بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farhad Kolahan


موارد یافت شده: 224

1 - Using an Integrated Artificial Neural Network and Heuristic Algorithms Approach for Optimization of EDM Process (چکیده)
2 - Modeling and optimization of integrated flux assisted-welding process using a hybrid ANN- SA approach (A case study in Rumaila combined cycle power plant, Basra, Iraq (چکیده)
3 - Sustainability Assessment and Life Cycle Analysis of Welding Processes: Focus on GMAW and SMAW (چکیده)
4 - شناسایی و بررسی انواع روش های ساخت و تولید توربین های محوری در توربین گازی (چکیده)
5 - بررسی پارامترهای جوشکاری با گاز محافظ توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
6 - Investigation of the effect of ND:YAG laser pulse parameters and compressive force applied to the seam on geometry and strength of the weld joint in 316L stainless steel thin-walled tube (چکیده)
7 - OPTIMIZATION OF OXIDE-BASED ACTIVATING FLUX COMBINATION FORMULA IN ACTIVATED TUNGSTEN INERT GAS WELDING USING A HYBRID METHOD INCLUDING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (چکیده)
8 - بررسی و مدل سازی آماری و بهینه سا زی با کمک الگو ریتم تبرید تدریجی در جوشکاری اکتیو تیگ فولاد 316L (چکیده)
9 - بهینه سازی استحکام اتصال در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با بکارگیری روش تاگوچی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
10 - Taguchi-based optimization technique for activated tungsten inert gas welding process (چکیده)
11 - Flux assisted tungsten inert gas welding process optimization using design of experiments approach and heuristic algorithm (چکیده)
12 - Optimization of electrical discharge machining process using combined artificial neural networks and heuristic algorithm (چکیده)
13 - Modeling and optimization of A-GTAW process using back propagation neural network and heuristic algorithms (چکیده)
14 - Modeling and optimization of A-GTAW process using Box–Behnken design and hybrid BPNN-PSO approach (چکیده)
15 - Modeling and Optimization of A-TIG Welding Process Using Taguchi Method and Statistical Analysis (چکیده)
16 - مدلسازی و بهینهسازی عمق نفوذ جوشکاری اکتیوتیگ با استفاده از روش رگرسیون و الگوریتم تبرید (چکیده)
17 - Modeling and Optimization of Abrasive Waterjet Parameters using Regression Analysis (چکیده)
18 - Simultaneous Optimization of Machining Parameters and Tool Geometry Specifications in Turning Operation of AISI1045 Steel (چکیده)
19 - Using FEM for Prediction of Thermal Post-Buckling Behavior of Thin Plates During Welding Process (چکیده)
20 - A comparative study on the performance of artificial neural networks and regression models in modeling the heat source model parameters in GTA welding (چکیده)
21 - Optimization of backpropagation neural network-based models in EDM process using particle swarm optimization and simulated annealing algorithms (چکیده)
22 - Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm for Modeling and Optimization of Welding Process (چکیده)
23 - The effect of friction stir welding parameters on the microstructure, defects, and mechanical properties of AA7075-T651 joints (چکیده)
24 - Optimization of A-TIG Welding Process Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
25 - Optimization of HAZ in TIG welding process using OA-Taguchi technique and simulated annealing algorithm (چکیده)
26 - Optimization of tool wear rate and surface quality in turning process of 30MV6 steel parts (چکیده)
27 - Using combined artificial neural network and particle swarm optimization algorithm for modeling and optimization of electrical discharge machining process (چکیده)
28 - Modeling and optimization of aspect ratio in A-TIG welding process using OA-Taguchi technique (چکیده)
29 - Modeling and optimization of surface quality in turning process on micro-alloy steels using Taguchi method and simulated annealing algorithm (چکیده)
30 - Improvement of Process Quality Characteristics of Electrical Discharge Machining Based on DOE Approach and Heuristic Algorithms (چکیده)
31 - Modeling and Optimization of Milling Process Output Characteristics Using Taguchi Method and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
32 - Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm (چکیده)
33 - بهینه سازی نرخ خوردگی الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ازدحام ذرات (چکیده)
34 - مدل سازی و بهینه سازی هندسه گرده جوش با بکارگیری تکنیک طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
35 - اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی (چکیده)
36 - پیش بینی هندسه مقطع جوش در جوشکاری لیزر پالسی با استفاده از انواع مدل های حرارتی روی ورق های فولادی زنگ نزن (چکیده)
37 - Modeling and optimization of ultimate tensile strength in TIG welding process using simulated annealing algorithm- A case study for Shirvan combined cycle power plant (چکیده)
