مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. نسرین شیبانی فهندری , حسین صادقی نامقی , غلامحسین مروج , تأثیر مورچه ها روی کنترل بیولوژیک کرم گلوگاه انار با استفاده از زنبورهای تریکوگراما در باغ های انار, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (38), شماره (1), سال (2024-6), صفحات (1-9)
 2. سیده آسیه نطقی مقدم , حسین صادقی نامقی , سعید مودی , الگوی پراکنش فضایی مراحل مختلف زیستی سنک عناب Monosteira alticarinata Hemiptera: Tingidae) در شهرستان بیرجند, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (37), شماره (3), سال (2023-11), صفحات (275-288)
 3. مهدی حلمی جدید , محمد موسوی بایگی , حسین صادقی نامقی , کاربرد و ارزیابی مدل درجه - روز برای پیش بینی بهترین زمان کنترل و سم پاشی کرم سیب ( pomonell Cydia ) مطالعه موردی: چناران, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (1400), شماره (45), سال (2021-6), صفحات (1-14)
 4. محمد نیکنام , حسین صادقی نامقی , حسن نظریان , گرده شناسی عسل تولید ی زنبور عسل( Apis mellifera L. ) در استان سمنان, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (35), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (67-57)
 5. مهدی حلمی جدید , محمد موسوی بایگی , حسین صادقی نامقی , محاسبه دمای پایه و بررسی روند تغییرات تعداد نسل کرم سیب(Cydia pomonella) ، با استفاده از مدل درجه-روز در شهرستان چناران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (34), شماره (2), سال (2020-8), صفحات (207-217)
 6. اکرم نجمی , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (221-229)
 7. الهام سالاری , جواد کریمی , حسین صادقی نامقی , مجید فصیحی هرندی , بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (6), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (221-231)
 8. شهربانو صبوری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , محبت محبی , اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (1), سال (2017-2), صفحات (20-28)
 9. سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , حسین صادقی نامقی , ابراهیم ابراهیمی , بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (111-117)
 10. پروین عباس پور , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (744-753)
 11. فاطمه خنده رو , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (537-540)
 12. زهره خالق آبادیان علاف , حسین صادقی نامقی , فریبا اردشیر , محمد علی اکرمی , سعید هاتفی , معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (342-250)
 13. مینو حیدری لتیباری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , کالین فاورت , اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, دوره (36), شماره (1), سال (2016-8), صفحات (75-76)
 14. مهناز کیخسروی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , غلامحسین مروج , بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (167-176)
 15. فاطمه وظیفه شناس , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , سعید هاتفی , سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.), فیض, دوره (19), شماره (4), سال (2015-11), صفحات (309-318)
 16. زهره خسرویان چترودی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (79-87)
 17. زهره خالق آبادیان علاف , حسین صادقی نامقی , فریبا اردشیر , علیرضا نعمتی , سعید هاتفی , معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (555-564)
 18. آرش هنرمند , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (3), سال (2015-1), صفحات (434-436)
 19. محمود جغتائی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (267-269)
 20. مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (151-153)
 21. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (417-426)
 22. علیرضا خداشناس , مرضیه خداشناس , علیرضا کوچکی , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان, محیط زیست طبیعی, دوره (64), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (281-293)
 23. سمیرا سینائی , حسین صادقی نامقی , مهدی مدرس اول , معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (101-110)
 24. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (50-57)
 25. نرگس موسوی محولاتی , حسین صادقی نامقی , تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی, چغندرقند, دوره (28), شماره (1), سال (2012-12), صفحات (13-24)
 26. سمیه اشراقی , حسین صادقی نامقی , تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی, گیاه پزشکی, دوره (35), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (35-42)
 27. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (43), شماره (1), سال (2012-11), صفحات (191-199)
 28. فرحناز درمیانی , حسین صادقی نامقی , اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae)در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (343-344)
 29. حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , نجیبه جلالی مقدم , اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (231-232)
 30. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (127-135)
 31. حسین صادقی نامقی , سارا فرحی جهرمی , گزارش کفشدوزک Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae)از ایران, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, دوره (30), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (79-80)
 32. حسین صادقی نامقی , قربانعلی اسدی , اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (110-112)
 33. مجتبی بوتیمار , حسین صادقی نامقی , اولین گزارش کنه اریوفید Shevtchenkella recki (Bagd.) (Acari, Eriophyidae) ، از روی پسته در ایران, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (24), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (442-445)
 34. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (438-440)
 35. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسن عاقل , حسین صادقی نامقی , مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense), کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (14-24)
 36. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (622-635)
 37. سارا شیخ الاسلام زاده , حسین صادقی نامقی , اولین گزارش چهار گونه کنه از خانواده تترانیکیده (Acari: Tetranychidae) درایران, آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (78), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (121-125)
 38. سارا شیخ الاسلام زاده , حسین صادقی نامقی , مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (210-218)
 39. مجتبی بوتیمار , حسین صادقی نامقی , تنوع گونهای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مهولات، استان خراسان رضوی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (145-151)
