مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. اکرم فتحیان دستگردی , سید مهدی طاهری , اعظم صنعت جو , محسن کاهانی , پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو, بازیابی دانش و نظام های معنایی, دوره (7), شماره (25), سال (2021-1), صفحات (67-95)
 2. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , مهدی علیپور حافظی , استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارها, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (36), شماره (3), سال (2021-4), صفحات (655-678)
 3. فاطمه خجسته , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , Concept drift detection in business process logs using deep learning, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (17), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (33-48)
 4. احسان عسکریان , محسن کاهانی , شهلا شریفی , حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (15), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (71-86)
 5. مهدی دادخواه , محسن کاهانی , مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی, رهیافت, شماره (68), سال (2018-3), صفحات (43-60)
 6. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-4)
 7. هادی قائمی , محسن کاهانی , دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (13), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (99-111)
 8. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (33), شماره (3), سال (2018-4), صفحات (1152-1123)
 9. اکرم فتحیان دستگردی , اعظم صنعت جو , سید مهدی طاهری , محسن کاهانی , شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (33), شماره (1), سال (2017-10), صفحات (387-412)
 10. اکرم فتحیان دستگردی , اعظم صنعت جو , سید مهدی طاهری , محسن کاهانی , شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی), پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-4), صفحات (20-32)
 11. احسان جوان راد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , محسن کاهانی , مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها, بهبود مدیریت, دوره (10), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (87-108)
 12. آصف پورمعصومی حسن کیاده , محسن کاهانی , سیداحمد جکیان طوسی , احمد استیری , هادی قائمی , ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (11), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (30-40)
 13. فتانه زرین کلام , محسن کاهانی , نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد, محاسبات نرم, دوره (1), شماره (2), سال (2013-2), صفحات (36-45)
 14. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , سهیلا دهقان زاده , ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی, علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering, دوره (10), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (40-45)
 15. احمد توکلی , سعید مرتضوی , محسن کاهانی , زهرا حسینی , به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه, چشم انداز مدیریت بازرگانی, دوره (4), شماره (37), سال (2011-1), صفحات (41-55)
 16. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محبوبه دادخواه , فتانه زرین کلام , صمد پایدار , ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب, فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (4), شماره (1), سال (2011-3), صفحات (1-19)
 17. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , مهران سپهری , استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B), مدیریت فناوری اطلاعات, دوره (1), شماره (2), سال (2009-6), صفحات (19-34)
 18. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه, علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering, سال (2008-11), صفحات (33-43)

انگلیسی

 1. mahsa khorasani , Mohsen Kahani , Seyed Amir Amin Yazdi , Mostafa Hajiaghaei-Keshteli , Towards finding the lost generation of autistic adults: A deep and multi-view learning approach on social media, Knowledge-Based Systems, Volume (276), Year (2023-9)
 2. Sajjad Rezaei , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , Abdolrahman jalayer , Early multi-class ensemble-based fake news detection using content features, Social Network Analysis and Mining, Volume (13), No (1), Year (2022-12)
 3. Zahra Keivanloo , Mohsen Kahani , Fattane Zarrinkalam , Interpreting sarcasm on social media using attention-based neural networks, Knowledge-Based Systems, Volume (258), Year (2022-12), Pages (109977-109989)
 4. ZAHRA MOLLAEE , Farzad Kermani , Mohsen Kahani , Fatemeh Moosavi , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Jalil Vahdati Khaki , Configurational entropy as a simple input data for glass science and engineering, Materials Today Communications, Volume (32), No (10), Year (2022-8), Pages (104153-104160)
