بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Adel Sepehr


موارد یافت شده: 119

1 - بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی (چکیده)
2 - Investigation of Geological Diversity Based on the Degree of Sensitivity and the Amount of Equilibrium and Resilience of the Geosystem Case study: The Eastern Kopet-Dagh Zone) (چکیده)
3 - ارزیابی تاثیر آبخیزهای خرد بر برخی ویژگیهای خاک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تخت سلطان خراسان رضوی) (چکیده)
4 - Sedimentology, geochemistry, and geomorphology of a dry-lake playa, NE Iran: implications for paleoenvironment (چکیده)
5 - Combining UAV remote sensing and pedological analyses to better understand soil piping erosion (چکیده)
6 - Biological soil crusts impress vegetation patches and fertile islands over an arid pediment, Iran (چکیده)
7 - بررسی تحولات کانی هالیت در رسوبات پلایا با توجه به تغییرات اقلیمی کواترنر پسین (مطالعه موردی: پلایا ی سبزوار) (چکیده)
8 - Clay mineralogy of the sediments in Sabzevar playa, NE Iran; implication for the late quaternary climate changes (چکیده)
9 - Bioaugmentation and bioaugmentation–assisted phytoremediation of heavy metal contaminated soil by a synergistic effect of cyanobacteria inoculation, biochar, and purslane (Portulaca oleracea L.) (چکیده)
10 - Detecting degraded, prone and transition ecosystems by environmental thresholds and spectral functions (چکیده)
11 - Assessing the role of lichens in the prevention of dust emission in dryland: Case study at north-eastern Iran (چکیده)
12 - بررسی تاثیر اقلیم بر تغییرات پوسته های نمکی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه ی موردی: پوسته های نمکی پلایای سبزوار) (چکیده)
13 - Depositional pattern of sediments in a dry-lake Playa in NE Iran; Implication for geomorphologic characteristics (چکیده)
14 - The effects of biocrusts on soil parameters in a semi-arid pediment at north-eastern Iran (چکیده)
15 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
16 - Investigation the driving forces of land-use change in northeastern Iran: Causes and effects (چکیده)
17 - Evaluating the impacts of combating-action programs on desertification hazard trends: A case study of Taybad-Bakharz region, northeastern Iran (چکیده)
18 - بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان (چکیده)
19 - THE ROLE OF ENDOLITHIC AND EPILITHIC BIOCRUSTS ON KARSTIFICATION IN COASTAL ZONE OF CASPIAN SEA (چکیده)
20 - Microgeomorphology related soil characteristics determine the heterogeneity of biological soil crust communities (چکیده)
21 - کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحوالت اواخر هولوسن (چکیده)
22 - بررسی توزیع رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از سنجش از دور (چکیده)
23 - تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی (چکیده)
24 - تحلیل تغییرات مکانی-زمانی لندفرمها و کاربری اراضی در بیابانزایی دشت یزد-اردکان با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال (چکیده)
25 - A Quaternary study by mineral compositions along salty-clay surfaces of Sabzavar dry-lake playa (چکیده)
26 - Biological soil crusts, plant functional groups, and soil parameters in arid areas of Iran (چکیده)
27 - بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال (چکیده)
28 - مقایسه کارایی برخی الگوریتم‌های طبقه‌بندی در مطالعه تغییرات لندفرم‌های بیابانی دشت یزد-اردکان (چکیده)
29 - بررسی توزیع کانی شناسی رسوبات سطحی پلایای سبزوار (چکیده)
30 - The protective role of cyanobacteria on soil stability in two Aridisols in northeastern Iran (چکیده)
31 - Quaternary Lake playa In Iran; Significant source of windblown dust (چکیده)
32 - ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS برای مکان یابی اقدامات حفاظت آب‌وخاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک) (چکیده)
33 - پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک (چکیده)
34 - Statistical evaluation of the dust events at selected stations in Southwest Asia: From the Caspian Sea to the Arabian Sea (چکیده)
35 - An applied statistical method to identify desertification indicators in northeastern Iran (چکیده)
36 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایه‌ی داده‌های ماهواره‌ای (چکیده)
37 - ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک (چکیده)
38 - تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها (چکیده)
39 - The role of rainwater harvesting on providing vegetation water (چکیده)
40 - Biological Soil Crusts Micromorphology Along An Arid Alluvial Fan In Northeastern Iran (چکیده)
41 - Grain size distribution and pedologic properties of sand dunes in Southern Sabzevar, (northeastern Iran) (چکیده)
42 - بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار (چکیده)
43 - Digital soil mapping using remote sensing indices, terrain attributes, and vegetation features in the rangelands of northeastern Iran (چکیده)
44 - THE ROLE OF RAINWATER HARVESTING TECHNIQUES ON PREPARATION OF WATER REQUIRED FOR VEGETATION IN ARID AND SEMI-ARID REGIONS (چکیده)
45 - رفتار فرکتالی و ارتباط آن با خصوصیات هیدرومورفومتری حوضه های آبریز دامنه شمالی بینالود (چکیده)
46 - بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور (چکیده)
47 - An Integrated Desertification Vulnerability Index for Khorasan-Razavi, Iran (چکیده)
48 - Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions (چکیده)
49 - Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran (چکیده)
50 - تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور) (چکیده)
51 - Distinguishing Desert Landscapes Base on Eco-geomorphic Thresholds (چکیده)
52 - A Quantitative Inference Approach for World Geopark Capability of Lut Desert by Geo-heritages Features (چکیده)
53 - مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391) (چکیده)
