بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Naghi Ziaei


موارد یافت شده: 151

1 - بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهی (چکیده)
2 - Simulation of saffron growth using AquaCrop model with high-resolution measured data (چکیده)
3 - شبیه سازی جریان رودخانه حوضه آبریز سملقان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT (چکیده)
4 - شبیه‌سازی آبخوان دشت سملقان با استفاده از مدل‌های SWAT و MODFLOW (چکیده)
5 - مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب‌بند انتهایی (چکیده)
6 - مقایسه پن الگوریتم فراکاوشی در واسنی شبکه توزیع آب (چکیده)
7 - ارائه راهبرد مطلوب در تخصیص آب با کاربرد تئوری بازیهای غیرهمکارانه (چکیده)
8 - شناسایی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌ جستجوی ممنوع (مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
9 - به‌گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت‌های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCropبا هدف حداکثرسازی سود اقتصادی (چکیده)
10 - Surface dense discharge from rectangular and trapezoidal channels (چکیده)
11 - Irrigation Scheduling of Walnut Seedlings Using HYDRUS-1D and Taguchi Optimization Approach (چکیده)
12 - EBMAN-HP: A parallel model for simulation of sensor-based ebb-and-flow subirrigation systems (چکیده)
13 - ارزیابی حساسیت دو مدل کیفیت آب NSFWQI و IRWQISC در رودخانه هراز (چکیده)
14 - ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان‎ های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی (چکیده)
15 - استخراج خودکار آرایش و طراحی بهینه شبکه آب شهری با استفاده از نرم افزارهای نوین (مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه) (چکیده)
16 - بررسی سیر مدل‌سازی تلفیقی آب ‌سطحی- آب‌ زیرزمینی با استفاده از مدل یکپارچه MODFLOW- SWAT (چکیده)
17 - Determination of water balance equation components in irrigated agricultural watersheds using SWAT and MODFLOW models : A case study of Samalqan plain in Iran (چکیده)
18 - برآورد نفوذ خالص و سایر اجزای بیلان آبِ خاک براساس روش تورنت وایت متربا کد SWB_2، (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
19 - Analysis of Groundwater Balance of Samalqan Plain Aquifer Using SWAT and MODFLOW Models (چکیده)
20 - Regional groundwater qualitative and quantitative management through hydrogeological modeling in Jangal-Geysour, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
21 - Introduce an approach to computing mean velocity and discharge using entropy velocity concept and a data-driven technique and only one single measured value of mean velocity (چکیده)
22 - بررسی توام راندمان تله‌اندازی، رسوبگیری و کسرحمی حوضچه رسوبگیر گردابی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
23 - Numerical Modeling of Flow Field in Three Types of Vortex Settling Basins (چکیده)
24 - تحلیل تاب آوری جامع در شبکه های جمع آوری فاضالب شهری )مطالعه موردی: شهرک ولیعصر شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
25 - An open-source toolbox for investigating functional resilience in sewer networks based on global resilience analysis (چکیده)
26 - Study of Effective Parameters on Performance of Vortex Settling Basins Using Taguchi Method (چکیده)
27 - The Evaluation of Reliability Indices in Water Distribution Networks under Pipe Failure Condition (چکیده)
28 - اخلاق در حرفه مهندسی (چکیده)
29 - برآورد رواناب با استفاده از طرحواره‌های SIMTOP و BATS و تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی Noah-MP در حوضه نیشابور (چکیده)
30 - A scenario-based coupled SWAT-MODFLOW decision support system for advanced water resource management (چکیده)
31 - مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS (چکیده)
32 - ارائه معادله دبی- اشل کاربردی برای سرریز‌های جانبی معمولی و کنگره‌ای مثلثی با زوایه‌ها و بازشدگی‌های مختلف (چکیده)
33 - New approach to computing mean velocity and discharge (چکیده)
34 - Flow field investigation in a vortex settling basin using Acoustic Doppler Velocimetry and large eddy simulation (چکیده)
35 - Quantifying and managing the water-energy-food nexus in dry regions food insecurity: New methods and evidence (چکیده)
36 - تحلیل تاب‌آوری در حالت شکست همزمان لوله‌ها در شبکه‌ی توزیع آب ( مطالعه موردی در یکی از شهرهای خراسان رضوی) (چکیده)
37 - توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی (چکیده)
38 - شبیه‌سازی سه‌بُعدی میدان جریان در حوضچه‌ رسوب‌گیر گردابی با استفاده از مدل عددی SSIIM (چکیده)
39 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه ی رسوب گیر گردابی (چکیده)
40 - Numerical analysis of sensor-based flood-floor ebb-and-flow subirrigation system with saline water (چکیده)
41 - Impact of isolation valves location on resilience of water distribution systems (چکیده)
42 - ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی ناشی از اعمال سناریوهای مختلف آبیاری با استفاده از شبیه‌سازی عددی ناحیه غیر اشباع )مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
