بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Shoor


موارد یافت شده: 222

1 - Biochemical Responses of Salt-Sensitive and Salt-Tolerant Tall Fescue (چکیده)
2 - اثر برخی محرک‌های رشد بر گلدهی و واکنش‌های فیزیولوژیک فریزیا (Freezia hybrida ‘Royal Crown’) (چکیده)
3 - Evaluation of Potassium Silicate Applying to Reduce Adverse Effects of Salinity on Marigold Plant (Tagetes erecta L. ‘Nana’) (چکیده)
4 - بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در توده های حساس و متحمل به تنش شوری در فستوکا بلند (چکیده)
5 - ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم تر (چکیده)
6 - ارزیابی جوانه زنی بذر زنبق فردوسی ) Iris ferdowsii (، گونه ای جدید، در معرض خطر انقراض و بومی ایران (چکیده)
7 - Evaluation of 13 Calendula (Calendula officinalis) Cultivars Response to Drought Stress (چکیده)
8 - پاسخ مورفوفیزیولوژیکی ریحان به تغذیه با دی‏ اکسیدکربن و اتانول (چکیده)
9 - اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl. (چکیده)
10 - اثر پیش‌تیمارهای بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی تاج‌خروس Amaranthus caudatus (چکیده)
11 - Association of Genetic Structure and Diversity in Iranian Wild Germplasms of Mentha longifolia L. Based on Phenotypical, Biochemical, and Molecular Markers (چکیده)
12 - Life Cycle and Phenological Growth Stages inEndangered Fritillaria raddeana Regel Using BBCH Scalein Its Natural Habitat, Northern Khorasan Province, Iran (چکیده)
13 - THE EFFECT OF SALICYLIC ACID AND POTASSIUM SULPHATE ON THE AMOUNT OF SOLUBLE SUGARS, STARCH, PROLINE AND PROTEIN OF GRAPE BUDS UNDER COLD STRESS (چکیده)
14 - THE EFFECT OF FOLIAR SPRAY OF SALICYLIC ACID AND POTASSIUM SULPHATE ON BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF GRAPE BUD IN DORMANT PERIOD (چکیده)
15 - Foliar application of potassium on antioxidant enzyme activities of tomato plants under drought stress (چکیده)
16 - Antioxidant enzyme and plant productivity changes in field-grown tomato under drought stress conditions using exogenous putrescine (چکیده)
17 - ارزیابی کاربرد سطوح مختلف دی اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز و خواص آنتی اکسیدانی ریحان (چکیده)
18 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پونه وحشی (Mentha longifolia L.) ایران با استفاده از نشانگر ISSR و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک و درصد اسانس (چکیده)
19 - تاثیر کم ابیاری بر ویژگیهای فیزیولوژیک عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشی (چکیده)
20 - اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp) (چکیده)
21 - تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگیهای رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی (چکیده)
22 - The effects of three levels of irrigation water on the improvement of cold tolerance of acclimated viola (چکیده)
23 - Flowering times and some growth indicators of strawberry were affected by physical properties of the growing media (چکیده)
24 - ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرما (چکیده)
25 - بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (چکیده)
26 - Alleviation of drought Stress Effects by Exogenous Application of Spermidine and Salicylic Acid on Hollyhock (Alcea rosea) (چکیده)
27 - Water Deficit Decreases Gas Exchange Parameters and Marketable Quality of Rosa hybrida ‘Club-Nika’ Irrespective of Training Systems (چکیده)
28 - تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
29 - نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی (چکیده)
30 - بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری) (چکیده)
31 - Assessment of phytochemical and agro-morphological variability among different wild accessions of Mentha longifolia L. cultivated in field condition (چکیده)
32 - EVALUATING THE ABSORPTION RATE OF MACRO AND MICROELEMENTS IN THE LEAF OF GRAPE Sefid Bidaneh cv. UNDER DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
33 - INVESTIGATION OF THE SHOOT LENGTH, NUMBER OF LEAVES, LEAF AREA, FRESH AND DRY WEIGHT OF BRANCH, ROOT, AND LEAF OF THE WHITE SEEDLESS GRAPE (چکیده)
34 - Evaluating the effect of superabsorbents on soil moisture and physiological characteristics of Lolium perenne L. ‘Chadegan’ and Festuca arundinacea (چکیده)
35 - Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress (چکیده)
36 - تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی (چکیده)
37 - مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیک (چکیده)
38 - ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک (چکیده)
39 - EFFECT OF MYCORRHIZAL FUNGI ON MACRONUTRIENTS AND MICRONUTRIENTS IN THE WHITE SEEDLESS GRAPE ROOTS UNDER THE DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
40 - Optimizing culture medium ingredients and micrografting devices can promote in vitro micrografting of cut roses on different rootstocks (چکیده)
41 - تاثیر جدایه های قارچ تریکودرما بر تغییرات مرفوفیزیولوژیک گیاه گل مریم -Polianthes tuberose- تحت تنش خشکی (چکیده)
42 - Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress (چکیده)
43 - The effect of Trichoderma isolates on morpho-physiological changes of Polianthes tuberose under drought stress conditions (چکیده)
44 - تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی (چکیده)
45 - بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria imperialis در منطقه اقلید فارس (چکیده)
46 - بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
47 - بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن (چکیده)
48 - Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifolia (چکیده)