38 - تحلیل عددی و مطالعه تجربی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (مطالعات موردی روی آلیاژ آلومینیوم 6061 و آلیاژ فولاد 1018) (چکیده)
39 - Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters (چکیده)
40 - Mass transfer estimation during friction stir welding of aluminum alloy using smoothed particle hydrodynamics method (چکیده)
41 - مدل سازی تجربی- تحلیلی اعوجاج طبله ای در فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود غیر مصرفی (TIG) برای بررسی تاثیر مکان موقعیت دهنده ها در ورق های فلزی (چکیده)
42 - Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm (چکیده)
43 - استفاده از مدلسازی ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (چکیده)
44 - بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدل سازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 (چکیده)
45 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
46 - Reliability and sensitivity of magnetic particle nondestructive testing in detecting the surface cracks of welded components (چکیده)
47 - Using Fuzzy FMEA approach to improve decision-making process in CNC machine Electrical and control equipment failure prediction (چکیده)
48 - رتبه‌بندی و تحلیل شکست سیستم روانکاری ماشین CNC مبتنی بر تکنیک FFMEA (چکیده)
49 - استفاده از مدلسازی ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (چکیده)
50 - بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ (چکیده)
51 - بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدلسازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 (چکیده)
52 - تحلیل FMEA فازی برای شناسایی و کنترل خرابی‌ها در سیستم هیدرولیک ماشین تراش CNC (چکیده)
53 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
54 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستنی به کمک مدلسازی ریاضی و روش تاگوچی (چکیده)
55 - Using an optimized RBF neural network to predict the out-ofplane welding distortions based on the 3-2-1 locating scheme (چکیده)
56 - Reliability and sensitivity of visible liquid penetrant NDT for inspection of welded components (چکیده)
57 - Optimizing pulsed Nd:YAG laser beam welding process parameters to attain maximum ultimate tensile strength for thin AISI316L sheet using response surface methodology and simulated annealing algorithm (چکیده)
58 - بهینه سازی پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و اعوجاج طبله ای به روش تاگوچی (چکیده)
59 - مدلسازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 با بهره گیری از رویکرد تاگوچی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
60 - استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
61 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده ‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
62 - A Comparative Study for Modeling and Optimization of Surface Roughness in Milling Process Using Taguchi Technique and Simulating Annealing Algorithm (چکیده)
63 - مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
64 - Simultaneous selection and scheduling with sequence-dependent setup times, lateness penalties, and machine availability constraint: Heuristic approaches (چکیده)
65 - Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel (چکیده)
66 - Numerical modeling and optimization of joint strength in resistance spot welding of galvanized steel sheets (چکیده)
67 - بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در تحلیل و طراحی بهین فرآیند جتآب در برشکاری فولادهای آلیاژی (چکیده)
68 - Simultaneous optimization of joint edge geometry and process parameters in gas metal arc welding using integrated ANN-PSO approach (چکیده)
69 - مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی در پیش‌بینی هندسه‌ی حوضچه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی (چکیده)
70 - Effect of Tool Speed on Axial Force, Mechanical Properties and Weld Morphology of Friction Stir Welded Joints of A7075-T651 (چکیده)
71 - مدلسازی اعوجاج زاویه ای در جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن و گاز محافظ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
72 - پیش بینی ابعاد مدل حرارتی برای کاربرد در شبیه سازی به روش اجزای محدود فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی (چکیده)
73 - استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
74 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی (چکیده)
75 - Multi-variable measurements and optimization of GMAW parameters for API-X42 steel alloy using a hybrid BPNN–PSO approach (چکیده)
76 - مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
77 - مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل (چکیده)
78 - Mathematical Modeling and Optimization of Surface Roughness in Face Milling Process Using Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
79 - بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
80 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
