بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bhram ali Ghanbary Hashemabady


موارد یافت شده: 103

1 - مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی و خنثی بر نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری (چکیده)
2 - نقش کنشهای اجرایی و اختلالات شخصیت در پیش بینی جرم زندانیان (چکیده)
3 - بررسی اثربخشی آموزش هیان مدار مبتنی بر رویکرد (HMT-LMG) بر تنظیم هیان و حل تعارض والد-نووان دانش‌آموزان دختر (چکیده)
4 - Comparing the effect of solution-focused therapy and structural family therapy on marital satisfaction and family function in married women (چکیده)
5 - The relationship between self-efficacy and life satisfaction: Mediating role of emotion dysregulation (چکیده)
6 - رابطه صفات شخصیتی و رضایت از زندگی با نقش میانجی‌ هوش هیجانی (چکیده)
7 - اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی (چکیده)
8 - اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجین (چکیده)
9 - Effect of Group Cognitive Behavioral Therapy on Inefficient Beliefs and Marital Satisfaction in Pregnant Women With the Fear of First Childbirth (چکیده)
10 - تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست (چکیده)
11 - اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ایبر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحول (چکیده)
12 - اثربخشی گروه‌درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرات‌ورزی و معنی‌داری زندگی زندانیان (چکیده)
13 - The effectiveness of existential psychotherapy on attitude to life and self-flourishing of educated women homemaker (چکیده)
14 - اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن (چکیده)
15 - نقش اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی مجرمان (چکیده)
16 - اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی (چکیده)
17 - The effectiveness of group reality therapy on personal identity crisis improvement with an emphasis on Life expectancy (چکیده)
18 - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده (چکیده)
19 - اثربخشی روان درمانی کوتاه مدت روابط موضوعی بر کاهش حساسیت بین فردی، گوش بزنگی بین فردی و نیاز به تأیید افرادِ دارای نشانگان شخصیت اجتنابی: پژوهش تک آزمودنی (چکیده)
20 - اثربخشی توحید درمانی گروهی بر خودآگاهی هیجانی زندانیان (چکیده)
21 - Temperamental Characteristics and Prosocial Behaviour Among Iranian Early Adolescents: The Mediating Role of Prosocial Moral Reasoning, Emotion Regulation, and Emotion Lability (چکیده)
22 - Narcissistic Disturbances as the Bedrock of Difficulties in Emotional Regulation and Self-Destructive Behavior in Melancholic Patients: A Psychoanalytic Re-Evaluation of Narcissus Myth (چکیده)
23 - آشفتگی های خودشیفتگی بستری برای مشکلات تنظیم هیجانی و رفتارهای خودتخریب گر در بیماران ملانکولیک: ارزیابی روانکاوانه ی افسانه نارسیس (چکیده)
24 - بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
25 - رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
26 - تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان (چکیده)
27 - بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392 (چکیده)
28 - Effectiveness of Systematic Desensitization through Eye Movement and Reprocessing on Reducing Severity of Major Depression in Women (چکیده)
29 - The effect of cognitive group therapy based on schema- focused therapy approach in runaway girls (چکیده)
30 - the study of slotion-fcused group counseling in decreasing depression among teenage Girls (چکیده)
31 - بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق (چکیده)
32 - Examining the Effectiveness of psycho-analytic group therapy on attachment style and the resiliency of DIC addicted woman center. (چکیده)
33 - Mindfulness Based Cognitive Group Therapy vs Cognitive Behavioral Group Therapy as a Treatment for Driving Anger and Aggression in Iranian Taxi Drivers (چکیده)
34 - مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشر (چکیده)
35 - نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ (چکیده)
36 - بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
37 - بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی (چکیده)
38 - اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مساله (چکیده)
39 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی (چکیده)
40 - The Examination of Effectiveness of Group Therapy of Transactional Analysis to Reduce Conflict between Parents and Adolescents (چکیده)
41 - اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئله (چکیده)
42 - بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد (چکیده)
43 - تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی (چکیده)
44 - بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر (چکیده)
45 - اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
46 - تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
47 - بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی (چکیده)
48 - اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی (چکیده)
49 - مقایسه هوش هیجانی درکودکان پرورشگاهی با کودکان عادی (چکیده)
50 - اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات (چکیده)
51 - Prevalence, Patterns, and Socio-Demographic Correlates of Nicotine Use in a Sample of Iranian University Students (چکیده)
52 - اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض (چکیده)
53 - رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی (چکیده)
54 - بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه (چکیده)
55 - ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی (چکیده)
56 - تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن (چکیده)
57 - بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین (چکیده)
58 - بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (چکیده)
59 - اثر بخشی روش درمانی حسایت زدائی با حرکات چشم وبازپرداش بر اضطراب اجتماعی (چکیده)
60 - اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادی (چکیده)
61 - مقایسه ی الگوها و اختلالات مصرف مواد در جمعیت روستایی و شهری (چکیده)
62 - Comparison of the Effectiveness of the Transactional Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Group Therapies on Improving Problem-Solving Skills (چکیده)
63 - The effect of Group Cognitive-Behaviour Therapy in combination with Pharmacotherapy on Mania and Depression Symptoms and Awareness of warming signs of relapse in patients with Bipolar Disorder (چکیده)
64 - بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
65 - مقایسه اثربخشی گروه درمانی یک‌پارچه توحیدی و ‌شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه (چکیده)
66 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست (چکیده)
67 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
68 - بررسی تاثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان خواف (چکیده)
69 - تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان (چکیده)
70 - بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
71 - اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در میزان وسوسه س مصرف مواد و احتمال لغزش در بیماران مرد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
72 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر مردان وابسته به مواد افیونی با همبودی اختلال افسردگی اساسی (چکیده)
73 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
74 - مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت (چکیده)
75 - Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer (چکیده)
76 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
77 - مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
78 - اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
79 - Analyzing Maintenance Therapy (MMT) on change of behavior (Drug dependence) and scale-down Risky behavior in self-report addicts to welfare centers (چکیده)
80 - بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی (چکیده)
81 - بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
82 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
83 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
84 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
85 - بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان (چکیده)
86 - evaluating the efefectiveness of remedy group with an indentification and behavior aproach in depressed addicts (چکیده)
87 - efect of existantitial group therapy on the promotion of mood in women after myocardial infraction (چکیده)
88 - بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان (چکیده)
89 - خدمات مشاوره و روان درمانی راهبردی برای کاهش رفتار های پرخطر (چکیده)
90 - اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
91 - مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظامند در افزایش سازگاری زناشویی (چکیده)
92 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی (چکیده)
93 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
94 - تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی (چکیده)
95 - بررسی اثر بخشی روان درمانی گروهی یکپارچه گرا بر درمان وابستگی به مواد مخدر (چکیده)
96 - اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک (چکیده)
97 - بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان (چکیده)
98 - Relationships between Coping Strategies and the severity of PTSD in Iranian Veterans of the Iran-Iraq War (چکیده)
99 - بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر (چکیده)
100 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
101 - بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان (چکیده)
102 - Effect of Existential Group Therapy on the promotion of Mood in women after Myocardial Infarction (چکیده)
103 - مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند (چکیده)