 40. حسین صادقی نامقی , کنه های بالا خانواده ‏Tetranychoidea(Acari:Prostigmata)‎‏ مرتبط با درختان و ‏درختچه های پارک های جنگلی در مشهد, تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2010-3), صفحات (41-45)
 41. حسین صادقی نامقی , اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (23), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (108-111)
 42. سارا فرحی جهرمی , حسین صادقی نامقی , تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (23), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (89-95)
 43. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسین صادقی نامقی , سید احمد حسینی , Haeinz muller , ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان, دانش علف های هرز ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2009-3), صفحات (15-22)
 44. حسین صادقی نامقی , ارزیابی جذابیت نسبی تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفید های شته خوار(Diptera: Syrphidae), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-2), صفحات (47-56)
 45. حسین صادقی نامقی , مهدی حسینی , تنوع گونه ای خانواده سیرفیده در بوم نظام های کشاورزی شهرستان نیشابور, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-2)
 46. حسین صادقی نامقی , نسرین کیوانفر , جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae), پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), سال (2007-3)
 47. حسین صادقی نامقی , محسن زارع , معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)
 48. قربانعلی اسدی , حسین صادقی نامقی , بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-12)
 49. حسین صادقی نامقی , بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس ها, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2002-9)
 50. حسین صادقی نامقی , سیداحمد حسینی , علی اصغر محمدآبادی , تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-12), صفحات (101-109)

انگلیسی

 1. Alieh Amini , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , سید حسین گلدانساز , Effect of cold storage on performance of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) reared on Ephestia kuehniella and Ectomyelois ceratoniae, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Volume (44), No (2), Year (2024-5), Pages (129-138)
 2. Seyede Asiyeh Notghi Moghadam , Hussein Sadeghi Namaghi , saeed Moodi , Performance of Jujube Lace Bug, Monosteira alticarinata, on Jujube, Ziziphus jujuba under Different Levels of Nitrogen Fertilization, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (25), No (4), Year (2023-7), Pages (1001-1012)
 3. Leili Baghlani , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , Development and life table parameters of the Phytoseius corniger Wainstein (Acari: Phytoseiidae) feeding on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) under laboratory conditions, Acarological studies, Volume (5), No (2), Year (2023-7), Pages (52-57)
 4. Mahmood Mehrafrooz Mayvan , Hussein Sadeghi Namaghi , Masume Shayanmehr , penelope Greenslade , Contribution to the knowledge of Entomobryomorpha (Hexapoda: Collembola) from Northeastern Iran with new records and a key to the species, Journal of Insect Biodiversity and Systematics, Volume (8), No (2), Year (2022-6), Pages (151-174)
 5. Mahmood Mehrafrooz Mayvan , Peneloope Greenslade , Hussein Sadeghi Namaghi , An annotated checklist of the Collembola (Hexapoda) from Iran, Zootaxa, Volume (5275), No (1), Year (2023-4), Pages (1-101)
 6. Milad Hosseinzade , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , Mohammad Zaki AGhl , Variation in bacterial endosymbionts associated with Iranian populations of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae), International Journal of Tropical Insect Science, Volume (43), No (2), Year (2023-2), Pages (507-517)
 7. Mohammad Allahverdi , Vladimir G. Radchenko , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , ahmad nadimi , A contribution to the knowledge of the genus Andrena Fabricius from Iran, Spixiana, Volume (45), No (1), Year (2022-11), Pages (83-94)
 8. Mohammad Allahverdi , Radchenko V.G , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , Ahmad Nadimi , NEW AND ADDITIONAL DATA ON THE SWEAT BEES OF HALICTUS GENUS-GROUP (HYMENOPTERA APOIDEA HALICTIDAE) FROM IRAN, Redia - Giornale Di Zoologia, Volume (105), Year (2022-10), Pages (115-121)
 9. Seyede Asiyeh Notghi Moghadam , Hussein Sadeghi Namaghi , saeed Moodi , Plant-mediated effects of water-deficit stress on the performance of the jujube lace bug, Monosteira alticarinata Ghauri (Hemiptera: Tingidae) on Jujube tree, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (25), No (2), Year (2022-6), Pages (101917-8)
 10. Mahmood Mehrafrooz Mayvan , Hussein Sadeghi Namaghi , Masoumeh SHAYANMEHR , Penelope GREENSLADE , Grant PALMER , Density, diversity and seasonal fluctuations in soil Collembola in three differently managed ecosystems in North Khorasan, Iran, Turkish Journal of Zoology, Year (2021-1)
 11. Mahmood Mehrafrooz Mayvan , Hussein Sadeghi Namaghi , Masoumeh Shayanmehr , Penelope Greenslade , An annotated catalog of Iranian Symphypleona and Neelipleona (Hexapoda: Collembola): new records and key to species, Journal of Asia-Pacific Biodiversity, Volume (14), No (4), Year (2021-12), Pages (501-513)
 12. Mohammad Allahverdi , Vladimir G. Radchenko , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , Ahmad Nadimi , A Checklist of the bees of the genus Hylaeus Fabricius, 1793 (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) of Iran, Journal of Insect Biodiversity and Systematics, Volume (8), No (1), Year (2022-1), Pages (15-34)
 13. marjan bemani golnaabadi , Gholamhossein Moravvej , Hamzeh Izadi , Hussein Sadeghi Namaghi , Mehdi Basirat , Ali Alizadeh , Energetic costs of resistance in the Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, 1989 (Hemiptera: Aphalaridae), against spirotetramat, acetamiprid and hexaflumuron, Polish Journal of Entomology, Volume (90), No (1), Year (2021-3), Pages (1-13)
 14. marjan bemani golnaabadi , Gholamhossein Moravvej , Hamzeh Izadi , Hussein Sadeghi Namaghi , Detoxifying Enzyme Activities in the Common Pistachio Psylla and the Coccinellid Predator, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (23), No (3), Year (2021-4), Pages (575-588)
