهای خاکورزی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (91-106)
 35. وحید امیری منفرد , عباس هاشمی , آرش مامدی , رضا توکل افشاری , بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum), علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (229-239)
 36. آرش مامدی , رضا توکل افشاری , نیاز علی سپهوند , کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (615-623)
 37. حمیدرضا محرابی , محمدرضا چایی چی , رضا توکل افشاری , شهرام رضائی , بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (49-56)
 38. محمدشاهین دانشمندی , رضا توکل افشاری , رضا صدرآبادی , شناسایی ساختار شیمیایی و بذر گیاه دارویی بالنگو شیرازی و بررسی تغییرات این صفت تحت شرایط پیری تسریع شده, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (23-37)
 39. احمد سرمدی , رضا توکل افشاری , حمید رحیمیان مشهدی , آرش مامدی , تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestris, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (413-419)
 40. وحید امیری منفرد , محمد فتح الهی , رضا توکل افشاری , دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنۀ بردباری دمایی جوانه زنی بذر بامیه ( Abelmoschus esculentus ), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (199-205)
 41. مینا سلطانی , علی مرادی , رضا توکل افشاری , حمیدرضا بلوچی , تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک ( Ricinus communis L. ), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (91-105)
 42. الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , الیاس سلطانی , ناصر مجنون حسینی , تأثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (689-699)
 43. الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , الیاس سلطانی , ناصر مجنون حسینی , مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم, به زراعی کشاورزی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (881-892)
 44. محسن جمالی , محمدرضا جهانسوز , رضا توکل افشاری , بررسی تأثیر نظامهای خاکورزی و پرایمینگ بر سهم ساقه اصلی و فرعی در عملکرد سویا, کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (259-277)
 45. رضا طباطبائی , رضا توکل افشاری , محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , نادر تنیده , اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (185-197)
 46. الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی , براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.), علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (169-180)
 47. عباس هاشمی , شیوا باروتی , رضا توکل افشاری , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت Ramond Chrysanthemum maximum, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (77-84)
 48. محمد فتح الهی , غلامرضا محسن آبادی , رضا توکل افشاری , المیرا محمدوند , تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (367-375)
 49. الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , الیاس سلطانی , ناصر مجنون حسینی , تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه ( Mellissa officinalis L. ) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آب, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (341-351)
 50. عباس هاشمی , رضا توکل افشاری , لیلا تبریزی , شیوا باروتی , تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلف, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (233-242)
 51. عباس هاشمی , رضا توکل افشاری , لیلا تبریزی , بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزه, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (1-7)
 52. محسن جمالی , یوسف سده , رضا توکل افشاری , ابوذر اسدی , بررسی میزان ارتباط بین آزمون های آزمایشگاهی و قدرت سبز شدن ارقام کلزا در شرایط مزرعه, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (63-74)
 53. آرش مامدی , رضا توکل افشاری , نیاز علی سپهوند , مصطفی اویسی , بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوری, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (583-589)
 54. رامین عالیوند , رضا توکل افشاری , فرزاد شریف زاده , محمدرضا اسیری , برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (369-380)
 55. علی شایان فر , رضا توکل افشاری , هوشنگ علیزاده , عبدالرحمن رسول نیا , بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (207-215)
