بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Massoud Homam


موارد یافت شده: 141

1 - سنگ‌ شناسی، ژئوشیمی و ایگاه زمین ساختی بازالت‌ های بوژان، شمال‌ شرق نیشابور (چکیده)
2 - شیمی مگنتیت: شاهدی بر کانه‌زایی اسکارن آهن در رشته کوه آهنگران، شرق ایران (چکیده)
3 - Post-collisional ultrapotassic volcanic rocks and ultramafic xenoliths in the Eslamieh Peninsula, NW Iran: Petrological and geochemical constraints on mantle source and metasomatism (چکیده)
4 - بررسی‌های سنگ‌نگاری، کانی‌شناسی و زمین شیمیایی سنگ‌های آتشفشانی در منطقه گرازی، جنوب‌غرب خواف، استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - Cadomian tectonic evolution of Iran: records of an unusually hot and broad extensional convergent margin on the northern margin of Gondwana (چکیده)
6 - Early Paleozoic mafic intraplate magmatism in the Binaloud zone, NE Iran: Implications for the long-lived mantle plume activity in the northern margin of Gondwana (چکیده)
7 - Permian to recent tectonic evolution of the Palaeotethys suture zone in NE Iran (چکیده)
8 - Primary minerals and mantle peridotites in Late Cretaceous ophiolites of Iran: a review (چکیده)
9 - تحلیل هندسی، جنبشی و مراحل دگرریختی همتافت فریمان، شمال خاور ایران (چکیده)
10 - Neogene calc-alkaline volcanism in Bobak and Sikh Kuh, Eastern Iran: Implications for magma genesis and tectonic setting (چکیده)
11 - Hypogene enrichment in Miduk porphyry copper ore deposit, Iran (چکیده)
12 - Zangalou Manto‐type deposit in the Sabzevar zone, northeast Iran: Evidence of mineralogy, geochemistry, U–Pb dating, fluid inclusion, and stable isotopes (چکیده)
13 - سنگ‌ شناسی، زمین‌ شیمی و جایگاه زمین‌ ساختی بازالت‌ های بوژان، شمال‌ شرق نیشابور (چکیده)
14 - پترولوژی و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی منطقه درود – شرق نیشابور (چکیده)
15 - پترولوژی و ژئوشیمی واحدهای نفوذی و نیمه عمیق منطقه درود – شرق نیشابور (چکیده)
16 - پتانسیل سنجی پرلیت با استفاده از داده های سنجنده استر در جنوب غرب خواف، شمال بلوک لوت (چکیده)
17 - مطالعات سنگ نگاری، کانی شناسی و دگرسانی سنگ های آتشفشانی در منطقه گرازی، جنوب غرب خواف، استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - مطالعات سنگ شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی جنوب معین آباد (شرق ایران، زیرکوه قاین) (چکیده)
19 - Formation of the Chah-Gaz iron oxide-apatite ore (IOA) deposit, Bafq District, Iran: Constraints from halogens, trace element concentrations, and Sr-Nd isotopes of fluorapatite (چکیده)
20 - Coeval calc-alkaline and alkaline Cadomian magmatism in the Bafq, central Iran: Insights into their petrogenesis (چکیده)
21 - مطالعات زمین‌شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی، و سیالات درگیر واحدهای آتشفشانی در منطقه اکتشافی بوژان، شمال‌شرق نیشابور (چکیده)
22 - تعیین شرایط فیزیکو شیمیایی و نقش سیالات در تکامل گرانیتوئید گیسور (شرق گناباد) با استفاده از شیمی کانی بیوتیت (چکیده)
23 - ژئوشیمی، سن سنجی و پتروژنز توده‌های نفوذی کلاته ناصر (چکیده)
24 - شیمی کانی و شرایط تشکیل آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی گیسور، شرق گناباد (چکیده)
25 - سنگ نگاری، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگ های آتشفشانی شمال غربی بردسکن: مطالعه موردی معدن زنگالو (چکیده)
26 - بررسی ریزساختارهای بلوری زون برشی فریمان تربت جام، شمال شرق ایران (چکیده)
27 - تحلیل ساختاری مجموعه آذرین و دگرگونی شمال شرق فریمان، شمال شرق ایران (چکیده)
28 - زمین شناسی و دگرسانی و پتروژنز مس پورفیری در معدن مس پرداد (کاهک – شرق عباس آباد) (چکیده)
29 - زمین شناسی و پتروگرافی و کانه زایی مس پورفیری در معدن مس پرداد (کاهک – شرق عباس آباد) (چکیده)
30 - پتروژنز ژئوشیمی، و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور- شرق گناباد (چکیده)
31 - بررسی زیست محیطی منابع آبی دره و مخروط افکنه گرینه نیشابور به منظور مصارف آبیاری (چکیده)
