مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. جلیل جاودانی بافکر , راضیه جلال , نوید رمضانیان , مرجان طغرائی , Poly(styrene-alt-maleic anhydride) Conjugated with Spermine: Synthesis, Antibacterial Activity and Antibiotic Susceptibility, علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (31), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (15-26)
 2. فاطمه زاهدی سالانقوچ , راضیه جلال , علی نخعی پور , رضا ایزدی نجف آبادی , بررسی اثر امواج فراصدا بر فعالیت اوره آز محلول و تثبیت‌شده بر روی مواد نانو ساختار و سیلیکاژل, انجمن مهندسی صوتیات ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (9-20)
 3. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , نسخه برداری معکوس, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (2), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (1184-1186)
 4. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , ویرایش آر.ان.ا, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (2), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (1288-1290)
 5. راضیه جلال , زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , نسخه برداری, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (2), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (1179-1183)
 6. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , فرایند پس - نسخه برداری در آر.ان.اها, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (2), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (931-932)
 7. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , ذرات ریبونوکلئوپروتئین, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (553-554)
 8. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , دنیای آر.ان.ا, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (523-525)
 9. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , تضعیف نسخه برداری, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (380-382)
 10. راضیه جلال , تجزیه و تحلیل بیان ژن, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (356-358)
 11. راضیه جلال , زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , پیرایش آر.ان.ا, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (317-321)
 12. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , پلی آدنیله سازی در انتهای3, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (304-305)
 13. راضیه جلال , بیان ژن, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (191-195)
 14. راضیه جلال , زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , آر.ان.ای محلول, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (28-28)
 15. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , آر.ان.ای کاتالیتیک, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (24-26)
 16. زهرا-سهیلا سهیلی , شهرام سمیعی , راضیه جلال , آر.ان.ا لیگاز, بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-10), صفحات (14-15)
 17. آزیتا پروانه تفرشی , راضیه جلال , شمیلا درویش علی پور , حوری سپهری , خسرو عادلی , تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین, غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (11), شماره (6), سال (2010-3), صفحات (707-712)
 18. راضیه جلال , سعید انصاری مجد , رزیتا رکنی زاده , شمیلا درویشعلیپور , کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) در سلول‌های دودمانی سرطان پروستات انسانی DU-145, ژنتیک نوین, سال (2007-4)
 19. سید جواد حسینی , دکتر علیرضا زمردی پور , راضیه جلال , دکتر فرزانه صابونی , طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل, خون, سال (2006-4)
 20. راضیه جلال , نقش سیستم انتقال پیان انسولین / IGF در مقاومت به انسولین, ژنتیک نوین, سال (2005-3)

انگلیسی

 1. tayebeh cheraghi-shavi , Razieh Jalal , Zarrin Minuchehr , TGM2, HMGA2, FXYD3, and LGALS4 genes as biomarkers in acquired oxaliplatin resistance of human colorectal cancer: A systems biology approach, PLOS One, Volume (18), No (8), Year (2023-8)
 2. MAHSA SALIANI , Razieh Jalal , Ali Javadmanesh , Differential expression analysis of genes and long non-coding RNAs associated with KRAS mutation in colorectal cancer cells, Scientific Reports, Volume (12), No (1), Year (2022-5)
 3. parisa gonbadi , Razieh Jalal , Batool Akhlaghinia , maryam sadat ghasemzadeh , Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells, Journal of Drug Delivery Science and Technology, Volume (68), Year (2022-2), Pages (103026-103034)
 4. Moharram dehghany , Razieh Jalal , Mohammad-Reza Rashidi , Kinetic and thermodynamic insights into the interaction of Aβ1–42 with astaxanthin and aggregation behavior of Aβ1–42: Surface plasmon resonance, microscopic, and molecular docking studies, Biophysical Chemistry, Volume (275), No (2021), Year (2021-8), Pages (106612-106612)
 5. Niloofar Lari , Razieh Jalal , Majid Rajabian Noghuondar , Zarrin Minuchehr , Homology Modeling and Molecular Docking of the Leishmania Protein Kinase, E9BJT5, A New Target for Leishmaniasis Therapeutics, دانشگاه علوم پزشکی فسا- Journal of Fasa University of Medical Sciences, Volume (10), No (3), Year (2020-10), Pages (2487-2497)
