بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Yaghoob Maharati


موارد یافت شده: 107

1 - ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالی (چکیده)
2 - مؤلفه‌های یک دانشگاه بین‌المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتی (چکیده)
3 - ماموریت گرایی دانشگاه ها گامی موثر در راستای حکمرانی آموزش عالی (چکیده)
4 - مرور انتقادی نظریه رفتار برنامه ریزی شده آزن (چکیده)
5 - معرفی و ارزیابی نظریه انتشار نوآوری راجرز (چکیده)
6 - Systematic Review of Organizational Trust Models (چکیده)
7 - پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها (چکیده)
8 - رهبری فداکارانه، یک نگاه مشارکتی: رویکرد پدیدارشناسی (چکیده)
9 - مؤلفه های یک دانشگاه بین المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتی (چکیده)
10 - مدل مفهومی اثر انعطاف‌پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار (چکیده)
11 - مربی‌گری و عملکرد کارکنان: نقش میانجی پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیری (چکیده)
12 - مدل مفهومی اثر انعطاف‌پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیل‌گری پویایی محیطی (چکیده)
13 - Employee silence in an organizational context: A review and research agenda (چکیده)
14 - Determining human resource policies in the Iraqi health sector (hospitals) that affect creative behavior, as well as other variables that influence creative behavior (Teamwork, proactive personality, and Vitality) (چکیده)
15 - احصاء مدل سکوت سازمانی زنان در دانشگاه ها (چکیده)
16 - It Is All in Their Positioning: Academic Women’s Silence in Iran (چکیده)
17 - واکاوی و نقد مدل مدیریت استراتژیک برایسون (چکیده)
18 - تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام (چکیده)
19 - Comparing Polish and Iranian Women’s Silence in a University Setting (چکیده)
20 - Does Abusive Supervision Affect Healthcare Employees’ Turnover Intention? Investigating the Mediating Role of Emotional Exhaustion and Moderating Role of Employee Resilience and Future Work Self-Salience (چکیده)
21 - ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
22 - احصای مؤلفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تأثیر آن بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عراق (چکیده)
23 - The FunCaps Framework: Reconceptualizing Operational Alignment (چکیده)
24 - Discovering the Components of Shared Leadership Using a Qualitative Approach in Educational Organizations in Mashhad (چکیده)
25 - Exploring the factors in aligning information systems and organizational strategies in tall organizational structures in an uncertain environment (چکیده)
26 - بررسی اثر رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعاتی: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان) (چکیده)
27 - طراحی مدل کارآفرینی اتماعی بومی در ایران با رویکرد داده بنیاد (چکیده)
28 - بررسی تاثیر سودمندی ادراک شده و نگرش به اپلیکیشن کاربردی اینستاگرام بر قصد خرید (چکیده)
29 - بررسی اثرگذاری، تاثیر اجتماعی بر قصد خرید به واسطه نگرش نسبت به برنامه در رسانه اجتماعی اینستاگرام (چکیده)
30 - بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی (چکیده)
31 - Narcissistic leadership and employees’ innovative behaviour: mediating roles of job embeddedness and job engagement (چکیده)
32 - Creativity and paternalistic leadership in a developing country's restaurants: The role of job embeddedness and career stage (چکیده)
33 - اثرات رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی: نقش میانجی عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی (چکیده)
34 - ارایه مدل تاثیرگذاری ارتباط اجتماعی بر نشاط ذهنی با میانجی گری و تعدلیگری تنهایی ذهنی (چکیده)
35 - The Effects of Religious Orientations on Malevolent Creativity: Role of Positive Emotions and Spiritual Intelligence (چکیده)
36 - شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) (چکیده)
37 - بررسی تعیین کننده بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه ها برای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
38 - احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی) (چکیده)
39 - معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد (چکیده)
40 - تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی (چکیده)
41 - مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد (چکیده)
42 - Identifying of Intrapreneurship Behaviors: Case of Country in Transition Economy (چکیده)
43 - بررسی تأثیر ابتکارعمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق (چکیده)
44 - بزرسی عوامل تأثیزگذار بز آمادگی دانشگاه ها بزای تبدیل شدن به دانشگاهی با ویژگی های کارآفزینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فزدوسی مشهد) (چکیده)
45 - بررسی تأثیر فرصت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی (چکیده)
46 - شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل (چکیده)
47 - بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی (چکیده)
48 - بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاههای خصوصی (چکیده)
49 - ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش (مطالعه موردی) (چکیده)
50 - بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد (چکیده)
51 - بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان (چکیده)
52 - An Ontology based Data Model for Iranian Research Information (چکیده)
53 - مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران (چکیده)
54 - اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد (چکیده)
55 - An ontology based data model for Iranian research information (چکیده)