43 - Water distribution networks optimization using GA, SMPSO, and SHGAPSO algorithms based on engineering approach: a real case study (چکیده)
44 - Simulation of water balance equation components using SWAT model in Samalqan Watershed (Iran) (چکیده)
45 - A new model for simulation of collection and conveyance sections of Qanat (چکیده)
46 - Numerical analysis and optimization of triggered furrow irrigation system (چکیده)
47 - Optimization of Quadrilateral Infiltration Trench Using Numerical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
48 - بررسی اندرکنش رودخانه و آبخوان در دشت بجنورد به‌وسیله اندازه‌گیری های میدانی و مدل‌سازی عددی (چکیده)
49 - مشخصات رسوبات ترسیب شده در سطح عرصه شبکه پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی-آبخوان جاجرم) (چکیده)
50 - توسعه یک سامانه تصمیم یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز (مطالعه موردی سامانه انتقال آب مازندران-گلستان) (چکیده)
51 - New stage-discharge relationship for cylindrical and semi-cylindrical edged sluice gates (چکیده)
52 - مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن (چکیده)
53 - بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS۱ و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور) (چکیده)
54 - مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن (چکیده)
55 - General Equation for Advance and Recession of Water in Border Irrigation (چکیده)
56 - Optimizing cropping area by proposing a combined water-energy productivity function for Neyshabur Basin, Iran (چکیده)
57 - ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما -مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ- (چکیده)
58 - Flow simulation over a triangular labyrinth side weir in a rectangular channel (چکیده)
59 - مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe (چکیده)
60 - حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی (چکیده)
61 - A 2D curvilinear coupled surface–subsurface flow model for simulation of basin/border irrigation: theory, validation and application (چکیده)
62 - Optimal design of water distribution networks using simple modified particle swarm optimization approach (چکیده)
63 - Closure to “Extraction of the Flow Rate Equation under Free and Submerged Flow Conditions in Pivot Weirs with Different Side Contractions” (چکیده)
64 - Spatial and temporal dynamics of deep percolation, lag time and recharge in an irrigated semi-arid region (چکیده)
65 - بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال های آب (چکیده)
66 - Simulation of irrigation return flow from a Triticale farm under sprinkler and furrow irrigation systems using experimental data: A case study in arid region (چکیده)
67 - مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه) (چکیده)
68 - ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) (چکیده)
69 - مطالعه تأثیر ناحیه غیراشباع در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
70 - برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور (چکیده)
71 - بررسی آزمایشگاهی مشخصات جریان در دریچه های کشویی با لبه استوانه ای و نیم استوانه ای (چکیده)
72 - Three-Dimensional Numerical Modeling of Submerged Zone of Qanat Hydraulics in Unsteady Conditions (چکیده)
73 - کاربرد روش تسریع به منظور بهبود همگرایی حلگرهای غیرخطی در حل معادله ریچاردز به روش حجم محدود (چکیده)
74 - حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه ‏پایدار (چکیده)
75 - ارایه رابطه جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس سازی (چکیده)
76 - New Model for Simulating Hydraulic Performance of an Infiltration Trench with Finite-Volume One-Dimensional Richards’ Equation (چکیده)
77 - ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک (چکیده)
78 - تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد (چکیده)
79 - Groundwater management under uncertainty using a stochastic multi-cell model (چکیده)
80 - برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات (چکیده)
81 - Experimental Study of Wastewater Effect on the Deposition of Cohesive Sediment (چکیده)
82 - ارائه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری (چکیده)
83 - ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار (چکیده)
84 - تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) (چکیده)
85 - توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور (چکیده)
86 - An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (چکیده)
87 - A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (چکیده)
88 - A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (چکیده)
89 - مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب MODFLOW و WEAP دشت بجنورد به کمک اتصال مدل های (چکیده)
90 - ارائه یک معادله دبی -اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی های جانبی مختلف (چکیده)
91 - کاربرد یک مدل بارش رواناب شش پارامتری با تأکید بر واسنجی و رفتار پارامترها در حوضه آبریز بار- اریه (چکیده)