32 - Mineralogical and Geochemistry of intrusive rocks south of Moein Abad (East Iran, Zirkouh Qaen) (چکیده)
33 - سنگ نگاری، کانیشناسی و بررسی دگرسانی در واحدهای آتشفشانی محدوده اکتشافی بوژان، شمالشرق نیشابور، استان خراسانرضوی (چکیده)
34 - سنگ شناسی ، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی بازالت های بوژان نیشابور (چکیده)
35 - پتروگرافی و میکروترمومتری میانبارهای سیال در منطقه اکتشافی بوژان، شمالشرق ایران (چکیده)
36 - مشکلی به نام فیبرولیت (چکیده)
37 - Geochronological and geochemical characteristics of the Dehzaman intrusive and volcanic rocks -NE Iran-: Implication for a Cadomian magmatism (چکیده)
38 - مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر، خراسان جنوبی (چکیده)
39 - مطالعه زمینشناسی، پتروگرافی و پترولوژی سنگهای نفوذی منطقه کلاته ناصر (خراسان جنوبی) (چکیده)
40 - رشد دنباله ای همزمان با دگرشکلی در طی دگرگونی مجاورتی ناحیه ای فشار کم – دمای بالای منطقه قنداب، فریمان، شمال شرقی ایران (چکیده)
41 - Ordovician mafic magmatism in an Ediacaran arccomplex, Sibak, NE Iran: the eastern tip of the RheicOcean (چکیده)
42 - Geochemical and geochronological evidence for a Middle Permian oceanic plateau fragment in the Paleo-Tethyan suture zone of NE Iran (چکیده)
43 - سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های نیمه عمیق در منطقه قلعه زری (چکیده)
44 - زمین شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی رگه های مگنتیت ± اسپکیولاریت بخش شرقی کانسار ده زمان، جنوب غرب بردسکن، خراسان رضوی (چکیده)
45 - فعالیت فاز کوهزایی کالدونین در شمال‎شرق ایران: با کاربرد داده‌های سن سنجی U-Pb زیرکن (چکیده)
46 - زمین¬شناسی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسنگ مگنتیت آپاتیت¬دار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن (چکیده)
47 - ژئوشیمی و خاستگاه کانسنگ مگنتیت- اسپکیولاریت آپاتیت دار کانسار آهن ده زمان، شمال شرقی زون تکتونیکی کاشمر- کرمان (چکیده)
48 - تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مغناطیس سنجی در کانسار آهن آپاتیت دار ده زمان، استان خراسان رضوی (چکیده)
49 - زمین¬شناسی، کانی¬سازی و مغناطیس¬سنجی رگه¬های مگنتیت± اسپکیولاریت بخش مرکزی کانسار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن، خراسان رضوی (چکیده)
50 - ژئوشیمی سنگ های مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ( شمال شرق ایران ) (چکیده)
51 - پتروگرافی و آلتراسیون سنگهای مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ( شمال شرق ایران ) (چکیده)
52 - تعیین مدل کانه زایی مگنتیت- اسپکیولاریت در کانسار آهن ده زمان، استان خراسان رضوی: کانی شناسی، ساخت و بافت و دگرسانی (چکیده)
53 - سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی گرانیتوئیدهای کوه میش (جنوب سبزوار) (چکیده)
54 - بررسی سرشتی های کانی شناسی، ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی معدن چاه سرب، طبس (چکیده)
55 - کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاه های اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) (چکیده)
56 - بررسی پترو گرافی و منشا انکلاوهای موجود در سنگ های پلوتونیک فرشه (چکیده)
57 - ژئوشیمی و آلتراسیون سنگ های الترامافیک- مافیک شمال شرق سفید سنگ (چکیده)
58 - بررسی سنگ های الترامافیک - مافیک شمال شرق سفید سنگ (چکیده)
59 - بررسی سنگ های الترامافیک مافیک شمال - شرق سفید سنگ (چکیده)
60 - پترولوژی، کانی¬شناسی و بررسی کانی¬سازی باریت مجموعه افیولیتی دره¬انجیر (جنوب شرق مشهد) (چکیده)
61 - پتروگرافی و آلتراسیون سنگ‎های آذرین غرب دره انجیر (خراسان رضوی) (چکیده)
62 - شکل گیری گارنت های موجود در توده ی گرانیتوئیدی دهنو، شمال غرب مشهد (چکیده)
63 - پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی مجموعه گرانیتوئیدی چاه یوسف (جنوب شرق گناباد) (چکیده)
64 - Mineralogy, metamorphism and geothermobarometry of the Ghandab metamorphic Complex, S E Fariman, NE Iran (چکیده)
