بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Narges Salehnia


موارد یافت شده: 114

1 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهد (مطالعه موردی : خانه تاریخی پیشه وران) (چکیده)
2 - Designing and calibrating an agent‐based platform to evaluate the effect of climate variables on residential water demand (چکیده)
3 - بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا (چکیده)
4 - بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک (چکیده)
5 - انتخاب قاعدۀ مالی برای دولت با هدف کاهش آثار منفی تحریم نفتی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از مدل تطبیق روانه انباره (چکیده)
6 - اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران) (چکیده)
7 - شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران (چکیده)
8 - Factors driving CO2 emissions: the role of energy transition and brain drain (چکیده)
9 - Natural resources: A curse on welfare? (چکیده)
10 - بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل (چکیده)
11 - تاثیر کیفیت نهاد‌ها، آلودگی هوا و مخارج بهداشتی بر سلامت: رویکرد پانل آستانه‌ای (چکیده)
12 - The asymmetric effect of eco-innovation on the energy consumption structure: the US as a case study (چکیده)
13 - Modelling OPEC profit based on economics and political variables (چکیده)
14 - The effects of agricultural development on CO2 emissions: empirical evidence from the most populous developing countries (چکیده)
15 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA) (چکیده)
16 - بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی) (چکیده)
17 - Clean to dirty energy consumption ratio, institutional quality, and welfare; an inter-continental panel quantile analysis (چکیده)
18 - Modeling and forecasting United States oil production along with the social cost of carbon: conventional and unconventional oil (چکیده)
19 - Long-term effects of temperature and precipitation on economic growth of selected MENA region countries (چکیده)
20 - Oil price shocks on shale oil supply and energy security: a case study of the United States (چکیده)
21 - The effect of economic complexity, fertility rate, and information and communication technology on ecological footprint in the emerging economies: a two-step stirpat model and panel quantile regression (چکیده)
22 - برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب (چکیده)
23 - تأثیر صرفه‌های ناشی از تجمع و شهرنشینی بر رشد اقتصادی صنایع غذایی و آشامیدنی (چکیده)
24 - Review on the Impact of Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth in Iran Focusing on Financial Sector Stress (چکیده)
25 - Analyzing the impact of energy consumption, the democratic process, and government service delivery on life expectancy: evidence from a global sample (چکیده)
26 - The Effect of Exchnage Rate on Revenue from Tourism Industry in Selected Southwest Asian Countries with Using System Generalized Method of Moments (چکیده)
27 - The Impact of Network Readiness Index and Good Governance on the Tourism Industry Revenues in Selected Countries of Southwest Asia: With System Generalized Method of Moments (چکیده)
28 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته (چکیده)
29 - بررسی وضعیت کیفی آب های زیرزمینی دشت مشهد جهت مصرف پایدار شرب (چکیده)
30 - مروری بر رد پای بوم شناختی و توسعه پایدار با تاکید بر نفرین منابع (چکیده)
31 - شاخص جهانی آسیب‌پذیری انرژی (چکیده)
32 - Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis (چکیده)
33 - Perspectives of current and future urban water security in Iran (چکیده)
34 - تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوا (چکیده)
35 - بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منا (چکیده)
36 - Risk Management of Upstream Oil and Gas Contracts towards Attracting Investments (چکیده)
37 - بررسی مفهوم ومدلسازی اثر بازگشتی در ادبیات اقتصاد انرژی (چکیده)
38 - بررسی تئوریک رابطه ی پس انداز، درآمد و مصرف انرژی (چکیده)
39 - بررسی رابطه علی بین شاخص فلاکت و شاخص سلامت با استفاده از تکنیکهای پارامتریک و شبه پارامتریک (چکیده)
40 - بررسی تأثیر مصرف انرژی و تغییرات اقلیمی بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) در کشور ایران (چکیده)
41 - وابستگی به منابع طبیعی، کیفیت نهادی و سرمایه گذاری خارجی؛ یک تحلیل تابلوئی بین کشوری (چکیده)
42 - کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب (چکیده)
43 - بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی (چکیده)
44 - تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد رگرسیون چندک پنل (چکیده)
45 - A comparative study on the effect of alternative and fossil energy consumption on economic growth and foreign direct investment in selected countries using SUR approach (چکیده)
46 - بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان (چکیده)
47 - سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما (چکیده)
48 - Testing Porter and pollution haven hypothesis via economic variables and CO2 emissions: a cross-country review with panel quantile regression method (چکیده)
49 - The impact of COVID-19 Pandemic on Tourism Industry: A Statistical Review in European Countries (چکیده)
50 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (چکیده)
51 - پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور (چکیده)
52 - تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه (چکیده)