 15. Ensieh Keivanloo , Hussein Sadeghi Namaghi , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , Gholamhossein Moravvej , Alireza Amirijami , On the effect of ozonated water on mortality of Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) on Capsicum annuum (Solanaceae) in greenhouse conditions, Persian Journal of Acarology, Volume (10), No (1), Year (2021-1), Pages (95-106)
 16. Elham Salari , Javad Karimi , Mjid Fsihi Herandi , Hussein Sadeghi Namaghi , Comparative infectivity and biocontrol potential of Acrobeloides k29 and entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina, Biological Control, Volume (155), Year (2021-4), Pages (104526-104534)
 17. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , Enrico de llilo , Seven new vagrant eriophyoid species (Acari: Eriophyoidea) from semi-arid and arid environment in East Iran, Systematic and Applied Acarology, Volume (25), No (12), Year (2020-12), Pages (2190-2211)
 18. marjan bemani golnaabadi , Gholamhossein Moravvej , حمزه ایزدی , Hussein Sadeghi Namaghi , Variation in Insecticidal Susceptibility of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), and its Coccinellid Predator, Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae), Journal of the Kansas Entomological Society, Volume (91), No (2), Year (2019-4), Pages (110-118)
 19. pardis ali akbar aghadokht , مارینا مازون , Lida Fekrat , احسان رخشانی , Hussein Sadeghi Namaghi , احمد ندیمی , Parasitoid wasps diversity (Hymenoptera: Ichneumonidae) in diverse 11 habitats of northeastern Iran, North-Western Journal of Zoology, Volume (16), No (2), Year (2020-12), Pages (141-160)
 20. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , انریکو دلیلو , <p class="Body"><strong>Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Lamiaceae species from semi-arid and arid environment in East Iran</strong></p>, Systematic and Applied Acarology, Volume (25), No (6), Year (2020-6), Pages (1013-1020)
 21. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , انریکو دلیلو , <p class="Body"><strong>Four new species (Trombidiformes: Eriophyoidea: Eriophyidae) and one new record of <em>Aceria</em> from arid and semi-arid areas in East Iran </strong></p><p> </p>, Systematic and Applied Acarology, Volume (25), No (5), Year (2020-5), Pages (843-856)
 22. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , انریکو دلیلو , Three new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Leguminosae species from semi-arid and arid environment in East Iran, International Journal of Acarology, Volume (46), No (4), Year (2020-5), Pages (201-207)
 23. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , انریکو دلیلو , <p class="Body"><strong>Three new <em>Aceria </em>spp. (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to <em>Artemisia</em> spp.<em> </em>(Compositae) from South Khorasan province, East Iran </strong></p><p class="Body"> </p>, Systematic and Applied Acarology, Volume (25), No (2), Year (2020-2), Pages (349-360)
 24. Maryam Hassanzadeh avval , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran, Biologia, Volume (75), No (10), Year (2020-2), Pages (1667-1677)
 25. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , Enrico de Lillo , <p class="Body"><strong>Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with <em>Clematis orientalis</em> (Ranunculaceae) from East Iran</strong></p>, Systematic and Applied Acarology, Volume (24), No (10), Year (2019-12), Pages (2527-2536)
 26. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , Enrico de Lillo , <p class="Body"><strong>Three new vagrant eriophyoid species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to Rosaceae species from South Khorasan province, East Iran</strong></p>, Systematic and Applied Acarology, Volume (24), No (10), Year (2019-10), Pages (1841-1850)
 27. Maryam Hassanzadeh avval , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , Factors influencing functional response, handling time and searching efficiency of Anthocoris minki Dohrn (Hem.: Anthocoridae) as predator of Psyllopsis repens Loginova (Hem.: Psyllidae), Phytoparasitica, Volume (47), No (3), Year (2019-7), Pages (341-350)
 28. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , Enrico de Lillo , Two new species and an additional record of eriophyoids (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) from semi-arid and arid environments in East Iran, Systematic and Applied Acarology, Volume (24), No (6), Year (2019-6), Pages (998-1005)
 29. Samira Sinaie , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , Loop-mediated isothermal amplification combined with PCR for specific identification of injurious mite, Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae), Biologia, Volume (74), No (5), Year (2019-5), Pages (477-485)
 30. Hadi Mahmoudi , Alieh Amini , Mohammad reza mirzaee , Hussein Sadeghi Namaghi , G. R. Tavakkoli , Clonostachys rosea, a new and promising entomopathogenic fungus infecting pupa of jujube fruit fly, Carpomya vesuviana, Mycologia Iranica, Volume (5), No (1), Year (2018-3), Pages (43-49)
 31. Akram Najmi , Hussein Sadeghi Namaghi , S. BARJADZE , Lida Fekrat , Gall-inducing Aphids -Hemiptera: Aphidoidea: Eriosomatinae- Associated with Salicaceae and Ulmaceae in Razavi Khorasan Province, with New Records for Fauna of Iran, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, Volume (54), No (1), Year (2018-12), Pages (113-126)
 32. Hussein Sadeghi Namaghi , Ali Gol , Enrico delillo , <p class="Body">Two new species of Eriophyidae (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Tilia begoniifolia Steven (Tiliaceae) in Golestan province of Iran, Systematic and Applied Acarology, Volume (24), No (5), Year (2019-5), Pages (782-789)
 33. Sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , T. Darvish Mojeni , Direct and Indirect Effects of Aphis gossypii -Hemi.: Aphididae- and Lasius brunneus -Hym.: Formicidae- Mutualism on Cotton Yield in Field Condition, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (3), Year (2019-4), Pages (637-646)