 5. elham kadkhoda , mahsa khorasani , Fatemeh Pourgholamali , Mohsen Kahani , Amir Rezaei Ardani , Bipolar disorder detection over social media, Informatics in Medicine Unlocked, Volume (32), Year (2022-1), Pages (101042-101053)
 6. ZAHRA MOLLAEE , Farzad Kermani , Fatemeh Moosavi , Mohsen Kahani , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Jalil Vahdati Khaki , Elaboration of entropy with glass composition: A molecular dynamics study, Materials Today Communications, Volume (33), No (2), Year (2022-12), Pages (104340-104348)
 7. Ali Sanaeifar , Saeid Eslami , Mitra Ahadi , Mohsen Kahani , Hasan Vakili Arki , DxGenerator: An Improved Differential Diagnosis Generator for Primary Care Based on MetaMap and Semantic Reasoning, Methods of Information in Medicine, Volume (61), Year (2022-12), Pages (174-184)
 8. Somayyeh Asadifar , Mohsen Kahani , Saeedeh Shekarpour , Schema and content aware classification for predicting the sources containing an answer overcorpusand knowledge graphs, PeerJ Computer Science, Volume (8), No (1), Year (2022-3)
 9. Mohammad Heidarypour , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Mohsen Kahani , The role of corpus linguistics in sentiment analysis of Persian texts, case study: a Farsi news agency website, Onomazein, Volume (60), No (60), Year (2023-1), Pages (106-121)
 10. Fatemeh Pourgholamali , Mohsen Kahani , Zeinab Noorian , EbrahimBagheri , Learning product representations for generating reviews for cold products, Knowledge-Based Systems, Volume (228), Year (2021-9), Pages (107282-107299)
 11. Abdolrahman jalayer , Mohsen Kahani , AsefPourmasoumi , Amin Beheshti , HAM-Net: Predictive Business Process Monitoring with a hierarchical attention mechanism, Knowledge-Based Systems, Volume (236), Year (2022-1)
 12. seyyed mohammad razavi , Mohsen Kahani , Samad Paydar , Big data fuzzy C-means algorithm based on bee colony optimization using an Apache Hbase, Journal of Big Data, Volume (8), No (1), Year (2021-5)
 13. shokoufeh ghalibafan , Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Mohammad Allahbakhsh , An ontology-based method for improving the quality of process event logs using database bin logs, International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, Volume (14), No (4), Year (2020-1), Pages (279-289)
 14. Omid Milanifard , Mohsen Kahani , Proposing an Integrated Multi Source Ontology Construction Methodology, Journal of Computer and Knowledge Engineering, Year (2020-12)
 15. soosan naderi , Mohsen Kahani , A novel scalable intrusion detection system based on deep learning, International Journal of Information Security, Volume (20), No (3), Year (2020-6), Pages (387-403)
 16. fatemeh pourgholamali , Mohsen Kahani , ابراهیم باقری , A neural graph embedding approach for selecting review sentences, Electronic Commerce Research and Applications, Volume (40), No (2), Year (2020-3), Pages (100917-100937)
 17. Asef Pourmasoumi Hassankiadeh , Mohsen Kahani , ابراهیم باقری , The evolutionary composition of desirable execution traces from event logs, Future Generation Computer Systems, Volume (98), No (9), Year (2019-9), Pages (78-103)
 18. ShreshthTuli , Nipam Basumatary , Sukhpal Singh Gill , Mohsen Kahani , Rajesh Chand Arya , Gurpreet Singh Wander , Rajkumar Buyya , HealthFog: An ensemble deep learning based Smart Healthcare System for Automatic Diagnosis of Heart Diseases in integrated IoT and fog computing environments, Future Generation Computer Systems, Volume (104), No (3), Year (2020-3), Pages (187-200)
 19. Fattane Zarrinkalam , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , User interest prediction over future unobserved topics on social networks, Information Retrieval Journal, Volume (22), Year (2018-7), Pages (93-128)
 20. Maryam Khodabakhsh , Mohsen Kahani , Predicting future personal life events on twitter via recurrent neural networks, Journal of Intelligent Information Systems, Volume (54), No (1), Year (2018-8), Pages (101-127)
 21. Maryam Khodabakhsh , Mohsen Kahani , Zeinab Noorian , Detecting life events from twitter based on temporal semantic features, Knowledge-Based Systems, Volume (148), Year (2018-2), Pages (1-16)
 22. Fattane Zarrinkalam , Mohsen Kahani , E. Bagheri , Mining user interests over active topics on social networks, Information Processing and Management, Volume (54), No (2), Year (2018-3), Pages (339-357)
 23. Ehsan Asgarian , Mohsen Kahani , Shahla Sharifi , The Impact of Sentiment Features on the Sentiment Polarity Classification in Persian Reviews, Cognitive Computation, Volume (10), No (1), Year (2018-2), Pages (117-135)