 6. Nahid Mansouri , Razieh Jalal , Batool Akhlaghinia , Khalil Abnous , رویا جهانشاهی , Design and synthesis of aptamer AS1411-conjugated EG@TiO2@Fe2O3nanoparticles as a drug delivery platform for tumor-targeted therapy, New Journal of Chemistry, Volume (44), No (37), Year (2020-1), Pages (15871-15886)
 7. fatemeh norouzi , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Abbas Ali Esmaeili , fatemeh janati fard , Molecular Spectroscopy and Molecular Dynamic Simulation to Study the Binding of 4DNA with 3-Hydroxy-2-oxindole, Biomacromolecular Journal, Volume (5), No (2), Year (2019-12), Pages (161-173)
 8. Fadak Ahmed Abdulmohsen Howaili , Mansour Mashreghi , Nasser Mahdavi SHahri , Ahmad Kompany , Razieh Jalal , Development and evaluation of a novel beneficent antimicrobial bioscaffold based on animal waste-fish swim bladder (FSB) doped with silver nanoparticles, Environmental Research, Volume (188), No (1), Year (2020-9), Pages (109823-109832)
 9. MAHSA SALIANI , Razieh Jalal , محمدرضا احمدیان , From basic researches to new achievements in therapeutic strategies of KRAS-driven cancers, Cancer Biology and Medicine, Volume (16), No (3), Year (2019-8), Pages (435-461)
 10. afsaneh azhdari , Razieh Jalal , Zinc oxide nanofluids: The influence of modality combinations on prostate cancer DU145 cells, Journal of Cancer Research and Therapeutics, Volume (17), No (2), Year (2019-1)
 11. نیلوفر لاری , Razieh Jalal , Zarrin Minuchehr , مجید رجبیان نغندر , Identifying miltefosine-resistant key genes in protein–protein interactions network and experimental verification in Iranian Leishmania major, Molecular Biology Reports, Volume (46), No (5), Year (2019-8), Pages (5371-5388)
 12. Seyyede Araste Aldaghi , Razieh Jalal , Concentration-Dependent Dual Effects of Ciprofloxacin on SB-590885-Resistant BRAFV600E A375 Melanoma Cells, Chemical Research in Toxicology, Volume (32), No (4), Year (2019-4), Pages (645-658)
 13. Bahareh Movafegh , Razieh Jalal , zobeide mohammadi , Seyyede Araste Aldaghi , Poly-L-arginine: Enhancing Cytotoxicity and Cellular Uptake of Doxorubicin and Necrotic Cell Death, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Year (2018-4)
 14. maryam hosseini shafa , Razieh Jalal , Negin Kosari , Farzad Rahmani , Efficacy of metformin in mediating cellular uptake and inducing apoptosis activity of doxorubicin, Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume (99), No (1), Year (2018-11), Pages (200-212)
 15. jalil javedani bafekr , Razieh Jalal , In vitro antibacterial activity of ceftazidime, unlike ciprofloxacin, improves in the presence of ZnO nanofluids under acidic condition, IET Nanobiotechnology, Volume (12), No (5), Year (2018-8), Pages (640-646)
 16. safoura soleymani , Razieh Jalal , ZnO nanofluids for the improved cytotoxicity and cellular uptake of doxorubicin, Nanomedicine Journal, Volume (5), No (1), Year (2018-1), Pages (27-35)
 17. mona nazemi moghadam , Razieh Jalal , Z. Zeraatkar , Synthesis and antiproliferative and apoptosis-inducing activity of novel 3-substituted-3-hydroxy-2-oxindole compounds, In Vitro Cellular and Developmental Biology- Animal, Volume (54), No (1), Year (2018-1), Pages (61-70)
 18. mohadeseh sepahi , Razieh Jalal , Mansour Mashreghi , Antibacterial activity of poly-l-arginine under different conditions, Iranian Journal of Microbiology, Volume (9), No (2), Year (2017-4), Pages (103-111)
 19. Zeinab Mortazavi , Razieh Jalal , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Carbodiimide for Covalent -Amylase Immobilization onto Magnetic Nanoparticles, International Journal of Nanoscience, Volume (16), No (3), Year (2017-4), Pages (1-8)
 20. masoume sohani , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , azam hasanpoor , Zeinab Rouhbakhsh Zaeri , Synthesis, structural characterization and DNA‑ binding studies of a new cobalt (II) complex: (HAcr)4 [Co(Sal)3], Journal of the Iranian Chemical Society, Volume (14), No (6), Year (2017-5), Pages (1309-1316)
 21. azam mohammadian , Zahra Soheila Soheili , Razieh Jalal , Abouzar Bagheri , Shahram Samiei , Hamid Ahmadieh , Investigation of Melanogenic Factors Gene Expression in Human Adult and Neonate Retinal Pigment Epithelium Cell Cultures, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (7), No (2), Year (2015-7), Pages (78-85)
 22. Faeze Ghasemi , Razieh Jalal , Antimicrobial action of zinc oxide nanoparticles in combination with ciprofloxacin and ceftazidime against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii, Journal of Global Antimicrobial Resistance, Volume (6), No (1), Year (2016-9), Pages (118-122)