 34. Ali Gol , Hussein Sadeghi Namaghi , enrico dellilo , A new species, a redescription of Aceria lamii -Liro, 1943- and two new records of eriophyoid mites -Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea- on weeds in Golestan province, Iran, Systematic and Applied Acarology, Volume (24), No (2), Year (2019-2), Pages (198-208)
 35. Samira Sinaie , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , Effects of elevated CO2 and water stress on population growth of the twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), on sweet pepper under environmentally controlled conditions, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (22), No (1), Year (2019-3), Pages (96-102)
 36. Ali Gol , Hussein Sadeghi Namaghi , Enrico de lillo , Two new eriophyoid mite species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Quercus castaneifolia in Iran, Systematic and Applied Acarology, Volume (23), No (11), Year (2018-11), Pages (2104-2112)
 37. marzye kouhkanzadeh , Mohammad Zaki AGhl , Manpreet K. Dhami , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , Rapid identification of Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) using TaqMan real-time PCR assay, PLOS One, Volume (13), No (10), Year (2018-10), Pages (1-14)
 38. shamsi feizpour , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , Dirk Stadie , Hossein Rajaei , Combination of morphological characters and DNA-barcoding confirms Problepsis cinerea -Butler, 1886- -Geometridae: Sterrhinae: Scopulini- as a new genus and species for the fauna of Iran, Stuttgarter Beitrage zur Naturkunde A, Volume (1), No (1), Year (2018-12), Pages (47-57)
 39. Jeroen van Steenis , B. Gharali , Theo Zeegers , Hussein Sadeghi Namaghi , Trichopsomyia ochrozona (Stackelberg, 1952) (Diptera: Syrphidae) recorded from Iran for the first time with a key to the West Palaearctic Trichopsomyia Williston, 1888 species, Zoology in the Middle East, Volume (64), No (4), Year (2018-8), Pages (345-359)
 40. Maryam Hassanzadeh avval , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , Prey preference and prey switching in Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae), Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (21), No (4), Year (2018-8), Pages (1116-1121)
 41. pardis ali akbar aghadokht , E. Diller , Lida Fekrat , E. Rakhshani , Hussein Sadeghi Namaghi , A. Nadimi , A survey on the tribes Phaeogenini and Platylabini (Ichneumonidae: Ichneumoninae) with two generic records for the fauna of Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (13), No (2), Year (2018-1), Pages (207-219)
 42. Samira Sinaie , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , A Multiplex PCR Assay for Simultaneous Discrimination of Two Predominant Spider Mites of the Genus Tetranychus (Acari: Tetranychidae) in Greenhouses of Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (20), No (4), Year (2018-7), Pages (733-744)
 43. Hussein Sadeghi Namaghi , ALIREZA AMIRIJAMI , Success of aphid parasitoids and their hosts varies with ant attendance: A field study, Entomological Science, Volume (21), No (4), Year (2018-9), Pages (361-384)
 44. Ali Gol , Hussein Sadeghi Namaghi , , Two new Diptacus species (Acari: Trombidiformes: Diptilomiopidae) from Iran, Systematic and Applied Acarology, Volume (23), No (6), Year (2018-6), Pages (1043-1050)
 45. Ali Gol , Hussein Sadeghi Namaghi , Enrico de lillo , <p class="Default">Two new species of eriophyoid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Zelkova  carpinifolia (Ulmaceae) from Iran<p class="Default"><br />, Systematic and Applied Acarology, Volume (23), No (2), Year (2018-2), Pages (393-400)
 46. Hussein Sadeghi Namaghi , ALIREZA AMIRIJAMI , Mahmoud Shoor , Aphid suitability for the predatory hoverfly Episyrphus balteatus altered with elevating atmospheric CO2 and sinigrin, Entomological Science, Volume (21), No (2018), Year (2018-1), Pages (12-21)
 47. sayedfarhad mousavi , M. Hossein Abbaspour-Fard , Mohammad Hossein Aghkhani , Hussein Sadeghi Namaghi , Ebrahim Ebrahimi , Acoustic detection of different stages of the confused flour beetle (Triboium confusum) in grain bulks using an audio sensor, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (19), No (1), Year (2017-11), Pages (1551-1563)
 48. Ali Gol , Hussein Sadeghi Namaghi , Xiao feng Xue , New records of eriophyoid mites (Acari: Trombidiformes, Eriophyidae) from Golestan province of Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (12), No (1), Year (2016-1), Pages (57-66)
 49. G. Soika , Ali Gol , Arash Honarmand , A. WOZIŃSKA , Hussein Sadeghi Namaghi , New records of eriophyoid mites from Iran (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) and a description of a new Brevulacus Manson species, Zootaxa, Volume (4216), No (4), Year (2017-1), Pages (321-338)
 50. Minoo Heidari , Gholamhossein Moravvej , Kai HELLER , Björn Rulik , Hussein Sadeghi Namaghi , New records of Black Fungus Gnats (Diptera: Sciaridae) from Iran, including the reinstatement of Bradysia cellarum Frey, Studia Dipterologica, Volume (22), No (1), Year (2015-1), Pages (39-44)
 51. Minoo Heidari , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Volume (35), No (4), Year (2016-3), Pages (75-76)
 52. Minoo Heidari , M. ZARE KHORMIZI , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Survey on ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Northeast and Center of Iran, Entomofauna, Volume (38), No (17), Year (2017-1), Pages (369-376)
 53. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , Francis Gilbert , Performance of a predatory hoverfly feeding on Myzus persicae (Hem. Aphididae) reared on two brassicaceous plants varies with ant attendance, Biological Control, Volume (105), No (5), Year (2016-1), Pages (49-55)
 54. samira haji aliloo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Comparative study on the efficacy of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis and a neem based insecticide on adults and larvae of Xanthogaleruca luteola (Mull) (Col: Chyrsomelidae) in laboratory Conditions, Journal of Entomology and Zoology Studies, Volume (4), No (4), Year (2016-7), Pages (1122-1125)