 24. fatemeh pourgholamali , Mohsen Kahani , E.Bagheri , Z. Noorianb , Embedding unstructured side information in product recommendation, Electronic Commerce Research and Applications, Volume (25), No (5), Year (2017-9), Pages (70-85)
 25. Mehdi Dadkhah , Mohsen Kahani , Glenn Borchardt , A Method for Improving the Integrity of Peer Review, Science and Engineering Ethics, Volume (24), No (5), Year (2018-10), Pages (1603-1610)
 26. ehsan javan rad , Alireza Pooya , Mohsen Kahani , Nasser Motahari Farimani , Designing a Fuzzy Expert System with a Hybrid Approach to Select Operational Strategies in Project-Based Organizations with a Selected Competitive Priority, Industrial Engineering and Management Systems, Volume (16), No (1), Year (2017-3), Pages (129-140)
 27. Asef Pourmasoumi Hassankiadeh , Mohsen Kahani , E. Bagheri , Mining variable fragments from process event logs, Information Systems Frontiers, Volume (19), No (6), Year (2017-12), Pages (1423-1443)
 28. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Majid Sazvar , A metric Suite for Systematic Quality Assessment of Linked Open Data, International Journal of Information and Communication Technology Research, Volume (8), No (3), Year (2016-9), Pages (1-20)
 29. Samad Paydar , Mohsen Kahani , A semantic web enabled approach to reuse functional requirements models in web engineering, Automated Software Engineering, Volume (22), No (2), Year (2015-6), Pages (241-288)
 30. Samad Paydar , Mohsen Kahani , A semi-automated approach to adapt activity diagrams for new use cases, Information and Software Technology, Volume (57), No (1), Year (2015-1), Pages (543-570)
 31. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagher , Zoran Jeremic , A Metrics-Driven Approach for Quality Assessment of Linked Open Data, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Volume (9), No (2), Year (2014-6), Pages (64-79)
 32. Fattane Zarrinkalam , Saeid Abrishami , Mohsen Kahani , A Review of the Distributed Methods for Large-Scale Social Network Analysis, International Journal of Information and Communication Technology Research, Volume (6), No (3), Year (2014-9), Pages (53-61)
 33. Marziye Meraji , Farahnaz Sadoughi , Maryam Ahmadi , Mohsen Kahani , Designing an Ontology-based Health Information System: A systematic Approach, Life Sciences, Volume (10), No (7), Year (2013-7), Pages (735-740)
 34. Mohammadali Pirayesh , shahrzad mohsenian heravi , Mohsen Kahani , Simulation and Optimization of Affective Causes on Quality of Electronic Services, Journal of Mathematics and Computer Sciences, Volume (7), No (1), Year (2013-1), Pages (23-32)
 35. Fattane Zarrinkalam , Mohsen Kahani , SemCiR, Program, Volume (47), No (1), Year (2013-1), Pages (92-112)
 36. Mohammad Hadi Zahedi , Mohsen Kahani , SREC: Discourse-level semantic relation extraction from text, Neural Computing and Applications, Volume (23), No (6), Year (2012-9), Pages (1573-1582)
 37. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , mahboobeh dadkhah , Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned, International Journal of Information and Communication Technology Research, Volume (2), No (3), Year (2010-10), Pages (9-19)
 38. Samad Paydar , Mohsen Kahani , An Agent-Based Framework for Automated Testing of Web-Based Systems, Journal of Software Engineering and Applications, Volume (4), No (2), Year (2011-2), Pages (86-94)
 39. Amin Milani Fard , Mohsen Kahani , , hamid tabatabaee , Multi-agent Data Fusion Architecture for Intelligent Web Information Retrieval, International Journal of Intelligent Systems and Technologies, Volume (2), No (3), Year (2007-6), Pages (201-205)
 40. Mohammad Hadi Zahedi , Mohsen Kahani , بهروز مینایی , Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validation, International Review of Fuzzy mathematics, Year (2007-12), Pages (145-160)
 41. Boshra Rajaei , Mohsen Kahani , Agricultural Expert Systems, Research Journal of Biological Sciences, Year (2008-12)
 42. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , محمد کاظم اکبری , Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications, Information and Software Technology, No (51), Year (2009-3), Pages (599-609)
 43. Mohsen Kahani , Adel Nadjaran Toosi , A new approach to intrusion detection based on an evolutionary soft computing model using neuro-fuzzy classifiers, Computer Communications, Volume (30), No (10), Year (2007-7), Pages (2201-2212)