 23. Elnaz Bairudi , Razieh Jalal , Modulation of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa by ZnO nanoparticles, Iranian Journal of Microbiology, Volume (8), No (2), Year (2016-8), Pages (85-92)
 24. Mahsa Saliani , Razieh Jalal , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Mechanism of oxidative stress involved in the toxicity of ZnO nanoparticles against eukaryotic cells, Nanomedicine Journal, Volume (3), No (1), Year (2016-1), Pages (1-14)
 25. zahra sharifalhoseini , Mohammad Hassan Entezari , Razieh Jalal , Direct and indirect sonication affect differently the microstructure and the morphology of ZnO nanoparticles: Optical behavior and its antibacterial activity, Ultrasonics Sonochemistry, Volume (27), Year (2015-11), Pages (466-473)
 26. Roya Rafati , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Maryam Moghaddam Matin , Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran, Archives of Iranian Medicine, Volume (18), No (6), Year (2015-6), Pages (376-378)
 27. Mahsa Saliani , Razieh Jalal , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Effects of pH and temperature on antibacterial activity of zinc oxide nanofluid against Escherichia coli O157: H7 and Staphylococcus aureus, Jundishapur Journal of Microbiology, Volume (8), No (2), Year (2015-2), Pages (1-6)
 28. zahra sharifalhoseini , Mohammad Hassan Entezari , Razieh Jalal , Evaluation of antibacterial activity of anticorrosive electroless Ni–Pcoating against Escherichia coli and its enhancement by deposition of sono-synthesized ZnO nanoparticlesncement by deposition, Surface and Coatings Technology, Volume (266), No (1), Year (2015-3), Pages (160-166)
 29. Razieh Jalal , Elaheh Kafshdare Goharshadi , S. H . Sajjadi , Paul Nancarrowe , Antibacterial Activity of Short-Chained 1-Alkyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethylsulfonyl) Imide Ionic Liquids, Physical Chemistry Research, Volume (2), No (2), Year (2014-9), Pages (260-269)
 30. fateme vahdati rad , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , asma verdian , mohammadsadegh sadeghi googheri , Spectroscopic and Molecular Modeling Based Approaches to Study on the Binding Behavior of DNA with a Copper (II) Complex, Journal of Fluorescence, Volume (24), No (4), Year (2014-6), Pages (1225-1234)
 31. Samaneh Sepahi , Razieh Jalal , , Ahmad Asoodeh , Jamshid Darvish , Evaluation of relationship between HNF-1α and GLP-1R polymorphisms and type 2 diabetes in a population living in northeast of Iran, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (5), No (2), Year (2013-11), Pages (54-59)
 32. Ahmad Asoodeh , Shamsi Emtenani , Shirin Emtenani , Razieh Jalal , Mohammad Reza Housaindokht , Molecular cloning and biochemical characterization of a thermoacidophilic, organic-solvent tolerant -amylase from a Bacillus strain in Escherichia coli, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (99), No (1), Year (2014-1), Pages (114-120)
 33. hamideh abnous , Masoud Fereidoni , Nasser Mahdavi SHahri , Farhang Haddad , Razieh Jalal , Developmental study of mercury effects on the fruit fly (Drosophila melanogaster), Interdisciplinary Toxicology, Volume (6), No (1), Year (2013-7), Pages (34-40)
 34. Mohammad Reza Housaindokht , Mohammad Reza Bozorgmehr , Hossein Eshtiagh Hosseini , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Mahin Saberi , Zeinab Haratipour , Hassan Monhemi , Structural properties of the truncated and wild types of Taka-amylase: A molecular dynamics simulation and docking study, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Volume (95), Year (2013-7), Pages (36-40)
 35. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Razieh Jalal , Emad Ahangar , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of Infantile Repeated Hyperglycemia on Behavioral Alterations in Adult male and female Rats, Basic and Clinical Neuroscience, Volume (3), No (4), Year (2012-8), Pages (60-67)
 36. reyhaneh attaryazdi , Maryam Moghaddam Matin , Razieh Jalal , Biosystematic analysis of genus Rattus (Rodentia: Murinae) in Iran using total proteins of plasma and esterase-1, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (7), No (1), Year (2011-12), Pages (75-82)
 37. Fatemeh Janati Fard , Zahra Mashhadi Khoshkhoo , sayyed hamid mir tabatabae , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , M.R. Bozorgmehr , Abbas Ali Esmaeili , M. Javan Khoshkholgh , Synthesis, characterization and interaction of N,N-dipyridoxyl (1,4- butanediamine) Co(III) salen complex with DNA and HSA, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume (97), Year (2012-6), Pages (74-82)
 38. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Razieh Jalal , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of infantile repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and Pentylentetrazol induced convulsions in male Wistar rats, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (15), No (4), Year (2012-5), Pages (951-957)