54 - Fuzzy Based Detection of Desertification-Prone Areas: A Case Study in Khorasan-Razavi Province, Iran (چکیده)
55 - حساسیت پذیری اکوریژن های خراسان رضوی به بیابان زایی بر پایة ارزیابی چرخة حیات (چکیده)
56 - بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک (چکیده)
57 - کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم (چکیده)
58 - Evaluation of the effects of rainwater harvesting techniques on soil moisture balance in semi-arid climatic conditions (چکیده)
59 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
60 - Hopf Bifurcation and hysteresis route in arid ecosystem; a tool to predict desertification (چکیده)
61 - تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز (چکیده)
62 - Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape (چکیده)
63 - تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها (چکیده)
64 - ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک (چکیده)
65 - بررسی اثر خشکسالی روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده MODIS در خراسان رضوی (چکیده)
66 - تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون (چکیده)
67 - مقایسه برخی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز سیدان مرودشت (چکیده)
68 - آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز سیدان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (چکیده)
69 - Linear programming model to develop geodiversity map using utilitytheory (چکیده)
70 - کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک (چکیده)
71 - بررسی قابلیتهای ژئوتوریسمی اشکال کارستی حوضه اخلمد (چکیده)
72 - تغییرات مکانی و زمانی شوری در استان خراسان رضوی با استفاده از داده های رقومی (چکیده)
73 - دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی (چکیده)
74 - استفاده از شاخصهای گیاهی جهت بررسی آسیب پذیری استان خراسان رضوی به بیابانزایی (چکیده)
75 - بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی (چکیده)
76 - جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک (چکیده)
77 - A multi-criteria inference approach for anti-desertification management (چکیده)
78 - الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ (چکیده)
79 - TURING INSTABILITY AND BIFURCATION POINTS: AN APPROACH TO FORECAST DESERTIFICATION (چکیده)
80 - تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک (چکیده)
81 - The eco-geomorphological roles of rocky deep crevices for water supply on arid zone mountain slopes (case study: Mehriz–Yazd, Iran) (چکیده)
82 - طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) (چکیده)
83 - Desertification Inherent Status Using Factors Representing Ecological Resilience (چکیده)
84 - تعیین مهم ترین شاخص های موثردر بیابان زایی بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR و روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: میاندهی فیض آباد) (چکیده)
85 - الگوهای پوششی خودتنظیم: علائم پیش آگاهی در پیش بینی گذرهای اکوسیستمی (چکیده)
86 - بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS (چکیده)
87 - تحلیل نقش انعطاف‌پذیری اکولوژیکی در اکوسیستم‌های شهری (چکیده)
88 - لندفرم های بیوژئومورفولوژیک: بازخوردهای اکوژئومورفیک در تحولات چهره زمین (چکیده)
89 - Chaotic and Nonlinear Behavior of Arid Ecosystems to Outgoing Drivers (چکیده)
90 - تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای (چکیده)
91 - پایداری دو جانبه و فروپاشی کاتاستروفیک: تحلیل ترمودینامیکی پدیده بیابان‌زایی (چکیده)
92 - ژئو سیستم‌های نامتعادل: تحلیل قوانین لیاپانوف در شکل‌گیری الگوها (چکیده)
93 - اولویت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تاکید بر شاخص‌های ژئومورفیک (چکیده)
94 - تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی (چکیده)
95 - تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران (چکیده)
96 - تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور (چکیده)
97 - رتبه بندی مناطق شهری کلانشهر مشهد بر پایه شاخص های محیط زیستی و الگوریتم Entropy-AHP (چکیده)
98 - تهیه نقشه آسیب پذیری بیابان زایی و اولویت بندی راهبردهای مقابله در اکوسیستم های استان خراسان رضوی بر پایه الگوریتم نارتبه ای پرامسه (چکیده)
99 - CRITICAL SLOWING DOWN THEORY AND DESERTIFICATION MANAGEMENT (چکیده)
100 - معادله کنشی - انتشاری کلاسمیر در شکل گیری الگوهای پوشش گیاهی اکوسیستم های خشک (چکیده)
101 - ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‏‌‌زایی و اصلاح مدل مدالوس در دشت سگزی اصفهان (چکیده)
102 - کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی (چکیده)
103 - وراثت ژئومورفولوژیک: مخاطرات محیطی و تنوع زمینی (چکیده)
104 - Geotop of Lut Playa: Quaternary Geomorphologic Evidence and Civilization (چکیده)
105 - هبوط و عروج اکوسیستمی: پارادایم ارتجاع اکوسیستمی و پارادوکسی بنام توسعه پایدار (چکیده)
106 - تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم) (چکیده)
107 - Non-Linear Equilibrium Points in geomorphology (چکیده)
108 - Geotops of Iran Playa: a geoarchaeology evidence (چکیده)
109 - بررسی شاخص های جذب اعضای هئیت علمی دانشگاه با استفاده از الگوریتم الکترا (ELECTRE) (چکیده)
110 - ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس) (چکیده)
111 - ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی (چکیده)
112 - استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص های بیابان زایی (چکیده)
113 - Uncertainty; a Problem to Rank Desertification Indicators (چکیده)
114 - Ranking desertification indicators using TOPSIS (چکیده)
115 - Techno-genic Desertification Mapping in Isfahan City (چکیده)
116 - Soil Degradation: Prompt Resurrection (چکیده)
117 - TOPSIS Methods for Development of Desertification Indicator System (چکیده)
118 - Investigation of wind erosion process for estimation, prevention, and control of DSS in Yazd–Ardakan plain (چکیده)
119 - Quantitative assessment of desertification in south of Iran using MEDALUS method (چکیده)