 44. Mohsen Kahani , Peter Beadle , Decetralised Approaches for Network Management, Computer Communication Review, Volume (27), No (3), Year (1997-7), Pages (36-47)
 45. Mohsen Kahani , Experiencing Small-Scale e-Democracy in Iran, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Volume (22), No (5), Year (2005-6), Pages (1-9)
 46. Ebrahim Bagheri , Mahmoud Naghibzadeh , Mohsen Kahani , A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments Using Mobile Agents, Lecture Notes in Computer Science, Volume (3726), Year (2005-1), Pages (1043-1048)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدمحمد رضوی , محسن کاهانی , ارائه یک روش خوشه بندی برای داده های حجیم مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی سی-میانگین و معماری نگاشت-کاهش , هفدهمین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2022-11-26
 2. اکرم فتحیان دستگردی , سید مهدی طاهری , اعظم صنعت جو , محسن کاهانی , پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو , کتابخانه های دیجیتالی: پردازش و سازماندهی اطلاعات و دانش , 2020-02-17
 3. اکرم فتحیان دستگردی , سید مهدی طاهری , اعظم صنعت جو , محسن کاهانی , بازنمایی معنایی روابط کتابشناختی فهرست کتابخانه ملی ایران: طراحی هستان شناسیفراداده ای مبتنی بر الگوی اف آر بی آر , هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی , 2019-11-20
 4. احسان عسکریان , بهشید بهکمال , محسن کاهانی , تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار , دهمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2018-01-16
 5. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد , اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیا , 2017-06-11
 6. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , شناسایی شبکه ارتباطی مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات با استفاده از پایگاه داده گرافی , سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی , 2017-04-19
 7. مرضیه رئوف نژاد , محسن کاهانی , یعقوب مهارتی , مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران , همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت , 2015-08-06
 8. آصف پورمعصومی حسن کیاده , بهشید بهکمال , محسن کاهانی , استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد , بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران , 2017-03-11
 9. شکوفه قالیبافان , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها , هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2016-09-07
 10. اعظم فیض نیا , امید میلانی فرد , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی , کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات , 2015-11-21
 11. معصومه قهرمانی , محسن کاهانی , مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی , اولین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات , 2009-08-26
 12. بهشید بهکمال , تکتم دهقانی , سیدمحمد رضوی , محسن کاهانی , ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات , نهمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2015-12-20
 13. موسی شربتدار , محسن کاهانی , وحید جوادی , علی قهرمانی , حمید طالبیان , احسان طیرانی راد , الفت گنجی بیدمشک , مطالعه تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد , هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی , 2015-08-09
 14. محسن کاهانی , علی آب سالان , علی قهرمانی , امید میلانی فرد , اعظم فیض نیا , مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد , هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی , 2015-08-09
 15. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی , پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی , 2008-12-01
 16. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردی : پورتال ایساکو , سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27
 17. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی , دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی , 2007-10-24
 18. احسان طیرانی راد , محسن کاهانی , تجربه خدمات آپا در استان خراسان رضوی و کسب مرجعیت استانی در توسعه توان مقابله با حوادث رایانه‌ای , نخستین همایش ملی دفاع سایبری , 2013-02-17
 19. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه , چهارمین همایش نرم افزارهای سازمانی و دولت الکترونیک , 2013-01-01
 20. بهناز ترابی مقدم , محمد مهرآیین , شمس الدین ناظمی , محسن کاهانی , به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس , ششمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2012-12-18
 21. محمدعلی پیرایش , محسن کاهانی , شهرزاد محسنیان هروی , شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی , International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization , 2012-08-28
 22. علیرضا صالحان , امیدرضا باقری , محسن کاهانی , ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار , هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2012-03-06