 39. Seyyed Ehsan Ghiasi , Reza Valizadeh , R. Rajabian , Razieh Jalal , bahareh azimian , Effects of dietary chromium-methionin supplementation on blood methabolites and insulin resistance index in fructose-fed diabetic rats, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (17), Year (2010-9), Pages (2284-2289)
 40. Razieh Jalal , Sayyed Majid Bagheri , Ali Moghimi , The Effect of Iranian Shallot or Garlic Aqueous Extracts on Learning, Memory and Serum Biochemical Variables in Fructose-fed Wistar Rats, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (14), No (3), Year (2011-6), Pages (284-289)
 41. Seyed Javad Hosseini , Alireza Zomorodipour , Razieh Jalal , Farzaneh Sabouni , Fariba Ataei , A Study of the Expression of Functional Human Coagulation Factor IX in Keratinocytes Using a Nonviral Vector Regulated by K14 Promoter, Applied Biochemistry and Biotechnology- Part A, Volume (162), No (6), Year (2010-4), Pages (1599-1611)
 42. Razieh Jalal , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Maryam Abareshi , M. Moosavi , Abbas Youssefi , Paul Nancarrow , ZnO nanofluids: Green synthesis, characterization, and antibacterial activity, Materials Chemistry and Physics, Volume (121), No (1), Year (2010-3), Pages (198-201)
 43. , Razieh Jalal , Jamshid Darvish , Maryam Moghaddam Matin , Identification of three Iranian species of the genus Rattus (Rodentia, Muridae) using a PCR-RFLP technique on mitochondrial DNA, Hystrix, Volume (20), No (1), Year (2009-7), Pages (69-77)
 44. Razieh Jalal , عبدالخالق دیزجی , کریم نیرنیا , بهرام گلیایی , Antisense RNA to the type I insulin-like growth factor receptor reversed the transformed phenotype of PC-3 human prostate cancer cell line in vitro, Medical Journal of The Islamic Republic of Iran, Year (2003-6)
 45. Semi Tascou , Karim Nayernia , Jan Uedelhoven , Detlef Bohm , Razieh Jalal , Manal Ahmed , Wolfgang Engel , Peter Burfeind , Isolation and characterization of differentially expressed genes in invasive and non-invasive immortalized murine male germ cells in vitro, International Journal of Oncology, Year (2001-2)
 46. , Razieh Jalal , Jamshid Darvish , Mohammad Farsi , Determination of Meriones species (Rodentiam Gerbillinae) by RAPD-PCR, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (2), No (1), Year (2006-6), Pages (33-40)
 47. , Razieh Jalal , Jamshid Darvish , Genetic Study on Apodemus avicennicus and Apodemus witherbyi by RAPD-PCR, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Year (2006-6)
 48. Razieh Jalal , , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Hypoglycemic effect of Aqueous Shallot and garlic in rats with fructose – induced insulin resistance, Journal of clinical Biochemistry and Nutrition, No (41), Year (2007-11), Pages (218-223)
 49. Sh. Teimourian , Razieh Jalal , M. Sohrabpour , B. Goliaei , Down‐regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells, International Journal of Urology, Volume (13), No (9), Year (2006-9), Pages (1221-1225)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مریم عباسی , منصور مشرقی , فرهنگ حداد , علی مخدومی , راضیه جلال , Antimicrobial and anticancer effects of the pigments extracted from yeasts isolated from Persian Gulf shrimp( Litopenaeus vannamei) , The 3rd National conference of Applied Microbiology , 2017-05-24
 2. آسیه داوری اوارشک , راضیه جلال , بررسی اثر سیپروفلوکساسین بر حیات سلولی، قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولهای سرطان پروستات انسان , چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران , 2016-08-16
 3. سیده آراسته الداغی , راضیه جلال , بررسی اثر آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین بر حیات و میزان مهاجرت سلولی سلولهای سرطان ملانوما انسان , چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران , 2016-08-16
 4. بهاره موافق , راضیه جلال , اثر پلی ال آرژینین در میزان آپوپتوز ایجاد شده توسط داروی داکسوروبیسین در - - سلولهای سرطان پروستات انسان , سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی , 2015-08-29
 5. فاطمه زاهدی سالانقوچ , محمدرضا حسین دخت , راضیه جلال , علی نخعی پور , اثر امواج فراصدا بر فعالیت آنزیم اوره آز , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 6. بهاره موافق , راضیه جلال , نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , 2015-02-18
 7. جلیل جاودانی بافکر , راضیه جلال , نوید رمضانیان , بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنتی بیوتیک های سیپروفلوکسازین و سفتازیدیم علیه باکتری های انتروکوکوس فکالیس و اسینتوباکتر بومانی در حضور نانوذرات اکسیدروی در محیط اسیدی , 1st International and 9th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran , 2015-05-24