65 - پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئید چنار تربت حیدریه، فیض آباد، خراسان رضوی (چکیده)
66 - مطالعه زون های آلتراسیون درسنگهای گرانیتوئیدی منطقه چنار (چکیده)
67 - پترولوژی و ژئوشیمی هورنبلند گابروهای پروتروزوئیک جنوب شرق فریمان، استان خراسان رضوی (چکیده)
68 - سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی­سازی گرانیتوییدهای ده­سلم، بلوک لوت، خاور ایران (چکیده)
69 - شیمی کانی ها و سنگ شناسی توده های گابرویی مجموعه افیولیتی جنوب شرق سلطان آباد سبزوار (چکیده)
70 - پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های گرانیتوئیدی شمال نای (تربت-حیدریه) (چکیده)
71 - مطالعه زمین شناسی، پتروگرافی و آلتراسیون سنگ های گرانیتوئیدی منطقه شمال نای (تربت حیدریه) (چکیده)
72 - نوع ساختمان منطقه ای گارنت در اسکارن های دره کاکوتی شمال غرب مشهد (چکیده)
73 - پترولوژی و ژئوشیمی هورنبلند گابروهای پروتروزوئیک منطقه چاهک واقع در جنوب شرقی فریمان، استان خراسان رضوی (چکیده)
74 - بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی پالئوسن–ائوسن منطقه رونج، جنوب شرق فریمان (خراسان رضوی، ایران) (چکیده)
75 - شئ شًیمی ی پتریگرافی ت دً گراویت ئًیذی ریدگس) جى بً شرقی بجستان( (چکیده)
76 - مطالعه زمین شناسی و آلتراسیون سنگهای گرانیتوئیدی منطقه رودگز (جنوب شرقی بجستان) (چکیده)
77 - A comparison between metamorphosed and nonmetamorphosed Silurian strata from Ozbak Kuh Mountain (چکیده)
78 - پترولوژی، ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری و توده های نفوذی و نیمه نفوذی و سن سنجی توده های گرانیتی منطقه ارغش- قاسم آباد (چکیده)
79 - بررسی زون های آلتراسیون درسنگ های نفوذی منطقه قاسم آباد دهنه (چکیده)
80 - پترولوژی، ژئوشیمی و کانیسازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و تودههای نفوذی و نیمه نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم آباد (شمال شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشأ گرانیت ها (چکیده)
81 - زمین شیمی و سن سنجی گرانیتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی در منطقه ارغش-قاسم آباد (شمال شرق ایران) (چکیده)
82 - The magmatic record in the Arghash region (northeast Iran) and tectonic implications (چکیده)
83 - بررسی سنگ شناسی وموقعیت تکتونیکی توده های نفوذی گرانوتوئیدی قاسم آباد دهنه(جنوب غرب نیشابور) (چکیده)
84 - سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی توده گرانیتوئیدی کوه میش (جنوب ششتمد) (چکیده)
85 - بررسی فرآوری و ارزیابی پتانسیل اقتصادی ذخیره معدنی آندالوزیت شرق فریمان (چکیده)
86 - شیمی کانیها و زمین دما- فشارسنجی توده های گابرویی- دیورتی زون افیولیتی سبزوار (جنوب شرق سلطان آباد) (چکیده)
87 - زمین گرما-فشارسنجی گابرو و گابرودیوریتهای کوه میش با استفاده از شیمی کلینوپیروکسن ها (چکیده)
88 - پترولوژی و ژئوشیمی توده های گابرویی- دیورتی زون افیولیتی سبزوار (جنوب شرق سلطان آباد) (چکیده)
89 - تستهای صنعتی کانسار کائولن دربند با نگرشی بر کاربرد صنعتی و ژئوشیمی (چکیده)
90 - مطالعه زونهای دگرسانی و ژئوشیمیایی و پتروژنز منطقه چاه شلغمی، شرق ایران (چکیده)
91 - کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم (چکیده)
92 - مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی6ECC (چکیده)
93 - بررسی پتروگرافی و آلتراسیون کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد واقع در شرق معدن سنگان خواف (خراسان رضوی) (چکیده)
94 - تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
95 - ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران (چکیده)
96 - مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) (چکیده)
97 - بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد) (چکیده)
98 - بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد) (چکیده)
99 - مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه (چکیده)
100 - مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) (چکیده)
101 - بررسی زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در گستره ی پی جویی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (چکیده)
