بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Reza Taheri


موارد یافت شده: 144

1 - ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی (چکیده)
2 - Effects of virtual reality training intervention on predictive motor control of children with DCD – A randomized controlled trial (چکیده)
3 - تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
4 - تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (چکیده)
5 - Algorithm-Based Practice Schedule and Task Similarity Enhance Motor Learning in Older Adults (چکیده)
6 - Neural Mechanisms of the Contextual Interference Effect and Parameter Similarity on Motor Learning in Older Adults: An EEG Study (چکیده)
7 - تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
8 - اثر تمرینات کم خطا - پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب : با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان (چکیده)
9 - The effect of aerobic exercise on various symptoms of depression: the mediating role of quality of life (چکیده)
10 - Comparison of the effects of perceptual-motor exercises, vitamin D supplementation and the combination of these interventions on decreasing stereotypical behavior in children with autism disorder (چکیده)
11 - اثربخشی منتخبی از مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران (چکیده)
12 - The effect of training on variability and accuracy of overhand throwing in children with Down syndrome (چکیده)
13 - تأثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیک (چکیده)
14 - تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص (چکیده)
15 - تاثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سال (چکیده)
16 - Perception of biological motions is preserved in people with autism spectrum disorder: electrophysiological and behavioural evidences (چکیده)
17 - تأثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز (چکیده)
18 - تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع (چکیده)
19 - Investigation of Psychometric Characteristics of Persian Version of Sport Attributional Style Scale (SASS) Among Elite Athletes (چکیده)
20 - A MODEL OF SOURCES PREDICTING TYPES OF SPORT CONFIDENCE IN FOOTBALL PLAYERS (چکیده)
21 - تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
22 - نقش ظرفیت حافظه کاری بر یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: باتاکید بر رویکرد یادگیری ضمنی و آشکار (چکیده)
23 - تاثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (چکیده)
24 - تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله (چکیده)
25 - The Effect of Bio/Neurofeedback Training on Performance, Audio and Visual Attention in Elite Shooters (چکیده)
26 - Which neurofeedback session is better for motor skill acquisition; before or after training (چکیده)
27 - Using video and live modelling to teach motor skill to children with autism spectrum disorder (چکیده)
28 - The effects of different combinations of perceptual-motor exercises, music, and vitamin D supplementation on the nerve growth factor in children with high-functioning autism (چکیده)
29 - Special motor program in the experienced dart players: support from kinematic data (چکیده)
30 - The Effect of Variability of Practice at Execution Redundancy Level in Skilled and Novice Basketball Players (چکیده)
31 - A COMPARISON BETWEEN VIDEO AND POINT LIGHTS DISPLAYS TO LEARN A NOVEL SKILL (چکیده)
32 - The Effects of Moderate-Intensity Aerobic Activity Before and After Training on Acquisition and Consolidation Memory in Short Service Badminton (چکیده)
33 - استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی (چکیده)
34 - Effect of somatosensory and neurofeedback training on balance in older healthy adults: a preliminary investigation (چکیده)
35 - The Effect of Brain Hemisphere Stimulation and How to Specialize Motor Task Programming: A Transcranial Direct Current Stimulation Study (چکیده)
36 - The Comparison of Depth Perception in 7-9 Years Old Healthy Children with Developmental Coordination Disorder (چکیده)
37 - Electroencephalography Pattern Variations During Motor Skill Acquisition (چکیده)
38 - The Effect of Aerobic Exercise on Different Symptoms of Depression: An Investigation of Psychological Mechanisms of Stress and Coping (چکیده)
39 - The Effect of Aerobic Indoor Exercise Compared with Green Exercise on Different Symptoms of Depression: An Investigation of Psychological Mediators of Stress and Coping (چکیده)
40 - Investigating Sport attributional style, Sport self-efficacy and Creativity in Elite Team Athletes (چکیده)
41 - Researching Hemispheric Specialization in the Control of Final Position Accuracy Using the Transcranial Direct Current Stimulation (چکیده)
42 - Random versus blocked practice to enhance mental representation in golf putting task (چکیده)
43 - Effect of Video Modeling Demonstration from Different View on Coordination Changes of an Unfamiliar Task: An Important Point to Teach (چکیده)
44 - The Effect of Observing Different Types of Information on Learning a Novel Motor Skill (چکیده)
45 - Effect of rhythmic auditory stimulation on gait kinematic parameters of patients with multiple sclerosis (چکیده)
46 - The Effect Specialization and Diversification Involvement on Learning of Sports Skills According To Deliberate Practice and Deliberate Play (چکیده)
47 - اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران (چکیده)
48 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
49 - مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای (چکیده)
50 - تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا (چکیده)
51 - The Effect of Speed, Accuracy and Effector on Generalizability of Motor Program (چکیده)
52 - Effects of a selected exercise programon executive function of children with attention deficit hyperactivity disorde (چکیده)
53 - The Effect of Alpha Neurofeedback Training on Motor Skill Acquisition (چکیده)
54 - مقایسه تاثیر روش های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبی (چکیده)
55 - بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی (چکیده)
56 - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادلی (چکیده)
57 - تأثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سال (چکیده)
58 - بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه (چکیده)
59 - مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند (چکیده)
60 - Evaluating and Examing the Relationship between Mental Skill, Emotional Intelligence and Competition Anxiety Among Young and Adult in Alpine Skiers’ Super League (چکیده)
61 - تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر (چکیده)
62 - تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم (چکیده)
63 - مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
64 - مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
65 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
66 - The effect of dual task and executive training on pattern of gait in older adults with balance impairment: A Randomized controlled trial (چکیده)