 8. نگار مذهب , منصور مشرقی , راضیه جلال , Antibacterial Potential and Toxicity Assay of Synthetic Zinc Oxide Nanoparticles against Luminescent Vibrios Isolated from the Eastern- Southern Shrimp Farm of Iran , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 9. فائزه قاسمی , راضیه جلال , الهه کفشدارگوهرشادی , بررسی تاثیر توام نانو سیال اکسید روی و آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و سیپروفلوکسازین بر یاکتری Acinetrobacterbaumanni , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین , 2013-12-07
 10. افسانه اژدری چرمی , راضیه جلال , الهه کفشدارگوهرشادی , نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145 , سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین , 2013-12-07
 11. راضیه جلال , زبیده محمدی , بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145 , دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین , 2012-11-15
 12. راضیه جلال , نگین کوثری , بررسی اثر متفورمین بر سمیت سلولی داروی داکسوروبیسین بر دودمان سلولی پروستات DU145 , کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2013-01-24
 13. راضیه جلال , نفیسه امیدوار , محمدرضا حسین دخت , الهه کفشدارگوهرشادی , بررسی مکانیسم اثر نانوذرات اکسید روی بر روی پروتئین غشاء باکتری Bacillus subtilis , دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین , 2012-11-15
 14. حمیده آبنوس , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , فرهنگ حداد , راضیه جلال , بررسی اثرات سمی جیوه بر تکوین مگس سرکه , نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی , 2012-05-16
 15. راضیه جلال , الناز بای رودی , الهه کفشدارگوهرشادی , بررسی اثر ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی علیه Pseudomonas aeruginosa , همایش ملی بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی , 2012-05-09
 16. احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال , تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر , اولین همایش ملی شیمی سبز , 2011-12-14
 17. راضیه جلال , الناز بای رودی , مقایسه اثر گلیسرول بر رشد باکتری Escherichia coli O157:H7 ، Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 18. صفورا سلیمانی , راضیه جلال , الهه کفشدارگوهرشادی , مقایسه تأثیرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین به صورت جداگانه و توأم بر روی دودمان سلولی DU145 , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 19. محدثه سپاهی باغان , راضیه جلال , منصور مشرقی , اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7 , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 20. رؤیا رفعتی گنابادی , راضیه جلال , احمد آسوده , مریم مقدم متین , بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21
 21. احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال , استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن , همایش علوم زیستی فلاورجان اصفهان 10 الی 11 اسفند 90 , 2012-02-29
 22. حمیده آبنوس , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , فرهنگ حداد , راضیه جلال , ملیحه پیرایش شیرازی نژاد , مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه , اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 23. راضیه جلال , صفورا سلیمانی , الهه کفشدارگوهرشادی , بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145 , اولین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین , 2011-11-30
 24. محدثه سپاهی باغان , راضیه جلال , منصور مشرقی , بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 , همایش ملی شیمی و صنعت , 2011-10-22
 25. مرتضی بهنام رسولی , الهام یوسفی , راضیه جلال , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در رت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 26. ملیحه مقدمی , علی مقیمی , راضیه جلال , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 27. راضیه جلال , سعید انصاری مجد , شمیلا درویشعلیپور , حسین مزدرانی , مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) بر روی مقاومت پرتوئی سلول های سرطان پروستات انسانی (DU-145) , پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2007-11-24
 28. ریحانه عطاریزدی , مریم مقدم متین , راضیه جلال , شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز. , دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , 2008-02-06
 29. بی بی صفیه اکبری راد , راضیه جلال , مریم مقدم متین , بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری , دومین همایش پژوهشی کاربرد مطالعات بیوسیستماتیک جوندگان ایران , 2008-02-06

انگلیسی

 1. seyedehadise mirahmadidaryasari , Razieh Jalal , tayebeh cheraghi-shavi , Investigation of the influence of vitamin C against oxaliplatin-resistant HCT116 colorectal cancer cells , بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران , 2021-02-16
 2. parisa gonbadi , Razieh Jalal , tayebeh cheraghi-shavi , Batool Akhlaghinia , maryam sadat ghasemzadeh , Functionalized nano-magnetic hydrotalcite particles with tannic acid: A targeted drug delivery platform for oxaliplatin-resistant HCT116 cells , بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران , 2021-02-16
