بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Yavarmanesh


موارد یافت شده: 117

1 - Reduction of microbial population of fresh vegetables (carrot, white radish) and dried fruits (dried fig, dried peach) using atmospheric cold plasma and its effect on physicochemical properties (چکیده)
2 - ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنی (چکیده)
3 - Comparison of the effects of probiotic strains (Lactobacillus gasseri, Lactiplantibacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, and Limosilactobacillus fermentum) isolated from human and food products on the immune response of CT26 tumor–bearing mice (چکیده)
4 - مقایسه ویژگی های فیلم های کامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته بندی محصولات غذایی (چکیده)
5 - ارزیابی شاخص های بیماری زایی و خواص تکنولوژیکی جدایه های انتروکوکوس فاسیوم حاصل از پنیر های سنتی ایران (چکیده)
6 - In vitro Evaluation of Potential Probiotic Characteristics and Survival of Human and Foodborne Lactic Acid Bacteria (Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum) in Mice Gastrointestinal Tract (چکیده)
7 - Poly (lactic acid) and whey protein/pullulan composite bilayer film containing phage A511 as an anti-Listerial packaging for chicken breast at refrigerated temperatures (چکیده)
8 - Effect of Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum isolated from food and human origin on reduction of IgE-dependent hypersensitivity in Balb/c mice (چکیده)
9 - آمین های بیوژنیک در فرآورده های لبنی (چکیده)
10 - دوغ و عوامل فساد میکروبی در آن (چکیده)
11 - Development of whey protein concentrate/pullulan composite films containing bacteriophage A511: Functional properties and anti-Listerial effects during storage (چکیده)
12 - Comparison of probiotic Lactobacillus strains isolated from dairy and Iranian traditional food products with those from human source on intestinal microbiota using BALB/C mice model (چکیده)
13 - انتروکوکوس ها به عنوان کشت همراه در تولید فرآوردههای لبنی (چکیده)
14 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
15 - تأثیر فرآیند تولید پنیر سفید ایرانی در تفکیک و زنده مانی ویروس های روده ای در دلمه و آب پنیر با استفاده از باکتریوفاژ MS2 (چکیده)
16 - Identification of bovine leukemia virus in raw milk samples in North-West of Iran (چکیده)
17 - Molecular cloning, gene overexpression and characterization of glutamate decarboxylase from Enterococcus faecium DO (چکیده)
18 - In vitro investigation of chemical composition and antibacterial activity of alcoholic, hydroalcoholic extracts, and essential oil of Spinacia oleracea leaves from Iran (چکیده)
19 - ارزیابی خواص پروبیوتیکی 19 سویه لاکتوباسیلوس گاسری، پلانتاروم، اسیدوفیلوس و فرمنتوم جدا شده از منابع انسانی و غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
20 - Effect of digestion and thermal processing on the stability of microbial cell-aflatoxin B1 complex (چکیده)
21 - بهینه‌سازی پوشش خوراکی بر پایه نشاسته سیب‌زمینی اصلاح شده و روغن سبوس برنج و بررسی تأثیر آن بر ماندگاری انگور رقم عسگری (چکیده)
22 - Technological characteristics of Lactobacillus spp. isolated from Iranian raw milk Motal cheese (چکیده)
23 - بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ایزوله شده از کره مسکه جنوب خراسان (چکیده)
24 - In Silico Study of Different Signal Peptides to Express Recombinant Glutamate Decarboxylase in the Outer Membrane of Escherichia coli (چکیده)
25 - مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (چکیده)
26 - تولید زیستی گابا از ضایعات کشاورزی (چکیده)
27 - تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز از پسماندهای غذایی و ضایعات صنعتی (چکیده)
28 - بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنی (چکیده)
29 - In vitro release study of nisin from active polyvinyl alcohol-Alyssum homolocarpum seed gum films at different temperatures (چکیده)
30 - The Human Cathelicidin LL-37, a Defensive Peptide Against Rotavirus Infection (چکیده)
31 - Characterization, Release Profile and Antimicrobial Properties of Bioactive Polyvinyl Alcohol-Alyssum homolocarpum Seed Gum- Nisin Composite Film (چکیده)
32 - بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماریزا جدا شده از پنیر لیقوان (چکیده)
33 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
34 - بررسی تاثیر سویه های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداری (چکیده)