81 - Optimisation of broiler chicken responses from 0 to 7 d of age to dietary leucine, isoleucine and valine using Taguchi and mathematical methods (چکیده)
82 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم (چکیده)
83 - Application of orthogonal array technique and particle swarmoptimization approach in surface roughness modification when face milling AISI1045 steel parts (چکیده)
84 - An optimised back propagation neural networkapproach and simulated annealing algorithm towards optimisation of EDM process parameteroptimisation of EDM process parameters (چکیده)
85 - مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312 (چکیده)
86 - Reduction of Tool Wear in EDM Process Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
87 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
88 - A novel approach for monitoring and improving the quality of welded joint in GMAW process using adaptive neurofuzzy systems (چکیده)
89 - بهینه سازی و ارزیابی آماری تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری وایرکات بر نرخ برش و زبری سطح آلیاژ Ti-6Al-4V تیتانیم (چکیده)
90 - A taguchi approach for optimization of process parameters in waterjet cleaning process (چکیده)
91 - Regression modeling of welded joint quality in gas metal arc welding process using acoustic and electrical signals (چکیده)
92 - شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعة صنعت برق کشور مطالعة موردی: حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
93 - A Numerical Study on Optimization of PMEDM Process Parameters for Ti-Co Alloy Using Genetic Algorithm (چکیده)
94 - A GA Approach for Modeling and Optimization of Powder-Mixed Electrical Discharge Machining Process Parameters for Ti-Co Alloy (چکیده)
95 - Application of Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
96 - بررسی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی در کشف عیوب سطحی قطعات جوشی (چکیده)
97 - بکارگیری روش تاگوچی در مدلسازی کیفیت سطح و سایش ابزار در تراشکاری فولادهای میکرو آلیاژی (چکیده)
98 - شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود (چکیده)
99 - The Use of Taguchi Method with Grey Relational Analysis to optimize the EDM Process Parameters with Multiple Quality Characteristics (چکیده)
100 - Arc stability evaluation in Gas Metal Arc Welding process, Using Acoustic data and Signal Processing (چکیده)
101 - بررسی، مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای قابل کنترل مؤثر بر روی ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورق آلومینیوم 50 (چکیده)
102 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
103 - بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی (چکیده)
104 - A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
105 - Broiler Diets Formulated Based on Digestible Amino Acid Values as Determined by in vivo and Prediction Methods  (چکیده)
106 - A GRA Approach Towards Optimization of Multiple Responses in Electrical Discharge Machining of AISI 2312 steel (چکیده)
107 - An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
108 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
109 - بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
110 - Optimization of EDM Process Parameters Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
111 - مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
112 - بهینه سازی نرخ براده برداری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از مدل شبکه عصبی و الگوریتم گروهی ذرات (چکیده)
113 - ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیر مخرب مایع نافذ در تعیین عیوب سطحی اتصالات جوشکاری شده (چکیده)
114 - بکارگیری روش های آماری در مدلسازی و تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) آلیاژهای آلومینیم (چکیده)
115 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
116 - استفاده از روش رویه پاسخ در مدل سازی آماری و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد CK45 (چکیده)
117 - Evaluate and control the weld quality, using acoustic data and artifical neural network modeling (چکیده)
118 - Using Gray Relational Analysis and Taguchi Technique in Solving Multi-objective Problems for Turning Operation of Austenitic Stainless Steel (چکیده)
119 - Integration of artificial neural network and simulated annealing algorithm to optimize deep drawing process (چکیده)
120 - Evaluateand control the weld quality, using acoustic data and atrifical neural network modeling (چکیده)
121 - A reliability-based approach to optimize preventive maintenance scheduling for coherent systems (چکیده)
122 - Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
123 - Modeling and Optimization of Surface Roughness of AISI2312 Hot Worked Steel in EDM based on Mathematical Modeling and Genetic Algorithm (چکیده)
124 - مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه (چکیده)
125 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی جوشکاری با الکترود غیر مصرفی (TIG) بر روی عرض ناحیه متاثر از حرارت و ارائه مدل ریاضی بهینه (چکیده)