 55. Mehdi Zare Khormizi , Minoo Heidari , Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , First report of four Curculionidae (Coleoptera) from Center and Northeast of Iran, Journal of Entomology and Zoology Studies, Volume (4), No (4), Year (2016-9), Pages (647-649)
 56. Minoo Heidari , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , M. Z. Khormizi , Coccinellid Biodiversity on the Coniferous trees Thuja orientalis and Pinus mugo in Urban Landscape of Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran, Egyptian Journal of Biological Pest Control, Volume (26), No (2), Year (2016-9), Pages (419-421)
 57. Ali Gol , Hussein Sadeghi Namaghi , Grazyna Soika , Three new records of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Iran, Turkish Journal of Zoology, Volume (39), No (3), Year (2015-5), Pages (535-540)
 58. Xiao-Feng Xue , Hussein Sadeghi Namaghi , Arash Honarmand , Three eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran, Zootaxa, Volume (4132), No (3), Year (2016-6), Pages (403-412)
 59. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , Mohsen Mehrparvar , Symbiotic ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with aphids (Hemiptera: Aphididae) in Golestan province, Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (11), No (2), Year (2015-12), Pages (101-111)
 60. Hussein Sadeghi Namaghi , M. Ahmadi , A. Zamani , I. Jabaleh , A study on the spider fauna of Dargaz and Kalat Counties in Razavi Khorasan Province, Iran (Arachnida: Araneae), Biharean Biologist, Volume (10), No (1), Year (2016-6), Pages (4-7)
 61. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , francis Gilbert , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , Oviposition preference of aphidophagous hoverflies toward oviposition site quality: The presence of intra- and interspecific competitor, glucosinolate content, and prey species, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (19), No (2), Year (2016-3), Pages (275-280)
 62. ahmad zendehdel , Daniel Burckhardt , Lida Fekrat , Shahab Manzari , Hussein Sadeghi Namaghi , An Annotated Checklist of the Jumping Plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of Iran, Journal of the Entomological Research Society, Volume (18), No (1), Year (2016-4), Pages (37-55)
 63. Parisa Lotfollahi , ali gol , Karim Haddad Irani-Nejad , Hussein Sadeghi Namaghi , <strong>Eriophyid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) of Elm trees in Iran</strong>, Systematic and Applied Acarology, Volume (21), No (3), Year (2016-3), Pages (367-374)
 64. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , Francis Gilbert , Gholamhossein Moravvej , Ahmad Asoodeh , On the role of sinigrin (mustard oil) in a tritrophic context: plant–aphid–aphidophagous hoverfly, Ecological Entomology, Volume (41), No (1), Year (2016-2), Pages (138-146)
 65. Arash Honarmand , Hussein Sadeghi Namaghi , New records of eriophyoid mites (Eriophyoidea: Eriophyidae, Diptilomiopidae) from Iran, Entomofauna, Volume (37), No (18), Year (2016-1), Pages (297-308)
 66. Minoo Heidari , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Investigation on the mutualistic interactions of ant species and the aphids, Cinara spp. (Hemiptera: Aphididae) on Pinus mugo trees in urban green space of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran, Entomofauna, Volume (37), No (24), Year (2016-1), Pages (401-412)
 67. Hussein Sadeghi Namaghi , Ali Safari , Elham Entezari , Alireza Zamani , New faunistic records of spiders (Araneae) from Razavi Khorasan Province, Iran, Zoology and Ecology, Volume (2015), No (4), Year (2016-1), Pages (1-4)
 68. Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Volume (35), No (1), Year (2015-12), Pages (73-74)
 69. navid miramirkhani , Lida Fekrat , Shahab Manzari , Hussein Sadeghi Namaghi , First record ofKarnyothripsWatson (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Iran, Zoology and Ecology, Volume (26), No (1), Year (2015-1), Pages (15-17)
 70. Mehrdad Mohamadyi , Javad Karimi , Parissa Taheri , Hussein Sadeghi Namaghi , Rasoul Zareh , Entomopathogenic fungi as promising biocontrol agents for the rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens, Biocontrol, Volume (61), No (5), Year (2016-7), Pages (579-590)
 71. Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , New records of ant (Hymenoptera: Formicidae) to the fauna of Iran: Camponotus alii Forel, 1890 and Proformica korbi (Emery, 1909), Asian Myrmecology, Volume (7), No (1), Year (2015-8), Pages (129-131)
 72. Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Volume (34), No (2), Year (2015-1), Pages (69-70)
 73. zohre sadat mortazavi , Hussein Sadeghi Namaghi , Nihat Aktac , Lukasz Depa , Lida Fekrat , Ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Mashhad region, Razavi Khorasan Province, with new records of aphids and ant species for Fauna of Iran, Halteres, Volume (6), No (1), Year (2015-4), Pages (4-12)
 74. zohreh khosraviyan chatroodi , Hussein Sadeghi Namaghi , Axel Ssymank , Hover-Flies (diptera: syrphidae) of Kerman Province, Iran, Far Eastern entomologist, Volume (2015), No (290), Year (2015-3), Pages (1-12)
 75. Marcela Skuhrava , Younes Karimpour , Hussein Sadeghi Namaghi , ali gol , mahmood joghataei , Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Iran: annotated list and zoogeographical analysis, Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, Volume (78), No (2), Year (2014-12), Pages (269-301)
 76. Jing-Feng Guo , Hussein Sadeghi Namaghi , ali gol , Xiao-Feng Xue , A new species of the genus Vittacus Keifer (Acari: Eriophyidae) from Iran, Persian Journal of Acarology, Volume (4), No (1), Year (2015-1), Pages (57-63)
 77. Alieh Amini , Hussein Sadeghi Namaghi , Hossein Lotfalizadeh , David Notton , Parasitoids (Hymenoptera: Pteromalidae, Diapriidae) of Carpomya vesuviana Costa (Diptera: Tephritidae) in South Khorasan province of Iran, Biharean Biologist, Volume (8), No (2), Year (2014-10), Pages (122-123)