 3. MAHSA SALIANI , Razieh Jalal , Ali Javadmanesh , A Review on the Role of the Long Non‑coding RNAs in Stem Cell Pluripotency , International Congress on Biomedicine 2020 , 2020-11-10
 4. Moharram dehghany , Razieh Jalal , محمدرضا رشیدی , Determination of kinetic and thermodynamic parameters of amyloid-b 1-42 interaction with astaxanthin , شانزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی , 2020-11-09
 5. MAHSA SALIANI , Razieh Jalal , Ali Javadmanesh , Emerging roles of lncRNAs in tumorigenesis and tumor progression , International Congress on Biomedicine 2020 , 2020-11-06
 6. Razieh Jalal , najmeh sodagar , Fatemeh Behnam Rassouli , Role of Extracellular Matrix in Breast Cancer Initiation and Progression , Third International Biomedical Congress , 2019-11-10
 7. Jamileh gholami , Razieh Jalal , Evaluation of growth rate and migration potential of A375 resistant cells to a low concentration of ciprofloxacin , پانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی 2018 , 2018-08-25
 8. Jamileh gholami , Razieh Jalal , Influence of vitamin C on the viability, colony formation and migration ability of ciprofloxcacin-resistant A375 melanoma cells , second international congress on biomedicine , 2018-12-24
 9. Seyyede Araste Aldaghi , Razieh Jalal , بررسی اثر SB-590885 (مهارکننده BRAF) بر زیست‌تایی، مهاجرت سلولی و قدرت کلنی‌زایی سلول‌های A375 ملانوما , دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2017-08-29
 10. MAHSA SALIANI , Razieh Jalal , Stem cell program inhibition in Kras driven cancers , دومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی , 2017-04-19
 11. najmeh sodagar , Razieh Jalal , Theraputic targeting of cancer stem cells 1. , سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن , 2017-11-29
 12. Azadeh Arjmand Bahar , Razieh Jalal , Yasser Nikparast , Ghorban Ali Asadi , Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Amaranthus Retroflexus Extract and Their Antiproliferative Activity In Vitro , اولین سمپوزیوم بین‌المللی سرطان نسترن , 2015-10-01
 13. azam mohammadian , زهرا-سهیلا سهیلی , Razieh Jalal , شهرام سمیعی , حمید احمدیه , ابوذر باقری , Melanogenic Factors Gene Expression in Human Neonatal RPE Cells in Comparison to Human Adult RPE cells; An in Vitro Study , سومین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی (IRAVO) , 2013-07-03
 14. azam mohammadian , زهرا-سهیلا سهیلی , Razieh Jalal , شهرام سمیعی , حمید احمدیه , ابوذر باقری , Effect of Passage Number on Melanogenic Factors in Human RPE Cells , سومین همایش تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی (IRAVO) , 2013-03-07
 15. fatemeh Zahedi , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Ali Nakhaei Pour , Immobilization of urease on Fe3O4 magnetic nanoparticles , First International and 9th National Biotechnology Congress , 2015-05-24
 16. jalil javedani bafekr , Razieh Jalal , Navid Ramezanian , The influence of PMSA - spermine conjugate on the antibacterial activity of ceftazidime and ciprofloxacin against Enterococcus faecalis and Acinetobacter baumannii , 1st International and 9th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran , 2015-05-24
 17. afsaneh azhdari , Razieh Jalal , Effect of Zinc Oxide Nanofluid on Doxorubicin Cell Cytotoxicity in the Presence of UVA Radiation on DU145 Cells , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 18. mona nazemi moghadam , Razieh Jalal , Abbas Ali Esmaeili , Zeratkar Z , Cytotoxic effects of Bis Indole family compound on human prostate cancer cell line DU145 , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 19. Bahareh Movafegh , Razieh Jalal , The role of poly-L-arginine in delivery of doxorubicin into human prostate cancer cell line DU145 , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 20. maryam hosseini shafa , Razieh Jalal , The Role of Metformin in Promoting Entry of Doxorubicin into the Human Prostate Cancer Cells DU145 , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 21. Faeze Ghasemi , Razieh Jalal , An investigation of the antibacterial activity mechanism of Zinc Oxide Nano particles against Acinetobacter baumannii , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 22. negar mozahheb , Mansour Mashreghi , Razieh Jalal , Antibacterial and antibiofilm potential of synthetic zinc oxide nanoparticles (ZnO) against luminescent Vibrios isolated from Iranian shrimp farm water , پانزذهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی تهران , 2014-08-26
 23. negar mozahheb , Mansour Mashreghi , Razieh Jalal , Effect of ZnO nanoparticles on growth and light emission of Vibrio fischeri , پانزدهمین گنگره بین المللی میکروب شناسی ایران , 2014-08-26
 24. zahra sharifalhoseini , Mohammad Hassan Entezari , Razieh Jalal , Sonochemical synthesis of ZnO nanoparticles and its deposition on steel for antibacterial activity investigation , 6th National Seminar of Chemistry and Environment , 2013-10-29
