بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Taghi Ebrahimi Salari


موارد یافت شده: 101

1 - بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران (چکیده)
2 - بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران (چکیده)
3 - What is the effect of the 2008 economic crisis and the Covid-19 pandemic crisis on oil consumption in selected OECD countries? (چکیده)
4 - بررسی آثار سیاست های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
5 - بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران (چکیده)
6 - ارزیابی تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس بر کیفیت هوا (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
7 - پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک) (چکیده)
8 - Lockdown and Economic Recovery Policies During Coronavirus Pandemic: A Comparison Between Selected Countries (چکیده)
9 - شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران (چکیده)
10 - تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران) (چکیده)
11 - The asymmetric effect of eco-innovation on the energy consumption structure: the US as a case study (چکیده)
12 - Modeling and forecasting United States oil production along with the social cost of carbon: conventional and unconventional oil (چکیده)
13 - Oil price shocks on shale oil supply and energy security: a case study of the United States (چکیده)
14 - ارزیابی اثرات شوک متغیرهای تراز پرداخت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) (چکیده)
15 - بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران) (چکیده)
16 - The threshold effect of HDI on the relationship between financial development and oil revenues (چکیده)
17 - تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن (چکیده)
18 - The effect of public space indicators on the rural district’s life quality in Kuhdasht county, Iran (چکیده)
19 - ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی:کاربرد روش DEAو تابع مصرف جهت دار (چکیده)
20 - منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
21 - Globalization, renewable energy consumption, and agricultural production impacts on ecological footprint in emerging countries: using quantile regression approach (چکیده)
22 - بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از رهیافت داده های پانل (چکیده)
23 - بررسی مقایسه ای قرارداد بیع متقابل وIPCاز منظر راه حل های رفع تعارض منافع (چکیده)
24 - قرارداد انگیزه بنیان در پروژههای مسکن (چکیده)
25 - بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران (چکیده)
26 - بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستم (چکیده)
27 - Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVAR (چکیده)
28 - منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
29 - پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس) (چکیده)
30 - The relationship of renewable energy consumption to stock market development and economic growth in Iran (چکیده)
31 - Determining the Economic Value of Water Using Production Functions and Selecting the Optimal Model for Sugar Beet Crop: Case Study of the Gharehghom and Namakzar Basins in Iran (چکیده)
32 - نقش دانش فقه در احیاء و ارتقای بهره وری موقوفات (چکیده)
33 - بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمی (چکیده)
34 - بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر با تولید و تجارت در ایران (چکیده)
35 - عوامل موثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایران (چکیده)
36 - اثر مصرف انرژی الکتریکی بر تولید و انتشار گاز CO2 در کوتاه مدت و بلند مدت (چکیده)
37 - Measuring Economic and Environmental Performance of Energy Resources in ISIC codes: Evidence from Iran's Industry Sector (چکیده)
38 - محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران (چکیده)
39 - نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی (چکیده)
40 - شناسایی چرخش رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده های نفتی بااستفاده از مدل مارکف سوئیچینگ (چکیده)
41 - تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار (چکیده)
42 - سنجش و ارزیابی جامع امنیت انرژیِ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بر‌اساس شاخص‌سازی ترکیبی (چکیده)
43 - بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷ (چکیده)
44 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
45 - بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران (چکیده)
46 - بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) (چکیده)
47 - بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD (چکیده)
48 - بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی (چکیده)
49 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
50 - نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامی (چکیده)
51 - ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق (چکیده)
52 - یررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان گاز طبیعی در بخش خانگی،مطالعه موردی شهرستان مشهد (چکیده)
53 - ممیزی انرزی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد ومقایسهکاررایی مصرف گازدر سیتمهای گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
54 - برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروههای هزینه ای (مطالعه موردی :مشهد) (چکیده)
55 - تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشورهای عمده صادرکننده نفت خام (طی دوره زمانی 1990 تا 2010) (چکیده)
56 - تحلیل توصیفی آثار برونسپاری تدریس بر کیفیت آموزش (چکیده)
57 - بررسی راهکارهای فرصت سازی در اقتصاد آموزش و پرورش در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی (چکیده)
58 - ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخس (چکیده)
59 - بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی (چکیده)
60 - بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391 (چکیده)
61 - Analysis of the Effect of Corruption on Industrial Exports Value (Case Study: The Selected Developing Countries) (چکیده)
62 - برسی تاثیر سیاست های مستمری وطول عمربر پس انداز خانوار شهری (چکیده)
63 - چالش یابی علل عدم استفاده از انرژی های نو و پاک در ایران و راهکارهای آن (چکیده)
64 - موانع و مشکلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (چکیده)
65 - بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقی (چکیده)
66 - بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی (چکیده)
67 - رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات دربازار کار (چکیده)
68 - اثر قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی (چکیده)
69 - حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران (چکیده)
70 - بررسی و پیش ‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data (چکیده)
71 - Study of Cash Waqf and Its Impact on Poverty (Case Study of Iran)1 (چکیده)
72 - A INTRODUCTION TO TRANSACTION COST IN ECONOMICS (EMPHASIS ON PRINCIPLES OF CONTRACT IN ISLAM) (چکیده)
73 - THE ISLAMIC MORAL TEACHINGS & TRANSPARENCY OF THE CAPITAL MARKET IN IRAN (چکیده)
74 - درامدی بر هزینه مبادله اقتصاد(با تاکید براصول قرارداد دراسلام) (چکیده)
75 - آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران (چکیده)
76 - مسئولیت های اجتماعی انسان مسلمان و توسعه پایدار شهری (چکیده)
77 - سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول (چکیده)
78 - ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق (چکیده)
79 - تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشور های عمده صادر کننده نفت(طی دوره زمانی 1990تا2010) (چکیده)
80 - بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف (چکیده)
81 - بررسی استفاده ی از انرژی زمین گرمایی به لحاظ جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی (چکیده)
82 - آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ (چکیده)
83 - آموزه های اسلام و محیط زیست (چکیده)
84 - مرور و بررسی مراحل مختلف و روش تصفیه پساب (چکیده)
85 - بررسی جایگاه محیط زیست در اسلام و نقش آن در توسعه پایدار (چکیده)
86 - تاثیر تحریم ها بر بخش بانکداری ، تجارت وانرژی درایران (چکیده)
87 - بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در اقتصاد اسلامی (چکیده)
88 - بررسی مبانی فقهی بیمه سپرده‌های بانکی (چکیده)
89 - بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ( با تاکید بر فقر و اشتغال ) (چکیده)
90 - بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و حمایت از تولید ملّی بر مبتنی بر توصیه های اسلام (چکیده)
91 - بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام (چکیده)
92 - مقایسه تطبیقی عقلانیت در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی (چکیده)
93 - بررسی فقهی و اقتصادی نظریه پولی فریدمن و ربا (چکیده)
94 - بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ، مطالعه موردی شهرستان مشهد (چکیده)
95 - صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا) (چکیده)
96 - برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
97 - ممیزی انرژی در ساختمان های مسکونی شهر مشهد و مقایسه کارایی مصرف گاز در سیستم های گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
98 - تحول پول از پول کالایی به پول دیجیتالی (چکیده)
99 - اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته) (چکیده)
100 - رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام (چکیده)
101 - بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه استان خراسان 79-1370 (چکیده)