بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمحمد سیدی


موارد یافت شده: 147

1 - Zirconium (IV) porphyrin graphene oxide: a new and efficient catalyst for the synthesis of 3,4‐dihydropyrimidin‐2(1H)‐ones (چکیده)
2 - Mother corm origin and planting depth affect physiological responses in saffron (Crocus sativus L.) under controlled freezing conditions (چکیده)
3 - سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته جدید تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر اکسید آهن مغناطیسی و مقایسه کارآیی آن با همتای دوپ نشده خود در سنتز ترکیبات آلی (چکیده)
4 - Synthesis of new tetrahydropyridines catalyzed by Fe3O4@S-doped TiO2 via one-pot multi component Mannich reaction (چکیده)
5 - Palladium nanoparticles supported on natural polymer (silk fibroin): the efficient and recyclable catalyst for Heck reaction (چکیده)
6 - Saffron- pumpkin/ watermelon: A clean and sustainable strategy for increasing economic land equivalent ratio under limited irrigation (چکیده)
7 - The relationships between fatty acids and heterotrophic seedling growth in winter canola cultivars during accelerated seed aging process (چکیده)
8 - Graphene Oxide Immobilized Zr-Organic-Framework: A New and Efficient Catalyst for Biginelli Reaction (چکیده)
9 - Magnetically recoverable lanthanum hydroxide as an efficient catalyst for Aerobic Oxidative Conversions of primary alcohols to the nitriles (چکیده)
10 - A novel class of human 15-LOX- 1 inhibitors based on 3-hydroxycoumarin (چکیده)
11 - Application of Magnetic Chicken Feather Powder- Cu to the Click Synthesis of 1,2,3-Triazoles (چکیده)
12 - Magnetically recoverable AlFe/Te nanocomposite as a new catalyst for the facile esterification reaction under neat conditions (چکیده)
13 - Uniformly dispersed copper nanoparticles onto the modified magnetically recoverable nanocatalyst for aqueous synthesis of primary amides (چکیده)
14 - بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (.Nigella sativa L) (چکیده)
15 - Design and synthesis of new derivatives of 3-acetylthiocoumarin as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
16 - Design and synthesis of new derivatives of 2-Thiocoumarin as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
17 - Synthesis, X-ray and Fluorescence Characteristics of Pyrimido[5,4-e]thiazolo[3,2-a]pyrimidine as a Novel Heterocyclic System (چکیده)
18 - بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی (چکیده)
19 - Improving of Seed Quality of Black Seed (Nigella Sativa L.) By Increasing Seed Phosphorus Content in a Calcareous Soil (چکیده)
20 - Weed Competition Periods Affect GrainYield and Nutrient Uptake of Black Seed (Nigella Sativa L.) (چکیده)
21 - Effects of Different Water Supply and Corm Planting Density on Crocin, Picrocrocin and Safranal, Nitrogen Uptake and Water Use Efficiency of Saffron Grown in Semi-Arid Region (چکیده)
22 - 2-Prenylated m -Dimethoxybenzenes as Potent Inhibitors of 15-Lipoxygenase: Inhibitory Mechanis m and SAR studies (چکیده)
23 - بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب (چکیده)
24 - TiCl2.2H2O catalyzed one-pot synthesis of highly functionalized tetrahydropiperidines andevaluation of their antimicrobial activities (چکیده)
25 - بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
26 - بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب (چکیده)
27 - Microwave-assisted synthesis and antibacterial evaluation of new derivatives of 1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one (چکیده)
28 - نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران (چکیده)
29 - Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping on growth,quality and land equivalent ratio under semi-arid conditions (چکیده)
30 - One‑ pot three‑component kinetic controlled and syn‑ diastereoselective Mannich reaction of unfunctionalized ketones in water catalyzed by nano‑manganese hydrogen sulfate particles (چکیده)
31 - نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه (چکیده)
32 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
33 - Synthesis of new pyrimido [4,5-e][1,2,4] triazolo [3,4-b][1,3,4] thiadiazine derivatives via S/N Smiles rearrangement (چکیده)
34 - ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L) (چکیده)
35 - فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد (چکیده)
36 - ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه(Cucumis melo L.) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (چکیده)
37 - اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
38 - بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری (چکیده)
39 - ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه (چکیده)
40 - تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
41 - بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی (چکیده)
42 - اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) (چکیده)
43 - مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره‌های کنترل و تداخل (چکیده)
44 - اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه‌زنی بذر‌‌ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker) (چکیده)
45 - Influence of phosphorus and soil amendments on black seed (Nigellasativa L.) oil yield and nutrient uptakeSeyyed (چکیده)
46 - بررسی تاثیر دفعات آبیاری و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل، درصد کروسین، پیکروکروسین و سافرانال در زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
