بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Yavarmanesh


موارد یافت شده: 102

1 - Identification of bovine leukemia virus in raw milk samples in North-West of Iran (چکیده)
2 - Molecular cloning, gene overexpression and characterization of glutamate decarboxylase from Enterococcus faecium DO (چکیده)
3 - In vitro investigation of chemical composition and antibacterial activity of alcoholic, hydroalcoholic extracts, and essential oil of Spinacia oleracea leaves from Iran (چکیده)
4 - ارزیابی خواص پروبیوتیکی 19 سویه لاکتوباسیلوس گاسری، پلانتاروم، اسیدوفیلوس و فرمنتوم جدا شده از منابع انسانی و غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
5 - Effect of digestion and thermal processing on the stability of microbial cell-aflatoxin B1 complex (چکیده)
6 - بهینه‌سازی پوشش خوراکی بر پایه نشاسته سیب‌زمینی اصلاح شده و روغن سبوس برنج و بررسی تأثیر آن بر ماندگاری انگور رقم عسگری (چکیده)
7 - Technological characteristics of Lactobacillus spp. isolated from Iranian raw milk Motal cheese (چکیده)
8 - بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ایزوله شده از کره مسکه جنوب خراسان (چکیده)
9 - In Silico Study of Different Signal Peptides to Express Recombinant Glutamate Decarboxylase in the Outer Membrane of Escherichia coli (چکیده)
10 - مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (چکیده)
11 - تولید زیستی گابا از ضایعات کشاورزی (چکیده)
12 - تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز از پسماندهای غذایی و ضایعات صنعتی (چکیده)
13 - بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنی (چکیده)
14 - In vitro release study of nisin from active polyvinyl alcohol-Alyssum homolocarpum seed gum films at different temperatures (چکیده)
15 - The Human Cathelicidin LL-37, a Defensive Peptide Against Rotavirus Infection (چکیده)
16 - Characterization, Release Profile and Antimicrobial Properties of Bioactive Polyvinyl Alcohol-Alyssum homolocarpum Seed Gum- Nisin Composite Film (چکیده)
17 - بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماریزا جدا شده از پنیر لیقوان (چکیده)
18 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
19 - بررسی تاثیر سویه های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداری (چکیده)
20 - Controlled release of nisin from polyvinyl alcohol - Alyssum homolocarpum seed gum composite films: Nisin kinetics (چکیده)
21 - Metabolomics analysis revealed metabolic changes in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome and metabolic responses to a synbiotic yogurt intervention (چکیده)
22 - بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و پتانسیل بیماری زایی انتروکوکوس ها (چکیده)
23 - Technological Characteristics of Lactobacillus spp. Isolated from Iranian Raw Milk Motal Cheese (چکیده)
24 - Survival of male-specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional ice cream (چکیده)
25 - Effect of Meat ageing on Survival of MS2 coliphage as a surrogate of Enteric Viruses in Lamb Meat (چکیده)
26 - مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان (چکیده)
27 - Survival and partitioning of male-specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional butter (چکیده)
28 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
29 - Effect of meat aging on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on lamb meat (چکیده)
30 - Survival of enteric viruses during yoghurt making process using male-specific coliphage (چکیده)
31 - Thermal inactivation of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses in cow milk (چکیده)
32 - Safety Evaluation and Antibacterial Activity of Enterococci Isolated from Lighvan Cheese (چکیده)
33 - ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های کد کننده انتروتوکسین (SEB,SEA و SEC) در استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلات (چکیده)
34 - ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های تولید کننده شیگا توکسین (stx1 و stx2) در اشرشیا کلی O157 H7 با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در شیر خام (چکیده)
35 - ارزیابی بازیافت ویروس های روده ای از ماهی های پرورشی با استفاده از Male-specific coliphage (MS2) (چکیده)
36 - ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی (چکیده)
37 - تأثیر غلظتهای مختلف گلیسرول بر ویژگی های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل - صمغ قدومه شیرازی (چکیده)
38 - Preliminary Source Tracking of Male-Specific (F+) RNA Coliphage on Lettuce as a Surrogate of Enteric Viruses Using Reverse Transcription-PCR (چکیده)
39 - بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2 (چکیده)
40 - مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی (چکیده)
41 - Occurrence of noroviruses and their correlation with microbial indicators in raw milk and food processing for the inactivation of viruses (چکیده)
42 - بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
43 - بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی (چکیده)
44 - Alyssum homolocarpum seed gum-polyvinyl alcohol biodegradable composite film: Physicochemical, mechanical, thermal and barrier properties (چکیده)
45 - اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time (چکیده)
46 - Antibacterial activity of different extracts from Stachys turcomanica aerial parts on typical food-borne pathogens (چکیده)
47 - Microbial Safety of Masske: A Traditional Butter from South of Khorasan, Genetic Similarity of Pathogenic Bacteria Indicators (چکیده)
48 - Biodiversity and origin of the microbial populations isolated from Masske, a traditional Iranian dairy product made from fermented Ewe’s milk (چکیده)
49 - Chemical composition and antibacterial activity of organic extra virgin olive oil from Iran (چکیده)