49 - اثر ذرات دی اکسید تیتانیوم نانو و غیر نانو بر گلدهی و صفات مورفوفیزیولوژیک اطلسی ایرانی (Petunia x hybrida) تحت تنش شوری (چکیده)
50 - Effect of salicylic acid and potassium sulfate on the primary bud necrosis and fruit set of the following year of Askari grapevine (چکیده)
51 - تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی (چکیده)
52 - تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده (چکیده)
53 - تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار (چکیده)
54 - اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز (چکیده)
55 - Influence of Different Treatments of Putrescine, Nutrition and Media on some Flowering Parameters and Macronutrients Uptake of Two Cultivars of Gladiolus under Soilless Condition (چکیده)
56 - Effects of drought stress on cold hardiness of non-acclimated viola (Viola × wittrockiana ‘ Iona Gold with Blotch ’ ) in controlled conditions (چکیده)
57 - Effect of Different Media on some Growth, Flowering and Biochemical Parameters of Two Cultivars of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) under Soilless Conditions (چکیده)
58 - Effect of Putrescine and Different Media on Vegetative Growth, Floret and some Biochemical Parameters of Gladiolus under Soilless Conditions (چکیده)
59 - Modification of Flower Color Pigments and Color Composition with Hormonal Treatments and Sucrose in Tulipa gesneriana ‘Kingsblood’ (چکیده)
60 - Enhancing the Flower Colour Composition Pigments and Physiological Changes of Tulipa gesneriana ‘Daydream’ with Three Phytohormones and Sucrose (چکیده)
61 - ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزار (چکیده)
62 - بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.) (چکیده)
63 - بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک (چکیده)
64 - مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) (چکیده)
65 - Aphid suitability for the predatory hoverfly Episyrphus balteatus altered with elevating atmospheric CO2 and sinigrin (چکیده)
66 - تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass) (چکیده)
67 - The effect of salicylic acid and potassium sulphate on the amount of soluble sugars, starch, proline and protein of grape buds under cold stress (چکیده)
68 - ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango White (چکیده)
69 - جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان (چکیده)
70 - The effect of Mycorrhizal fungi on the amount of glycine betaine, soluble sugar,proline,leaf water content and leaf chlorophyll of the white seedless grape under drought stress conditions (چکیده)
71 - Optimization of the micro-propagation protocol of two native rose species of Iran (Rosa canina and Rosa beggeriana). (چکیده)
72 - Phytoremediation using Poa pratensis balin lawn and sludge in Mashad industrial town treatment plant (چکیده)
73 - تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss. (چکیده)
74 - بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری (چکیده)
75 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
76 - Iris spuria subsp. Musulmanica, A Valuable and Endangered Species in Iran (چکیده)
77 - Fritillaria raddeana: an important and neglected species of fritillaria in northeastern provinces of iran (چکیده)
78 - مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری (چکیده)
79 - اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک (چکیده)
80 - Influence of Carbon dioxide on physiological and morphological traits of two Ficus ornamental species (Ficus benjamina and Ficus elastica) in greenhouse conditions (چکیده)
81 - Effect of Trichodera and Fe on qualitative and quantitative traits of Spathiphyllum sp and Tradescantia sp. (چکیده)
82 - The study of industrial town refinery sludge effects on Festuca arundinacea Schreb growth and phytoremediation capacity (چکیده)
83 - Screening of Eleven Festuca arundinaceaNative Populationsfor Nacl Tolerance In Order to Use in Green Space (چکیده)
84 - تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران (چکیده)
85 - تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (چکیده)
86 - بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان (چکیده)
87 - The effect of medium and plant growth regulators on micropropagation of Rosa canina (چکیده)
88 - اصلاح‎کننده‎های خاک جاذب آب، موادی برای کاهش مصرف آب در فضاهای چمنکاری شده (چکیده)
89 - Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Tagetes Erecta (چکیده)
90 - The effect of salinity priming on germination and growth stage of Cumin ( Cuminum cyminum L). (چکیده)
91 - Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Zinnia eleganse (چکیده)
92 - تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه (چکیده)
93 - بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن (چکیده)
94 - Differential Physiological and Morphological Responsesof Persian and Hybrid Petunia (Petunia hybrida cv. Sonja Pink) in Vegetative and Reproductive Growth Stagesunder Drought Stress (چکیده)
95 - استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) (چکیده)
96 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک (چکیده)
97 - پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی (چکیده)
98 - (مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp) (چکیده)
99 - تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس (چکیده)
100 - بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی (چکیده)
101 - Evaluation of of wild Hawthorns (Crateagus spp.) in various regions of Iran by means of morphological markers (چکیده)