47 - Facile Synthesis of New [1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazine (چکیده)
48 - کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنه (چکیده)
49 - Effects of phosphorus and seed priming on seed vigor, fatty acidscomposition and heterotrophic seedling growth of black seed (Nigellasativa L.) grown in a calcareous soil (چکیده)
50 - اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) (چکیده)
51 - بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی (چکیده)
52 - اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
53 - Relationship between nitrogen and phosphorus use efficiency insaffron (Crocus sativus L.) as affected by mother corm size andfertilization (چکیده)
54 - Nanomagnetically modified ferric hydrogen sulfate (NiFe2O4@SiO2-FHS): a reusable green catalyst for the synthesis of highly functionalized piperidine derivatives (چکیده)
55 - Synthesis of [1,2,4]triazolo[4′′,3′′:1′,6′]pyrimido[4′,5′:3,4]pyridazino[1,6-d ] [1,2,4]triazine; a novel tetracyclic system (چکیده)
56 - Synthesis, Characterization, and Docking Evaluations of New Derivatives of Pyrimido[4,5-c]pyridazine as Potential Human AKT1 Inhibitors (چکیده)
57 - اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران (چکیده)
58 - مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه (چکیده)
59 - نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعی (چکیده)
60 - اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.) (چکیده)
61 - Fe(HSO4)3'SiO2 as an efficient, heterogeneous and recyclable catalyst for the synthesis of bis-(b-enaminones) and bis-(b-enamino esters) (چکیده)
62 - اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران (چکیده)
63 - اثر کاربرد عصاره کمپوست و کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی چین های مختلف مرزنجوش Origanum hortensis L.)) (چکیده)
64 - Synthesis, characterization and first application of keggin-type heteropoly acids supported on silica coated NiFe2O4 as novel magnetically catalysts for the synthesis of tetrahydropyridines (چکیده)
65 - Synthesis of New Ethyl (pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)pyrimidine-5carboxylateDerivatives as Potential Antibacterial Agents (چکیده)
66 - Antimicrobial Evaluation of MIC and MBC of Some New Pyrazolo[3,4d]pyrimidine Derivatives Against Some Pathogenic Bacteria (چکیده)
67 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, benzo[b]pyridazino[4,3-f][1,4]thiazepin (چکیده)
68 - An EfficientSynthesis of New Derivatives of Pyrazolo[3,4-c]pyridazine (چکیده)
69 - اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.) (چکیده)
70 - نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
71 - EFFECT OF DIFFERENT COW MANURE RATES ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE YIELD OF BLACK ZIRA AS A MEDICINAL PLANT (چکیده)
72 - نقش کودهای آلی و بیولوژیک در جذب فسفر و پتاسیم توسط سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
73 - Design, synthesis and SAR studies of new methyl chavicol derivatives as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
74 - مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
75 - بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم (چکیده)
76 - اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم (چکیده)
77 - Synthesis of new derivatives of [1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine (چکیده)
78 - Synthesis of new derivatives of β-Cyclodextrin Esters as Drug Carreir Molecules (چکیده)
79 - اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
80 - نقش اندازه بنه، کودهای آلی و محلول پاشی بر عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده (چکیده)
81 - Ionic liquids bis(2-N-methylimidazoliumethyl)ether dichloroiodate/dibromochlorate as an efficient halogenating reagent for the synthesis of a-haloketones (چکیده)
82 - مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین (چکیده)
83 - ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.) (چکیده)
84 - اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران (چکیده)
85 - A comparative study on the soybean lipoxygenaseinhibitory activities of esteragol derivatives (چکیده)
86 - Synthesis of trihalide ionic liquid as a new reagent for the bromination of aromatic compounds (چکیده)
87 - Synthesis of new heterocyclicsystem of [1,2,4]triazolo[4 ,3 :1 ,6 ]pyrimido[4 ,5 :3,4]pyridazino[1,6- d][1,2,4]triazine (چکیده)
88 - بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
89 - مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) (چکیده)
90 - اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L.) (چکیده)
91 - Study of carbon monoxide hydrogenation to higher hydrocarbons over nano-sized iron catalyst (چکیده)
92 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-c] pyridazine (چکیده)
93 - Synthesis of new pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
94 - کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز (چکیده)
95 - Allelopathic potential of sunflower and caster bean on germination properties of dodder (Cuscuta compestris) (چکیده)
96 - Study of temperature effects on nano-sized iron-based catalyst for Fischer-Tropsch synthesis (چکیده)
97 - Investigation of increasing space velocity on products selectivity over nano-sized iron catalyst in Fischer-Tropsch synthesis (چکیده)
98 - Synthesis and charactrization of nano-sized iron oxide as a catalyst in the organic reactions (چکیده)