50 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
51 - بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسه ای ترکیبات (چکیده)
52 - In vitroStudy to Evaluate the Antibacterial Effect ofPistacia khinjukStocks Oil as Compared with Olive Oil on Food Borne Pathogenic Bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes) (چکیده)
53 - Application of F+RNA Coliphages as Source Tracking Enteric Viruses on Parsley and Leek Using RT-PCR (چکیده)
54 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی آلوئه ورا روی باکتری های شاخص بیماریزا (استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و لیستریا مونوسیتوژنز) (چکیده)
55 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز (چکیده)
56 - ارزیابی اثر متقابل سطوح چربی و فرایند حرارتی روی میزان بازیافت انتروباکتریوفاژMS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای در شیر (چکیده)
57 - Occurrence of Noroviruses and Their Correlation with Microbial Indicators in Raw Milk (چکیده)
58 - ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی (چکیده)
59 - اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس (چکیده)
60 - بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی (چکیده)
61 - کارآیی زئولیت و اسید سیتریک در کنترل رشد کپک و تولید آفلاتوکسین در ضایعات نان های خشک در سطح شهر مشهد و مدل سازی آن به روش شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
62 - بررسی و مقایسه ویژگی های ضد باکتریایی عصاره های آبی دانه دو واریته کرچک روی پاتوژن های شاخص غذایی (چکیده)
63 - پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS) (چکیده)
64 - Inclusion of Dietary Zeolite Reduces Aflatoxin B1 Levels in Household Bread Waste Used as Cattle Feed (چکیده)
65 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره درمنه کوهی (Artemisia aucheri) درمنه دشتی (Artemisia sieberi) و زوفا (Hyssopus officinalis L) بر برخی از باکتریهای بیماریزا با منشاء غذایی (چکیده)
66 - Assessment of the plantago major extract for antimicrobial activities (چکیده)
67 - بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ (چکیده)
68 - اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب زمینی ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلیO157:H7 (چکیده)
69 - بررسی حضور باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای، با استفاده از روش های ملکولی و مبتنی بر کشت، از سطح نمونه های کاهو (چکیده)
70 - ارزیابی حضور Male specific coliphages بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای در سبزی تره و جعفری (چکیده)
71 - بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل (چکیده)
72 - اثر حرارت در فرآیند تولید ماست روی بقای ویروس های روده ای با استفاده از باکتریوفاژ مدل (چکیده)
73 - Influences of rennet and container types on proteolysis of traditional Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
74 - بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتریهای اسیدلاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا (چکیده)
75 - تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها (چکیده)
76 - شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات (چکیده)
77 - Impact of Milk Components on Recovery of Viral RNA from MS2 Bacteriophage (چکیده)
78 - بقاء حرارتی ویروس های روده ای (بیماری زا)در مواد غذایی (چکیده)
79 - تاثیر نوع رنت، ظرف نگهداری و زمان رسیدن بر ویژگی های میکروبی و فیزیکو شیمیایی پنیر محلی کردی (چکیده)
80 - کاربرد فیلوگرام ژنتیکی در ارزیابی تنوع باکتری های بیماریزا با تکیه بر نرم افزار های Bioedit و CLC bio در فرآورده های لبنی محلی (چکیده)
81 - ارزیابی فلور و خاستگاه میکروارگانیسم های غیر لاکتیکی موجود در کره محلی جنوب خراسان (مسکه) با تکیه بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و کپک- مخمر                (چکیده)
82 - ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA (چکیده)
83 - استفاده از الگوریتم ژنتیک برای پیش گویی ساختار پروتئین (چکیده)
84 - ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی (چکیده)
85 - ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده) (چکیده)
86 - بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی (چکیده)
87 - Evaluation of rennet type and container influences on the proteolysis trend of local Kurdish cheese during the ripening (چکیده)
88 - Evaluation of rennet type and container influences on physicochemical and microbial properties of local Kurdish cheese (چکیده)
89 - بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ (چکیده)
90 - Impact of milk components in recovery of the MS2 bacteriophage as an indicator of enteric viruses (چکیده)
91 - Enteric viruses of raw milk II: Evaluation the impact of milk components on RNA extraction (چکیده)
92 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
93 - ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ (چکیده)
94 - Application of commercial immuno assay(ELISA) technique for determination of Hepatitis A antigen(HAV) in raw milk (چکیده)
95 - Evaluation of human norovirus (GGΙ&GGΠ) presence in refined wastewater and untreated raw milk using semi nested RT-PCR in the same area simultaneously (چکیده)
96 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
97 - Modelling and optimization of viscosity in enzyme-modified cheese by fuzzy logic and genetic algorithm (چکیده)
98 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست ایرانی تهیه شده از استارترهای Ropy & Non ropy (چکیده)
99 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست تهیه شده از استارترهای پروبیوتیک (چکیده)
100 - پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی (چکیده)
101 - امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزا (چکیده)
102 - پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی (چکیده)