 25. Razieh Jalal , Roya Rafati , Ahmad Asoodeh , Maryam Moghaddam Matin , Association between the polymorphism of the TCF7L2 gene and type 2 diabetes in 154 patients in Mashhad , 4th International Diabetes updates Congress , 2012-02-29
 26. Razieh Jalal , Mahsa Saliani , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Effects of pH and concentration on antibacterial activity of ZnO nanofluids against Staphylococcus aureus , اولین کنگره ملی شیمی نوین , 2011-05-04
 27. Razieh Jalal , Zeinab Mortazavi , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Immobilization of α-amylase onto magnetic nanoparticles by shaking method , اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران , 2011-05-04
 28. Razieh Jalal , Mahsa Saliani , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Antibacterial avtivity of ZnO nanofluids against E.coli O157:H7 , 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th international Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2011-09-06
 29. Razieh Jalal , Zeinab Mortazavi , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Effect of temperature on the activity of alpha-amylase immobilized onto magnetic nanoparticles , 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2011-09-06
 30. Zahra Mashhadi Khoshkhoo , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , sayyed hamid mir tabatabae , Masoud Mirzaei Shahrabi , The interaction mode between DNA and salen-Co(III) N,N’-dipyridoxyl (1,4-butanediamine) Shiff-base complex , 9th Iran Biophysical Chemistry Conference , 2010-02-24
 31. Zahra Mashhadi Khoshkhoo , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , sayyed hamid mir tabatabae , Masoud Mirzaei Shahrabi , A study of the interaction of calf thymus DNA with CoIII , 13th Iranian Physical Chemistry Seminar , 2010-04-12
 32. Mohammad Reza Housaindokht , Hossein Eshtiagh Hosseini , Razieh Jalal , Ahmad Asoodeh , Reza Bozorgmehr , Study of engineered Taka Alpha Amylase by means of molecular , 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular biology , 2011-09-06
 33. masoume sohani , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , DNA-binding propertiesof a new cobalt complex: (Acr)4 [Co(Sal)3] , 15th Iranian chemistry congress , 2011-09-04
 34. Razieh Jalal , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Sayyed Hashem Sajjadi , fatemeh eshkil , Antibacterial activity of quaternary imidazolium salts , 14th Iranian Physical Chemistry Conference , 2011-02-25
 35. Samaneh Sepahi , , Razieh Jalal , Jamshid Darvish , Study of Thr149Met mutation in Glucagon-like peptide 1 receptor gene in Mashhad population , دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک، چاقی و دیابت , 2010-06-16
 36. , Samaneh Sepahi , Razieh Jalal , Jamshid Darvish , Study of A98V polymorphism in 100 patients with Type 2 diabetes in Mashhad population , دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک، چاقی و دیابت , 2010-06-16
 37. , Razieh Jalal , Samaneh Sepahi , زرین مینوچهر , Sarcin/ricin rRNA motif detection and comparison in Haloarcula Marismortuiand, Thermus , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 38. Samaneh Sepahi , , Razieh Jalal , زرین مینوچهر , تعیین موتیف Sarcin/ricin در 23SrRNA باکتری Haloarcula marismortui و اینترون گروه I گونه Azoarcus از پروتئوباکترها و مقایسه آنها با 28SrRNA رت با استفاده از برنامه FR3D , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 39. Zahra Mashhadi Khoshkhoo , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , sayyed hamid mir tabatabae , masoud mirzaei shahrabi , A study of the interaction of calf thymus DNA with CoIII , 13th Iranian Physical Chemistry Seminar , 2010-04-13
 40. , Samaneh Sepahi , Razieh Jalal , زرین مینوچهر , Sarcin/ricin rRNA motif detection in PDF files 3G4S, 3G6E, and 3CXC using FR3D program , سومین همایش بیوانفورماتیک ایران , 2010-01-05
 41. Zahra Mashhadi Khoshkhoo , Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , Hossein Eshtiagh Hosseini , sayyed hamid mir tabatabae , masoud mirzaei shahrabi , The interaction mode between DNA and salen-Co(III) N,N’- dipyridoxyl (1,4-butanediamine) Shiff-base complex , نهمین همایش بیو شیمی فیزیک ایران , 2010-02-24
 42. Razieh Jalal , Azam Karimian , Gelatin Extraction from the non- treated (Lim- Skin) and treated (Wet Blue Skin) cattle skin , 10th Iranian Congress of Biochemistry and 3rd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2009-11-16
 43. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Razieh Jalal , تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 44. Razieh Jalal , Elaheh Kafshdare Goharshadi , majid moosavi , Maryam Abareshi , عباس یوسفی , Antibacterial Activity of Nanofluids of Zinc Oxide Nanoparticles , 12th Iranian Physical Chemistry Seminar , 2009-07-20