35 - Controlled release of nisin from polyvinyl alcohol - Alyssum homolocarpum seed gum composite films: Nisin kinetics (چکیده)
36 - Metabolomics analysis revealed metabolic changes in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome and metabolic responses to a synbiotic yogurt intervention (چکیده)
37 - بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و پتانسیل بیماری زایی انتروکوکوس ها (چکیده)
38 - Technological Characteristics of Lactobacillus spp. Isolated from Iranian Raw Milk Motal Cheese (چکیده)
39 - Survival of male‐specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional ice cream (چکیده)
40 - Effect of Meat ageing on Survival of MS2 coliphage as a surrogate of Enteric Viruses in Lamb Meat (چکیده)
41 - مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان (چکیده)
42 - Survival and partitioning of male‐specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional butter (چکیده)
43 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
44 - Effect of meat aging on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on lamb meat (چکیده)
45 - Survival of enteric viruses during yoghurt making process using male-specific coliphage (چکیده)
46 - Thermal inactivation of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses in cow milk (چکیده)
47 - Safety Evaluation and Antibacterial Activity of Enterococci Isolated from Lighvan Cheese (چکیده)
48 - ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های کد کننده انتروتوکسین (SEB,SEA و SEC) در استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلات (چکیده)
49 - ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خام (چکیده)
50 - ارزیابی بازیافت ویروس های روده ای از ماهی های پرورشی با استفاده از Male-specific coliphage (MS2) (چکیده)
51 - ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی (چکیده)
52 - تأثیر غلظتهای مختلف گلیسرول بر ویژگی های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل - صمغ قدومه شیرازی (چکیده)
53 - Preliminary Source Tracking of Male-Specific (F+) RNA Coliphage on Lettuce as a Surrogate of Enteric Viruses Using Reverse Transcription-PCR (چکیده)
54 - بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2 (چکیده)
55 - مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی (چکیده)
56 - Occurrence of noroviruses and their correlation with microbial indicators in raw milk and food processing for the inactivation of viruses (چکیده)
57 - بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
58 - بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی (چکیده)
59 - Alyssum homolocarpum seed gum-polyvinyl alcohol biodegradable composite film: Physicochemical, mechanical, thermal and barrier properties (چکیده)
60 - اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time (چکیده)
61 - Antibacterial activity of different extracts from Stachys turcomanica aerial parts on typical food-borne pathogens (چکیده)
62 - Microbial Safety of Masske: A Traditional Butter from South of Khorasan, Genetic Similarity of Pathogenic Bacteria Indicators (چکیده)
63 - Biodiversity and origin of the microbial populations isolated from Masske, a traditional Iranian dairy product made from fermented Ewe’s milk (چکیده)
64 - Chemical composition and antibacterial activity of organic extra virgin olive oil from Iran (چکیده)
65 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
66 - بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسه ای ترکیبات (چکیده)
67 - In vitroStudy to Evaluate the Antibacterial Effect ofPistacia khinjukStocks Oil as Compared with Olive Oil on Food Borne Pathogenic Bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes) (چکیده)
68 - Application of F+RNA Coliphages as Source Tracking Enteric Viruses on Parsley and Leek Using RT-PCR (چکیده)
69 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی آلوئه ورا روی باکتری های شاخص بیماریزا (استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و لیستریا مونوسیتوژنز) (چکیده)
70 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز (چکیده)
71 - ارزیابی اثر متقابل سطوح چربی و فرایند حرارتی روی میزان بازیافت انتروباکتریوفاژMS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای در شیر (چکیده)
72 - Occurrence of Noroviruses and Their Correlation with Microbial Indicators in Raw Milk (چکیده)
73 - ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی (چکیده)
74 - اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس (چکیده)