 56. میرزاحسین رشنو , زین العابدین طهماسبی سروستانی , حسین حیدری شریف آباد , سیدعلی محمد مدرس ثانوی , رضا توکل افشاری , اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک ساله, تولید گیاهان زراعی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (125-148)
 57. افراسیاب راهنما , کاظم پوستینی , رضا توکل افشاری , استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گیری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم به شوری, علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (3), سال (2013-8), صفحات (93-104)
 58. فاطمه السادات حسینی خواه , سهیل پارسا , رضا توکل افشاری , علیرضا اسماعیلی , اثر اسید آسکوربیک (ویتامین ث) و آلفا توکوفرول (ویتامین ای) بر فرایند زوال بذر دو رقم کنجد, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2013-12), صفحات (83-100)
 59. شبنم آرچین , حمید رحیمیان مشهدی , مصطفی اویسی , رضا توکل افشاری , در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاک, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (111-117)
 60. بهرام کاروانی , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی , بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (161-171)
 61. فاطمه السادات حسینی خواه , سهیل پارسا , رضا توکل افشاری , مجید جامی الاحمدی , علیرضا اسماعیلی , تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجد, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2014-12), صفحات (613-624)
 62. علی مرادی , فرزاد شریف زاده , رضا توکل افشاری , رضا معالی امیری , تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (379-397)
 63. رضا توکل افشاری , امید انصاری , فرزاد شریف زاده , علی شایان فر , نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوری, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (181-189)
 64. شهریار ساسانی , رضا توکل افشاری , سیروس محفوظی , ارتباط تجمع برخی متابولیتها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نان, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (327-345)
 65. میرزا حسین رشنو , زین العابدین طهماسبی سروستانی , حسین حیدری شریف آباد , سیدعلی محمد مدرس ثانوی , رضا توکل افشاری , عکس العمل بنیه و سختی بذر دو گونه یونجه یکساله به تنش خشکی و محلول پاشی ریزمغذی های آهن و روی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (129-146)
 66. رامین عالیوند , رضا توکل افشاری , فرزاد شریف زاده , بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (69-83)
 67. فاطمه رمضانی , علی شایان فر , رضا توکل افشاری , کرامت الله رضایی , تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (107-118)
 68. بابک درویشی , کاظم پوستینی , علی احمدی , رضا توکل افشاری , جواد شاطریان , بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب زمینی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (31-38)
 69. محمدرضا رستمی , رضا توکل افشاری , تعیین نوع خواب بذر گیاه باریجة تودة دماوند و نیازهای بذر برای شکست خواب, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (255-263)
 70. بهرام کاروانی , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی , سید امیر موسوی , بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلف, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (265-275)
 71. مجید تولیت ابوالحسن , رضا توکل افشاری , محمدرضا جهانسوز , فرزاد نجفی , حسنعلی نقدی بادی , تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلام, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (97-107)
 72. فرناز کردبچه , حمید رحیمیان مشهدی , حسن علیزاده , مصطفی اویسی , رضا توکل افشاری , ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبه, دانش علف های هرز ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (47-59)
 73. علی شایان فر , رضا توکل افشاری , هوشنگ علیزاده , عبدالرحمن رسول نیا , بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانه زنی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (223-232)

انگلیسی

 1. Mohammad Mohammadi , Reza Tavakkol Afshari , Jafar Nabati , Ehsan Oskoueian , Stress memory in seedlings of primed seed chickpea (Cicer arietinum L.) using sodium nitroprusside under cold stress, Plant Stress, Volume (8), Year (2023-6)
 2. Reza Tavakkol Afshari , سید محمد سیدی , سید محمد میرمیران , Clean application of pistachio residues-based vermicompost with γ-aminobutyric acid can alleviate the negative effects of high soil pH on P uptake in saffron (Crocus sativus L.), Industrial Crops and Products, Volume (195), No (195), Year (2023-5), Pages (116443-116454)