67 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
68 - اثر سطح مهارت و پیش‏ بینی پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران (چکیده)
69 - پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند (چکیده)
70 - تاثیر الگودهی ویدئویی بر یادگیری مهارت پرتاب کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم (چکیده)
71 - بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
72 - نقش ابزارهای تبلیغاتی در جذب گردشگران ورزشی (چکیده)
73 - تاثیر فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاق (چکیده)
74 - تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت (چکیده)
75 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
76 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
77 - Effects of Static and Dynamic Warm-up on Physical Variables in Soccer Players (چکیده)
78 - تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) (چکیده)
79 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
80 - Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
81 - تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و درونی تکلیف فراقامتی بر اکتساب و یادگیری کنترل قامت (چکیده)
82 - Effect of Balance Training on Balance and Confidence in Older Adults (چکیده)
83 - Neurofeedback and physical balance in Parkinson’s patients (چکیده)
84 - تاثیر دستکاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال : با تاکید بر شاخص دشواری (چکیده)
85 - تاثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار (چکیده)
86 - Especial skill in the favorite locations of experienced Basketball Players (چکیده)
87 - تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالم (چکیده)
88 - The effects of a somatosensory interventions training on balance in healthy elderly (چکیده)
89 - بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونی (چکیده)
90 - تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی (چکیده)
91 - The Profit of Pettlep Imagery Training Pre-Sleep On Motor Performance (چکیده)
92 - برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن (چکیده)
93 - The Effect of Mental Imagery Focus of Attention on Performance and Learning of Children Dart Throwing Skill (چکیده)
94 - Optimal Timing of Mental Practice on Learning the Volleyball Service Skill (چکیده)
95 - The Effect of Working Memory Training on Gait in Older Adults with Balance Impairment (چکیده)
96 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
97 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
98 - Relationship between employees empowerment with organizational commitment in employess of Khorasan Razavi sport and youth administration (چکیده)
99 - ارتباط مهارتهای ذهنی با اضطراب ورزشی در بین کشتی گیران شهر مشهد (چکیده)
100 - The effects of physical therapy on exaggerated muscle tonicity, balance and quality of life on hemiparetic patients due to stroke (چکیده)
101 - The relationship between mental skills with competitive anxiety in athletic students of Eleventh Olympiad of universities in Iran (چکیده)
102 - بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
103 - A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (چکیده)
104 - Influence of Modeling, Internal Mental Imagery and a Combination Methods on Acquisition and Retention of Throwing Darts Motor Skill (چکیده)
105 - The Interactive Role of Physical Activity and Personality Traits on the Psychology Development of Female Students (چکیده)
106 - تاثیر برنامه های المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون (چکیده)
107 - مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (چکیده)
108 - Effect of PETTLEP Imagery Training on Learning of New Skills in Novice Volleyball Players (چکیده)
109 - منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور (چکیده)
110 - تأثیر تصویرسازی کانون توجه بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
111 - تاثیر روشهای ارائه بازخورد افزوده (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو (چکیده)
112 - ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (چکیده)
113 - تاثیر چهار هفته حرکت درمانی بر تعادل، تونیسیته تشدید شده عضلانی و کیفیت زندگی بیماران همی پلژی (چکیده)
114 - تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت: ظهور مدل موازنه (چکیده)
115 - مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (چکیده)
116 - تأثیر یک دوره حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی (چکیده)
117 - تاثیر تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر در شرایط بازخورد آزمون گر کنترل (چکیده)
118 - A comparison of sensation seeking among athletes and non-athlete students in Faculty of Engineering and Humanities (چکیده)
119 - تاثیر روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا،عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده (چکیده)
120 - Visual skills involved in decision making by expert referees (چکیده)
121 - مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی (چکیده)
122 - The relationship between sources of sport confidence and athletic performance in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
123 - RELATIONSHIP BETWEEN SOURCES OF SPORT CONFIDENCE AND SPOR TCONFIDENCE IN YOUNG IRANIAN ELITE WRESTLERS (چکیده)
124 - Massive amount of practice and special memory representations , return to motor program hypothesis (چکیده)
125 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتی (چکیده)
126 - The effect of age, gender and competitive level on self-confidence, sports anxiety and fear of sports injuries in martial artists (چکیده)
127 - Effect of eight weeks Basketball Training on Social Development of non-athletes girl students (چکیده)
128 - The Relationship between Sources of sport confidence and sport confidence in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
129 - بررسی تاثیر 10 هفته حرکت درمانی منتخب بر الگوی راه رفتن بیماران پارکینسون (چکیده)
130 - بررسی نقص های کارکردی - عملکردی در ورزشکاران دارای سابقه پیچیدگی مچ پا (چکیده)
131 - مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان پسر و دختر مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند (چکیده)
132 - مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست (چکیده)
133 - تاثیر تمرین بسیار زیاد یک مهارت بر بازنمایی های حافظه (چکیده)
134 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات وبا شاخص های نارسایی حرکتی در کودکان دیسپرکسیا (چکیده)
135 - مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی (چکیده)
136 - بررسی یک دوره حرکت درمانی با تاکید بر تمرینات کششی و نرمشی بر تعادل بیماران پارکینسون (چکیده)
137 - بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران (چکیده)
138 - بازتوانی سندرم درد کشککی رانی (چکیده)
139 - مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو) (چکیده)
140 - بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا (چکیده)
141 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
142 - بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی (چکیده)
143 - بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران (چکیده)
144 - تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده (چکیده)