126 - Reliability-based Design for Damping Behavior of Inner Mass Single-unit Impact Dampers (چکیده)
127 - Grey-based Taguchi Technique for Solving the Multi-objective Problem When EDM Hard Worked Steel (چکیده)
128 - بهینه سازی همزمان پارامترهای ماشین کاری و هندسه ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI1045 (چکیده)
129 - Optimization of PM scheduling for multi-component systems - A simulated annealing approach (چکیده)
130 - A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding (چکیده)
131 - Application of Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Parameters on 40CrMnMoS86 Hot Worked Steel (چکیده)
132 - Application of Taguchi Technique and Grey Relational Analysis in Solving the Multi-objective Problem When Turning Austenitic Stainless Steel (چکیده)
133 - بکارگیری تناسب خاکستری در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسی (چکیده)
134 - به کارگیری تناسب خاکستری- تاگوچی در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسیو کاربرد آن در تراشکاری فولاد (چکیده)
135 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
136 - Evaluating the Effects of Parameters Setting on the Performance of Genetic Algorithm Using Regression Modeling and Statistical Analysis (چکیده)
137 - بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی (چکیده)
138 - Application of Taguchi Method Grey Analysis and ANOVA in Optimization of Titanium Alloys Milling (چکیده)
139 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی (چکیده)
140 - multi objective optimization of EDM parameters for 40CrMnMoS86 hot worked steel using grey relational analysis and genetic algorithm (چکیده)
141 - The Effects of Parameter Settings on the Performance of Genetic Algorithm through Experimental Design and Statistical Analysis (چکیده)
142 - Multi Objective Optimization of Turning Process Using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
143 - مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
144 - Optimization of cutting conditions in WEDM process using regression modelling and Tabu-search algorithm (چکیده)
145 - طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
146 - The modeling and process analysis of resistance spot welding on galvanized steel sheets used in car body manufacturing (چکیده)
147 - بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
148 - Multi objective optimization of turning process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
149 - The effects of parameter settings on the performance of Genetic Algorithm through experimental design and statistical analysis (چکیده)
150 - Application of Taguchi Method and ANOVA Analysis for Simultaneous Optimization of Machining Parameters and Tool Geometry in Turning (چکیده)
151 - Finite element simulation of post-buckling distortion of welding on thin plates located by fixture (چکیده)
152 - Mathematical modeling and optimization of weld bead geometry in cladding by flux cored arc welding (چکیده)
153 - Modeling and optimization of the in submerged arc welding consuming a mixture of fresh flux and fused slag (چکیده)
154 - Modeling of pulsed TIG welding parameters and optimization of the mechanical properties using statistical approaches (چکیده)
155 - بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
156 - هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی (چکیده)
157 - کاربرد مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند پوشش زدایی با واترجت (چکیده)
158 - Modeling and optimization of the electron beam welding process using statistical approaches (چکیده)
159 - Optimization process parameters in laser welding by Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
160 - Optimization of fair curves based on the strain energy criterion using Tabu Search algorithm (چکیده)
161 - حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه (چکیده)
162 - A Single Machine Sequencing Problem With Variable Machining Times And Sequence- Dependent Setups (چکیده)
163 - Analysis Of Part Sequencing And Tool Replacement For An Automated Machining Center (چکیده)
164 - Solving The Combined part Sequencing And Tool Replacement Problem For an Automated Machining Center: a Tabu Search Approach (چکیده)
165 - A New Approach for Predicting andOptimizing Weld Bead Geometry in GMAW (چکیده)
166 - A Statistical Approach for Predicting andOptimizing Depth of Cut in AWJ Machiningfor 6063-T6 Al Alloy (چکیده)
167 - Prediction of Process Parameters in EDM usin Genetic Algorithm to obtain desired machining outputs (چکیده)
168 - کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه (چکیده)
169 - Optimization of helical compression springs using simulated annealing and ant colony optimization (چکیده)
170 - A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding (چکیده)
171 - بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (چکیده)