 23. فتانه زرین کلام , محسن کاهانی , یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد , هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2012-03-06
 24. حسین کامیار , محسن کاهانی , محسن کامیار , آصف پورمعصومی حسن کیاده , روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08
 25. آصف پورمعصومی حسن کیاده , محسن کاهانی , محسن کامیار , حسین کامیار , خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08
 26. مهدی رزمی , علی ناظری , محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی , طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد , پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2010-02-20
 27. راضیه رضائی صالح , محسن کاهانی , ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11
 28. مهدی هاشمی شهرکی , محسن کاهانی , استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران , 2010-09-15
 29. غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها , اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار , 2009-03-03
 30. غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران , 2009-09-07
 31. علی رحیمی حسین آباد , محسن کاهانی , عبدالرضا سوادی , ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده , دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-28
 32. معصومه قهرمانی , سیدامین حسینی سنو , محسن کاهانی , یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , 2008-11-19
 33. محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی , علیرضا صالحان , سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , 2008-11-19
 34. علی رحیمی حسین آباد , محسن کاهانی , عبدالرضا سوادی , ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده , دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-01
 35. محمد اکبرپورسکه , محسن کاهانی , رضا منصفی , سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , 2008-11-19
 36. جعفر اسکندریان , محسن کاهانی , کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب , کنفرانس شهر الکترونیک کیش , 2001-04-21
 37. مسعود ستوده فر , محسن کاهانی , کشف نفوذ در شبکه مبتنی بر قوانین فازی تطبیق پذیر , نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2004-01-21
 38. عنایت رجبی , محسن کاهانی , طراحی یک MIB برای شبکه های خانگی مبتنی بر Jini , نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2004-01-21
 39. سخی محمد محمدی , محسن کاهانی , طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده , دومین کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران , 2004-12-21
 40. سخی محمد محمدی , محسن کاهانی , ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی , دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2005-01-20
 41. منصوره جلال یزدی , محسن کاهانی , مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار , دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2007-02-20
 42. محسن کاهانی , Comparison of Software and Hardware Home Networking Technologies , National Computer Conference NCC2002 , 2002-12-01
 43. محسن کاهانی , In Home Network Management , 3rd Electrical & Computer Conference , 2003-05-01
 44. محسن کاهانی , Design and Implementation of a Web-based Data Warehouse , Ferdows Regional Computer Conference , 2005-10-01
 45. محسن کاهانی , Using Information Technology for providing Student Facilities , Ferdows Regional Computer Conference , 2005-10-01
 46. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , Inexact Persian Phrase Matching , 4th National Computer Conference , 2006-01-01
 47. مرتضی خادمی درح , F. Paolini , محسن کاهانی , Re-quantization Two-Layer MPEG-I Coding Algorithm , ATNAC\\\'95 Conference Proceeding , 1995-01-01
 48. فائزه انسان , محسن کاهانی , ابراهیم باقری , Web Service Composition based on Agent Societies and Ontological Concepts , 4th IEEE International Conference on Computational Cybernetics , 2006-01-01
 49. بهشید بهکمال , محمد کاظم اکبری , محسن کاهانی , A comprehensive Model for Assessing the Success of B2B ECommerce , INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING , 2006-10-22
 50. وحید سلمانی , محمود نقیب زاده , محسن کاهانی , Multi-criteria Scheduling of Soft Real-time Tasks on Uniform Multiprocessors Using Fuzzy Inference , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , 2006-12-04
 51. تکتم تقوی رضوی زا ده , محسن کاهانی , عباس قائمی بافقی , A Verifiable Multi-Authority E-Voting Scheme for Real World Environment , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , 2006-12-04
 52. بهشید بهکمال , محمد کاظم اکبری , محسن کاهانی , A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective , 12th International CSI Computer Conference , 2007-02-01
