بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Ghanaei CHamanabad


موارد یافت شده: 101

1 - بررسی روش آموزش نوروفیدبک بر قابلیت های عصب روان شناختی و امواج مغزی دانش آموزان طیف اوتیسم (چکیده)
2 - Effects of Acceptance and Commitment Therapy and Transcranial Direct Current Stimulation on Craving and Problematic Pornography Use in Young Men: A Randomized Clinical Trial (چکیده)
3 - Biopsychosocial Determinants of Problematic Pornography Use: A Systematic Review (چکیده)
4 - اختلال شخصیت مرزی از منظر تصویربرداری مغزی: یک مطالعه مرور توصیفی از نقش بدکارکردیهای ساختاری فرونتو ـ لیمبیک (چکیده)
5 - Cathodal HD-tDCS and attention: A study on patients with intractable left lateral frontal lobe epilepsy (چکیده)
6 - Auditors#039; sensory processing capability and objectivity: are auditors really objective? (چکیده)
7 - Effectiveness of Computer-Based Linguistic Games on Semantic and Phonological Awareness of Students with Dyslexia (چکیده)
8 - Effectiveness of Transcranial Alternating Current Stimulation on Inhibitory Control and Impulsivity in Nicotine-dependent Individuals (چکیده)
9 - مقایسه حافظه کاری دیداری و شنیداری افراد دارای لکنت با افراد بدون لکنت (چکیده)
10 - بررسی اثر نا‏رسایی در مولفه‏های کنش‏های ارایی حسابرسان بر قضاوت اخلاقی آنان (چکیده)
11 - رابطه بین نارسائی کنشهای اجرایی با اعتیاد به اینترنت: نقش میانجیگری دشواری تنظیم هیجان (چکیده)
12 - تأثیر عینیت و هیجان بر پردازش معنایی واژگان با استفاده از روش پتانسیل های وابسته به رویداد (چکیده)
13 - Augmenting the unified protocol with transcranial direct current stimulation: Effects on emotion regulation and executive dysfunction (چکیده)
14 - Extending and Ranking the Audit Judgment Factors in an Emerging Market with Emphasized Cognitive Neuroscience (چکیده)
15 - نیمرخ عصب روانشناختی اختلال وسواس فکری جبری: یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری (چکیده)
16 - تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟ (چکیده)
17 - اثرات سطوح دشواری متفاوت بر یادگیری تکلیف پرتاب کردن در سالمندان: تأکید بر روشهای یادگیری ماشین (چکیده)
18 - Behavior Rating Inventory of Executive Function – adult version (BRIEF-A) in Iranian University students: Factor structure and relationship to depressive symptom severity (چکیده)
19 - Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Exposure and Response Prevention on Patients with Contamination Obsessive-Compulsive disorder and Scrupulosity (چکیده)
20 - نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ بدن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان گذار علوم شناختی (چکیده)
21 - بررسی تاثیر سکته مغزی بر سطح افسردگی و قابلیت حافظه در افراد مبتلا به افسردگی بعد از سکته (چکیده)
22 - بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی (چکیده)
23 - بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با بهزیستی روانشناختی (چکیده)
24 - Augmenting the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders with transcranial direct current stimulation in individuals with generalized anxiety disorder and comorbid depression: A randomized controlled trial (چکیده)
25 - How to Differentiate Generalized Anxiety Disorder from Worry: The Role of Cognitive Strategies (چکیده)
26 - نقش کارکردی همگام‌‌سازی فعالیت امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا (چکیده)
27 - بررسی اختیار انسان از دیدگاه بنیانگذار حکمت متعالیه ملاصدرا و بنیانگذار علوم شناختی مایکل گازانیکا (چکیده)
28 - HD-tDCS in patients with refractory left focal LTE: cognitive performance (چکیده)
29 - معرفی مفهوم و تاریخچه باغ شفابخش در طراحی منظر سلامت در شهرها (چکیده)
30 - باغ شفابخش با الگوی باغ ایرانی (چکیده)
31 - درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظمجویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (تک‌آزمودنی) (چکیده)
32 - اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (چکیده)
33 - اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی (چکیده)
34 - اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالی (چکیده)
35 - Predicting Neuroticism Based on EEG Power Oscillations: Fearful Face as a Mediator Role (چکیده)
36 - Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulaton(tDCS) on Reducing Craving among Hookah Smokers (چکیده)
37 - استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی (چکیده)
38 - The effect of brain hemispheres stimulation and how to specialize in programming a motor task: a transcranial direct current stimulation study (چکیده)
39 - بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی (چکیده)
40 - بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود با شمول دیگران در خود (IOS) در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد (چکیده)
41 - اثر بخشی تحریک الکتریکی مستقیم جمجه (tDCS) بر کاهش ناگویی خلقی در زنان مبتلا به ناگویی خلقی (چکیده)
42 - بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود در زنان متاهل با ناگویی خلقی (چکیده)
43 - بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی (چکیده)
44 - بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه (چکیده)
45 - Researching Hemispheric Specialization in the Control of Final Position Accuracy Using the Transcranial Direct Current Stimulation (چکیده)