102 - Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition (چکیده)
103 - تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (چکیده)
104 - Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stress (چکیده)
105 - Trichoderma harzianum and Fe spray improve growth properties of Spathiphyllum sp. (چکیده)
106 - MICROPROPAGATION OF ROSA CANINA IN DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PLANT GROWTH REGULATORS (چکیده)
107 - اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance) (چکیده)
108 - اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum (چکیده)
109 - Micropropagation of Rosa canina through axillary bud proliferation (چکیده)
110 - تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی (چکیده)
111 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه (چکیده)
112 - ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
113 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور (چکیده)
114 - Callus induction and organogenesis capacity from lamina and petiole explants of Anthurium andreanum Linden (Casino and Antadra) (چکیده)
115 - Effect of Different levels of Salt Stress and Salicylic Acid onMorphological Characteristics of four Mass Native Basils (Ocimum basilcum) (چکیده)
116 - بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
117 - مطالعه خصوصیات فنولوژیکی، مورفولوژیکی و شیمیایی برخی ارقام انگور در دو شرایط اقلیمی (چکیده)
118 - تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری (چکیده)
119 - اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) (چکیده)
120 - بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی (چکیده)
121 - بررسی اثر بستر کشت های مختلف بر روی جوانه زنی و خصوصیات کیفی نشا گل های فصلی کلم زینتی (واریته فر و صاف ) (چکیده)
122 - The use of native turf mixtures to approach sustainable lawn in urban landscapes (چکیده)
123 - Different Growth Responses of Native Turfgrass Accessions to Regulated Deficit Irrigation (چکیده)
124 - اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای (چکیده)
125 - شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها (چکیده)
126 - Comparison of Native Turf grass Monoculture and Polycultures with Commercial Turf Mixture (چکیده)
127 - مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.) (چکیده)
128 - Effects of Vermi-Compost and Two Bacterial Bio-Fertilizers on some Quality Parameters of Petunia (چکیده)
129 - Study of the Effect of Vermicompost as One of the Substrate Constituents on Yield Indexes of Strawberry (چکیده)
130 - بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور (چکیده)
131 - Comparison of Colchicine Content Between Hysteranthous and Synanthous Colchicum Species in Different Seasons (چکیده)
132 - اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای (چکیده)
133 - اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای) (چکیده)
134 - تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه (چکیده)
135 - تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov (چکیده)
136 - بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
137 - مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن (چکیده)
138 - تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
139 - The Effects of Substrate and Cultivar in Quality of Strawberry (چکیده)
140 - Effect of substrate and cultivar on growth characteristic of strawberry in soilless culture system (چکیده)
141 - تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور (چکیده)
142 - تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
143 - Study of Dormancy Type and Effect of Different Pre-Sowing Treatments on Seed Germination of Bladder-Senna(Colutea bohsei Boiss.) in Laboratory Conditions (چکیده)
144 - تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa (چکیده)
145 - Effect of FeSO4 and Methanol Sprays on Chlorophyll Content of Lilium ;Brunello; (چکیده)
146 - بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss (چکیده)
147 - تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) (چکیده)
148 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها ( (چکیده)
149 - Interaction effect of CO2 enrichment and nutritional condition on physiological characteristics, essential oil and yield of lemon balm (Melissa officinalis L.) (چکیده)
150 - The performance of Brevicoryne brassicae on ornamental cabbages grown in CO2-enriched atmospheres (چکیده)
151 - بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان (چکیده)
152 - Effects of foliar application of zinc on physiological indices and yield of three spinach cultivars in Bojnourd,Iran (چکیده)
153 - تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
154 - بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (چکیده)
155 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم (چکیده)
156 - مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic) (چکیده)
157 - بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیکدو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) (چکیده)
158 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین (چکیده)
159 - اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
160 - Effect of Ethanol and Essential Oils on Extending Vase-life of Carnation Cut Flower (Dianthus caryophyllus cv. ‘Yellow Candy (چکیده)
161 - تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss (چکیده)
162 - تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران (چکیده)
163 - بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
164 - بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