 53. منصوره جلال یزدی , محسن کاهانی , Semantic Grid Resource Management for Mobile eLearning (in Persian) , 12th International CSI Computer Conference , 2007-02-01
 54. تکتم تقوی رضوی زا ده , عباس قائمی بافقی , محسن کاهانی , An Electronic Voting Scheme through Blind Signature over the Internet , 12th International CSI Computer Conference , 2007-02-01
 55. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمد کاظم اکبری , Evaluating the quality of B2B applications using B2BAQM model- case study: ISACOportal (in Persian) , Third Information and Knowledge Technology conference , 2007-10-01
 56. محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی , Evaluating e-Readiness of Ferdowsi University of Mashhad Faculties Based on Information Access , Third Information and Knowledge Technology conference , 2007-10-01
 57. محسن کاهانی , Using Attacks Ontology in Distributed Intrusion Detection System , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , 2007-12-01
 58. ا اسکندریان , محسن کاهانی , Web-based distance Learning , Kish Electronic City Conference , 2001-02-01
 59. مسعود ستوده فر , محسن کاهانی , Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection , 9rd CSI Computer Conference , 2004-02-02
 60. ا رجبی , محسن کاهانی , Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks , 9rd CSI Computer Conference , 2004-02-02
 61. محسن کاهانی , e-Learning and Mathematics , 7 th Conference on Mathematic Teaching , 2004-02-10
 62. س محمدی , محسن کاهانی , Distributed Learning Content Management System , 2 nd E-learning Conference, Tehran , 2005-02-01

انگلیسی

 1. Somaye Sultani Sadrabadi , Mohsen Kahani , InfOnto : An ontology for fashion influencer marketing based on Instagram , 12th International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2022-11-17
 2. Sajjad Rezaei , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , The Process Of Multi-Class Fake News Dataset Generation , 11th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2021) , 2021-10-28
 3. Abdolrahman jalayer , Mohsen Kahani , امین بهشتی , آصف پورمعصومی , حمیدرضا مطهری نژاد , Attention Mechanism in Predictive Business Process Monitoring , 2020 IEEE 24th International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC) , 2020-10-05
 4. Marzieh Raoufnezhad , Mohsen Kahani , Yaghoob Maharati , An Ontology based Data Model for Iranian Research Information , هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2016-09-07
 5. Marzieh Raoufnezhad , Mohsen Kahani , Yaghoob Maharati , An ontology based data model for Iranian research information , Eighth International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT) , 2016-09-07
 6. Morteza Pourreza Shahri , Mohsen Kahani , Hamid-Reza Ekbia , Providing FAQ lists based on ontology , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2016-05-10
 7. Marzieh Raoufnezhad , Mohsen Kahani , Yaghoob Maharati , An ontology based data model for Iranian research information , 2016 Eighth International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT) , 2016-09-07
 8. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Experiments on Applications of Semantic Layer over Source Code , International Conference of Fundamentals of Software Engineering (FSEN'11) , 2011-04-20
 9. Fattane Zarrinkalam , Mohsen Kahani , Samad Paydar , Using graph database for file recommendation in PAD social network , The 7th International Symposium on Telecommunications (IST) , 2014-09-09
 10. ala ekramifard , Mohsen Kahani , Providing a Source Code Security Analysis Model Using Semantic Web Techniques , دومین کنگره بین‌المللی فناوری ارتباطات و دانش ictck 2015 , 2015-11-11
 11. Asef Pourmasoumi Hassankiadeh , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Mohsen Asadi , Mining common morphological fragments from process event logs , CASCON 2014 : 24th Annual International Conference on Computer Science and Software Engineering , 2014-11-03
 12. Asef Pourmasoumi Hassankiadeh , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Mohsen Asadi , Process Fragmentation: An Ontological Perspective , 16th International Conference, BPMDS 2015 , 2015-06-08
 13. Najme Yaghouti , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , A Metric-driven Approach for Interlinking Assessment of RDF Graphs , Computer Science and Software Engineering (CSSE), 2015 International Symposium on , 2015-08-18
 14. F Ensan , Ebrahim Bagheri , Mohsen Kahani , The Application of Users' Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations , Communication Networks and Services Research, 2007. CNSR '07 , 2007-05-14