102 - Two-sided asymmetric subduction; implications for tectonomagmatic and metallogenic evolution of the Lut Block, eastern Iran (چکیده)
103 - Sr–Nd isotope geochemistry and petrogenesis of the Chah-Shaljami granitoids (Lut Block, Eastern Iran) (چکیده)
104 - کانی سازی و تفسیر داده های ژئوفیزیک به روش IP/RS در منطقه طلا-آنتیموان حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)
105 - اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (چکیده)
106 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های الترامافیک کمپلکس افیولیتی شمال تربت حیدریه (چکیده)
107 - بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی لیستونیت های افیولیت ملانژ شمال ورقه دولت آباد (تربت حیدریه) (چکیده)
108 - مکانیسم تشکیل هرسینیت در هالهی دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
109 - مطالعه زمین شناسی و ارائه مدل کانی سازی در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (چکیده)
110 - بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی کانسار کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) (چکیده)
111 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های نفوذی مافیک افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه (چکیده)
112 - پتروگرافی و ژئو شیمی سنگ های آتشفشانی افیولیت جنوب غرب فریمان (چکیده)
113 - زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) (چکیده)
114 - پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن (چکیده)
115 - مطالعات کانی شناسی متاپلیتھا در منطقه غرب و شمال غرب قنداب (جنوب شرق فریمان ) (چکیده)
116 - رابطه بین دگر شکلی و رشد پورفیروبلاستها در اندالوزیت شیست های منطقه قنداب - جنوب شرق فریمان (چکیده)
117 - معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان (چکیده)
118 - مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (چکیده)
119 - کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار) (چکیده)
120 - فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
121 - ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
122 - مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی (چکیده)
123 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)
124 - توالی مجموعه ی کانی شناختی هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
125 - هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b (چکیده)
126 - گزارش کانی دومورتیریت از منطقه سر سفیدال کاشمر، استان خراسان رضوی (چکیده)
127 - تنوع کانی های دگرگونی در ناحیه مشهد محصولی از چند دگرگونی (چکیده)
128 - دگرگونی مجاورتی و ذوب بخشی سنگهای رسی و نیمه رسی در منطقه چاه قند، شمال شرق نیریز - استان فارس (چکیده)
129 - بررسی مسئله فیبرولیت و شرایط تشکیل آن در هاله دگرگون گابرودیوریت چاه قند، شمال شرق نی ریز (چکیده)
130 - Formation Of Atoll Garnet In The Ardara Aureole, NW Ireland (چکیده)
131 - Geothermobarometry Of Al2SiO5-bearing Metapelites In The Ardara (چکیده)
132 - Crystal Size Distribution Iin Metamorphic Rocks: An Example For The Relationship Between NUCLEATION AND GROWTH RATES WITH OVERSTEPPING (چکیده)
133 - Kyanite In Thermal Aureoles (چکیده)
134 - نگرشی بر کاربرد مواد اولیه معدنی شرق ایران در تولید فراورده های دیرگداز بازیکی (چکیده)
135 - کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی رس کائولینیتی یاسمینا (چکیده)
136 - کانی شناسی صنعتی کانسار کائولن یاسمینا با نگرشی بر آلتراسیون منطقه (چکیده)
137 - بررسی واکنشی و زونینگ پسرونده گارنت در آمفیبولیت های کمپلکس تخت سلیمان (چکیده)
138 - نخستین گزارش حضور کانی سیلیمانیت منشوری از سنگ های متا پلیتی هاله دگرگونی گرانیت مشهد - دهنو (چکیده)
139 - The occurrence and origin of atoll garnet in hornblende schists from the contact aureole of the Mashhad granite (چکیده)
140 - Syn-To post-Kinematic fibrolite-biotite intergrowths in the Ardara aureole, NW Ireland (چکیده)
141 - سازو کار تشکیل فیبرولیت در هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)