165 - بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) (چکیده)
166 - تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) (چکیده)
167 - تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) (چکیده)
168 - بررسی اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر آناتومی برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
169 - اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن و شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در شرایط گلخانه (چکیده)
170 - تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی سورنجان تحت شرایط رویشگاه (چکیده)
171 - تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss (چکیده)
172 - بررسی تغییرات فصلی میزان آلکالوئید کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ایران Colchicum kotschyi Boiss و C.robustum Stefanov (چکیده)
173 - تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای (چکیده)
174 - Warm Stratification and Chemical Treatments Overcomes the Dormancy and Promotes Germination of Colchicum kotschyi Boiss Seeds under In Vitro Condition (چکیده)
175 - مطالعه اثرکودهای دامی و نیتروژنه بر درصد جذب نیتروژن و پتاسیم ازخاک در گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L.)) (چکیده)
176 - تاثیر‌ دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیک گیاه کنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.)) (چکیده)
177 - بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (چکیده)
178 - بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه (چکیده)
179 - بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
180 - بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov (چکیده)
181 - EXTENTION OF POST-HARVEST VASE LIFE OF LILIUM CV. BRUNELLO (چکیده)
182 - METHANOL SPRAY INCREASED CHLOROPHYLL CONTENT OF LILIUM CV. BRUNELLO (چکیده)
183 - Comanion Culture of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control (چکیده)
184 - Effect of Plant Density and Shoot Pruning on Yield and Growth of Sweet Pepper (چکیده)
185 - A Study on the Effect of Sterile Conditions and Hormone Types on the Inhibition of Necrosis Leaf Explants of African Violet (Saintpaulia ionantha) in vitro Culture (چکیده)
186 - Effect of FeSO4, Methanol and H2SO4 Sprays on Chlorophyll Content of Lilium cv. Brunello (چکیده)
187 - Effect of BA IBA and GA on Bulbil Formation in Lilium cv. Brunello (چکیده)
188 - Stoma Behavior of Fig Leaves (Ficus carica L.) under Deficient Irrigation (چکیده)
189 - Preharvest Citric Acid Application Extended Post-Harvest Vase Life of Lilium cv. Brunello (چکیده)
190 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی (چکیده)
191 - اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل (چکیده)
192 - Effect of organic manure and nitrogen fertilizer cattele on yield, essence and extract of black cumin (nigella sativa L.) (چکیده)
193 - The effect of nitrogen fertilizer and cattele manure on some quantitative and qualitative traits in calendula officinalis l.(Pot marigold). (چکیده)
194 - مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت (چکیده)
195 - تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
196 - Evaluate and Appointment to Chillig and Freezing Resistance in Three Comertial cultivar Grape( Vitis vinifera L.) in north of Khorasan. (چکیده)
197 - Study the effect of high level of CO2 Concentrations on anatomical and morphological traits in marigold (Tagets tenuifolia). (چکیده)
198 - Effect of some microelements fertilizers on quantitative traits in tuberose (Polianthes tuberosa L. var. Double). (چکیده)
199 - Investigationon effect of High Level Co2 Concentration on Anatomical and Morphological Traits in Floss flower (Ageratum houstonianum) (چکیده)
200 - Effect of Different Media on Phonological Stages of Tow Colchicum Species Under Open Field Soilless Conditions (چکیده)
201 - Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera (چکیده)
202 - تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان (چکیده)
203 - اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریم (چکیده)
204 - اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم (چکیده)
205 - اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose) (چکیده)
206 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
207 - تاثیرات استفاده از برخی مواد شیمیایی در محلولهای نگهداری بر وضعیت ماندگاری گلهای بریده (چکیده)
208 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)
209 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم (چکیده)
210 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum (چکیده)
211 - فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (چکیده)
212 - برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان (چکیده)
213 - تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان (چکیده)
214 - Multiple Cropping of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control (چکیده)
215 - Ferula assa-foetida as a Natural Pesticide Basis for Myopardalis pardalino Conrol for Production of C. melo var. inodorous Under Field Conditions (چکیده)
216 - استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) (چکیده)
217 - شناسائی و مطالعه ارقام انگور در شمال خراسان (چکیده)
218 - طراحی و ساخت سیستم مه فشانی نوبتی همراه با حرارت تحتانی (چکیده)
219 - تاثير هورمون اكسين بر ريشه زائي قلمه هاي زرشك بي دانه (چکیده)
220 - کشت توام آویشن و نعناء فلفلی با خربوزه به منظور کنترل مگس خربوزه (چکیده)
221 - بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه (چکیده)
222 - کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه (چکیده)