56 - آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی مجله های منتخب مدیریتی ایرانی (چکیده)
57 - An ontology based data model for Iranian research information (چکیده)
58 - بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد( مطالعه موردی: شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری مشهد (چکیده)
59 - بررسی عوامل موثر بر ترس از کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ( مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
60 - Virtuousness and effectiveness in hospitals: The moderating role of organizational culture (چکیده)
61 - A comparison of the impacts of managerial flexibility and fit of required flexibility on customer satisfaction: banks and financial institutes (چکیده)
62 - Effect of evidence-based approach on the customer orientation (Case study: Physicians Health Centers in Isfahan province in 2014) (چکیده)
63 - Examining the impact of organizational culture on managers’ attitude towards entrepreneurship in small and (چکیده)
64 - بررسی نقش ساختار سازمانی بر عملکرد بانکهای کربلا (چکیده)
65 - بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار بر عملکرد بانک های بغداد با نقش تعدیل گر فرهنگ ملی (چکیده)
66 - بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خلاقیت کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو (چکیده)
67 - بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان فروش نمایشگاه های فروش خودرو با نقش واسط خلاقیت (چکیده)
68 - تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر (چکیده)
69 - The mediating role of organizational learning and knowledge integration on the relationship between knowledge characteristics and organizational innovation (Case Study: Iran Marine Industrial Company) (چکیده)
70 - بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام (چکیده)
71 - بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی (چکیده)
72 - Organizational entrepreneurship and its impact on the performance of governmental organizations in the city of Mashhad (چکیده)
73 - بررسی تأثیر کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر خلاقیت فردی (مورد مطالعه: شرکت الکترواستیل) (چکیده)
74 - بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه‌ی بین استراتژی‌های بازاریابی محیطی و عملکرد (چکیده)
75 - بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد( (چکیده)
76 - بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران) (چکیده)
77 - تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
78 - بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات (چکیده)
79 - تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها (چکیده)
80 - بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی (چکیده)
81 - بررسی رابطه بین رهبری تعامل گرا و نوآوری باتوجه به نقش واسط ظرفیت جذب دانش (چکیده)
82 - The effect of transactional leadership on innovation with respect to intermediary role of knowledge absorptive capacity (چکیده)
83 - بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانکهای ملی و سپه شهر تهران) (چکیده)
84 - بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی از طریق نقش واسط نوآوری (مورد مطالعه: مناطق شهرداری مشهد) (چکیده)
85 - بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان) (چکیده)
86 - تبیین نقش واسط ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری (چکیده)
87 - بررسی و تحلیل تاثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیریهای استراتژیک و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای کشور (چکیده)
88 - بررسی و تحلیل نقش فرآیندها در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
89 - بررسی نقش استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
90 - بررسی نقش واسط گرایش به کارآفرینی در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (چکیده)
91 - بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانهای دولتی مشهد (چکیده)
92 - اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی (چکیده)
93 - بازار یابی کارآفرینانه راهکاری برای ارتقا عملکرد کسب و کارها (چکیده)
94 - بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی (چکیده)
95 - تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران (چکیده)
96 - بررسی و تحلیل تاثیر کسب و کارهای خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی (چکیده)
97 - تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری (چکیده)
98 - ارزیابی برنامه ریزی راهبردی بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی تطبیقی برنامه ریزی های تهران و مشهد) (چکیده)
99 - بازاریابی شهری زمینه ساز رسیدن به نشان ویژه ی پایدار شهر به منظور رقابت در عرصه ی جهانی(مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
100 - مدل مفهومی توسعه کارآفرینی در شهرهای خلاق (چکیده)
101 - Entrepreneurial drives, organizational function, and success of Iranian entrepreneurs (چکیده)
102 - بررسی و تحلیل نقش کارکردهای سازمانی کارآفرینان در موفقیت آنان در صنایع کوچک استان خراسان رضوی (چکیده)
103 - ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان در آیینه قرآن و کلام معصومان (ع) (چکیده)
104 - The Relationship between Personal Qualities of Entrepreneurs and their Success in Small Industries: An Empirical Study in Iranian Culture (چکیده)
105 - The moderating role of national culture on the relationship between qalities of entrepreneurs and their success in small-scalr industries in Iran (چکیده)
106 - سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان (چکیده)
107 - بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی (چکیده)