99 - Study of nano-sized iron catalyst in Fischer-Tropsch synthesis (چکیده)
100 - SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANO-SIZED IRON OXIDE FOR APPLICATION IN ORGANIC REACTIONS (چکیده)
101 - Study of Ce promoter on nano structure iron catalyst in Fischer-Tropsch synthesis (چکیده)
102 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e ][1,2,4]triazolo[3,4-b ][1,3,4]thiadiazine and their enzyme inhibitory activity assessment onsoybean 15-lipoxygenase (چکیده)
103 - Effects of hight corm planting density and applying manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
104 - Flower and Corm Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) as affected by Levels of Applying Wheat Straw as a Mulch (چکیده)
105 - مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
106 - Silica supported Fe(HSO4)3 as an efficient, heterogeneous and recyclable catalyst for synthesis of -enaminones and -enamino esters (چکیده)
107 - Synergetic Effect of La and Ba Promoters on Nanostructured Iron Catalyst in Fischer-Tropsch Synthesis (چکیده)
108 - اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
109 - تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن (چکیده)
110 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
111 - Synthesis of new derivatives of pyridazino[4,3-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
112 - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.) (چکیده)
113 - تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد (چکیده)
114 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
115 - Synthesis of Two New Heterocyclic Systems: Furo[3-,2-:5,6]pyrimido[2,1-c][1,2,4]triazines and Furo[3,2-e][1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]pyrimidine (چکیده)
116 - A General Synthesis of Pyridazino[4,3-e][1,3,4]thiadiazines (چکیده)
117 - Synthesis and SAR comparative studies of 2-allyl-4-methoxy-1-alkoxybenzenes as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
118 - Synthesis of new series of α-cyclodextrin esters as dopamine carrier molecule (چکیده)
119 - Synthesis and application of new Schiff base Mn(III) complexes containing crown ether rings as catalysts for oxidation of cyclohexene and cyclooctene by Oxone (چکیده)
120 - Ferric Hydrogensulfate [Fe(HSO4)3] As a Reusable Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of 5-Substituted-1H-Tetrazoles and Amides (چکیده)
121 - Novel Late Transition Metal Catalysts Based on Iron: Synthesis, Structures and Ethylene Polymerization (چکیده)
122 - Design, synthesis and SAR studies of 4-allyoxyaniline amides as potent 15-lipoxygensae inhibitors (چکیده)
123 - Novel cobalt(II) complexes of amino acids–Schiff bases catalyzed aerobic oxidation of various alcohols to ketones and aldehyde (چکیده)
124 - Design, synthesis and pharmacological evaluation of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives as inotropic agents (چکیده)
125 - Design and synthesis of a new series of amphiphilic peptide-β-cyclodextrins as phase transfer carriers for glucosamine (چکیده)
126 - Design and synthesis of 2-allyl-1-alkoxy-4-methoxybenzene as potent 15- lipoxygenase inhibitors (چکیده)
127 - Design, synthesis of 4-allyoxyaniline amides as potent inhibitors of lipoxygenase (چکیده)
128 - اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت (چکیده)
129 - Design, synthesis and biological evaluation of 6-(benzyloxy)-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives as PDE3 inhibitors (چکیده)
130 - Design and synthesis of eugenol derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
131 - A Convenient Synthesis of New Macrocyclic Thioether-Esters and Ether-Esters: Extraction Properties of These Esters for Alkali, Alkaline Earth, and Transition Metal Cations (چکیده)
132 - Synthesis and Biological Evaluation of Some New Thioether-Ester Crown Ethers (چکیده)
133 - The Green Method for Regiospecific Ring Opening of Epoxide with Dimercaptoethane (چکیده)
134 - Synthesis of new thiazolo [3, 2-a: 4, 5-d] dipyrimidine derivatives (چکیده)
135 - Synthesis of novel disulfide-bridged dilactam crown ethers (چکیده)
136 - Synthesis, biological evaluation and QSAR studies of some new thioether-ester crown ethers (چکیده)
137 - Synthesis of New β,β -Diketodithioethers via Swern Oxidation and Study of Their Hydrazone Formation Rate (چکیده)
138 - Corrigendum to ‘‘Design and synthesis of 4-methoxyphenylacetic acid estersras 15-lipoxygenase inhibitors and SAR comparative studies of them”[Bioorg. Med. Chem. 17 (2009) 2327 (چکیده)
139 - Design, synthesis and SAR studies of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
140 - A SILVER(I) PVC-MEMBRANE SENSOR BASED ON SYNTHESIZED DILAKTAM CROWN ETHER (چکیده)
141 - Inotropic and chronotropic effects of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives in isolated rat atria (چکیده)
142 - Design and synthesis of eugenol derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
143 - New procedure for the total synthesis of cilostamide (چکیده)
144 - Synthesis and extraction properties of new fused benzocrown-heterocycle ligands for alkali and Alkaline Earth Metal Cations (چکیده)
145 - Synthesis of new cabohydrate phenyl – and Nitro-ArylEthers Derived from Simple Sugars (چکیده)
146 - synthesis and extraction properties of new bis-crown ethers derived from stereoisomer of 1,2-cyclohe (چکیده)
147 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)