75 - بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی (چکیده)
76 - کارآیی زئولیت و اسید سیتریک در کنترل رشد کپک و تولید آفلاتوکسین در ضایعات نان های خشک در سطح شهر مشهد و مدل سازی آن به روش شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
77 - بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذایی (چکیده)
78 - پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS) (چکیده)
79 - Inclusion of Dietary Zeolite Reduces Aflatoxin B1 Levels in Household Bread Waste Used as Cattle Feed (چکیده)
80 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره درمنه کوهی (Artemisia aucheri) درمنه دشتی (Artemisia sieberi) و زوفا (Hyssopus officinalis L) بر برخی از باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی (چکیده)
81 - Assessment of the plantago major extract for antimicrobial activities (چکیده)
82 - بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ (چکیده)
83 - اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب زمینی ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلیO157:H7 (چکیده)
84 - بررسی حضور باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای، با استفاده از روش های ملکولی و مبتنی بر کشت، از سطح نمونه های کاهو (چکیده)
85 - ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری (چکیده)
86 - بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل (چکیده)
87 - اثر حرارت در فرآیند تولید ماست روی بقای ویروس های روده ای با استفاده از باکتریوفاژ مدل (چکیده)
88 - Influences of rennet and container types on proteolysis of traditional Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
89 - بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتریهای اسیدلاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا (چکیده)
90 - تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها (چکیده)
91 - شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات (چکیده)
92 - Impact of Milk Components on Recovery of Viral RNA from MS2 Bacteriophage (چکیده)
93 - بقاء حرارتی ویروس های روده ای (بیماری زا)در مواد غذایی (چکیده)
94 - تاثیر نوع رنت، ظرف نگهداری و زمان رسیدن بر ویژگی های میکروبی و فیزیکو شیمیایی پنیر محلی کردی (چکیده)
95 - کاربرد فیلوگرام ژنتیکی در ارزیابی تنوع باکتری های بیماریزا با تکیه بر نرم افزار های Bioedit و CLC bio در فرآورده های لبنی محلی (چکیده)
96 - ارزیابی فلور و خاستگاه میکروارگانیسم های غیر لاکتیکی موجود در کره محلی جنوب خراسان (مسکه) با تکیه بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و کپک- مخمر                (چکیده)
97 - ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA (چکیده)
98 - استفاده از الگوریتم ژنتیک برای پیش گویی ساختار پروتئین (چکیده)
99 - ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی (چکیده)
100 - ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده) (چکیده)
101 - بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی (چکیده)
102 - Evaluation of rennet type and container influences on the proteolysis trend of local Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
103 - Evaluation of rennet type and container influences on physicochemical and microbial properties of local Kurdish cheese (چکیده)
104 - بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ (چکیده)
105 - Impact of milk components in recovery of the MS2 bacteriophage as an indicator of enteric viruses (چکیده)
106 - Enteric viruses of raw milk II: Evaluation the impact of milk components on RNA extraction (چکیده)
107 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
108 - ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ (چکیده)
109 - Application of commercial immuno assay(ELISA) technique for determination of Hepatitis A antigen(HAV) in raw milk (چکیده)
110 - Evaluation of human norovirus (GGΙ&GGΠ) presence in refined wastewater and untreated raw milk using semi nested RT-PCR in the same area simultaneously (چکیده)
111 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
112 - Modelling and optimization of viscosity in enzyme-modified cheese by fuzzy logic and genetic algorithm (چکیده)
113 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست ایرانی تهیه شده از استارترهای Ropy & Non ropy (چکیده)
114 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست تهیه شده از استارترهای پروبیوتیک (چکیده)
115 - پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی (چکیده)
116 - امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزا (چکیده)
117 - پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی (چکیده)