 15. Fattane Zarrinkalam , Hossein Fani , Ebrahim Bagheri , Mohsen Kahani , Weichang Du , Semantics-enabled User Interest Detection from Twitter , 2015 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology , 2015-12-06
 16. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Quality Metrics for Linked Open Data , 26th International Conference on Database and Expert Systems Applications - DEXA 2015 , 2015-09-01
 17. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Ebrahim Bagheri , Majid Sazvar , Data accuracy: What does it mean to LOD? , 4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering , 2014-10-29
 18. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Samad Paydar , mahboobeh dadkhah , Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned , Fifth International Symposium on Telecommunications , 2010-12-04
 19. mahboobeh dadkhah , Mohsen Kahani , Samad Paydar , Behshid Behkamal , Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model , International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 20. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , mahboobeh dadkhah , Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data , International conference on Computational Intelligence and Software Engineering , 2010-12-10
 21. Behshid Behkamal , Mohammad Kazem Akbari , Mohsen Kahani , A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective , 12th International CSI Computer Conference , 2007-02-20
 22. Behshid Behkamal , Mohammad Kazem Akbari , Mohsen Kahani , Critical Success Factors for Success of B2B Electronic Commerce in SMEs , 6th IADIS International Conference e-Commerce , 2006-12-09
 23. reihaneh emamdadi , Mohsen Kahani , Fattane Zarrinkalam , A Focused Linked Data Crawler based on HTML Link Analysis , 4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2014) , 2014-10-29
 24. Ehsan Asgarian , Mohsen Kahani , Designing an Integrated Semantic Framework for Structured Opinion Summarization , 11th International Conference, ESWC 2014 , 2014-05-25
 25. Ahmad Estiry , Mohsen Kahani , hadi ghaemi , mohsen abasi , Improvement of An Abstractive Summarization Evaluation Tool using Lexical-Semantic Relations and Weighted Syntax Tags in Farsi Language , Iranian Conference on Intelligent Systems (ICIS), 2014 , 2014-02-04
 26. fateme abiri , Mohsen Kahani , Fattane Zarrinkalam , An Entity Based RDF Indexing Schema Using Hadoop And HBase , 4th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2014) , 2014-10-29
 27. Adel Nadjaran Toosi , Mohsen Kahani , Reza Monsefi , Network intrusion detection based on neuro-fuzzy classification , Computing & Informatics, 2006. ICOCI '06. International Conference on , 2006-06-06
 28. Behdad Behmadi Moghaddas , Mohsen Kahani , ahmad toosi , Asef Pourmasoumi Hassankiadeh , Ahmad Estiry , Pasokh: A Standard Corpus for the Evaluation of Persian Text Summarizers , 3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2013-10-31
 29. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Fattane Zarrinkalam , PAD: A Semantic Social Network , 3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2013-10-31
 30. Reza Ramezani , Navid Sheydaei , Mohsen Kahani , Evaluating the Effects of Textual Features on Authorship Attribution Accuracy , 3th International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2013-10-31
 31. fatemeh pourgholamali , Mohsen Kahani , Semantic Role Based Sentence Compression , 2nd International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2012-10-18
 32. Samad Paydar , Mohsen Kahani , A Semantic Web Based Approach for Design Pattern Detection from Source Code , 2nd International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2012-10-18
 33. Fattane Zarrinkalam , Mohsen Kahani , A Multi-Criteria Hybrid Citation Recommendation System Based on Linked Data , 2nd International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2012-10-18
 34. mahboobeh dadkhah , Mohsen Kahani , Samad Paydar , Behshid Behkamal , Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model , International Conference on Computer and Knowledge Engineering, ICCKE2011 , 2011-10-13
 35. Fattane Zarrinkalam , Mohsen Kahani , Improving Bibliographic Search through Dataset Enrichment Using Linked Data , International Conference on Computer and Knowledge Engineering, ICCKE2011 , 2011-10-13
 36. Enayat Rajabi , Mohsen Kahani , Designing a Step-by-Step User Interface for Finding Provenance Information over Linked Data , 11th International Conference on Web Engineering , 2011-06-20