 78. ali gol , Fatemeh khandehroo , Hussein Sadeghi Namaghi , Gholamhossein Moravvej , First report of Lachesilla quercus KOLBE, 1880 (Psocoptera: Psocomorpha: Lachesillidae) from Iran, Entomofauna, Volume (36), No (22), Year (2015-1), Pages (273-284)
 79. Hussein Sadeghi Namaghi , mahnaz keykhosravi , Alireza Zamani , New data and records of spiders from North-Eastern Iran (Arachnida: Araneae), Serket, Volume (14), No (2), Year (2014-11), Pages (105-110)
 80. mahmood joghataei , Hussein Sadeghi Namaghi , Marcela SKUHRAVA , Five new records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran, Turkish Journal of Zoology, Volume (39), No (38), Year (2014-11), Pages (527-529)
 81. ali gol , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Marcela SKUHRAVA , Eight New records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran, Entomofauna, Volume (36), No (1), Year (2015-1), Pages (413-424)
 82. ensieh keivanloo , Hussein Sadeghi Namaghi , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , Effects of low ozone concentrations and short exposure, Journal of Plant Protection Research, Volume (54), No (3), Year (2014-9), Pages (267-271)
 83. Elham Salari , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Efficacy of two entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaefor control of the leopard moth borerZeuzera pyrina(Lepidoptera: Cossidae) larvae under laboratory conditions, Biocontrol Science and Technology, Volume (25), No (3), Year (2014-1), Pages (260-275)
 84. somayye Rahimpanah , Hussein Sadeghi Namaghi , New contribution to the eriophyoid (Acari: Eriophyidae) fauna of Iran, Zoology and Ecology, Volume (24), No (4), Year (2014-10), Pages (352-354)
 85. Alieh Amini , Arkady lelej , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , First record of the velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae) reared from puparia of the ber fruit fly Carpomya vesuviana Costa (Diptera: Tephritidae) in Iran, Zootaxa, Volume (3861), No (6), Year (2014-9), Pages (585-590)
 86. Hussein Sadeghi Namaghi , Graham Rotheray , Pavel Laska , Francis Gilbert , Host preferences of aphidophagous hoverflies from field distribution of their larvae, Egyptian Journal of Biology, Volume (16), No (1), Year (2014-6), Pages (1-16)
 87. pardis ali akbar aghadokht , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , First report of Graphopsocus cruciatus (L INNAEUS ) and Ectopsocopsis cryptomeriae (E NDERLEIN ) (Psocoptera: Psocomorpha: Stenopsocidae and Ectopsocidae) from Iran, Entomofauna, Volume (36), No (2), Year (2015-1), Pages (217-220)
 88. Hussein Sadeghi Namaghi , A Checklist of Iranian Tarsonemid Mites (Acari: Trombidiformes) with a New Record for Iran, Natural Science, Volume (16), No (3), Year (2013-1), Pages (8-11)
 89. ALIREZA AMIRIJAMI , Hussein Sadeghi Namaghi , Responses of Episyrphus balteatus DeGeer (Diptera: Syrphidae) in relation to prey density and predator size, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (17), No (3), Year (2014-2), Pages (207-211)
 90. ensieh keivanloo , Hussein Sadeghi Namaghi , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , Saiid Hatefi , Susceptibility of immature stages of the Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) to ozonated water, Journal of Crop Protection, Volume (2), No (4), Year (2013-9), Pages (443-451)
 91. morteza rasekh adel , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Effects of insect pollinators on onion seed production quality and quantity, Journal of Crop Protection, Volume (2), No (2), Year (2013-7), Pages (395-402)
 92. Xiao-Feng Xue , Hussein Sadeghi Namaghi , Xiao-yue Hong , samira sinaie , New species and records of eriophyid mites from Iran, Systematic and Applied Acarology, Volume (18), No (1), Year (2013-3), Pages (41-52)
 93. Xiao-Feng Xue , Hussein Sadeghi Namaghi , xiao-yung Hong , Four new eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran, Zootaxa, Volume (3544), No (127), Year (2012-11), Pages (28-40)
 94. , Gholam Hossein Davarynejad , Hussein Sadeghi Namaghi , Influence of Geographical Direction and Pistachio Cultivar on the Capture, Acta Horticulturae, Volume (933), No (1), Year (2012-3), Pages (523-527)
 95. Javad Karimi , reihane darsoei , Somayeh Fattah-Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Phylogenetic Analysis on Some Iranian White Grubs with New Data about Natural Pathogen of Polyphylla adspersa, Journal of the Entomological Research Society, Volume (14), No (1), Year (2012-1), Pages (1-13)
 96. Hussein Sadeghi Namaghi , I. Laniecka , A. Kazmierski , Tydeoid Mites (Acari: Triophtydeidae, Iolinidae, Tydeidae) of Razavi Khorasan, Annales zoologici, Volume (62), No (1), Year (2012-3), Pages (99-114)
 97. AliReza Amirijami , Hussein Sadeghi Namaghi , Mahmoud Shoor , The performance of Brevicoryne brassicae on ornamental cabbages grown in CO2-enriched atmospheres, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (15), No (127), Year (2012-2), Pages (249-253)
 98. Xiao-Feng Xue , Hussein Sadeghi Namaghi , Xiao-Yue Hon , samira sinaie , Nine eriophyoid mite species from Iran (Acari, Eriophyidae, Zookeys, Volume (43), No (43), Year (2011-11), Pages (23-45)
 99. Hussein Sadeghi Namaghi , A field study on the effects of the herbicide Tribenuron methyl on biodiversity of wheat aphids (Homoptera:, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, Volume (2), No (2), Year (2011-2), Pages (353-356)
 100. Hussein Sadeghi Namaghi , so hasanisadi , Ron Felix , Ground and tiger beetles (Coleoptera: Carabidae) from Kerman and Khorasan provinces of Iran, Munis Entomology and Zoology, Volume (6), No (1), Year (2011-1), Pages (186-193)
 101. Hussein Sadeghi Namaghi , Studies on species composition of carabid beetles in North Eastern provinces of Iran (Coleoptera: Carabidae), Munis Entomology and Zoology, Volume (6), No (1), Year (2011-1), Pages (268-275)
 102. Hussein Sadeghi Namaghi , S. S. AVGIN , سارا فرحی , New data to the knowledge of ground beetles ‎‎(Coleoptera: Carabidae) fauna of Iran‎, Turkish Journal of Entomology, Volume (34), No (2), Year (2010-6), Pages (197-210)
