بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی شیرازی


موارد یافت شده: 77

1 - بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (چکیده)
2 - EXPLORING AND EXPLAINING THE ANTECEDENTS OF EMOTIONAL CLIMATE OF ORGANIZATION: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS STUDY (چکیده)
3 - تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند (چکیده)
4 - تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه (چکیده)
5 - الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان (چکیده)
6 - بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول (چکیده)
7 - Identifying of Intrapreneurship Behaviors: Case of Country in Transition Economy (چکیده)
8 - کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران (چکیده)
9 - Effective Leadership in Successful Implementation of Change Plans in Auto Part Manufacturers: A Content Analysis (چکیده)
10 - PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD (چکیده)
11 - Identification of effective key factors on organisational unlearning: a grounded theory (چکیده)
12 - تأثیر هوش معنوی بر مثبت اندیشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
13 - Designing a Local Organizational Unlearning Model Emphasizing the Underlying Factors of a Fundamental Data Theory (چکیده)
14 - The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams (چکیده)
15 - بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) (چکیده)
16 - نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان (چکیده)
17 - Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees (چکیده)
18 - بررسی تأثیر فرصت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی (چکیده)
19 - Public Bureaucracy Collaboration: Barriers and Challenges (چکیده)
20 - بدبینی سازمانی پرستاران: یک مطالعه پدیدارشناسی (چکیده)
21 - تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
22 - بررسی تاثیر هویت برند خدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند (مورد مطالعه: بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) (چکیده)
23 - کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران (چکیده)
24 - گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار (چکیده)
25 - بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد (چکیده)
26 - بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان (چکیده)
27 - مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی (چکیده)
28 - تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان (چکیده)
29 - Analysis of Changes in Customers’ Expectations of Service Quality in Banking Sector between 2007 and 2013 (چکیده)
30 - تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان (چکیده)
31 - Leisure Tourism in Selected Middle Eastern Countries (چکیده)
32 - تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) (چکیده)
33 - رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه (چکیده)
34 - تحلیل رابطة اخلاق کسب وکار و مشتر ی مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
35 - ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور (چکیده)
36 - واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور (چکیده)
37 - مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل (چکیده)
38 - رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان) (چکیده)
39 - اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تاکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهد (چکیده)
40 - ‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی (چکیده)
41 - بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) (چکیده)
42 - نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش (چکیده)
43 - گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی (چکیده)
44 - بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( (چکیده)
45 - A Study on the Relationship between Job Stress and Job Burnout (چکیده)
46 - Examining the relationship between affective commitment and knowledge sharing, and considering variables affecting thrust and cost of knowledge sharing (چکیده)
47 - شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران (چکیده)
48 - What causes you to feel included, and why it is important? (چکیده)
49 - Strategic Analysis of the Competitive Forces in Industrial Clusters: A Case of Shandiz Furniture Industrial Cluster (چکیده)
50 - بررسی نقش ایمنی روانی در ترویج تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
51 - تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد) (چکیده)
52 - Assessing the Relationship between Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership Styles (چکیده)
53 - Investigating the effects of Brand Identity on Customer Loyalty from Social Identity Perspective (چکیده)
54 - تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی) (چکیده)
55 - Examining Job Characteristics Model in an Oriental Culture (چکیده)
56 - تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی (چکیده)
57 - A Study of Relationship between Environmental Factors and Project Performance (چکیده)
58 - An empirical examination of the relationship between occupational stress and mental health (چکیده)
59 - اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادرات (چکیده)
60 - Academics in the real world: Likes and dislikes (چکیده)
61 - Factors affecting employees' readiness for knowledge management (چکیده)
62 - Barriers affecting contribution of developing countries social scientists in ISI indexed Journals (چکیده)
63 - Investigating of Sources of Group Conflicts (چکیده)
64 - Effectiveness of Government Supports of Small Manufacturing Firms in Iran (چکیده)
65 - Factors Affecting Organizational Commitment: A Multi-Dimensional Study (چکیده)
66 - Effective management performance a competency-based perspective (چکیده)
67 - The relationship between inspiring leaders and their learning styles in Iran (چکیده)
68 - The Relationships between Patient Satisfaction and Loyalty in the private hospital Industry (چکیده)
69 - آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی (چکیده)
70 - The relationship between students’ cognitive styles: A case study (چکیده)
71 - بحران مالی در آموزش و پرورش (چکیده)
72 - Learning: who cares? A developmental perspective (چکیده)
73 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
74 - An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study (چکیده)
75 - A Need-based Training Model: A Managerial Perspective (چکیده)
76 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
77 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)