 3. Iman Nemati , Mohammad Seghi , Ghasem Hosseini Salekdeh , Reza Tavakkol Afshari , Mohammad Reza Naghavi , Somayeh Gholizadeh , DELAY OF GERMINATION 1 (DOG1) regulates dormancy in dimorphic seeds of Xanthium strumarium, Functional Plant Biology, Volume (49), No (8), Year (2022-5), Pages (742-758)
 4. Mehdi Zarei , Reza Tavakkol Afshari , Mohammad Reza Jahansooz , Morphophysiological dormancy in Smyrnium cordifolium Boiss: Germination requirements and embryo growth, Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Volume (30), Year (2022-9), Pages (100385-100395)
 5. esmail ebrahimi , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Reza Tavakkol Afshari , Seed germination and seedling emergence in two populations of eastern dodder (Cuscuta monogyna Vahl.): evaluation of environmental factors and burial depth, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (44), No (2), Year (2022-1)
 6. Ehsan Neamatollahi , Morteza Akbari , Reza Tavakkol Afshari , Mohammad Alizadeh Noughani , Interactive Effects of Residue and Tillage Methods on Growth, Yield and Yield Components of Melon, Agrivita, Volume (43), No (3), Year (2021-10), Pages (635-647)
 7. elham bahrabadi , Reza Tavakkol Afshari , Mehdi Nassiri Mahallati , Seyed Mohammad Seyedi , Abscisic, gibberellic, and salicylic acids effects on germination indices of corn under salinity and drought stresses, Journal of Crop Improvement, Volume (36), No (1), Year (2022-1), Pages (73-89)
 8. Reza Tavakkol Afshari , , Exogenousγ-aminobutyric acid can alleviate the adverse effects of seedaging on fatty acids composition and heterotrophic seedling growth inmedicinal pumpkin, Industrial Crops and Products, Volume (153), No (3), Year (2020-5), Pages (112605-112613)
 9. محبوبه حاجی عباسی , Reza Tavakkol Afshari , علیرضا عباسی , seyyed mohammad seyyedi , Germination and gene expression as affected by aminocyclopropane-1-carboxylic acid in deteriorated soybean seed, Journal of Crop Improvement, Volume (34), No (4), Year (2020-7), Pages (505-517)
 10. رکسانا نظری , سهیل پارسا , Reza Tavakkol Afshari , Salicylic acid priming before and after accelerated aging process increases seedling vigor in aged soybean seed, Journal of Crop Improvement, Volume (34), No (2), Year (2020-3), Pages (218-237)
 11. زهرا محدثه اردبیلی , حسن عباسپور , Reza Tavakkol Afshari , محمد نبوی کلات , Evaluation of Germination and Antioxidant Activity in GA3-Primed Deteriorated Wheat Seed, Russian Journal of plant physiology, Volume (66), No (6), Year (2019-11), Pages (958-965)
 12. seyyed mohammad seyyedi , Reza Tavakkol Afshari , M.H. Daneshmandi , The relationships between fatty acids and heterotrophic seedling growth in winter canola cultivars during accelerated seed aging process, South African Jouranl of Botany, Volume (119), No (10), Year (2018-11), Pages (353-361)
 13. M. Fassih , Reza Tavakkol Afshari , The morphophysiological dormancy of Ferula ovina seeds is alleviated by low temperature and hydrogen peroxide, Seed Science Research, Volume (28), No (1), Year (2018-1), Pages (52-62)
 14. A. Mamedi , Reza Tavakkol Afshari , M.Oveisi , Cardinal temperatures for seed germination of three Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivars, علوم گیاهان زراعی ایران, Volume (47), No (1), Year (2017-11), Pages (89-100)
 15. بهرام کاروانی , Reza Tavakkol Afshari , ناصر مجنون حسینی , مصطفی اویسی , بهرام میرانشاهی , Assessment of seed dormancy in Scrophularia striata, Seed Science and Technology, Volume (44), No (1), Year (2016-4), Pages (1-6)
 16. M. Hajiabbasi , Reza Tavakkol Afshari , A. Abbasi , Effects of salicylic acid and ethylene on germination improvement of deteriorated seed of Glycine max (L.), Crop Research, Volume (50), No (1), Year (2015-10), Pages (86-94)
 17. Babak Darvishi , Kazem Pustini , Ali Ahmadi , Reza Tavakkol Afshari , Javad Shaterian , Mohammad Hadi Jahanbakhshpour , Effect of Nutritional Treatments on Physiological Characteristics and Tuberization of Potato Plants under Hydroponic Sand Culture, Journal of Plant Nutrition, Volume (38), No (13), Year (2015-12), Pages (2096-2111)