 103. Hussein Sadeghi Namaghi , somayeh eshraghi , Lutz Behne , A contribution to the fauna of weevils. (Coleoptera: Curculionidae) associated with sugar beet fields in North–East of Iran, Munis Entomology and Zoology, Volume (5), No (2), Year (2010-6), Pages (753-757)
 104. Hussein Sadeghi Namaghi , Mites (Acari: Prostigmata & Mesostigmata) inhabiting green plantings in urban environment of north-eastern Iran, including six new records, Munis Entomology and Zoology, Volume (5), No (1), Year (2010-1), Pages (123-130)
 105. Xiao-Feng Xue , Hussein Sadeghi Namaghi , Xiao-Yue Hong , Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Iran, with descriptions of three new species, one new record and a checklist, International Journal of Acarology, Volume (35), No (6), Year (2009-12), Pages (461-483)
 106. Hussein Sadeghi Namaghi , , The Effects of Collection Methods on Species Diversity of Family Syrphidae (Diptera) in Neyshabur, Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (11), No (4), Year (2009-10), Pages (521-526)
 107. Sara Farahi jahromi , Hussein Sadeghi Namaghi , Andrew E. Whittington , Lacewings (Neuroptera: Chrysopidae & Hemerobiidae) from North eastern and East Provinces of Iran, Munis Entomology and Zoology, Volume (4), No (2), Year (2009-3), Pages (429-437)
 108. Hussein Sadeghi Namaghi , Response of aphidophagous hoverflies (Diptera, syrphidae) to herbicide in winter wheat, Volucella, Year (2007-3)
 109. Hussein Sadeghi Namaghi , Abundance of adult hoverflies (Diptera: Syrphidae) on different flowering plants, Caspian Journal of Environmental Sciences, Volume (6), No (1), Year (2008-8), Pages (47-51)
 110. M. Sa adati Bezdi , R.Farshbaf Pour Abad , Hussein Sadeghi Namaghi , Gh.Golmohammadi , SOME PROPERTIES OF a-AMYLASE IN THE SALIVARY GLAND OF EURYGASTER INTEGRICEPS (PUT) (HET.: SCUTELLERIDAE), Munis Entomology and Zoology, Volume (3), No (2), Year (2008-6), Pages (733-744)
 111. Hussein Sadeghi Namaghi , Theo zeegers , Horse flies (Diptera: Tabanidae) from the province of Khorasan (Iran), International Journal of Dipterological Research, Volume (16), No (2), Year (2005-3), Pages (85-88)
 112. Hussein Sadeghi Namaghi , the relationship between oviposition preference and larval performance in an aphidophagous hover fly, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (4), No (1), Year (2002-1), Pages (1-10)
 113. Hussein Sadeghi Namaghi , Oviposition preferences of aphidophagous hoverflies, Ecological Entomology, Volume (25), No (1), Year (2000-2), Pages (91-100)
 114. Hussein Sadeghi Namaghi , the effect of egg load and host deprivation on oviposition dehaviour in aphidophagous hoverflies, Ecological Entomology, Year (2000-1)
 115. امیری مقدم، فرهاد و پاشایی راد شاهرخ , Hussein Sadeghi Namaghi , بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی), علوم محیطی, Year (2004-3)
 116. Hussein Sadeghi Namaghi , محسن زارع , M.Zare , The Injurious Arthropods of wild Pistachio Trees (pistacia Vera: Anacardiaceae) In Northeastern Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, Year (2006-3)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مرجان بمانی گلناآبادی , غلامحسین مروج , حمزه ایزدی , حسین صادقی نامقی , بررسی حساسیت پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciaeنسبت به حشره کش های استامیپرید، اسپیروتترامات و هگزافلومورون در استان کرمان , دومین همایش ملی پسته ایران , 2018-09-12
 2. مرجان بمانی گلناآبادی , غلامحسین مروج , حمزه ایزدی , حسین صادقی نامقی , مقایسه حساسیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک شکارگر آن Oenopia conglobata نسبت به حشره کش های متداول در رفسنجان , دومین همایش ملی پسته ایران , 2018-09-12
 3. مریم حسن زاده اول , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , واکنش تابعی و تداخل سن شکارگر Anthocoris minki Dohrn 1860 (Hem.: Anthocoridae) روی پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens loginova 1963 (Hem.: Psyllidae) , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2018-08-27
 4. الهام سالاری , جواد کریمی , حسین صادقی نامقی , مجید فصیحی , تعیین مشخصات و پتانسیل بیماریزایی جدایه ای بومی از نماتودهای بیمارگر حشرات بر روی لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 5. مینو حیدری لتیباری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , کلین فاورت , مطالعه کفشدوزک‌های شکارگر شته‌های Cinara روی درختان کاج در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب , بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27
 6. سمیرا سینائی , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور , 2016-08-27
 7. علیرضا امیری جامی , حسین صادقی نامقی , تاثیر رابطه همیاری شته و مورچه بر نرخ پارازیتیسم و رشد جمعیت شته Acyrthosiphon gossypii Mordvilko, 1914 (Hem.: Aphidae) بر روی Cardaria draba (L.) , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور , 2016-08-27
 8. علیرضا امیری جامی , حسین صادقی نامقی , برهمکنش شته- سیرفید شته خوار: تاثیر حضور مورچه های همیار , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور , 2016-08-27
 9. مینو حیدری لتیباری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , تنوع گونه ای سن های شکارگر فعال روی درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهری مشهد , اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری، دیروز، امروز، فردا , 2015-09-02
 10. سمیرا حاجی علیلوبناب , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , بررسی جمعیت و چرخه زندگی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola(Col: Chyrsomelidae) در منطقه مشهد , اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری، دیروز، امروز، فردا , 2015-09-02
 11. سمیرا حاجی علیلوبناب , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , بررسی حساسیت لارو سن 3 و حشره کامل سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Col:chrysomelidae) به ترکیب تیامتوکسام (آکتارا) در شرایط آزمایشگاهی , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29
 12. مینو حیدری لتیباری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , مطالعه کفشدوزک های روی درختان کاج و سرو در فضای سبز شهری شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29
 13. مینو حیدری لتیباری , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , مورچه های همزیست با شته های درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهرستان مشهد , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29
