بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shima Ebrahimi


موارد یافت شده: 42

1 - حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد (چکیده)
2 - معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
3 - معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم (چکیده)
4 - نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
5 - بررسی زبانشناختی کنش گفتاری دعا و نفرین در گویش کرمانجی خراسان (چکیده)
6 - Investigating the Effect of Sensation on Second Language Learners' Emotions (چکیده)
7 - Emotionalization and de-emotionalization in teaching cultural points: EFL in Iran (چکیده)
8 - بررسی نشانگرهای گفتمان در متون نوشتاری آموزش زبان انگلیسی به فارسی‌زبانان (چکیده)
9 - بررسی و دسته‌بندی زبانشناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در اثر مثنوی معنوی مولانا (چکیده)
10 - سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی (چکیده)
11 - مقایسۀ ساختمان هجایی و الگوهای هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با اسامی ایرانی مردان در شاهنامه (چکیده)
12 - بررسی زبانشناختی باهم آیی های واژگانی در شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
13 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
14 - بررسی چگونه پیدایش و تغییر اعداد در زبان فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی (چکیده)
15 - بررسی معانی واژة «دست» در برخی از ضرب المثل های زبان فارسی بر اساس نظریة معنایی سرنِمون (چکیده)
16 - بررسی معانی کاربردشناختی حرف «که» در اشعار امیرعلیشیر نوایی (چکیده)
17 - بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی (چکیده)
18 - حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد (چکیده)
19 - تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (چکیده)
20 - بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی (چکیده)
21 - A Comparative Analysis of Lexical Collocations in Molavi’s Mathnavi and Its Translation (چکیده)
22 - بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی (چکیده)
23 - An Analysis of English Translation of Collocations in Sa’di’s Orchard: A Comparative Study (چکیده)
24 - بررسی استعاره مفهومی اساس غم در شعر مسعود سعد سلمان (چکیده)
25 - The Investigation of Phonological Processes in Mashhadi Dialect (چکیده)
26 - Assessing the Diachronic Etymology and Lexical Collocations in Nizami’s Khamseh, The Quintuplet (چکیده)
27 - GENDER DIFFERENCES IN LANGUAGE USEAN ANALYSIS OF SIMIN DANESHVAR’S SAVUSHUN (چکیده)
28 - معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (چکیده)
29 - بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران (چکیده)
30 - بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان (چکیده)
31 - معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان (چکیده)
32 - سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری (چکیده)
33 - بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی (چکیده)
34 - Effectiveness of the Linguistic Plays on Improving the Reading Skills of Educable Mentally Retarded Preliminary School Students (چکیده)
35 - An Assessment of Lexical Sense Relations Based on Word Association Test (چکیده)
36 - Assessing the effects of dyslexia on second language acquisition (چکیده)
37 - The Investigation of Shortening Processes of Persian Vocabularies in Web Chats (چکیده)
38 - A Study on Historical Etymology and causes of Collocations in Persian Language (چکیده)
39 - Assessing Speech Acts of Curses and Prayers in Persian (چکیده)
40 - Assessing Lexical Collocations in the Masnavi Manavi by Maulana (چکیده)
41 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
42 - The Analysis of Quranic Collocations in the Orchard - Boostan of Sa’di (چکیده)