46 - مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی (چکیده)
47 - طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
48 - مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی). (چکیده)
49 - مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (چکیده)
50 - اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
51 - مقایسه عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی با مدارس وی‍ژه (چکیده)
52 - پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد (چکیده)
53 - اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن (چکیده)
54 - Executive Function in School: The Effectiveness of Executive Functions Strategies Training and Combining It with Neuro-Feedback on Promoting Academic Performance of Students (چکیده)
55 - طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها (چکیده)
56 - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم (چکیده)
57 - Developing a mixed family-focused therapy based on integrated human development model and comparing its effectiveness with Floortime play-therapy on the developmental family functioning and the functional-emotional development of children with autism spectrum disorder (چکیده)
58 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
59 - ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
60 - The Profile of Functional Emotional Development of Children with Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Developmental, Individual Differences(DIR), Relationship-based Approach (چکیده)
61 - Barkley's Parent Training Program, Working Memory Training and their Combination for Children with ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (چکیده)
62 - اثربخشی بازآموزی اسنادی همراه با آموزش ویژه در بهبود حافظه دیداری و حافظه شنیداری دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی (چکیده)
63 - اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در بهبود دقت و نارسانویسی دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی (چکیده)
64 - مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی (چکیده)
65 - مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد (چکیده)
66 - بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک (چکیده)
67 - آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD (چکیده)
68 - بررسی تآثیر متغیر سن بر یادگیری زبان خارجی (چکیده)
69 - اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان (چکیده)
70 - شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ای (چکیده)
71 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
72 - درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
73 - پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم (چکیده)
74 - تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
75 - تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری (چکیده)
76 - اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
77 - رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه (چکیده)
78 - پردازش سیگنال EEG با استفاده از تبدیل wavelet و روش های غیرخطی و طبقه بندی آن با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه به منظور تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (Generalized Anxiety Disorder (چکیده)
79 - مغز کامل در آموزش موثر (چکیده)
80 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
81 - Assessment the Plasticity of Cortical Brain Theory through Visual Memory in Deaf and Normal Students (چکیده)
82 - بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان (چکیده)
83 - بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی (چکیده)
84 - ارزیابی سیگنال های مغزی در بیماران دارای اختلال وسواسی - اجباری با استفاده از کمی سازی پتانسیل های وابسته به رخداد (چکیده)
85 - neuropsychological approach ti relationship of metacognitive and self-efficacy beliefs with mental health (چکیده)
86 - The Relationship of M.A. Students’ Metacognitive and Self-efficacy Beliefs with Their Mental Health (چکیده)
87 - هوش هیجانی در معلولین جسمی ورزشکار وغیر ورزشکار (چکیده)
88 - بررسی تاثیر تعاملی رواندرمانی بدنی و بیوفیدبک بر کنش عصب روانشناختی حرمت خود کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری (چکیده)
89 - تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
90 - مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی (چکیده)
91 - بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها (چکیده)
92 - مقایسه میزان حرمت خود مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری (SLD) با حرمت خود مادران کودکان عادی (چکیده)
93 - بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر (چکیده)
94 - بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا (چکیده)
95 - خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی (چکیده)
96 - مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی (چکیده)
97 - بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی (چکیده)
98 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
99 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
100 - ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی (چکیده)
101 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)