 14. علی گل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران , بیست ویکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23
 15. نوید میرامیرخانی , لیدا فکرت , شهاب منظری , حسین صادقی نامقی , گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 16. لیلا شهرآبادی , مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , مرتضی گلدانی , اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 17. زهره خسرویان چترودی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 18. مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 19. انسیه کیوانلو , حسین صادقی نامقی , محمدحسین حدادخداپرست , بررسی تاثیر ازن گازی در کنترل شب پره هندیPlodia interpunctella , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 20. انسیه کیوانلو , حسین صادقی نامقی , محمدحسین حدادخداپرست , ارزیابی تاثیر ازن محلول در آب بر مرگ و میر مراحل نابالغ شب پره هندیPlodia interpunctella , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 21. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 22. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , فاطمه منفردی , حسنیه پناهی لائین , فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 23. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , ادوارد اوکرمن , کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 24. زهره خالق آبادیان علاف , حسین صادقی نامقی , فریبا اردشیر , سعید هاتفی , سعید پاک طینت سئیج , بخشی از فون کنه های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد ایران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 25. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , زنبور های گرده افشان بالا خانواده Apoidea مزارع یونجه و پیاز شهرستان های مشهد و چناران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 26. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25
 27. فرحناز درمیانی , حسین صادقی نامقی , سعید هاتفی , معرفی بخشی از کنه های درختان میوه(acari)شهرستان بیرجند , دومین همایش ملی مدیریت کنترل افات , 2011-09-14
 28. سمیه حسنی سعدی , حسین صادقی نامقی , بررسی تنوع گونه ای قاب بالان خانواده کارابیده در اکوسیستم های کشاورزی استان کرمان , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 29. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 30. Ensieh Keyvanloo , جواد کریمی , حسین صادقی نامقی , Abas Mokaram , استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae , شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 31. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , حسین صادقی نامقی , معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته , دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2008-01-29
 32. حسین صادقی نامقی , معرفي بخشي از فون مگس هاي خانواده (diptera - tabanidae) مشهد , پانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران , 2002-09-07

انگلیسی

 1. Elham Salari , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , مجیدفصیحی هرندی , Laboratory and field evaluation of entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) , The 3rd IICE, Iranian International Congress of Entomology , 2019-08-31
 2. Javad Karimi , Elham Salari , Hussein Sadeghi Namaghi , مجید فصیحی هرندی , Characterization and evaluation of the pathogenic potential of a native isolate of the insect associated nematode Acrobeloides maximus (Rhabditida: Cephalobidae) from Kerman provinces, Iran , اولین همایش نماتدشناسی ایران , 2019-08-28
 3. Javad Karimi , Elham Salari , Hussein Sadeghi Namaghi , Biocontrol of Zeuzera pyrina using entomopathogenic nematodes in Iran , The 32nd International Symposium of Nematology , 2016-08-28
 4. Elham Salari , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodes Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae on pistachio root beetle larvae, Capnodis cariosa hauseri (Coleoptera: Buprestidae), under laboratory conditions , Vth Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September, 2015 Ankara, Turkey , 2015-09-08
 5. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , Evaluation of the effect of ant-aphid mutualism on cotton plant yield in the field condition , اولین کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی ایران , 2015-08-29
 6. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29
 7. saeed paktinat , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Saiid Hatefi , E. Ueckermann , F. Faraji , faunistic study of Raphignathoidea mites (Acari: Prostigmata) in Mashhad, Razavi Khorasan province of Iran , Global Conference on Entomology , 2011-03-05
 8. Hussein Sadeghi Namaghi , Gholam Hossein Davarynejad , , The Effect of Geographical Direction and Cultivar on the Capture of Adult Pistachio Psylla, Agonoscena Pistaciae Burckhardt and Lauterer (Homoptera: Psyllidae) , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 9. Javad Karimi , Mehdi Modarres Awal , javad janpoor , Mohammadreza Nassiri , Hussein Sadeghi Namaghi , reihane darsoei , Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis , ESA Annual Meeting 2009 , 2009-12-13
 10. Hussein Sadeghi Namaghi , Species composition of Hover flies caught by Malaise and Yellow water traps in Razavi Khorasan Province, Iran , V International Symposium on Syrphidae , 2009-06-18
 11. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Hussein Sadeghi Namaghi , potential of cassida rubiginosa as a biological control agent for cirsium arvense , IX international Bioherbicide group workshop , 2009-02-08
 12. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Hussein Sadeghi Namaghi , Biological control of Cirsium arvense by using native insects , XII International symposium on biological control of weeds , 2007-04-22
 13. Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Hussein Sadeghi Namaghi , introduction of some arthropode herbivore for biocontrol of canada thistle(cirsium arvense (L.)(scop , ninth international conference on dryland development , 2008-11-07
 14. Hussein Sadeghi Namaghi , hoverfly larvae in aphid colonies , first international workshop on the syrphidae - staatliches museum fur naturkunde , 2001-06-22
 15. Hussein Sadeghi Namaghi , فراوانی سیرفید های بالغ روی گل های مختلف , , 2007-02-07