172 - A stochastic approach to modeling and optimization of EDM machining parameters using Genetic Algorithm (چکیده)
173 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت (چکیده)
174 - مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (چکیده)
175 - Modeling and optimization of MAG welding for gas pipelines using regression analysis and simulated annealing algorithm (چکیده)
176 - A dynamic offsetting approach to tool path generation for machining convex pockets (چکیده)
177 - A tabu search approach to optimization of drilling operations (چکیده)
178 - تحلیل و طراحی برنامه نت در سیستمهای تولید ایستگاهی بوسیله شبیه سازی (چکیده)
179 - Just-In-Time scheduling with tool replacement considerations (چکیده)
180 - بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم (چکیده)
181 - تخصیص اجزاء مازاد در سیستم های سری – موازی با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
182 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
183 - مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP (چکیده)
184 - using tabu-search algorithm for multi-objective planing in flexible manufacturing system (چکیده)
185 - Optimization of Control Parameters in Submerged Arc Welding Using GA (چکیده)
186 - Cutting Tool Reliability in Just-In-Time Production Decisions (چکیده)
187 - Solar vehicles – a feasibility study toward optimization of energy consumption based on regional insolation and traffic data (چکیده)
188 - برنامه‌ریزی تولید خطوط مونتاژ چندمدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA (چکیده)
189 - Optimization of hole-making operations: a tabu-search approach (چکیده)
190 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم (چکیده)
191 - EVALUATING THE DISCRETIZATION OF SEARCH SPACE IN CONTINUOUS PROBLEMS FOR ANT COLONY OPTIMIZATION (چکیده)
192 - طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود (چکیده)
193 - Comparing the Ant Colony Algorithm and Simulated Annealing in optimization of multiminima countinous functions (چکیده)
194 - Analysis of neighborhood generation and move selection strategies on the performance of Tabu Search (چکیده)
195 - An ant colony optimization for single-machine weighted tardiness scheduling with sequence-dependent setups (چکیده)
196 - An adaptive TS approach to JIT sequencing with variable processing times and sequence-dependent setups (چکیده)
197 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
198 - مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
199 - تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی (چکیده)
200 - A heuristic algorithm approach for scheduling of multi-criteria unrelated parallel machines (چکیده)
201 - Modeling and Optimization of Abrasive Waterjet Parameters using Regression Analysis (چکیده)
202 - مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (چکیده)
203 - Simultaneous job scheduling and tool replacement based on tool reliability by proposed Tabu-SA algorithm (چکیده)
204 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام کششی-برشی اتصالات جوش مقاومتی نقطه ای ورقهای بدنه خودرو توسط مدلسازی رگرسیونی (چکیده)
205 - طراحی پروفیل روتور پمپ های لوب دورانی با منحنی گام غیر دایره ای و تعیین میزان دبی خروجی از آنها (چکیده)
206 - Design of Rotor Profile for Lobe Pumps Based on Flowrate Function (چکیده)
207 - A HEURISTIC ALGORITHM FOR THE OPTIMAZATION OF POWDER-MIXED EDM PARAMETERS FOR TI-CO ALLOYS (چکیده)
208 - Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method (چکیده)
209 - A Heuristic Algorithm Approach for Free Vibration Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints (چکیده)
210 - Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates with Minimum Cost and Maximum Frequency (چکیده)
211 - Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing (چکیده)
212 - Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM (چکیده)
213 - Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations (چکیده)
214 - Optimizing Turning Parameters for Cylindrical Parts Using Simulated Annealing Method (چکیده)
215 - Simulation of thixoformability of A356 aluminum alloy using finite volume method (چکیده)
216 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
217 - The effects of different neighborhood generation mechanisms on the performance of Tabu Search (چکیده)
218 - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان (چکیده)
219 - Modeling and Optimization of Process Parameters in PMEDM by Genetic Algorithm (چکیده)
220 - Simulated Annealing Application for Structural Optimization (چکیده)
221 - MULTI-COMPONENT PREVENTIVE MAINTENANCE OPTIMIZATION BASED ON AVAILABILITY (چکیده)
222 - شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
223 - Simulated annealing and ant colony optimization for static and dynamic design of helical compression springs (چکیده)
224 - A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep (چکیده)