 18. Ali Shayanfar , Reza Tavakkol Afshari , Houshang Alizadeh , Proteome analysis of wheat embryo (Triticum aestivum) Sensu stricto germination under osmotic stress, Plant Omics, Volume (8), No (5), Year (2015-9), Pages (372-380)
 19. حمیده زارع بنادکوکی , Reza Tavakkol Afshari , جواد شاطریان , Do Nano Silver Treatments Control Dry Rot Agent Inoculated Young and Aged Potato Seed Tubers?, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (12), Year (2013-7), Pages (3301-3307)
 20. فروغ ملامفرد , محمود لطفی , جواد خزایی , Reza Tavakkol Afshari , امیر عباس شایگانی اکمل , The effect of electric field on seed germination and growth parameters of onion seeds (Allium cepa), Advanced Crop Science, Volume (3), No (4), Year (2013-8), Pages (291-298)
 21. بهرام کاروانی , Reza Tavakkol Afshari , ناصر مجنون حسینی , سید امیر موسوی , Effect of drought stress on germination characteristics of Tanacetum polycephalum under different temperature regimes, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (6), No (14), Year (2013-7), Pages (1018-1023)
 22. S. Khayamim , Reza Tavakkol Afshari , S. Y.Sadeghian , K. Poustini , F. Rouzbeh , Z. Abbasi , Seed Germination, Plant Establishment, and Yield of Sugar Beet Genotypes under Salinity Stress S., Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (16), No (4), Year (2014-7), Pages (779-790)
 23. M.A. TOLYAT , Reza Tavakkol Afshari , M.R. JAHANSOZ , F. NADJAFI , H.A. NAGHDIBADI , Determination of cardinal germination temperatures of two ecotypes of Thymus daenensis subsp. daenensis, Seed Science and Technology, Volume (42), No (1), Year (2014-1), Pages (28-35)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مریم موسوی , رضا خراسانی , رضا توکل افشاری , بزرسی جذب فسفز در سطوح هختلف فسفز در شزایط تنش رطوبتی در بیی دو رقن گنذم , هفذهویی کنگزه علوم خاک ایزاى و چهارهیی هوایش هلی هذیزیت آب در هزرعه , 2021-10-18
 2. رضا توکل افشاری , محبوبه حاجی عباسی , علی شایان فر , ایمان نعمتی , نقش امیکس در مطالعات بیولوژی بذر , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 3. شاهین دانشمندی , رضا توکل افشاری , رضا صدرآبادی حقیقی , مطالعه اثرات پتانسیل آب و تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی، رشد هتروتروفیک و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایشی بالنگوشیرازی , چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2018-02-13
 4. رکسانا نظری , سهیل پارسا , رضا توکل افشاری , سهراب محمودی , تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا , چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2018-02-13
 5. الهام نوذرپور , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی , بررسی میزان هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه تحت شرایط متفاوت انبارداری , چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2018-02-13
 6. رضا توکل افشاری , از کشاورزی اقلیم هوشمند به بذر اقلیم هوشمند , چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2018-02-13
 7. رضا توکل افشاری , بررسی تاثیر سه نوع بسته بندی بر زوال بذر پرایم شده و غیرپرایم کنجد (Sesamum indicum) ، طی شرایط متفاوت انبارداری , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 8. سپیده نیکومرام , رضا توکل افشاری , بررسی تاثیر سه نوع بسته بندی بر زوال بذر پرایم شده و غیر پرایم کلزا (Sesamum indicum) ، طی شرایط متفاوت انبارداری , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 9. سیدجلال آذری , مهدی پارسا , احمد نظامی , رضا توکل افشاری , جعفر نباتی , تأثیر پرایمینگ و مدت زمان آن بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه عدس , سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 10. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , رضا توکل افشاری , تاثیر زمان و عمق دفن بر شکست خواب و جوانه زنی بذور سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , 2017-08-27
 11. مبارکه طالع زاده , احمد نظامی , مهدی پارسا , جعفر نباتی , رضا توکل افشاری , بررسی القای جوانه زنی و شکستن خواب غده های یکساله زیره سیاه (Bunium persicum) , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30