 45. نعیمه رافتیان , Razieh Jalal , بهرام گلیائی , Antisense GM-CSF Construct Using Shuttle Vector , HUPO 2nd Annual & IUBMB XIX World Congress , 2003-11-10
 46. Razieh Jalal , سعید انصاری مجد , مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان , سومین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2003-08-23
 47. Razieh Jalal , سعید انصاری مجد , شمیلا درویشعلیپور آستانه , Reduction of IGF-IR mRNA in human prostate cancer cells by antisense technology , 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2005-09-11
 48. Razieh Jalal , سعید انصاری مجد , رزیتا رکنی زاده , Reduction of the type I insulin- like growth factor receptor expression in DU145 human prostate cancer cell line by antisense RNA , 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2005-11-09
 49. سیدجواد حسینی , علیرضا زمردی پور , Razieh Jalal , فرزانه صابونی , شراره شجاعی , Expression of biologically active human factor IX in primary human keratinocytes under the regulation of the keratin 14 gene promoter , 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2005-11-09
 50. Elaheh Kafshdare Goharshadi , Abareshi Marayam , Razieh Jalal , Prediction of excess thermodynamic functions of some liquid mixtures using a new equation of state , The 41th IUPAC World Chemistry Congress , 2007-08-05
 51. نعیمه رافتیان , Razieh Jalal , بهرام گلیائی , Neomycin resistancy of bladder carcinoma cell line 5637 , 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry & Molecular Biology , 2005-11-09
 52. رقیه عباسی , آزیتا پروانه تفرشی , Razieh Jalal , Induction of insulin resistance or type II diabetes mellitus in rats required for investigation of altered molecular mechanisms in brain , 14th National & 2nd International Conference of Biology , 2006-08-29
 53. , Razieh Jalal , Mohammad Farsi , Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR , 14th National & 2nd International Conference of Biology , 2006-08-29
 54. , Razieh Jalal , Genetic study on Apodemus avicennicus and Apodemus witherbyi RAPD-PCR , 14th National & 2nd International Conference of Biology , 2006-08-29
 55. رقیه عباسی , آزیتا پروانه تفرشی , حوریه سپهری , Razieh Jalal , Insulin like growth factor I is expressed in brain stem of the adult-rat brain , 14th National & 2nd International Conference of Biology , 2006-08-29
 56. سیدجواد حسینی , Razieh Jalal , Designing a vector for specific expression of recombinant proteins in epidermal keratinocytes, Using human factor IX cDNA as a model for expression analysis , چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2005-09-09
 57. علیرضا زمردی پور , سیدجواد حسینی , Razieh Jalal , فرزانه صابونی , Secretion of functional factor IX by Primary Human Keratinocyte, regulated by keratin14 , 13 th Annual Congress of ESGT , 2005-10-29
 58. , Razieh Jalal , Ali Moghimi , Effect of shallot and garlic extract on learning and memory in fructose-induced insulin resistance rats. , 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2007-08-26
 59. Razieh Jalal , , Ali Moghimi , The effect of aqueous shallot and garlic extracts on the fasting insulin resistance and glucose tolerance test in fructose-induced insulin resistance rats. , 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2007-08-26
 60. رقیه عباسی , آذیتا پروانه تفرشی , Razieh Jalal , شمیلا درویشعلیپور , حوری سپهری , خسرو عادلی , Altered levels of phosphorylated IGF-I receptor and IGFBP-1 in insulin resistance adult rat brain. , 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2007-08-26
 61. رقیه عباسی , آذیتا پروانه تفرشی , Razieh Jalal , شمیلا درویشعلیپور , حوری سپهری , خسرو عادلی , Expression of insulin like growth factor-I receptor and its binding protein in the adult rat brain. , 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2007-08-26
 62. Mohammad Reza Housaindokht , Razieh Jalal , , Simutaneous assay of cellulose and –amylase in solution phase. , The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2007-10-29
 63. سیدجواد حسینی , علیرضا زمردی پور , Razieh Jalal , فرزانه صابونی , Use of the keratin-14 gene promoter for expression of human coagulation factor IX in cultutred epidermial kerationcytes. , The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2007-10-29
 64. Razieh Jalal , , Ali Moghimi , Comparsion of the hypolipidemic effects of the aqueous extract of garlic and shallot on fructose-induced insulin resistance rats , The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2007-10-29
 65. Elaheh Kafshdare Goharshadi , Maryam Abareshi , Razieh Jalal , Excess Thermodynamic Properties of Some Liquid Mixtures , The 18th European Conference on Thermophysical Properties , 2008-08-31
 66. Razieh Jalal , - - , - - , MEASURMENT OF THE PLASMA FREE FATTY ACIDS , The 41st IUPAC World Chemistry Cngress , 2007-08-05