53 - Rainfed wheat (Triticum aestivum L.) yield prediction using economical, meteorological, and drought indicators through pooled panel data and statistical downscaling (چکیده)
54 - The Effect of Economic, Financial, and Political Risks on Foreign Direct Investmentin the Selected Countries of the MENA Region (چکیده)
55 - An Overview on Improving the Business Environment Considering Regulation Reform and Simplification: Emphasizing Economic Growth (چکیده)
56 - بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی (چکیده)
57 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
58 - بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمی (چکیده)
59 - آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها (چکیده)
60 - گسترش شهرهای سبز برای توسعه شهری پایدار (چکیده)
61 - تجربه ی کشورهای در حال توسعه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (چکیده)
62 - بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن (چکیده)
63 - بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393 (چکیده)
64 - بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 (چکیده)
65 - بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک (چکیده)
66 - Investigating the Asymmetric Prices and the Role of Technology and Environmental Constraints in the Oil Demand Function of the Iran Oil Importing Countries (چکیده)
67 - Reversibility Test of Oil Demand Function of OECD Countries Importing Oil from Iran with an Emphasis on Technological and Environmental Considerations: Symmetric and Asymmetric Models (چکیده)
68 - بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران (چکیده)
69 - اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
70 - بررسی مروری آثار رشد اقتصادی و آزادسازی تجارت بر کیفیت محیط زیست (چکیده)
71 - Considering Influential Factors on Oil Price Using a Step-Wise Regression Model (چکیده)
72 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
73 - بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر (چکیده)
74 - Energy Consumption Optimization Based on Social Capital (Mathematical Approach) (چکیده)
75 - تلاطم قیمت و مدلسازی آن در بازار انرژی (چکیده)
76 - Forecasting International natural Gas Prices with Box-Jenkins Method (چکیده)
77 - Unconventional Resources Role in Global Energy Markets (چکیده)
78 - اصول، مبانی و مدلهای قیمتگذاری تعرفه های خدمات شهری (چکیده)
79 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
80 - Energy and Sustainable Development in Developing Countries (چکیده)
81 - Risk Management of Upstream Oil and Gas Contracts towards Attracting Investments (چکیده)
82 - ممیزی انرزی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد ومقایسهکاررایی مصرف گازدر سیتمهای گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
83 - برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروههای هزینه ای (مطالعه موردی :مشهد) (چکیده)
84 - ممیزی انرژی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد و مقایسه‌ی کارایی مصرف گاز در سیستم‌های گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
85 - برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (چکیده)
86 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
87 - اصلاح الگوی مصرف راهی به سوی توسعه پایدار (چکیده)
88 - کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت آب کشاورزی (چکیده)
89 - بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» (چکیده)
90 - آب یک کالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap» (چکیده)
91 - بررسی و ارزیابی استراتژی‌های حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژی‌های وابسته به قیمت آب (چکیده)
92 - استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری (چکیده)
93 - نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی (چکیده)
94 - ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
95 - تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی (چکیده)
96 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
97 - پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک (چکیده)
98 - Forecasting natural gas spot prices with nonlinear modeling using Gamma test analysis (چکیده)
99 - پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3 (چکیده)
100 - ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (چکیده)
101 - برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
102 - ممیزی انرژی در ساختمان های مسکونی شهر مشهد و مقایسه کارایی مصرف گاز در سیستم های گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
103 - قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر (چکیده)
104 - پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی (چکیده)
105 - بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسان (چکیده)
106 - اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار (چکیده)
107 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
108 - قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) (چکیده)
109 - ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس (چکیده)
110 - بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای وابسته به قیمت‌ آب (چکیده)
111 - بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» (چکیده)
112 - آب یک کالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap (چکیده)
113 - کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت آب کشاورزی (چکیده)
114 - بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور (چکیده)