 37. Hossein Kamyar , Mohsen Kahani , Mohsen Kamyar , Asef Pourmasoumi Hassankiadeh , An Automatic Linguistics Approach for Persian Document Summarization , International Conference on Asian Language Processing 2011 , 2011-11-15
 38. Hamideh Hajiabadi , Mohsen Kahani , An Automated Model Based Approach to Test Web Application Using Ontology , 2nd National Conference on Information and Software Engineering - NCISE 2010 , 2010-02-26
 39. Behshid Behkamal , Mohsen Kahani , Samad Paydar , mahboobeh dadkhah , Elaheh Sekhavaty , Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned , 5th International Symposium on Telecommunications-IST 2010 , 2010-12-04
 40. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Behshid Behkamal , mahboobeh dadkhah , Elaheh Sekhavaty , Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data , Computational Intelligence and Software Engineering (CiSE) , 2010-12-10
 41. kobra etminani , Mohsen Kahani , Yanehsari, N.R , Building ontologies from relational databases , NDT 09. First International Conference on Networked Digital Technologies , 2009-07-28
 42. Toktam Ghafarian Mabhoot , Mohsen Kahani , Semantic Web Service Composition Based on Ant Colony Optimization Method , NDT 09. First International Conference on Networked Digital Technologies , 2009-07-28
 43. Fateme Abdoli , Mohsen Kahani , Ontology-based Distributed Intrusion Detection System , 14th International CSI Computer Conference-CSICC 2009 , 2009-10-20
 44. Amin Rasoulifard , Abbas Ghaemi Bafghi , Mohsen Kahani , Incremental Hybrid Intrusion Detection Using Ensemble of Weak Classifiers , 13th International CSI Computer Conference, CSICC 2008 , 2008-03-09
 45. Samad Paydar , Mohsen Kahani , Ontology-Based Web Application Testing , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering - CISSE 2008 , 2008-12-05
 46. Saied Abrishami , Mohsen Kahani , A General Framework for Testing Web-Based Applications , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering - CISSE 2008 , 2008-12-05
 47. Mohsen Kahani , Peter Beadle , Using Virtual Reality to Manage Broadband Telecommunication Networks , ATNAC 95 Conference Proceeding , 1995-01-01
 48. Mohsen Kahani , Peter Beadle , WWW-based 3D Distributed, Collaborative Virtual Environment for Telecommunication Network Management , ATNAC 96 Conference Proceeding , 1996-12-01
 49. Vahid Salmani , Mahmoud Naghibzadeh , Mohsen Kahani , Deadline Scheduling with Processor Affinity and Feasibility Check on Uniform Parallel Machines , 7th IEEE International Conference on Computer and Information Technology , 2007-10-16
 50. Faezeh Ensan , Mohsen Kahani , The Application of Users Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations , ommunication Networks and Services Research Conference , 2007-05-14
 51. عادل نجاران طوسی , Mohsen Kahani , یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS , IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control , 2007-04-15
 52. Mohsen Kahani , P. Beadle , Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation , Virtual Reality World Wide (VRWWW97) conference , 1997-04-01
 53. Mohsen Kahani , P. Beadle , Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks , IEEE International Conferenc on Telecommunication (ICT97) , 1997-02-04
 54. Mohsen Kahani , پ بیدل , Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management , IEEE/IFIP International Symposium on Integrated Network Management (IM97) , 1997-02-05
 55. Mohsen Kahani , H. W. Peter Beadle , Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management , 5th Iranian Computer Conference , 2000-02-01
 56. Mohsen Kahani , Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software , 8th CSI Computer Conference , 2003-02-02
 57. Mohsen Kahani , Searchin Internet Using Perisan Natural Language , 2nd conference on Language, Neural System and Artificial Intelligent , 2005-02-01
 58. S. Mohammadi , Mohsen Kahani , An Access Control Method for Learning Management Systems , 10 th CSI Computer Conference , 2005-01-31
 59. ابراهیم باقری , Mahmoud Naghibzadeh , Mohsen Kahani , فائزه انسان , A Novel Resource Advertisement and Discovery Model for Ubiquitous Computing Environments using Mobile Agents , IEEE TENCON 2005 conference , 2005-11-01
 60. Adel Nadjaran Toosi , Mohsen Kahani , A Neuro-Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Systems , CSICC2006 conference , 2006-01-31
 61. Adel Nadjaran Toosi , Mohsen Kahani , Reza Monsefi , Intrusion Detection Based on Neuro Fuzzy Classification , IEEE International Conference on Computing and Informatics , 2006-01-31