92 - مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع (چکیده)
93 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
94 - تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود (چکیده)
95 - کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی (چکیده)
96 - پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( (چکیده)
97 - مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras (چکیده)
98 - ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت (چکیده)
99 - مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای (چکیده)
100 - برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
101 - الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی (چکیده)
102 - Study hydraulic properties and design criteria for the river subsurface intake with a porous medium without cut off (چکیده)
103 - تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان (چکیده)
104 - تجزیه و تحلیل غیرخطی سری زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه آشوب (چکیده)
105 - مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
106 - تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق (چکیده)
107 - اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (چکیده)
108 - تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
109 - تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای (چکیده)
110 - منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
111 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع (چکیده)
112 - بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) (چکیده)
113 - تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل (چکیده)
114 - بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل (چکیده)
115 - مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی (چکیده)
116 - مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد (چکیده)
117 - Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method (چکیده)
118 - برآورد تبخیر-تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT (چکیده)
119 - Mapping groundwater recharge areas using CRD and RIB methods in the semi-arid Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
120 - Comparison of numerical, experimental and empirical results for flows over vertical drops (چکیده)
121 - استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت (چکیده)
122 - کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب (چکیده)
123 - بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف (چکیده)
124 - حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی (چکیده)
125 - A framework toward developing a groundwater conceptual model (چکیده)
126 - Application of NN-ARX Model to Predict Groundwater Levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
127 - بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (چکیده)
128 - بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (چکیده)
129 - Estimation of groundwater recharge using various methods in Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
130 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار (چکیده)
131 - برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF ) (چکیده)
132 - بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی (چکیده)
133 - بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند (چکیده)
134 - 2D NUMERICAL SIMULATION OF HYDRAULIC PROPERTIES OF FLOW OVER FLIP BUCKET STRUCTURES (چکیده)
135 - STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD (چکیده)
136 - بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم (چکیده)
137 - Numerical study of MHD effects on drop formation in a t-shaped microchannel (چکیده)
138 - مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب (چکیده)
139 - شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent (چکیده)
140 - برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرلیط مختلف هواشناسی (چکیده)
141 - بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
142 - Additional scaled solutions to Richards’ equation for infiltration and drainage (چکیده)
143 - Scaled Solutions of Richards\' Equation for Infiltration and Drainage Considering Dissimilar Soils (چکیده)
144 - Invariant Solutions of Richards’ Equation for Water Movement in Dissimilar Soils (چکیده)
145 - Model for simulation of winter wheat yield under dryland and irrigated conditions (چکیده)
146 - Fractal scaling and simulation of velocity components and turbulent shear stress in open channel flow (چکیده)
147 - Fractal-Markovian scaling of turbulent bursting process in open channel flow (چکیده)
148 - شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT (چکیده)
149 - شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف (چکیده)
150 - A robust algorithm for computing fluid flows on highly non-smooth staggered grids (چکیده)
151 - Using vorticity to define conditions at multiple open boundaries for simulating flow in a simplified vortex settling basin (چکیده)